จุฬาฯ ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2018

ลบ แก้ไข
จุฬาฯ ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2018​

 จุฬาฯ ประกาศผลงานวิจัยแ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ASEAN’s Top Corporate Brands 2018 ให้แก่สุดยอดแบรนด์องค์กรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศในอาเซียนเป็นครั้งแรก เพื่อกระตุ้นให้องค์กรตระหนักถึงคุณค่าแบรนด์องค์กรเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยในไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดถึง 432,841 ล้านบาท สำหรับมาเลเซีย ได้แก่ Public Bank Berhad มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด 328,016 ล้านบาท สิงคโปร์ ได้แก่ Singapore Telecommunications Limited ด้วยมูลค่าแบรนด์สูงสุด 760,181 ล้านบาท สำหรับอินโดนีเซีย ได้แก่ PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.  มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด 1,008,384 ล้านบาท ส่วนฟิลิปปินส์ ได้แก่ SM Prime Holdings, Inc. มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด 368,119  ล้านบาท และเวียดนาม ได้แก่ Vietnam Diary Products Stock Company เป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดที่ 256,103 ล้านบาท

 จุฬาฯ ประกาศผลงานวิจัยแ

ในขณะที่รางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมี 15 หมวดธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัล ได้แก่
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 103,047 ล้านบาท

หมวดธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 135,297 ล้าน บ.
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 18,815 ล้าน บ.
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 46,327ล้าน บ.
หมวดวัสดุก่อสร้าง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 41,552 ล้าน บ.
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง บริษัท ซิโน – ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 10,987 ล้าน บ.
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 161,686 ล้าน บ.
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 89,886ล้าน บ.
หมวดพาณิชย์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 127,012 ล้านบ.
หมวดแพทย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 271,065 ล้าน บ.
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 42,827 ล้าน บ.
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 37,163 ล้าน บ.
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ใน มูลค่าแบรนด์องค์กร 432,841 ล้าน บ.
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 58,378 ล้าน บ.
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 162,947 ล้าน บ.
 
โดยองค์กรชั้นนำรายใหม่ที่ได้รับรางวัลครั้งแรก ได้แก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 

 จุฬาฯ ประกาศผลงานวิจัยแ

ศ. ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล แห่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation)  เปิดเผยว่า  “ปีนี้นับเป็นครั้งแรก ที่คณะผู้วิจัยได้ขยายผลงานวิจัยมูลค่าแบรนด์องค์กรสู่ประเทศในอาเซียน  เพื่อผลักดันให้ผู้บริหารธุรกิจในภูมิภาคตื่นตัวในการสร้างคุณค่าแบรนด์องค์กรเพื่อความยั่งยืน  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในภูมิภาค  โดยเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร  CBS Valuation ได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชีเข้าด้วยกัน  ทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน ซึ่งสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดี โดยเก็บข้อมูลทางการเงินจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในอาเซียน 6 ประเทศได้แก่  อินโดนีเซีย มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย  และเวียดนาม และใช้สูตร CBS Valuation ในการคำนวณหามูลค่าแบรนด์องค์กร”
 
นอกจากนี้  ผู้วิจัยทั้งสองเชื่อว่าการมอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2018  จะสามารถกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงเกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆ  ซึ่งจะทำให้องค์กรมีการเติบโตอย่างแข็งแรง  อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคโดยรวม
 

 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ก.ย. 61 14:51 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 352 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 352 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง