สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า จับมือ แพทย์ สจล. ขยายโควตารับตรงแพทย์ อินเตอร์ฯ พร้อมผุด “ซัมเมอร์ รีเสิร์ช เฟลโลวชิป” เรียนจริง – ทำจริง ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ลบ แก้ไข
สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า จับมือ แพทย์ สจล. ขยายโควตารับตรงแพทย์ อินเตอร์พร้อมผุด “ซัมเมอร์ รีเสิร์ช เฟลโลวชิป” เรียนจริง – ทำจริง ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
 

          กรุงเทพฯ 28 สิงหาคม 2561 – โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ขยายโควตาสำหรับนักเรียนสาธิตนานาชาติฯ ที่ต้องการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ รองรับความต้องการทรัพยากรด้านวิชาชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน โดยจะเริ่มต้นใช้ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป พร้อมเปิดโครงการ “ซัมเมอร์ รีเสิร์ช เฟลโลวชิป : Summer Research Fellowship” สานโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรียน สามารถใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม ไปแลกเปลี่ยนในระดับอุดมศึกษา เพื่อเรียนรู้ และทำงานเชิงวิจัย ในคณะ และมหาวิทยาลัยที่ตนเองมีความสนใจ โดยทางโรงเรียนจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการประสานการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายคณาจารย์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายการร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป และการทำแลปวิจัยทั้งหมด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อม ในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

 
สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
 

          ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ปัจจุบัน การแข่งขันทางการศึกษากำลังเพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือจากโรงเรียนที่ระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพ มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เอื้ออำนวยแล้ว อีกหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับเยาวชนนั้น ได้แก่โอกาสทางการศึกษา ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (King Mongkut’s International Demonstration School : KMIDS) ได้เปิดโครงการ “พาร์ทเวย์ ทู เคเอ็มไอทีแอล : PATHWAY to KMITL” โดยเป็นโครงการโควตารับตรงพิเศษ สานฝันสำหรับนักเรียนสาธิตนานาชาติฯ เนื่องจากเล็งเห็นว่า โรงเรียนสาธิตนานาชาติฯ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนานาชาติ ระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งมีนักเรียนที่ศักยภาพทางการศึกษาสูง และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ อาทิ ทักษะด้านภาษา ทักษะการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ทักษะความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก เป็นต้น โดยที่ผ่านมาได้ประกาศโควตารับตรงใน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
อย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดรับกับความต้องการบุคลากรด้านวิชาชีพในปัจจุบัน ล่าสุด สจล. ได้ขยายโควตาดังกล่าวเพิ่มขึ้น สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ ฯ ที่ต้องการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ ของสจล. จำนวน 5 ที่นั่ง ซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามที่คณะแพทยศาสตร์ สจล. กำหนด โดยโควตาดังกล่าว จะเริ่มต้นใช้ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

 
สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
 

          ด้าน รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า กล่าวว่า นอกเหนือจากศักยภาพด้านความรู้ของนักเรียนแล้ว โรงเรียนยังมุ่งมั่นพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่จำเป็น ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการ “ซัมเมอร์ รีเสิร์ช เฟลโลวชิป : Summer Research Fellowship” ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลาย (เกรด 10) ของโรงเรียน สามารถใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม ไปแลกเปลี่ยนในระดับอุดมศึกษา เพื่อเรียนรู้ และทำงานเชิงวิจัย ในคณะที่ตนเองมีความสนใจ เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพด้วยการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง ร่วมกับพี่ๆ ในระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยทางโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า จะทำการประสานงานไปยังคณะต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ตามความประสงค์ของนักเรียน และจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการประสานงาน ค่าใช้จ่ายคณาจารย์ผู้สอน ตลอดจนค่าใช้จ่ายการร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป และการทำแลปวิจัยทั้งหมด

 
สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า


สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า


สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

 
          โครงการดังกล่าว เริ่มต้นนำร่องใช้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ล่าสุด มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ กับคณะต่างๆ ในสังกัดของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาทิ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เป็นโรงเรียนนานาชาติต้นแบบ ที่มีระบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการบูรณาการหลักสูตรมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่าง Carnegie Mellon University และยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อจบออกไปเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติได้ในอนาคต รศ.ดร.สุรินทร์ กล่าวสรุป
 
โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562-63 ในระดับชั้นเกรด 7 เกรด 8 เกรด 9 และเกรด 10 ในเดือนกันยายน 2561 สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า หมายเลขโทรศัพท์ 062- 595-4222 , www.kmids.ac.th หรือ www.facebook.com/KMIDSchool
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 30 ส.ค. 61 15:46 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 268 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 268 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง