สมาร์ทวัน SMART I หน 3

ลบ แก้ไข

 

การสอบสมาร์ทวัน เพื่อเก็บคะแนนยื่นเข้า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2552 สอบเสร็จไปแล้ว 2 รอบ เหลือสองรอบสุดท้าย โดยจะเปิดรับสมัครรอบที่ 3 ในระหว่างวันที่ 20 - 26 ก.ค.52

ตามที่ศูนย์ทดสอบฯ ได้กำหนดการสอบ SMART-I ครั้งที่ 3/2552 ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากข้อจำกัดในด้านสถานที่สอบ อาจทำให้ไม่สามารถรองรับผู้เข้าสอบจำนวนมากได้ ดังนั้น ศูนย์ทดสอบฯ จึงได้กำหนดวันสอบรอบที่สองไว้ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2552 เผื่อกรณีที่สถานที่ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าสอบได้ในรอบเดียว

ศูนย์ทดสอบฯ จะพิจารณาจัดสรรที่นั่งสอบตามลำดับการจ่ายเงินของผู้สมัครดังนี้


- ผู้จ่ายเงินลำดับที่ 1 - 7,000 สอบในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552

- ผู้จ่ายเงินตั้งแต่ลำดับที่ 7,001 เป็นต้นไป สอบในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2552

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบเตรียมตัวสำหรับการสอบไว้ทั้ง 2 วัน ดังกล่าว  โดยศูนย์ทดสอบฯ จะแจ้งจำนวนผู้จ่ายเงินให้ทราบทุกวัน


ข้อมูลผู้ชำระเงิน ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2552 : 3,068 คน
**********************************************

ข้อสอบ SMART for Undergraduate Level เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความพร้อมของผู้เข้าสอบในการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (ข้อสอบเป็นภาษาไทย) โดยประกอบด้วย

  • วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (60 นาที)
  • วัดความสามารถด้านการอ่าน (60 นาที)
  • วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (60 นาที)
  • วัดความรู้รอบตัว (15 นาที)

ข้อสอบส่วนที่ 1 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ โดยเน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิต จำนวนจริง เซต ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ลำดับและอนุกรม วิธีเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ ความน่าจะเป็น และสถิติ


ข้อสอบส่วนที่ 2 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของข้อความหรือบทความ ซึ่งความสามารถด้านการอ่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

ข้อสอบส่วนที่ 3 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะด้านการอ่านบทความ คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ข้อสอบส่วนที่ 4 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความรอบรู้ในด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบัน ความรอบรู้ในด้านต่างๆ เหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญซึ่งบ่งบอกถึงความเหมาะสมในการศึกษาด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ

ข้อสอบทั้ง 4 ส่วนเป็นข้อสอบแบบปรนัย ทั้งหมด

การสอบข้อเขียนถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี เพราะการสอบข้อเขียนจะแสดงระดับความสามารถทางวิชาการที่ผลักดันให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนระดับปริญญาตรี ลักษณะของแบบทดสอบข้อเขียนสามารถประเมินความพร้อมและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านการอ่าน ความรอบรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ อันเป็นทักษะและความสามารถที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ

ผลสอบ SMART for Undergraduate Levelจะนำไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจผ่านโครงการรับตรงของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BBA)

โดยผลคะแนนที่นำมายื่นประกอบนั้นจะถูกพิจารณาความสำคัญในลำดับแรกๆ ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น การใช้ผลสอบ SMART for Undergraduate Level ในการคัดเลือกนักศึกษาช่วยให้คณะฯ สามารถกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร โดยข้อสอบ SMART for Undergraduate Level ประเมินความสามารถ 4 ด้าน ซึ่งการกำหนดสัดส่วนหรือน้ำหนักสำหรับผลสอบในแต่ละส่วนอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละหลักสูตร จึงทำให้คณะฯ สามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตรงตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรได้

นอกจากนี้การประเมินความสามารถทั้ง 4 ด้านนั้นถูกออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมไทยและระบบการศึกษาของไทยได้เป็นอย่างดี ดังนั้น SMART for Undergraduate Level จึงเป็นแบบทดสอบข้อเขียนที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ SMART for Undergraduate Level 450 บาท/ครั้ง

เปิดรับสมัครรอบที่สาม ในระหว่างวันจันทร์ที่ 20 ก.ค. - วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 52

ลงสนามสอบวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 52 และวันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค.52

ตัวอย่างข้อสอบสมาร์ทวัน dowload ได้ที่นี่

 

http://smart.bus.tu.ac.th/FileUpload/Exam_Paper/MergeFile.pdf

 

ที่มา : http://smart.bus.tu.ac.th/

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ก.ค. 52 17:33 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 23,157 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 23,157 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง