ช่างฝีมือทหาร รับตรง ถึง 9 ก.พ.53

ลบ แก้ไข

กองบัญชาการกองทัพไทย   ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่าง      ฝีมือทหารภาคปกติ   รุ่นที่ ๕๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ในวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล             ช่างเครื่องมือกล ช่างเชื่อมโลหะ  ช่างยานยนต์  ช่างไฟฟ้ากำลัง  และช่างอิเล็กทรอนิกส์   มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                     ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                          ๑.๑ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)    ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   หรือเทียบเท่า   และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร  ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

                          ๑.๒ เป็นชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ ๑ เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา (รับผู้เกิดตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ) สำหรับบุคคลทั่วไป

                                  ส่วนผู้ที่เป็นข้าราชการกลาโหม  หรือลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม  อายุไม่เกิน ๒๑ ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๒)   และจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัคร        เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร มาแสดง

                                  การนับอายุบุคคลตามวรรคสอง ให้นับตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร

                          ๑.๓ มีสัญชาติไทย  และบิดา มารดา   มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด      แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน   ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว   มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

                          ๑.๔ มีสุขภาพสมบูรณ์ และไม่มีโรคขัดกับกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร

                          ๑.๕ มีผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน  ซึ่งสามารถรับผิดชอบในพันธกรณีต่าง ๆ  ตามแบบสัญญาที่กองบัญชาการกองทัพไทย กำหนด

                          ๑.๖ ไม่เคยถูกปลด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือองค์การใด ๆ

                          ๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยคดีอาญา  และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก      เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

                          ๑.๘ ไม่เป็นผู้พ้นจากความเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร        ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนช่างฝีมือทหาร พ.ศ.๒๕๓๖

                          ๑.๙ ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดการสมัคร และหลักเกณฑ์การตรวจร่างกายบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารในระเบียบการและใบสมัครโดยเคร่งครัด                      

                     ๒. หลักฐานต่าง ๆ ในการสมัคร

                           ๒.๑   บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน  

                           ๒.๒ รูปถ่าย สำหรับผู้สมัครด้วยตนเอง ไม่ต้องนำมาประกอบหลักฐานการสมัคร    เนื่องจากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร  จะดำเนินการให้  สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์  ให้ใช้รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว แต่งกายสุภาพ  ท่าปกติ  ครึ่งตัว  หน้าตรง   ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายในครั้งเดียวกัน ระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันสมัคร)   จำนวน ๓ รูป

                           ๒.๓ ระเบียน หรือใบรับรอง  แสดงว่าผู้สมัครสำเร็จ หรือรอผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า    และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม         ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

                           ๒.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับตัวจริง)   เพื่อแสดงสัญชาติของผู้สมัคร บิดา และมารดาผู้ให้กำเนิด

                           ๒.๕ ถ้าบิดามารดา   คนใดคนหนึ่ง   หรือทั้งสองคนถึงแก่กรรม  หรือสาบสูญ ต้องมี        ใบมรณบัตร  หรือสูติบัตร หรือหลักฐานทางราชการรับรองว่าบิดา หรือมารดาผู้ให้กำเนิด เกิด  ณ ที่ใดใน ประเทศไทย

                           ๒.๖ ถ้าปู่ หรือตา ของผู้สมัครมิใช่สัญชาติไทย  บิดา หรือมารดาของผู้สมัครจะต้องมี       สูติบัตร หรือหนังสือรับรองจากทางราชการว่าเกิด ณ ที่ใดในประเทศไทยมาแสดงด้วย

                           ๒.๗ หลักฐานหนังสือรับรองแสดงว่าสอบวิชาทหารได้   ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ถ้ามี)

                           ๒.๘ หลักฐานซึ่งแสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง  ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ  หรือการสงคราม   หรือมีการปราบปรามจลาจล   หรือในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ถ้ามี)

                           ๒.๙ หลักฐานซึ่งแสดงว่าผู้สมัคร เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ  หรือลูกจ้าง      ซึ่งได้ประสบอันตรายถึงทุพพลภาพขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการ      ตามหน้าที่  หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยลูกจ้าง  หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี)

๓. การสอบคัดเลือกมี ๒ ภาค คือ

                           ๓.๑ สอบภาควิชาการ   มีการสอบวิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาภาษาไทย   และวิชาสังคมศึกษา    ภายในขอบเขตของหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ

                           ๓.๒ สอบพลศึกษา  สัมภาษณ์  และตรวจร่างกาย

                                     ๓.๒.๑ การสอบพลศึกษา    เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย  โดยสอบยิมนาสติก  และกรีฑา

                                    ๓.๒.๒ การสอบสัมภาษณ์  เป็นการทดสอบท่วงทีวาจา ลักษณะท่าทาง  ความว่องไว และปฏิภาณไหวพริบ

                                    ๓.๒.๓ การตรวจร่างกาย     เป็นการตรวจรูปร่าง   ลักษณะ   และความสมบูรณ์ของร่างกาย รวมทั้งการตรวจโรคที่ขัดต่อการศึกษาและการเข้ารับราชการทหาร

                      ๔. กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

                           ๔.๑ จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒  ถึงวันที่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓   เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐  น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

                           ๔.๒ รับสมัครทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ ๓ –   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓   เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

                           ๔.๓ สอบภาควิชาการ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารชาเลนเจอร์อิมแพ็คเมืองทองธานี

                           ๔.๔ ประกาศผลสอบภาควิชาการ  วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน  ช่างฝีมือทหาร

                           ๔.๕ ตรวจร่างกาย  สอบพลศึกษา-สัมภาษณ์-ท่วงทีวาจา   วันที่  ๑๕-๑๗  มีนาคม ๒๕๕๓   เวลา ๐๘.๐๐  - ๑๖.๐๐ น.   ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

                           ๔.๖ ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย    วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.    โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

                     ๕. สิทธิและเงื่อนไขของการเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร

                           ๕.๑  เป็นนักเรียนประเภทอยู่ประจำ

                           ๕.๒ ระหว่างศึกษา จะได้รับเบี้ยเลี้ยง วันละ ๘๗.- บาท

                           ๕.๓ เมื่อสำเร็จการศึกษา    ทางราชการจะบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม อัตราเงินเดือนขั้นต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

                     ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด     หรือซื้อระเบียบการและใบสมัคร  ราคาชุดละ ๘๐.- บาท     ได้ที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย  ถนนพหลโยธิน               ซอย ๓๐   แขวงจันทรเกษม   เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐    ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒  ถึงวันที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  หรือโทรศัพท์  ๐-๒๕๑๑-๐๑๑๗ ได้ทุกวัน(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือ         ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://www.mtts.ac.th   

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เปิดหลักสูตรการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ

          1.นชท. ภาคปรกติ (ปวช.) เป็นนักเรียนอยู่ประจำ เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องเข้ารับราชการทหาร เปิดสอน 6 สาขาวิชาชีพช่าง
          2.นชท.ภาคสมทบ (ปวช.) เป็นนักเรียนไป-กลับ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการ เปิดสอน 6 สาขาวิชาชีพช่าง
          3.นชท.ภาคสมทบ (ปวส.) เป็นนักเรียนไป-กลับ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการ
          สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับ ปวช.
          1.วิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (ชบ.) [Maintenance Trade] [MT]
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนแบบซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล แบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น งานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในโรงงาน งานตรวจสอบและปรับเปลี่ยนชิ้นส่วน

ของเครื่องจักรกล งานติดตั้งเครื่องจักรกล ระบบปั๊มและท่อ ระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ประกอบและติดตั้งทดสอบสมรรถนะของเครื่องจักรกล รวมทั้งสร้างชิ้นส่วนตามแบบที่กำหนด
          2.วิชาชีพช่างเครื่องมือกล (ชก.) [Mechanic Trade] [MN]
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเครื่องมือกลทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น งานกลึงขึ้นรูป งานกลึงเกลียว งานกลึงโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ งานกลึงด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ งานกัด งานไส งานเจียระไน งานเจาะ งาน

คว้าน งานอบชุบ งานวัดละเอียด งานเครื่องมือกลในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล งานแม่แบบสำหรับงานผลิตต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนด รวมทั้งงานวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่อง และการชำรุดเสียหายของเครื่องจักรกล
          3.วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ (ชล.) [Welding Trade] [WD]
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ งานเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส งานเชื่อมประสาน งานเชื่อมโลหะต่าง ๆ ด้วยเครื่องเชื่อมชนิดอัตโนมัติ งานเชื่อมมิก งานเชื่อมพลาสติก งานโลหะแผ่น งานระบบท่อภาย

ในอาคาร งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ งานเชื่อมท่อแรงดัน งานผลิตโครงสร้างเหล็ก งานประกอบผลิตภัณฑ์ด้วยโลหะประเภทต่าง ๆ งานตรวจสอบแนวเชื่อม งานทดสอบแนวเชื่อม งานบัดกรีแข็ง งานอบชุบโลหะ งานโครงสร้าง

อะลูมิเนียม รวมทั้งงานเชื่อมและตัดใต้น้ำ
          4.วิชาชีพช่างยานยนต์ (ชย.) [Auto Mechanic Trade] [AM]
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล ระบบส่งกำลังรถยนต์ เครื่องล่างรถยนต์ ไฟฟ้ารถยนต์ ระบบปรับอากาศในรถยนต์ งานเครื่องยนต์เล็ก

งานจักรยานยนต์ งานเคาะตัวถังและงานสีรถยนต์ งานกู้ซ่อม การขับขี่ยานยนต์ และการบำรุงรักษารถยนต์ตามคู่มือ
          5.วิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง (ชฟ.) [Electric Power Trade] [EP]
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานช่างไฟฟ้ากำลัง งานไฟฟ้าภายในอาคาร งานไฟฟ้าภายนอกอาคาร ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตรวจซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้า งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและสำนักงาน เครื่อง

กำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงงาน ซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
          6.วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.) [Electronic Trade] [EN]
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจซ่อม ปรับแต่ง ติดตั้ง ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ งานสื่อสารโทรคมนาคม งานระบบภาพ ระบบเสียง งานโทรทัศน์วงจรปิด งานโทรทัศน์สี-ขาวดำ

งานระบบวิดีทัศน์ งานคอมพิวเตอร์ งานแบบติดตั้งและทดสอบงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
          คุณสมบัติของผู้สมัคร (ปวช.) ภาคปรกติ
          1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00)
          2.เป็นชายโสด อายุ 15-18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา
          3.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด บิดา มารดา เป็นสัญชาติไทย
          สิทธิ์และเงื่อนไขระหว่างเรียน
          1.ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 87 บาท
          2.วัสดุฝึกทางโรงเรียนจัดหาให้
          3.มีประกันชีวิต
          4.เป็นนักเรียนอยู่ประจำ (ทางโรงเรียนมีหอพักให้)
          เมื่อสำเร็จการศึกษา
          1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
          2.ทางราชการจะบรรจุเข้ารับราชการทหารในหน่วยราชการ สังกัดกระทรวงกลาโหม
          3.ได้รับเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมประมาณ 8,200 บาท

 

          คุณสมบัติของผู้สมัคร (ปวช.) ภาคสมทบ
          1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
          2.เป็นชายโสด/หญิงโสด อายุไม่เกิน 22 ปี
          3.มีสัญชาติไทย
          4.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          5.ไม่เคยถูกไล่ออกหรือให้ออกจากสถานศึกษาอื่น
          6.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
          สิทธิ์ที่จะได้รับ
          1.มีเรียนและฝึกวิชาทหาร (รด.)
          2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เมื่อสำเร็จการศึกษา และสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถาบันอื่นได้
          3.สำเร็จการศึกษาแล้วไม่ได้รับการบรรจุเป็นราชการทหาร
          สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับ ปวส.
          1.วิชาช่างเทคนิคยานยนต์
          2.วิชาช่างอุตสาหกรรมการผลิต
          3.วิชาช่างเครื่องกลไฟฟ้า
          4.วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
          คุณสมบัติของผู้สมัคร (ปวส.)
          1.สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชีพ หรือเทียบเท่าตามความต้องการของแต่ละสาขาวิชาช่างกำหนด ดังนี้
          1.1 สาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์
          -สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล สาขาวิชาชีพช่างยานยนต์ สาขาวิชาชีพช่างเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีพช่างเครื่อง

กลเกษตร
          1.2 สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมการผลิต
          -สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกล

โรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล สาขาวิชาชีพช่างเครื่องมือกล สาขาวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาชีพช่างยานยนต์ สาขาวิชาชีพ

ช่างเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีพช่างเครื่องกลเกษตร สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาชีพช่างท่อและโลหะแผ่น สาขาวิชาชีพช่างเชื่อมประสาน
          1.3 สาขาวิชาช่างเครื่องกลไฟฟ้า
          -สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง
          1.4 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
          -สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาชีพช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้า
          2.มีความประพฤติเรียบร้อย
          3.มีร่างกายแข็งแรง และเหมาะสมในการเรียนวิชาช่างนั้น ๆ
          4.ถ้าหากเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง (ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครได้)

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซ.พหลโยธิน 30 (อาลาดิน) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2511-0117, 0-2930-3480 ในเวลาราชการ

ที่มา : http://www.mtts.ac.th/

 

 

 

"เรียนไปทำไม๊..บริหาร" ฟรี..ช้าอด

 

 

คู่มือ คู่คิด พิชิต แอดมิสชั่นส์..แจกฟรี

 

 

รับตรง เรียนต่อ ขอทุนวิศวะ..แจกฟรี

 

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ก.พ. 53 04:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 47,849 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 47,849 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง