ธรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ตรี-โท-เอก

ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าเปิดหลักสูตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552
ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าเปิดหลักสูตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552
ในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)- กฎหมายธุรกิจ- กฎหมายเอกชน - นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) มธ. ท่าพระจันทร์- กฎหมายมหาชน- กฎหมายอาญา  
- นิติศาสตร์ (ภาคปกติ) มธ. ศูนย์ลำปาง (เปิดสอนปี 2552) - กฎหมายมหาชน 
- กฎหมายระหว่างประเทศ
- กฎหมายธุรกิจ
- กฎหมายภาษี
- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
- กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กฎหมายธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) เปิดสอนปี 2552
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หลักสูตรภาษาไทย- การประเมินราคาทรัพย์สิน- บริหารธุรกิจ (MBA)- บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
- การบัญชี - บริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร- การตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
- การเงิน - บริหารธุรกิจเน้นด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
และองค์กร
- บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
เปิดสอนปี 2551
- การตลาด - การบัญชี 
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ (MIOP) 
- บริหารอุตสาหกรรมและปฏิบัติการ - การตลาด (ภาษาอังกฤษ) (MIM) 
- การบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ - การเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) MIF 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ - ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
- ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ - บัญชี (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) (ตรีควบโท) 
- บัญชี (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ)
(ตรีควบโท)
 - การบริหารการเงิน, การบริหารการตลาด,
การบริหารโลจิสติกส์ และการปฏิบัติการ (ตรีควบโท)
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
- การบัญชี - การจัดการเชิงกลยุทธ์ (เปิดสอนปี 2550)  
- การเงิน - บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดสอนปี 2550 
- การตลาด   
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณะรัฐศาสตร์
  - การปกครอง
- การเมืองการปกครอง - การระหว่างประเทศและการทูต- รัฐศาสตร์
- บริหารรัฐกิจ - บริหารรัฐกิจ 
- การระหว่างประเทศ - การบริหารจัดการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร 
- การเมืองการและการระหว่างประเทศ
(ตรีควบโท) ภาคภาษาอังกฤษ
 - การเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร 
  - การเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร
มธ. ศูนย์พัทยา (เปิดสอนปี 2552)
 
  - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ 
  - การเมืองและการระหว่างประเทศ (ตรีควบโท)
เปิดสอนปี 2552 ภาคภาษาอังกฤษ
 
คณะเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์- เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
- เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ - เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
  - เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   
- สังคมสงเคราะห์ มธ. ท่าพระจันทร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - การบริหารสังคม
- สังคมสงเคราะห์ มธ. ศูนย์ลำปาง - พัฒนาชุมชน มธ. ท่าพระจันทร์  
  - พัฒนาชุมชน มธ. ศูนย์พัทยา 
  - พัฒนาแรงงานและนโยบายสวัสดิการสังคม 
  - การบริหารงานยุติธรรม 
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย- ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ และการจัดการ- ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร- ภาษาศาสตร์
- จิตวิทยา - ประวัติศาสตร์ 
- บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
- ประวัติศาสตร์ - การแปลภาษาฝรั่งเศส – ไทย 
- ปรัชญา - ฝรั่งเศสศึกษา 
- ภาษาศาสตร์ - จิตวิทยาการปรึกษา 
- ภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่นศึกษา 
- ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ - พุทธศาสนศึกษา 
- ภาษาฝรั่งเศส - ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
- ภาษาไทย - ภาษาไทย 
- ภาษาญี่ปุ่น - จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
- ภูมิศาสตร์  - การแปลภาษาอังกฤษและไทย 
- ภาษาจีน   
- ภาษาเยอรมัน   
- ภาษารัสเซีย   
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา   
- รัสเซียศึกษา   
- การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ เปิดสอนปี 2550)
   
หลักสูตรภาษาอังกฤษ   
- อังกฤษ – อเมริกันศึกษา (BAS)   
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
- วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน - สื่อสารมวลชน- สื่อสารมวลชน
- สื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ - การบริหารสื่อสารมวลชน 
  - การจัดการการสื่อสารมวลชน 
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา- การวิจัยทางสังคม- สังคมวิทยา- มานุษยวิทยา
(เปิดสอนปี 2552)
- สังคมวิทยาและมานายวิทยา (การวิจัยทางสังคม)  - มานุษยวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรปกติ   
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - สถิติประยุกต์- สถิติ หลักสูตรนานาชาติ
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม- การจัดการสิ่งแวดล้อม
- เทคโนโลยีชนบท - คณิตศาสตร์  
- เทคโนโลยีชนบท - เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท 
- เทคโนโลยีการเกษตร - เทคโนโลยีชีวภาพ 
- ศาสตร์คอมพิวเตอร์ - เกษตรยั่งยืน 
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ - ฟิสิกส์ 
- คณิตศาสตร์ - เคมี 
- สถิติ - เทคโนโลยีการอาหาร 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- เคมี - การจัดการเกษตรอินทรีย์ (เปิดสอนปี 2552)  
- ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์   
- เทคโนโลยีชีวภาพ   
- ฟิสิกส์   
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ   
- วัสดุศาสตร์   
หลักสูตรภาคพิเศษ   
- ศาสตร์คอมพิวเตอร์   
- สถิติ   
- คณิตศาสตร์   
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรภาคปกติ (ภาษาไทย)   
- วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมเคมี- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมอุตสาหกรรม - วิศวกรรมไฟฟ้า- วิศวกรรมเคมี
- วิศวกรรมโยธา - วิศวกรรมเครื่องกล- วิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมเคมี - วิศวกรรมโยธา (ภาคค่ำ) 
- วิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมโยธา (ภาคกลางวัน) 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
(เปิดสอนปี 2552) (ตรี – โท)
 - การพัฒนางานอุตสาหกรรม 
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ - เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
- วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมศาสตร์และกาจัดกาเชิงธุรกิจ
เปิดสอนปี 2552 (ตรี – โท)
 
- วิศวกรรมอุตสาหการ   
- วิศวกรรมโยธา   
- วิศวกรรมเคมี   
- วิศวกรรมเครื่องกล   
หลักสูตรร่วมกันกับมหาวิทยาลัย Nottingham (หลักสูตรนานาชาติ)   
- วิศวกรรมไฟฟ้า   
- วิศวกรรมอุตสาหกรรม   
- วิศวกรรมโยธา   
- วิศวกรรมเคมี   
- วิศวกรรมเครื่องกล   
หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์
(หลักสูตรนานาชาติ)
   
- วิศวกรรมไฟฟ้า   
- วิศวกรรมอุตสาหกรรม   
- วิศวกรรมโยธา   
- วิศวกรรมเคมี   
- วิศวกรรมเครื่องกล   
คณะแพทยศาสตร์
- แพทยศาสตร์ - วิทยาศาสตร์การแพทย์- วิทยาศาสตร์การแพทย์
- วิทยาศาสตร์การแพทย์ - เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
(เปิดสอนปี 2551)
- เวศาสตร์ชุมชนและเวชตร์
- การแพทย์แผนไทยประยุกต์ - ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
(เปิดสอนปี 2551)
 
  - การแพทย์แผนไทยประยุกต์  
คณะสหเวชศาสตร์   
- เทคนิคการแพทย์  - ชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)- ชีวเวชศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
- กายภาพบำบัด - เทคนิคการแพทย์ (เปิดสอนปี 2551) 
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณะทันตแพทยศาสตร์
- ทันตแพทยศาสตร์  - ทันตแพทยศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตร์ - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
  - เวชปฏิบัติชุมชน 
  - การพยาบาลผู้ใหญ่ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- การละคอน - สถาปัตยกรรม 
- ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ - การผังเมือง 
- ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศูนย์ลำปาง) - สถาปัตยกรรมภายใน (เปิดสอนปี 2550) 
  - นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(เปิดสอนปี 2550)
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สถาปัตยกรรม
- การผังเมือง
- สถาปัตยกรรมภายใน
- ภูมิสถาปัตยกรรมภายใน
(เปิดสอนปี 2550)
 - สถาปัตยกรรม
- การผังเมือง
- สถาปัตยกรรมภายใน (เปิดสอนปี 2550)
- นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(เปิดสอนปี 2550)
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- สาธารณสุขศาสตร์ - สาธารณสุขศาสตร์ (เปิดสอนปี 2550) 
  - การสาธารณสุขโลก (เปิดสอนปี 2552)
(หลักสูตรนานาชาติ)
 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- วิศวกรรมการสื่อสาร - วิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยี 
- วิศวกรรมอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีวิศวกรรม (เปิดสอนปี 2550) 
- วิศวกรรมโยธา - วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
(เปิดสอนปี 2550)
 
- วิศวกรรมเครื่องกล - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว
(เปิดสอนปี 2551)
 
- วิศวกรรมระบบสิ่งก่อสร้าง   
- วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง   
- เทคโนโลยีสารสนเทศ   
- วิศวกรรมเคมี   
- เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   
- เทคโนโลยีการจัดการ   
- เมกคาทรอนิกส์   
- การจัดการวิศวกรรม   
- วิทยาการคอมพิวเตอร์   
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ศูนย์ลำปาง
- สหวิทยาการสังคมศาสตร์ - สตรีศึกษา- สหวิทยาการ
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
 - บัณฑิตอาสาสมัคร- ชนบทศึกษาและการพัฒนา 
สถาบันภาษา
 - ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ- ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
 - การสอนภาษาอังกฤษ- การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
วิทยาลัยนวัตกรรม
  - การบริหารเทคโนโลยี (มธ. ท่าพระจันทร์) 
  - การบริหารเทคโนโลยี (มธ. ศูนย์พัทยา) 
  - การบริหารงานวัฒนธรรม 
  - นวัตกรรมบริการ (มธ. ศูนย์พัทยา) เปิดสอนปี 2552 
วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์
- จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
(เปิดสอนปี 2552)
   

 

ลองเลือกดูจะได้ใช้ในเดือนเมษายน ช่วงเลือกคณะ สาขา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 

loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ก.พ. 52 22:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 76,923 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 76,923 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง