คะแนนสูงต่ำ 52 ม.ขอนแก่น รับตรง

ลบ แก้ไข

 

สถิติคะแนน สูงสุด-ต่ำสุด ม.ขอนแก่น

ของแต่ละสาขา ประจำปี 2552

 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน แยกเป็น คะแนนสอบ 95% และ GPAX 5%  แต่ละสาขาอาจมีจำนวนวิชาสอบไม่เท่ากัน และน้ำหนักในการคำนวณจะต่างกันไป ให้คลิกที่สาขาที่ต้องการ เพื่อดูวิชาที่ใช้สอบ และน้ำหนักคะแนนแต่ละวิชา

สำหรับ วิธีการคิดคะแนนให้ดูจากที่นี่

 

สาขา

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

001: แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์ 69.918 62.958
002: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 55.459 42.375
003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 46.77 37.427
004: พยาบาลศาสตร์ 55.578 39.337
005: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 44.537 36.63
006: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 45.238 36.112
007: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 41.814 34.766
008: ทันตแพทยศาสตร์ 64.778 52.818
009: เภสัชศาสตร์ * 65.688 50.308
010: สัตวแพทยศาสตร์ 56.828 40.451
011: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 37.622 27.302
012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 32.186 26.277
013: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง 37.774 27.931
014: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 35.497 29.118
015: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 54.802 29.946
016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 50.409 32.289
017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 42.649 29.416
018: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 32.645 25.054
019: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 64.818 28.101
020: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 38.259 25.606
021: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 43.827 32.391
022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 35.742 30.324
023: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี 45.268 31.024
024: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 39.488 30.401
025: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 36.545 31.073
026: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 44.858 27.285
027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 29.576 22.569
028: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 46.066 33.748
029: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 51.351 41.026
030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 48.605 39.609
031: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 40.548 34.746
032: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป 59.592 35.604
033: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 38.592 28.531
034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 54.798 36.547
035: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 43.692 29.942
036: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 49.13 34.177
037: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 50.606 37.51
038: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 54.228 36.132
039: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการคณิตศาสตร์ศึกษา 45.783 38.037
040: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป 45.444 38.176
041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี 50.578 38.087
042: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวชีววิทยา 49.022 37.487
043: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวฟิสิกส์ 44.681 35.098
044: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 49.585 39.817
045: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 53.778 40.702
046: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์) 39.764 33.691
047: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) 51.276 33.104
048: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 46.706 35.001
049: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 41.349 30.514
050: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา 48.437 33.124
051: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 56.467 37.253
052: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 72.357 33.526
053: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 50.847 25.646
054: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 66.768 46.416
055: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 69.908 48.686
056: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 58.478 49.254
057: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 64.964 47.578
058: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 73.648 49.397
059: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 49.708 35.569
060: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 48.433 35.666
063: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 42.137 37.543
064: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 44.227 35.705
065: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคมเลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 46.547 36.065
066: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคมเลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 39.575 38.351
067: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาจีน 42.135 42.135
068: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 36.197 36.081
069: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 56.762 44.98
070: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 54.37 48.362
071: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 45.497 45.497
073: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 65.988 44.429
074: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 50.681 41.828
075: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 53.843 48.859
077: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาจีน 71.916 41.891
079: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 58.831 43.072
080: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 61.548 43.562
081: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 59.297 44.008
083: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 48.997 45.426
084: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 48.351 37.37
085: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 49.512 37.451
086: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 38.254 38.254
087: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 46.392 37.49
089: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 47.167 33.426
090: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 47.583 33.81
092: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาจีน 52.837 41.798
093: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 42.259 33.808
094: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน 69.858 41.552
095: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) 51.672 42.545
096: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) 58.991 45.972
097: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 54.497 46.087
099: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 49.031 49.031
100: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 51.574 46.337
101: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน 53.938 33.02
102: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ 52.555 34.035
103: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 61.351 42.025
104: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 51.637 38.001
105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 55.638 33.12
106: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 52.058 34.104
107: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม 60.266 33.489
108: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประติมากรรม 24.15 16.545
109: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 65.04 40.807
110: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี(ไทย) 71.119 40.608
111: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี (สากล) 55.969 34.54
112: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีและการแสดงพื้นเมือง) 68.545 46.404
113: เทคนิคการแพทย์ (เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์) ** 35.85 29.35
114: เภสัชศาสตร์ (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) ** 42.25 39.35
115: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน 38.379 23.293
116: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์(วิทย์) 33.76 25.665
117: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) 40.558 25.653
118: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศเลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) 39.046 25.634
119: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศเลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) 40.105 24.114
120: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการบัญชี 39.041 26.136
121: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 41.625 24.36
122: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 35.466 25.56
123: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 32.71 24.253
124: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 31.681 24.099
125: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง 36.854 21.068
126: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) 40.214 21.683
127: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) 39.776 25.416

 

loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ม.ค. 52 14:49 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 73,924 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 73,924 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ta_aoei@thaimail.com
IP : 118.174.97.***

สัวสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนตอนนี้เพื่อนๆเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อเข้าศึกาต่อในระดับมหาวิทยาลัยกันหรือยังค่ะถ้ายังอ่านกันได้แล้วนะค่ะก่อนที่มันจะสายเกินตอนนี้เราเองก็อ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบตรงอยู่เหมือนกันเราตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตของเราเราอยากเข้าเรียน ในมหาวิทยาลัขอนก่นมาก...คณะวิทยากรจัดการค่ะเรามุ่งมั่นมากเต็มที่เรื่องเรียนเลย

( เราจะพยายามเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาการจัดการให้ได้ )  เราขอเป็นกำลังให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะค่ะที่กำลังเตรียมตัวสอบเหมือนเราท้อได้แอย่าถอยนะค่ะแวความฝันของทุกคนจะเป็นจริงค่ะ สู้ๆนะค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง