ครูจ้าง-นักการภารโรง เฮ! ปรับเพิ่มค่าจ้าง 4 %

ลบ แก้ไข

       ข่าวดี! “ครูจ้างรายเดือน-นักการภารโรง” 1.4 หมื่นคนเฮ กระทรวงการคลังอนุมัติปรับเพิ่มค่าจ้างเพิ่ม 4% “คุณหญิงกษมา” เผยใช้งบทั้งสิ้น 44 ล้าน จ่ายย้อนหลังตั้งแต่ 1 ต.ค.51
       
       จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ขออนุมัติเป็นหลักการให้ครูจ้างรายเดือน นักการภารโรงหรือบุคลากรอื่นๆ สังกัด สพฐ.ที่จ้างในการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูการขาดแคลนนักการภารโรง และการขาดแคลนบุคลากรอื่นๆ ให้ได้รับสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ โดยปรับเพิ่มค่าจ้างร้อยละ 4 ของอัตราจ้าง ค่าตอบแทนที่ได้รับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป และหากมีระเบียบกระทรวงการคลังอนุมัติให้มีการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้สูงขึ้นแก่ส่วนราชการต่างๆ ก็ขอให้บุคคลดังกล่าวและบุคลากรในลักษณะเดียวกันของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ที่เป็นการจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งและไม่มีการเพิ่มค่าจ้าง สามารถปรับโครงสร้างเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันได้ โดยอัตโนมัติด้วยนั้น
       
       คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้ปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาดังกล่าวที่เบิกค่าตอบแทนจากงบดำเนินงาน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 41 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป
       
       ส่วนกรณีกระทรวงการคลังมีการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมีผลกระทบ ทำให้ลูกจ้างที่จ้างจากงบดำเนินงานได้รับค่าตอบแทนในอัตราขั้นต่ำกว่าการจ้างในลักษณะเดียวกัน สพฐ. จะขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป
       
       สำหรับค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษานั้นครอบคลุมถึงบุคลากรของ สพฐ. และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศด้วย และการจ้างบุคลากร โดยวิธีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่จะพิจารณาดำเนินการได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549 ข้อ 11(1) โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรมบัญชีกลางแจ้งว่า สพฐ.มีฐานะเป็นนายจ้าง ซึ่งต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้ครูรายเดือน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติม ก็สามารถจ่ายเงินสมทบประกันสังคมได้ โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
       
       “สพฐ.มีครูจ้างรายเดือน นักการภารโรง หรือบุคลากรอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เวรยาม พนักงานทำความสะอาด ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับตามสิทธิที่ควรจะได้รับ จำนวน 14,284 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,282,750 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นไป ” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

 

 

รวมสอบตรง ทั่วประเทศ ละเอียดที่สุด

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 มิ.ย. 52 00:47 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 22,927 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 22,927 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง