มอ ประกาศผล เรียนดี ทั่วไทย

ลบ แก้ไข

 

โครงการคัดเลือกนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี จากทั่วประเทศ

 

       โครงการ คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จากทั่วประเทศ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2552  ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 

      ปรากฎว่ามีนักเรียนเรียนดีจากทั่วประเทศได้รับคัดเลือกเข้ามา จำนวนทั้งสิ้น  819  คน  เข้าศึกษาใน  5  วิทยาเขต รวม  25  คณะ   และในจำนวน  819  คนนี้ 

      เป็นนักเรียนจากภาคใต้ 694 คน และจากภาคอื่นๆ ของประเทศอีก 125 คน  ซึ่งนักเรียนทั้งหมด มีผลการเรียนเฉลี่ย สูงกว่า  3.00  ขึ้นไป


      เมื่อดูรายละเอียดการกระจายตัวของจังหวัดต่างๆ ที่มีนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้ามา  พบว่า  มีนักเรียนจากภาคใต้ครบทั้ง  14  จังหวัด ได้รับการคัดเลือก 

       โดยจังหวัดที่มีนักเรียนเข้าได้มากที่สุด  จำนวน 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสงขลา, นครศรีธรรมราช, และจังหวัดตรัง ตามลำดับ 

       สำหรับนักเรียนจากภาคอื่นๆ เป็นที่น่าสังเกตและน่ายินดีว่า มีนักเรียนจากจังหวัดในภาคอื่นๆ กระจายตัวมากถึง  38  จังหวัด ได้รับการคัดเลือกเข้ามา   โดยเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือ  6  จังหวัด,  ภาคอีสาน 14  จังหวัด,  ภาคตะวันออก  4  จังหวัด,  ภาคกลางและ กทม.  14  จังหวัด 


          นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด จะต้องจัดส่งเอกสารรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย และเอกสารแสดงความจำนงยืนยันสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษา (download แบบฟอร์มเอกสารได้จาก website
http://www.entrance.psu.ac.th) และจัดส่งให้

มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551  หากพ้นจากวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ประจำปีการศึกษา 2552
 ข้อตกลงของผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้ คือ
 1. ทำการตรวจสุขภาพร่างกาย (download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th)
 2. ยื่นหนังสือ "ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา" (download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th)
 3. จัดส่งเอกสารตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 ไปยัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 10 - 28 พฤศจิกายน 2551
 หากไม่ส่งภายในวันที่กำหนดจะถือว่าท่านประสงค์จะสละสิทธิ์
 
ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้โครงการนี้แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ในการรับตรงของ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบอื่น ๆ และไม่มีสิทธิ์คัดเลือกในระบบ Admissions ด้วย
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 074-282246-7 , 0 7444 6977 Fax 0 7444 6773
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)
 

ลำดับ
คณะ
1คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หาดใหญ่)
2คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่)
3คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่)
4คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่)
5คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่)
6คณะเภสัชศาสตร์ (หาดใหญ่)
7คณะอุตสาหกรรมเกษตร(หาดใหญ่)
8คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่)
9คณะนิติศาสตร์ (หาดใหญ่)
10คณะเศรษฐศาสตร์ (หาดใหญ่)
11คณะการแพทย์แผนไทย (หาดใหญ่)
12โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ (หาดใหญ่)
13คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี)
14คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี)
15คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (ปัตตานี)
16วิทยาลัยอิสลามศึกษา (ปัตตานี)
17คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปัตตานี)
18คณะวิทยาการสื่อสาร (ปัตตานี)
19คณะรัฐศาสตร์ (ปัตตานี)
20คณะวิเทศศึกษา (ภูเก็ต)
21คณะการบริการและการท่องเที่ยว (ภูเก็ต)
22คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต)
23คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี)
24คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี)
25คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง)

 

 

ตรา สัญลักษณ์ ดอกไม้ และสี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


    ตรา

 มหาพิชัยมงกุฏคือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์
  จักรกับตรีศูลคือ ตราเครื่องหมายประจำราชวงศ์จักรี
ม.อ.คือ อักษรย่อพระนามเดิมสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้า " มหิดลอดุลยเดช"
สงขลานครินทร์คือ พระนามฐานันดรศักดิ์ที่พระบรมราชชนก (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) โปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้าฟ้า
" มหิดลอดุลยเดช" ดำรงพระนามอิสริยยศฐานันดรศักดิ์
เป็นเจ้ากรม โดยพระราชทานชื่อเมืองสงขลาเป็นพระนาม
ทรงกรม เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2446
เสมือนเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา
ดอกไม้คือ ดอกศรีตรัง (Jacaranda filicifolia (Anders) D.Don)
สี คือ สีน้ำเงิน (blue)

 

หลักสูตรที่เปิดสอนแต่ละวิทยาเขต

วิทยาเขตหาดใหญ่
 
 วิทยาเขตปัตตานี
 
 เขตการศึกษาภูเก็ต
 
 เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
 
  เขตการศึกษาตรัง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.eduzones.com

www.enn.co.th

www.interscholarship.com

http://shopping.eduzones.com/

www.108ezine.com

http://www.spufriends.com

http://www.ezplusonline.com

http://www.ictutors.com/

 

 

loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 พ.ย. 51 16:50 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 24,304 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 24,304 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง