รับตรง โควต้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลบ แก้ไข


โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เข้าศึกษาด้วยระบบรับตรง โควตา
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักการและเหตุผล
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ )จากโรงเรียนมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยระบบรับตรงโควตา ให้ได้เข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โอกาสนักเรียนที่มีผลการเรียนในเกณฑ์ดีและสม่ำเสมอ ได้เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ)
2. เพื่อให้นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคุณภาพในเกณฑ์มาตรฐาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความตั้งใจจริงที่จะเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนดำเนินการ
1 – 30 กันยายน 2552 ส่งเอกสารประกาศรับสมัคร
1 - 30 ตุลาคม 2552 รับสมัคร
13 พฤศจิกายน 2552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
20 พฤศจิกายน 2552 สอบสัมภาษณ์
27 พฤศจิกายน 2552 ประกาศผล

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จะต้องเป็นนักเรียนภาคการเรียนสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. จะต้องมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 4 ภาคการเรียนสุดท้ายของมัธยมตอนปลาย และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีค่าระดับคะแนน 3.00 ขึ้นไป
3. จะต้องมีคะแนนสอบวิชา GAT 85, PAT 71, PAT 72, และ PAT 73
ค่าน้ำหนักคะแนน GPAX 10%
GAT 85 15%
PAT 71 25%
PAT 72 20%,
PAT 73 30%

วิธีการสมัคร
1.สมัครผ่านทาง www. admission.kmutnb.ac.th
2.นักศึกษาสามารถเลือกได้ 2 สาขาวิชา
3. ค่าสมัครสอบ 500 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

เอกสารที่ต้องนำมาวันสอบสัมภาษณ์
1.ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา
3. สำเนาใบระเบียนการศึกษา (รบ.)
4.ใบผลคะแนนวิชา GAT 85, PAT 71, PAT 72, และ PAT 73

จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน - อวกาศ (MAE) จำนวน 20 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) จำนวน 60 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Cpr.E) จำนวน 30 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Cpr.E) มจพ.ปราจีนบุรี จำนวน 20 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE) จำนวน 20 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) จำนวน 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) สองภาษา จำนวน 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (CE) จำนวน 20 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) จำนวน 20 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) จำนวน 10 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (MATE) จำนวน 15 คน

การสอบคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะคัดเลือกนักศึกษาทดสอบความถนัด และสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ
รายละเอียดโครงการดังกล่าว ติดต่อที่งานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร 02 9132500 ต่อ 8110 หรือ โทรสาร 02 5874843
http://www.admission.kmutnb.ac.th/data-rubquata53-foe.htm
 โดย Imprezion ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ต.ค. 52 02:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 18,128 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 18,128 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง