คณะวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2553

ลบ แก้ไข

 

รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการศึกษา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Information and Communication Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Information and Communication Engineering)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนองความต้องการด้านบุคลากรในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งกำลังมีการพัฒนาและลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง ในปีพ.ศ. 2549 และประเทศไทยจะเปิดเสรีโทรคมนาคม ทำให้คาดการณ์ได้ว่า จะมีการพัฒนาและลงทุนด้านสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์อย่างกว้างขวาง เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงได้พิจารณาเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น โดยมีปรัชญาการในการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทร-คมนาคม และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ทุกด้านตามหลักการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหลักสูตรที่ต้องการให้นักศึกษาจบออกไปแล้วสามารถทำในงานบริษัทสื่อสารข้อมูล ซึ่งอาจเป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัททางด้านเครือค่ายคอมพิวเตอร์ และบริษัททางด้านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารจะเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านระบบปฏิบัติของคอมพิวเตอร์ที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ สื่อสัญญาณที่ใช้ในระบบสื่อสาร ระบบสายส่ง และ การเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อีกทั้งหลักสูตรยังถูกออกแบบให้นักศึกษามีความตระหนักในความสำคัญของสาขาวิชาชีพต่อประเทศชาติและตระหนักสำนึกที่จะสรรค์สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการดำรงหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นประชากรที่ดี ทรงคุณค่าของสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อผลิตวิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมทั่วไป และมีความชำนาญในสาขาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกัน
2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม
3.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันได้เป็นศาสตร์ที่มีความต้องการสูงขึ้นทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

ICE คืออะไร

หลักสูตรที่สนองความต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุดในปัจจุบัน

หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิดเป็นที่แรกในประเทศไทย โดยเป็นการรวมหลักสูตรระหว่างสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิทยาการสารสนเทศ (IT) รวมอยู่ด้วยกัน (3 in 1) ในอัตราส่วน 4:4:2 ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศในปัจจุบัน


โครงสร้างหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Engineering :ICE) มีโครงสร้าง 2 หลักสูตร คือ


หลักสูตร 4 ปี

- รับนักเรียนที่จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
- รบนักเรียนที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปีครึ่ง)

- รับนักเรียนที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความรู้พื้นฐานที่จะได้รับ

ทางด้านโทรคมนาคม

- ระบบโครงข่ายโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต (Telecom Network and Computer Network)
- ระบบสายส่งแบบมีสายและไร้สาย (Wire Line and Wireless)
- ระบบสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ การสื่อสารผ่านดาวเทียม (Mobile Phone, Satellite)
- การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสงและระบบสายอากาศ (Optical Fibre, Antenna)

ทางด้านคอมพิวเตอร์

- การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการระบบเครือข่าย
- ระบบปฏิบัติการ (Operation System) เช่น Linux, Unix
- ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่ (Modern Language) เช่น Java, php, html, Visual C++, .Net


การประกอบอาชีพหลังการสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโครงข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
- วิศวกรดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิศวกรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิศวกรพัฒนาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์อิสระ
- วิศวกรออกแบบติดตั้งและดูแลระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
- วิศวกรติดตั้งและดูแลระบบการสื่อสารเส้นใยแก้ว ระบบไมโครเวฟ ระบบสื่อสารดาวเทียม
- วิศวกรออกแบบติดตั้งและดูแลระบบสถานีวิทยุโทรทัศน์
- วิศวกรดูแลระบบระบบสื่อสารสำหรับการบินพาณิชย์
- อาชีพอื่นๆ

คณาจารย์ผู้สอนและสาขาที่เชี่ยวชาญ

รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร (รองอธิการบดี) ระบบสื่อสารใยแก้ว
ดร. ประวิทย์ ชุมชู (หัวหน้าสาขาวิชาฯ) ระบบสื่อสารไร้สาย
ดร. ธวัชชัย เมธีวรัญญู ระบบโทรศัพท์และโครงข่ายสื่อสารใยแก้ว
ดร. คำรณ สุนัติ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ดร. ธันวา ศรีประโมง โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
ดร. พิพัฒน์ สุขวัฒนา ระบบสารสนเทศการจัดการ
อ. พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์ ระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
อ. สมมาตร แสงเงิน ระบบสื่อสารใยแก้ว
อ. จักรกฤช ตรรกพาณิชย์ ระบบสายอากาศ
อ. สายันห์ ริ้วทอง การจัดการและออกแบบระบบฐานข้อมูล
ฯลฯ

คำถาม ถามบ่อย


ความแตกต่างระหว่างวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะเน้นทางด้านคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สำหรับวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารจะเน้นทั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสาร


จบแล้วทำงานอะไร

วิศวกรสารสนเทศและการสื่อสารมีความรู้ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโครงข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมที่เป็นเครื่องมือสำคัญในภาคธุรกิจปัจจุบันทั้งในธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร รวมถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีเครื่องมือสื่อสารเป็นของตนเอง แหล่งงานที่รองรับได้แก่ บริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและมีสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศได้แก่ บริษัท AT&T, บริษัท IBM, บริษัท SUN Microsystems, บริษัท LUCENT Technology, บริษัท CISCO เป็นต้น วิศกรที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติเหล่านี้จะมีรายได้ต่อเดือนสูงมาก
วิศวกรดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิศวกรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามบริษัทต่างๆ ระบบโครงข่ายธนาคารและห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
วิศวกรพัฒนาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์อิสระ รับทำงานทั่วไปให้แก่กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นวิศวกรที่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นเจ้าของกิจการได้
วิศวกรออกแบบติดตั้งและดูแลระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัทการสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด, บริษัท ไทยคม, บริษัท AIS, บริษัท DTAC, บริษัท True, บริษัท Telecom Asia, บริษัท TT&T, บริษัท Ericsson, บริษัท Nokia, บริษัท AT&T, และบริษัท SIEMENS เป็นต้น
วิศวกรติดตั้งและดูแลระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้ว ระบบไมโครเวฟ ระบบสื่อสารดาวเทียม วิศวกรออกแบบติดตั้งและดูแลระบบสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่มีสถานีทวนสัญญาณทั่วประเทศ เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่างๆ วิศวกรดูแลระบบสื่อสารการบินพาณิชย์ เช่น บริษัท การบินไทย, บริษัท วิทยุการบิน จำกัด


จบแล้วทำงานเงินเดือนเท่าไร

15,000-20,000 บาท หรืออาจจะสูงถึง 50,000 บาทต่อเดือน (สำหรับงานภาคเอกชน)


จบแล้วสามารถออกแบบระบบได้ไหม

ได้


อาจารย์ที่สอน

อาจารย์ผู้สอนเป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ห้องทดลองมีอะไรบ้าง

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐาน
ระบบสื่อสารใยแก้ว
ไมโคคอนโทรนเลอร์
ดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส์


จะทำการทดลองอะไรบ้าง

เครือข่ายคอมพิวเตอร์, เครือข่ายโทรคมนาคม, Ethernet, Internet, ADSL, Web Server, Database, Fiber to the Home (FTTH), GSM, GPS, GPRS, CDMA, Wireless LAN, Bluetooth, Satellite Network ฯลฯ


มีการฝึกงานหรือไม่

มีในหลักสูตร 4 ปี


กี่หน่วยกิต

133
หน่วยกิต


จบยากไหม

ถ้ามีความตั้งในและอยากมีอาชีพที่มั่นคง รับรองจบตามหลักสูตรแน่


โครงงานวิศวกรรมยากไหม

มีให้เลือกหลายแบบขึ้นกับความรู้ ความสามารถและความต้องการของผู้เรียน


ไม่มีพื้นฐานความรู้การเขียนโปรแกรมเรียนได้ไหม

สบายมาก เพราะเป็นหลักสุตรที่ออกแบบให้มีการปรับความรู้ขั้นพื้นฐานแก่ผู้เรียนอยู่แล้ว


วิชาเรียนมีภาษาอังกฤษมากหรือเปล่า

การเรียนการสอนและเอกสารการสอนเป็นภาษาไทย อย่างไรก็ตาม หลักสูตรมีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของวิชาชีพวิศวกร รวมอยู่ด้วย


รับปีการศึกษาละกี่คน รับเทอมที่เท่าไหร่

ประมาณ 50 คนต่อชั้นปี รับนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปี (มีที่นั่งจำกัด ควรสมัครแต่เนิ่นๆ)


ไม่ได้เรียนสายวิทย์ คณิตมา จะเรียนไหวไหม !

สบายมากคับ อย่างเช่น Math I จะมีการเรียนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Math PLUS และ Math Lec: Math Plus ก็จะเรียนพื้นฐานทั่ว ๆ ไปก่อน Math lec ก็เรียนพวก function, dif ฯลฯ และวิชา Intro to com ก็ จะเรียนเกี่ยวกับ พื้นฐานคอมทั่ว ๆ ไป เช่น Hardware ต่าง ๆ หน้าที่ความสำคัญ หลักการเขียนโปรแกรม และก็มีเรียนการเขียน โปรแกรมด้วยภาษา C

ในสาขาของเรา มีอาจารย์ และรุ่นพี่ ที่มีความสามารถมากมาย หลาย ๆ ด้าน น้อง ๆ ก็สามารถปรึกษา หรือให้รุ่นพี่ติวให้ก็สบายมากข้อมูลการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สื่อสารโทรคมนาคม วิทยาการสารสนเทศหรือ เทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะได้รับยกเว้นการเรียนบางรายวิชา

วิธีการสมัคร

- สมัครด้วยตนเอง
-
สมัครออนไลน์ ชำระเงินในวันสอบสัมภาษณ์
-
สมัครทางไปรษณีย์ ชำระเงินในวันสอบสัมภาษณ์
-
ศูนย์รับสมัครต่างจังหวัด (สามารถโทรสอบถามศูนย์รับสมัครได้ที่ 0-2988-3655 ต่อ 1105-1108)


หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.
สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ Transcript จำนวน 1 ฉบับ
3.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
4.
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5.
สำเนาผลการสอบ O-NET และ A-NET (ถ้ามี) 1 ชุด
6.
สำเนาผลการสอบ TOEFL/IELTS (ถ้ามี) 1 ชุด
7.
สำเนาอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เลขที่ 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์. 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 1105-1107 สายตรง 0-2988-4021-4

http://www.telco.mut.ac.th/telco/

http://www.mut.ac.th/

http://ice3club.hi5.com

http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=279633888116

<<<<=เข้าไปพูดคุย สอบถามกันได้นะคับ

ยินดีต้อนรับ ICE # 5

 loading...


โดย ICE Mahanakorn ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 มี.ค. 53 23:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,617 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,617 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง