ประเทศไอร์แลนด์

ลบ แก้ไข

ประเทศไอร์แลนด์

ประเทศไอร์แลนด์ เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลไอร์แลนด์

ประเทศถูกแบ่งเขตการปกครองเป็นสองส่วนคือ ไอร์แลนด์เหนือ ( Northern Irelnad ) ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจัรกร ครอบคลุมอาณาเขต 7 ภูมิภาค มีเมืองหลวง คือ Belfast และ The Republic of Ireland ซึ่งครอบคลุมอาณาเขตที่เหลือของเกาะ มีพื้นที่ประมาณ 70,273 ตารางกิโลเมตร (เมืองไทยมีพื้นที่ประมาณ 514,000 ตารางกิโลเมตร)ประชากรทั้งสิ้นราวๆ 4.3 ล้านคน โดยประชากรมีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 35.6 ปี

จำนวนประชากรต่างชาติ: 468,000 คน

GDP : จากการประมาณการ ปี 2007 1.9 พันล้าน Euro

อัตราแลกเปลี่ยน : (1-06-08) 1 Euro = 51 Baht

ภาษา: คนไอร์แลนด์ใช้ภาษาอังกฤษ และ ภาษาเกลิค (Gaelic) เป็นภาษาทางการ ซึ่งเป็น1ใน2ประเทศเท่านั้นในยุโรปที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

ศาสนา: กว่า 80% ของประชากรในประเทศ นับถือศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิกอย่างเคร่งครัด ส่วนประชากรที่เหลือนั้น นับถือนิกายย่อยๆอื่นๆ และศาสนาอื่นๆ

ภูมิอากาศ: เนื่องจากไอร์แลนด์ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นกลัมฟ์สตรีม อากาศในประเทศไอร์แลนด์จึงไม่รุนแรง หน้าหนาวไม่หนาวจัด หน้าร้อนเย็นสบาย อุณหภูมิในฤดูหนาวอยู่ประมาณ 2-7 องศา ในขณะที่อุณหภูมิในฤดุร้อนจะอยู่ที่ 18-25 องศา สภาพอากาศโดยรวมเหมือนประเทศอังกฤษ บรรยากาศครึ้ม ฝนตกปรอยๆตลอดปี อากาศเย็นสบาย

ข้อมูลเบื้องต้นของประเทศ

ในปัจจุบันไอร์แลนด์เป็นประเทศที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนนักศึกษาจากทั่วโลก ความเป็นมิตรและการต้อนรับที่อบอุ่นของคนไอริชนั้นเป็นที่ยอมรับและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปรับตัวของนักเรียนต่างชาติที่ต้องพลัดถิ่นไปเรียนที่ไอร์แลนด์นั้นง่ายขึ้น

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจจากที่อาศัยพึ่งพาการเกษตรกรรมเป็นหลักในทศวรรษ 1950 มาเป็นประเทศสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของฝ่ายการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และฝ่ายการบริการระหว่างประเทศ ทำให้ไอร์แลนด์ในปัจจุบันมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในภาคพื้นยุโรป ซึ่งทำให้ไอร์แลนด์ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น "เสือแห่งเคลติค" หรือ Celtic Tiger

ด้วยความที่ประเทศไอร์แลนด์เต็มไปด้วยประชากรแรงงานที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ ซึ่งมีระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงตามระดับสากล และประชากรเหล่านี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ทั้งนี้รวมถึงการมีระบบเทคโนโลยีชั้นสูงที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆทำให้บริษัทต่างชาติทั้งรายใหญ่ และรายย่อยนิยมมาลงทุนในไอร์แลนด์ และทำให้ไอร์แลนด์มีเงินลงทุนโดยตรงของชาวต่างชาติเป็นจำนวนเงินมหาศาลในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นผลเศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ภาคการศึกษาในระดับนานาชาติมีความสำคัญต่อไอร์แลนด์เป็นอย่างมาก รัฐบาลของไอร์แลนด์ลงทุนเงินจำนวนมหาศาลกับระบบการศึกษาในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการศึกษาในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการโปรโมทการศึกษา และเพื่อดึงดูดนักเรียนต่างชาติให้เข้ามาเรียนในประเทศ มาตรฐานของระบบการศึกษาขั้นสูงนั้นอยู่ในระดับสากล ซึ่งทำให้โอกาสทางการทำงานและตลาดแหล่งงานของนักศึกษาในไอร์แลนด์นั้นมีทั่วโลก

ในขณะที่นักศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับประสบการณ์ทางการศึกษาที่เต็มปด้วยมิตรภาพจากประเทศไอร์แลนด์ ขณะเดียวกันนักศึกษาเหล่านี้ก็นำความรู้ ประสบการณ์และความเป็นสากลมาสู่คนในสถาบันการศึกษาในไอร์แลนด์ด้วย ดังนั้นความสัมพันธ์แบบยั่งยืนระหว่างนักศึกษาชาวไอริชและนักศึกษาต่างชาติจึงพัฒนาขึ้นจากระดับความเป็นเพื่อนในชั้นเรียนไปสู่ความเป็นคู่ค้า และ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และธุรกิจระหว่างประเทศในเวลาต่อมา

การศึกษาขั้นสูง

การศึกษาขึ้นสูงของไอร์แลนด์ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาระดับมหาวิยาลัย (ซึ่งรวมถึงวิทยาลัยแห่งการศึกษาต่างๆ) สถาบันเทคโนโลยี และวิทยาลัยเอกชนอีกหลายแห่ง สถาบันเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสถาบันที่ปกครองตนเอง ไม่ผ่านอำนาจการบริหารจากรัฐบาล แต่ก็ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล

มหาวิทยาลัย

มีมหาวิยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตเกาะไอร์แลนด์ทั้งหมด 9 แห่ง สองแห่งอยู่ในเขตของประเทศไอร์แลนด์เหนือ--Northern Ireland (ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักร) และอีก 7แห่งอยู่ในอาณาเขตของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ มหาวิยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ ก่อตั้งในปี 1592 คือมหาวิทยาลัย Trinity College Dublin หรือ อีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า National University of Dublin

รายชื่อของมหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่งมีดังนี้

1. The Trinity College Dublin (TCD, UD)

2. The University College Dublin (UCD)

3. The Dublin City University (DCU)

4. National University of Ireland, Cork (NUI-Cork)

5. National University of Ireland, Galway (NUI-Galway)

6. National University of Ireland, Maynooth (NUI-Maynooth)

7. University of Limerick (UL)

§

NUI-- National University of Ireland เป็นหน่วยงานที่ให้ความดูแลสถาบันมหาวิยาลัยแห่งประเทศไอร์แลนด์ 4 แห่งตามที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งหน่วยงานนี้ก็ทำหน้าที่ควบคุมมาตรฐานของสถาบันมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังมีสถาบันระดับวิทยาลัยในความดูแลของ NUIอีก 3 แห่งคือ

1.National College of Art and Design (NCAD)

2.The Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)

3.St. Angela's College of Education.

มหาวิทยาลัย University of Limerick และ Dublin City University (ก่อตั้งในปี1989) เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่น้อยที่สุดทจากทั้งหมด 7 สถาบัน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้ก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและผลิตบุคคากรคุณภาพที่มีความสามารถมาสู่ตลาดแรงงานของโลกอย่างมากมาย

มหาวิทยาลัยอีกสองแห่งที่ตั้งอยู่ในไอร์แลนด์เหนือคือ

1. University of Ulster (UU)

2. The Queen's University of Belfast (QUB)

นอกจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่กล่าวมานี้จะเปิดให้การศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกแล้ว ก็ยังมีการดูแลเรื่องการวิจัยและการพัฒนาอีกด้วย อีกทั้งมหาวิทยาลัยเหล่านี้ยังได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเป็นต้นไปซึ่งก็เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาจากนานาประเทศได้เลือกตามความต้องการ และความเหมาะสม เช่น ในเรื่องของจุดประสงค์ของการเรียน เวลา และค่าใช้จ่าย เป็นต้น

สถาบันเทคโนโลยี

ปัจจุบันมีสถาบันเทคโนโลยีจำนวน 14 แห่งกระจายทั่วไปในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ที่เปิดการสอนตั้งแต่โปรแกรมในระดับประกาศณียบัตร อนุปริญญา และระดับปริญญาบัตรในหลากหลายวิชาสาขา ทั้งในรูปแบบการสอนในห้องเรียน (taught Method) และการทำวิจัย (Research Method)ซึ่งโปรแกรมทั้งหมดจะได้รับการับรองการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งทำให้แน่ใจได้ว่าสถาบันเหล่านี้ได้จัดระบบการเรียนการสอนให้มีระดับสูงสุดตามมาตรฐานของสากล รายชื่อของสถาบันเทคโนโลยีทั้ง 14 แห่งมีดังนี้

1. Dublin Institute of Technology (DIT)

2. Athlone Institute of Technology (AIT)

3. Cork Institute of Technology (CIT)

4. Dundulk Institute of Technology (DKIT)

5. Dun Laohaire Institute of Technology (DLIADT)

6. Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT)

7. Institute of Technology Blanchardstown (ITB)

8. Institute of Technology Carlow (ITC)

9. Institute of Technology Sligo (ITS)

10. Institute of Technology Tallaght (IT-Tallaght)

11. Institute of Technology Tralee (IT-Tralee)

12. Letterkenny Institue of Technology (LYIT)

13. Limerick Institute of Technology (LIT)

14. Waterford Institute of Technology (WIT)

ปัจจุบันรัฐบาลของประเทศไอร์แลนด์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการโปรโมทการศึกษานักเรียนนานาชาติ อย่างที่พี่บอกไว้ว่านอกจากนักเรียนต่างชาติจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาที่มีมาตรฐานติดระดับต้นๆในยุโรปแล้ว ประเทศไอร์แลนด์ยังได้รับประโยชน์จากนักเรียนต่างชาติเหล่านี้ในการนำความเป็นสากลทางด้านความคิด ทรรศนคติจากนักเรียนนานาประเทศ

บทต่อไปพี่ขอแนะนำหน่วยงานของรัฐบาลที่ทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมด้านการศึกษาต่างๆของประเทศไอร์แลนด์นะคะ

 

loading...


โดย IrishEducation ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 31 พ.ค. 51 14:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 64,445 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 64,445 ครั้ง ตอบ 9 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Sutida Sucseed
IP : 202.29.185.***
มีความใฝ่่ฝันที่อยากจะเรียนในไอร์แลนด์เพราะการศึกษาดีมาก แต่สุดท้ายความฝันก็เป็นจริงเพราะในเร็วๆนี้จะได้ไปเรียนกับคุณพ่อ สุดยอดเลยค่ะลบ แจ้งลบ
โดย พรพิรุณ
IP : 118.174.3.***
รักเมืองไทย เชิดชูชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งองเราชาวไทยทุกคน
ลบ แจ้งลบ
โดย ปุ๊ก
IP : 27.130.92.***
กำลังจะเดินทางไปทำงานที่ร้านอาหารยุโรปในไอร์แลนด์แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ไปที่เมืองไหนฦใครมีข้อมูลเกี่ยวกับคนที่นั่นช่วยแนะนำที
ลบ แจ้งลบ
โดย วาสนา
IP : 125.27.57.***

มีแฟนเปงคนไอริซเหมืองกาน น่ารัก มากมาย สุภาพที่ 1 นิสัยเปงกานเอง และที่สำคัญ..........หล่อมั๊กๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย Jen
IP : 88.128.85.***

มีแฟนเป็นคนประเทศ Ireland นิสัยน่ารัก สุภาพ และ Friendly มาก ๆ ค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย เพียว
IP : 124.120.122.***
มีอีกมั้ยจะไปทามรายงาน
ลบ แจ้งลบ
โดย irisheducationthailand
IP : 125.24.77.***

เดี๋ยวจะมีการสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศไอร์แลนด์มาอัพเดทนะคะ  ถ้าไม่อยากอ่านก็เข้าไปชมงานก็ได้ค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย วัชรศักดิ์ สุนทรสารทูล
IP : 58.9.89.***

งงไม่อยากอ่าน   จะเอาเเบบสรุปง่ายๆๆสั้นๆๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย ธนภรณ์ หนูอุดม
IP : 125.24.217.***

คนไอร์แลนด์ สุภาพและใจดีมาก ๆ คะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง