สายศิลป์ สมัครคณะอะไรได้บ้าง ?

ลบ แก้ไข
สายศิลป์ สมัครคณะอะไรได้บ้าง ?

สายศิลป์ สมัครคณะอะไรได้

  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจาก สายศิลป์-ภาษา และศิลป์-คำนวณ  สามารถเลือกเรียนต่อในคณะและสาขาวิชาเพื่อเพิ่มพูนทักษะความเป็นเลิศในด้านภาษา  ศิลปะ   วิชาการ  สื่อสารมวลชน หรือสายวิชาชีพทางธุรกิจ  คณะและสาขาวิชาที่เหมาะกับนักเรียนจากสายศิลป์มีหลากหลาย ซึ่งหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอน
รวมรายชื่อมหาวิทยาลัยและคณะสำหรับสายศิลป์
คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะนิเทศศาสตร์ / คณะวารสารศาสตร์ / เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะพาณิชยศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ / คณะรัฐประศาสนศาสตร์ / สังคมสงเคราะห์
คณะจิตวิทยา
คณะนิติศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์

_______________________________________
• คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จุฬาฯ (5 ปี) 
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
– สาขาวิชาประถมศึกษา 
– สาขาวิชามัธยมศึกษา 
– การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
– สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 
– สาขาวิชาศิลปศึกษา 
– สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
– สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
– จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

2. คณะศึกษาศาสตร์ มศว. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
– สาขาวิชาการประถมศึกษา
– สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
– สาขาวิชาการปฐมวัย
– สาขาอื่นๆ จะอยู่ในสังกัดคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น

3. คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
– สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
– สาขาวิชาจิตวิทยา 
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

4. คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) 
– สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
5. คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการสอนศิลปะ (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หลักสูตร 5 ปี) 
– สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 

6. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
_______________________________________
• คณะนิเทศศาสตร์ / คณะวารสารศาสตร์ / เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

1. คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
– สาขาการประชาสัมพันธ์ 
– สาขาการโฆษณา 
– สาขาการกระจายเสียง 
– สาขาวารสารสนเทศ 
– สาขาวาทวิทยา 
– สาขาสื่อสารการแสดง 
– สาขาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง
– สาขาการจัดการการสื่อสาร (นานาชาติ) 

2. คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

3. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว. 
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) 
         วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ 
         วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 
         วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) 
         วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 
         วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 
         วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– สาขาวิชาภาพยนตร์ และ ดิจิทัลมีเดีย
– สาขาวิชาการถ่ายภาพ
– สาขาวิชาประติมากรรม
– สาขาวิชาภาพพิมพ์
– สาขาวิชาจิตรกรรม

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา
นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ) 
– สาขาวิชาการโฆษณา
– สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
– สาขาวิชาภาพยนตร์
– สาขาวิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
– สาขาวิชาวารสารศาสตร์
– สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
6. คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่
– แขนงวิชาวิทยุ โทรทัศน์ แยกย่อยเป็นวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
– แขนงวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ แยกย่อยเป็นหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
– แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
– แขนงวิชาการสื่อสารการแสดง
– แขนงวิชาสื่อใหม่ 
7. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (หลักสูตรไทย + นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์
– กลุ่มสาขาวิชาบริหารการสื่อสาร 
– กลุ่มสาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
– กลุ่มสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ 
– กลุ่มสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ 
– กลุ่มสาขาวิชาโฆษณา 
– กลุ่มสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย 

_______________________________________
• คณะพาณิชยศาสตร์ / บริหารธุรกิจ

1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
– การจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
– ระบบสารสนเทศทางการจัดการ
– การธนาคารและการเงิน
– การตลาด
– การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
– การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 
– การบัญชี (นานาชาติ) 

2. คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) 
– สาขาวิชาการเงิน
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาการจัดการการผลิต
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาบัญชี

3. คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร มี 3 หลักสูตร 
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
         สาขาวิชาการจัดการการตลาด
         สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
         สาขาวิชาการจัดการชุมชน
– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
         สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

4. คณะสังคมศาสตร์ มศว.
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
         วิชาเอกการเงิน
         วิชาเอกการตลาด
         วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
        วิชาเอกการเงิน
         วิชาเอกการตลาด
         วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

5. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ม.บูรพา
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 7 สาขา 
         สาขาวิชาการจัดการ
         สาขาวิชาการตลาด
         สาขาการจัดการการโรงแรม
         การจัดการทรัพยากรมนุษย์
         สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
         สาขาการเงิน
         สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

6. คณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
         สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

7. สำนักวิชาการจัดการ ม.แม่ฟ้าหลวง
– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
         สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
         สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
         สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
                 การปฏิบัติการทางการบิน
                 งานบริการการบิน
                 ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน

8. คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
         วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 
         วิชาเอกการจัดการ 
         วิชาเอกการตลาด

9. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เปิดสอน 7 สาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาการเงิน
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
– สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
– สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หลักสูตรนานาชาติ (โครงการพิเศษ) เปิดสอน 3 สาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาการเงิน
– สาขาวิชาการตลาด

10. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
– การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรณ์มนุษย์ 
– การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ 

_______________________________________
• คณะอักษรศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์
1. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
– สาขาวิชาปรัชญา
– สาขาวิชาประวัติศาสตร์
– สาขาวิชาภูมิศาสตร์
– สาขาวิชาภาษาไทย
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
– สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
– สาขาวิชาภาษาจีน
– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
– สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
– สาขาวิชาภาษาสเปน
– สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
– สาขาวิชาภาษารัสเซีย
– สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
– สาขาวิชาศิลปะการละคร
– สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
2. คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
– สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
– สาขาวิชาประวัติศาสตร์
– สาขาวิชาภาษาศาสตร์
– สาขาวิชาจิตวิทยา
– สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาภาษาไทย
– สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
– สาขาวิชาปรัชญา
– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
– สาขาวิชาภูมิศาสตร์
– สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
– สาขาวิชาภาษาจีน
– สาขาวิชาภาษารัสเซีย
– สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
– สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ) 
– สาขาวิชารัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) 
– สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

3. คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
– ภาควิชาการท่องเทียว 
         สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
         สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
– ภาควิชาจิตวิทยา 
– ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา 
– ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
– ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
– ภาควิชาภาษาตะวันตก 
         สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศษ
         สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
         สาขาวิชาภาษาสเปน 
– ภาควิชาภาษาตะวันออก 
         สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
         สาขาวิชาภาษาจีน 
         สาขาวิชาภาษาพม่า 
         สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี 
         สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
– ภาควิชาภาษาไทย 
         สาขาวิชาภาษาไทย 
         สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ) 
– ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
– ภาควิชามนุษยสัมพันธ์

4. คณะมนุษยศาสตร์ มศว
– หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
         วิชาเอกจิตวิทยา (หลักสูตร 4 ปี) 
– หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
         สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 
         สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 10 วิชาเอก คือ
         วิชาเอกภาษาอังกฤษ
         วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
         วิชาเอกภาษาไทย
         วิชาเอกภาษาจีน
         วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
         วิชาเอกภาษาเกาหลี
         วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
         วิชาเอกวรรณกรรมเด็ก
         วิชาเอกปรัชญาและศาสนา
         วิชาเอกภาษาเพื่ออาชีพ

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา 
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
         สาขาวิชาจิตวิทยา
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
         สาขาวิชานิเทศศาสตร์
– หลัก        —– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
         สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
         สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
         สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
         สาขาวิชาประวัติศาสตร์
         สาขาวิชาภาษาเกาหลี
         สาขาวิชาภาษาจีน
         สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
         สาขาวิชาภาษาไทย
         สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
         สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
         สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
         สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
         สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
6. คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

7. คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
– สาขาวิชาภาษาไทย 
– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
– สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
– สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ) 
– สาขาวิชาวรรณคดี
– สาขาวิชาการท่องเที่ยว
– สาขาวิชาดนตรีไทย
– สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
– สาขาวิชาภาษาจีน
– สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ ภาคปกติ + ภาคพิเศษ ) 

8. สำนักวิชาจีนวิทยา ม.แม่ฟ้าหลวง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
– สาขาวิชาจีนศึกษา
– สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
– สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

9. สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ม.แม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
10. อักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 
– สาขาวิชาภาษาไทย – สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
– สาขาวิชาการละคร 
– สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย
– สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
– สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
– สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก (มี สาขาวิชาภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอาหรับ, ภาษาเกาหลี) 
– สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
– สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
– สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 
– สาขาวิชาปรัชญา 
– สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
– สาขาวิชาโททัศนศิลป์
– สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) 

_______________________________________
• คณะรัฐศาสตร์ / คณะรัฐประศาสนศาสตร์ / สังคมสงเคราะห์

1. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
– สาขาวิชาการปกครอง
– สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. คณะสังคมศาสตร์ มศว
– หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
         สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
         สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

3. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา
– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
         สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
         สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
         สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
         สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
– หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาควิชารัฐศาสตร์) 
         กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ศึกษา
         กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น
         กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาควิชานิติศาสตร์) 
         สาขาวิชานิติศาสตร์ (4 ปี) 
         สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (3 ปี) 

4. คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร
– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

5. คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) 
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ) 
         สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) 
         สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
         สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 
         สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) 

6. คณะรัฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่
– หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
         สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ) 
– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

7. คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
– สาขาการเมืองการปกครอง 
– สาขาการระหว่างประเทศ 
– สาขาบริหารรัฐกิจ

_______________________________________
• คณะจิตวิทยา
1. คณะจิตวิทยา จุฬาฯ
– สาขาวิชาจิตวิทยา
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
3. คณะมนุษยศาสตร์ มศว.
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
– วิชาเอกจิตวิทยา

4. คณะศึกษาศาสตร์ มศว.
– วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

6. คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
– สาขาวิชาจิตวิทยา

7. คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

9. คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
– สาขาวิชาจิตวิทยา

10. คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา
– จิตวิทยาคลีนิค
– จิตวิทยาอุตสาหกรรม
– จิตวิทยาการปรึกษา

_______________________________________
• คณะนิติศาสตร์

1. คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

2. คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) 
– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

3. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา
– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

4. สำนักวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์


5. คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น

6. คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
– สาขากฏหมายแพ่งและอาญา
– สาขากฏหมายมหาชน 
– สาขากฏหมายระหว่างประเทศ 
– สาขากฏหมายธุรกิจ 
– สาขากฏหมายธุรกิจ (นานาชาติ) 

7. คณะนิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
_______________________________________
• คณะเศรษฐศาสตร์

1. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
– สาขาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
– สาขาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
– สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
– สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
– สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
– สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
– สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
– สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
– สาขาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) (หลักสูตรนานาชาติ) 
2. คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) 
– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ) 
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ 
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ) 
         สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
         สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ) 

3. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มศว
– เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
4. คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีแลปริมาณ 
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณการพัฒนาและการเมือง 
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป

5. คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่

6. คณะการจัดการ ม.แม่ฟ้าหลวง
– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

_______________________________________
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
– ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์: สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
– ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
– ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน
– ภาควิชาเคหการ
– ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
         สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
         สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
         สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
– ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
         สาขาวิชาการออกแบบเลขนิเทศ
         สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
         สาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอ
         สาขาวิชาการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
         สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
– สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) 
– สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
– สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
– สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
– สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ
– สาขาวิชานิเทศศิลป์
– สาขาวิชาภาพยนตร์ และ ดิจิทัลมีเดีย
– สาขาวิชาการถ่ายภาพ
– สาขาวิชาจิตรกรรม
– สาขาวิชาประติมากรรม
– สาขาวิชาภาพพิมพ์

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
– สาขาวิชาการผังเมือง 
– สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก 
– สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
– สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
– สาขาวิชาออกแบบภายใน
– สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
_______________________________________ 
• คณะศิลปกรรมศาสตร์

1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
– ดุริยางคศิลป์ มี 2 วิชาเอก คือ
         ดุริยางคศิลป์ไทย 
         ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
– ทัศนศิลป์ 
– นาฏยศิลป์
– นฤมิตศิลป์ 
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
– สาขาวิชาการละคอน 
– สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 
– สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
– สาขาวิชาทัศนศิลป์
         วิชาเอกเซรามิกส์ 
         วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
         วิชาเอกศิลปวัฒนธรรม 
– สาขาวิชาศิลปะการแสดง
         วิชาเอกนาฎศิลป์ไทย 
         วิชาเอกนาฎศิลป์สากล 
         วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง 
         วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง 
– สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 
– สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ 
         วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
         วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น 
         วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ
– สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
– หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวิชาจิตรกรรม
         สาขาวิชาเซรามิกส์
         สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
         สาขาวิชานิเทศศิลป์
         สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
         สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

6. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
– สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิก
– สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
– สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี
– สาขาวิชาละครเพลง
– สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
– สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
– สาขาวิชาธุรกิจดนตรี
– สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี
7. คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา
– สาขาวิชาดนตรี
         กลุ่มวิชาดนตรีไทย
         กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก
         กลุ่มวิชาดนตรีสมัยนิยมและดนตรีแจ๊ส
         กลุ่มวิชาขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย
– สาขาวิชาศิลปะการแสดง
         กลุ่มวิชาศิลปะการละคร
         กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการกํากับลีลา
         กลุ่มวิชาการออกแบบเพื่อการแสดง

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ม.ศิลปากร 
– สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ม.ศิลปากร
– สาขาวิชาโบราณคดี
– สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
– สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
– สาขาวิชาภาษาไทย
– สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชามานุษยวิทขอขอบคุณที่มา :  www.taladtutor.com
 

loading...


โดย JETTY Ez ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 30 ก.ย. 59 15:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 9,003 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 9,003 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง