วิศวกรรมอากาศยาน

ลบ แก้ไข

วิศวกรรมอากาศยาน

เป็นสาขาที่เกี่ยวกับหลักการทํางานและการออกแบบของอากาศยานและยานอวกาศ รวมถึงทฤษฎีของระบบที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยความรู้ทางด้าน

- อากาศพลศาสตร(Aerodynamics) ซึ่งศึกษาการไหลของของไหล (fluid) หรืออากาศ (air) รอบ ๆ วัตถุ เชน ปีก เครื่องยนตหรือตัวอากาศยาน ซึ่งผลตอแรงยก (lift) และแรงฉุด (drag) ของวัตถุนั้น ไมว่าจะเป็นการศึกษาโดยการทดลอง เชน การทดลองในอุโมงค์ลม และทางทฤษฎี เช่น การคํานวณวิเคราะห์ (Analytical computation) หรือ การจําลองด้วยคอมพิวเตอร(Computational simulation)

- การขับเคลื่อน (Propulsion) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานที่ใชเคลื่อนยานพาหนะผ่านอากาศ (หรืออวกาศ) ซึ่งอาจจะโดยเครื่องยนตเผาไหมภายใน (internal combustion engine), เครื่องยนตเจท (jet engine), จรวด (rocket engine) หรือ การขับเคลื่อนด้วยไอออน (ion propulsion)

- การควบคุม (Control) หรือ พลศาสตรการบิน (Flight Dynamics) เป็นการศึกษาการควบคุมบังคับอากาศยานเพื่อให้อยูในความตําแหน่ง, ความสูง, ความเร็ว, และความเร่งที่ต้องการอย่างมีเสถียรภาพ

- การนําร่องและการควบคุม (Guidance and Control) เป็นการศึกษาระบบนําทางและเครื่องช่วยในการเดินอากาศของอากาศยานหรือยานอวกาศ ให้เคลื่อนที่หรืออยู่ในตําแหน่งที่ต้องการ

- โครงสร้าง (Structure) เป็นการศึกษาการออกแบบโครงสร้างทางกายภาพของอากาศยาน การเลือกใชวัสดุที่มีคุณสมบัติต่างๆ กัน เพื่อให้สามารถทนต่อแรงที่กระทําระหว่างการบิน

- วัสดุศาสตร(Material) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุสําหรับการสร้างอากาศยาน

- การยืดหยุ่นทางอากาศ (Aeroelasticity) – ปฏิสัมพันธของแรงทางอากาศพลศาสตร กับ ความยืดหยุ่นของโครงสร้างอากาศยาน

- การออกแบบอากาศยาน (Aircraft Design) เป็นการศึกษาการออกแบบอากาศยานโดยอาศัยหลักความรู้ข้างต้น เพื่อสร้างอากาศยานให้มีสมรรถนะ (Performance) พิสัยการบิน (Range) ความจุ (Capacity) ความแข็งแรงของโครงสร้าง ตามที่กําหนด

 loading...


โดย UDS Intania92 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ส.ค. 51 09:08 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 12,120 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 12,120 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง