ที่มาและประวัติตรา "ส" เอกลักษณ์แห่งนามสวนสุนันทา

ลบ แก้ไข
ที่มาและประวัติตรา ส เอก
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการศึกษาอันมีนามพ้องกับพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2480 แต่เดิมใช้รูปเทพธิดายืนประนมมือบนก้อนเมฆเป็นตราประจำสถาบัน ซึ่งไม่ทราบความหมายและความเป็นมาที่แน่ชัด จึงมีแนวคิดปรับเปลี่ยนรูปแบบตราสัญลักษณ์ให้มีความหมาย จากการสันนิฐานว่านาม "สวนสุนันทา" อันเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาถูกนำมาใช้เพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงความระลึกถึงของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา จึงได้สานต่อแนวความคิดดังกล่าวที่ว่าจะใช้ตราประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางฯ เป็นตราประจำสถาบันการศึกษา โดยการเริ่มนำมาใช้กับเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนสาธิตเป็นลำดับแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2508 ความว่า

...ทางวิทยาลัยจะปรับปรุงเครื่องแบบนักเรียนสาธิตทั้งประถมและมัธยม จึงได้ตัดสินใจขออนุญาตใช้ตราประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ซึ่งจารึกไว้ที่พระอนุสาวรีย์ในพระราชวังบางปะอินมาเขียนให้ง่ายเหมาะสมแก่การปักลงบนชิ้นผ้าที่ทำเป็นกระเป๋าเสื้อเครื่องแบบ มอบให้นางช้องมาศ บริหารธนวุฒิ ครูศิลปะมัธยมสาธิตเป็นผู้เขียนแบบ โดยขอผ่านกรมการฝึกหัดครู และกระทรวงศึกษาธิการนำความ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่วิทยาลัยต้องการ กับทรงมีพระราชดำรัสแถมท้ายมาว่า"ให้แก้ไขรูปมงกุฎให้งามกว่าเดิม”ซึ่งทางวิทยาลัยก็ได้ปฏิบัติตามพระราชประสงค์ทุกประการ โดยให้นาย พิมล สายจันทร์ดี ครูศิลปะฝ่ายฝึกหัดครูเขียนใหม่ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน นักเรียนสาธิตของวิทยาลัยจึงมี ตราประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เป็นเครื่องหมายปักที่กระเป๋าเสื้อเครื่องแบบ นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นต้นมา
(กรองแก้ว ปทุมานนท์,2555)

ต่อมาจึงได้ใช้ตราประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในรูปแบบ "ส" ภายใต้มกุฏชฎาแบบเดินหน ด้านล่างมีตัวอักษร พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นตราประจำสถาบันอย่างเป็นทางการ โดยได้ทูลขอพระบรมราชานุญาติจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2515 ความว่า

...ทางวิทยาลัยมิได้นิ่งนอนใจให้กาลเวลาผ่าน ไปโดยไร้ประโยชน์ ขณะนี้ผู้คนทั้งหลายมีความเคยชินต่อเครื่องหมายตราประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ มากพอสมควร จึงเริ่มเรื่องการขอพระราชทานใช้พระนามย่อในลักษณะตรา ประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ มาใช้เป็นตราประจำวิทยาลัยต่อไป ได้เขียนแบบดวงตราขึ้นใน วงกลมเป็นรูปตราประจำพระองค์คือ"ส" ภายใต้มกุฏชฎาแบบเดินหน ด้านล่างมีตัวอักษร พ.ศ. ๒๔๘๐ ปีที่เริ่มตั้งสถานศึกษาแห่งนี้ วงกลมรอบนอกตอนบนเป็นลายกนกไทยตอนล่างเป็นชื่อวิทยาลัย เมื่อตราประจำวิทยาลัยเปลี่ยนไปก็ควรต้องเปลี่ยนเครื่องหมายที่ใช้ประกอบเครื่องแบบของนักศึกษาฝึกหัดครูทั้งชาย และหญิง ซึ่งมีทั้งดุม เข็มกลัด และหัวเข็มขัด โดยเปลี่ยนทุกแห่งที่เป็นรูปเทพธิดายืนประนมมือบนก้อนเมฆ เป็นตัว ส อยู่ภายใต้มกุฏชฎาแบบเดินหน ได้เสนอเรื่องผ่านกอง กรม และกระทรวง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามย่อในลักษณะตราประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เป็นตราประจำวิทยาลัยและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบของนักศึกษา บัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตามที่ขอพระราชทานไปทุกประการแล้ว โดยหนังสือของสำนักราชเลขาธิการ ที่รล ๐๐๐๒ / ๖๓๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๑๕...
(กรองแก้ว ปทุมานนท์,2555)

ตรา "ส" ภายใต้มกุฏชฎาแบบเดินหน จึงสมควรแก่พระเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระผู้เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวสวนสุนันทา ให้คอยหล่อหลอมสรรพวิชาความรู้จนกลายเป็นเหล็กกล้าที่แข็งแกร่ง ซึ่งศิษย์ทั้งหลายควรพึงระลึกไว้เสมอว่า เรามีรากเหง้าที่ยังคงศักดิ์และสิทธิ์เป็นเอกลักษณ์คู่นามสถานศึกษาตราบจนทุกวันนี้

Credit by: ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ก.ย. 61 13:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 566 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 566 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง