ทุนการศึกษา “เพชรสุพรรณิการ์” ทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

ลบ แก้ไข


ทุนการศึกษา “เพชรสุพรรณิทุนการศึกษา “เพชรสุพรรณิการ์”
ทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐
คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐
๓. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
จำนวนทุนการศึกษาและคณะที่รับเข้าศึกษา
๑.       คณะนิติศาสตร์ 
๒.      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
-         สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
-         สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๓.       คณะบริหารธุรกิจ
          – หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
เงื่อนไขเมื่อได้รับทุน
๑. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาระดับผลการเรียนในขณะที่เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ทุกปีการศึกษา
๒. ประพฤติตนตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยฯเป็นแบบอย่างให้แก่นักศึกษาผู้อื่นได้
๓. เงื่อนไขอื่นๆ ระบุในเอกสารสัญญาผู้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เอกสารประกอบการสมัคร
๑. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
๒. แบบกรอกข้อมูลประกอบการขอรับทุนการศึกษา (ขอรับไฟล์เอกสารจากอาจารย์แนะแนว)
๓. สำเนาบัตรประชาชน       ๑          ฉบับ
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน        ๑          ฉบับ
๕. สำเนาวุฒิการศึกษา        ๑          ฉบับ
๖. รูปถ่าย  ๑  นิ้ว              ๒          รูป
๗. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและรับรองความประพฤติ ออกโดยโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
๘. สำเนาเกียรติบัตร,ภาพถ่ายขณะเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัล (ถ้ามี)
 
กำหนดการรับสมัคร  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  –  30  พฤศจิกายน  2559
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   อาจารย์เสาวลักษณ์  บุญลึก (อ.จิ๋ว)      ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา
                     
โทร. 095-496-9903       
Line : society – jiew14    
   FB : สมัครเรียน ม.อีสเทิร์นเอเชีย
 

loading...


โดย JETTY Ez ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 ต.ค. 59 15:39 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,271 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,271 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง