มศว รับตรง 54 ถึง 15 ส.ค.

ลบ แก้ไข

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2553 จำนวน 3 โครงการ คือ

โครงการ 1 สอบตรง

โครงการ 2 โควตาจังหวัดนครนายก และ

โครงการ 3 โครงการ “คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษา

ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”

โครงการ 1 สอบตรง

1. จำนวนที่จะรับ จำแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา

 

 

 

 

2. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่งคือ

2.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ

2.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัย

จัดหอพักให้ และนิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดดูรายละเอียดที่ http://dorm.swu.ac.th/

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมีสถานที่เรียน ดังนี้

1) คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร

ชั้นปีที่ 1-3 เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมชั้นปีที่ 4-6 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก

คณะแพทยศาสตร์ ที่รับร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 - 6 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ. นครนายก

ชั้นปีที่ 2 และ 3 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

2) คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพลศึกษา

ทุกชั้นปี เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ. นครนายก

3) คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้นปีที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก

ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

4) คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ทุกชั้นปี เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

5) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ชั้นปีที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก

6) สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ชั้นปีที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก

ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

7) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ชั้นปีที่ 1- 2 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก

ชั้นปีที่ 3- 4 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว หรือ อ.แม่สอด จ.ตาก

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

3.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

3.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

3.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

3.5 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.6 ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา

(ฉบับที่ 3) .. 2544

สำหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

4. การสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เนต ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2553

ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2554 และรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ แล้วจึงสมัคร หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 สาขาวิชา ถ้าเวลาในการสอบข้อเขียนไม่ตรงกัน

กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์จะสมัครในคณะ / สาขาวิชา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ให้ติดต่อโดยตรงกับสาขาวิชานั้น ๆ (ยกเว้นคณะศิลปกรรมศาสตร์) ถ้าสาขาวิชายินดีรับผู้สมัครต้องทำหนังสือแจ้งศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต ว่าจะสมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการด้านใดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้ ทั้งนี้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2553

ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เนต

1) ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://admission.swu.ac.th

2) ศึกษารายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2554 (โปรดพิมพ์ / อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)

3) เลือกรายละเอียดสาขาวิชาที่ต้องการสมัครก่อนการบันทึกข้อมูล (โปรดพิมพ์ / อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)

4) บันทึกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้อง (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)

5) พิมพ์แบบฟอร์มการรับชำระเงิน ไปยื่นชำระเงินค่าสมัครจำนวน 500 บาท ที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ ภายใน 1 วันหลังจากบันทึกข้อมูล หากชำระเงินมากกว่า หรือน้อยกว่าที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะ และต้องชำระเงินใหม่ทั้งหมด

6) เมื่อชำระเงินค่าสมัครไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มปฏิบัติตามข้อ 4) และข้อ 5) ใหม่ ทั้งนี้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2553 เท่านั้น และมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายนี้เป็นสำคัญ

7) ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัครของตนเองได้ที่ http://admission.swu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2553 เพื่อดูผังสนามสอบ อาคารสอบ และเลขที่นั่งสอบ เฉพาะผู้สมัครที่ไม่พบข้อมูลโปรดส่งเอกสารการชำระเงินธนาคาร/ไปรษณีย์ ไปที่โทรสาร 0-2260-2652 ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2553

5. การส่งสำเนาหลักฐานประกอบการสมัคร

การส่งสำเนาหลักฐานประกอบการสมัครที่แสดงความสามารถของผู้สมัคร หรือข้อมูลเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับการสมัคร หรือแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทั้งในโครงการ 1 สอบตรง หรือโครงการ 2 โควตา

จังหวัดนครนายก หรือโครงการ 3 โครงการ “คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ให้เป็นไปตามที่สาขาวิชา

กำหนดตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

6. เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบข้อเขียน / สอบภาคปฏิบัติ

6.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

6.2 เอกสาร หรือวัสดุอื่น ๆ ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนดไว้ (ถ้ามี)

กรณีผู้เข้าสอบไม่นำบัตรประจำตัวประชาชนฯลฯ มาแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่

อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

7. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบข้อเขียน / สอบภาคปฏิบัติ

7.1 ในการสอบทุกครั้งต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ หรือแสดงต่อกรรมการคุมสอบ

7.2 ต้องแต่งกายสุภาพ

7.3 ไปถึงสนามสอบก่อนการสอบอย่างน้อย 30 นาที

7.4 ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที

7.5 ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบ

7.6 ห้ามนำกระดาษใด ๆ วิทยุโทรคมนาคม วิทยุติดตามตัว เครื่องมือสื่อสารใด ๆ กล้องถ่ายรูปตลอดจนอุปกรณ์ช่วยคิดคำนวณ เช่น เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้ และไม้บรรทัดที่มีสูตรต่าง ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นสาขาวิชาที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และอนุญาตให้นำเฉพาะอุปกรณ์การเขียนต่อไปนี้ คือ ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา และวัสดุอุปกรณ์ตามที่สาขาวิชากำหนดไว้เท่านั้นเข้าห้องสอบ

7.7 ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ ในบัตรประจำตัวประชาชน หรือตามอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้เข้าสอบ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าสอบนำติดตัวเข้าห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

7.8 ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใด ๆ กรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการดำเนินการสอบจะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบโดยผู้สอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และจะไม่พิจารณาคะแนนสอบ

7.9 ก่อนหมดเวลา 5 นาที กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ ห้ามผู้สอบส่งกระดาษคำตอบด้วยตนเอง เมื่อต้องการส่งให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบ ขณะหมดเวลาห้ามผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บกระดาษคำตอบของผู้สอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว และห้ามนำข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

7.10 ในกรณีที่ใช้กระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าสอบต้องระบายรหัสประจำตัว (เลขที่นั่งสอบ) และคำตอบโดยใช้ดินสอ 2B เท่านั้น หากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการแก้ไขข้อมูล

7.11 ในกรณีที่เกิดปัญหาใด ๆ กรุณาติดต่อได้ที่กรรมการคุมสอบที่อยู่ใกล้ชิดที่สุด

8. เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบสัมภาษณ์

8.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

8.2 สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือใบ ปพ.) หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

8.3 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ/นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)

8.4 เอกสารที่แสดงความสามารถ หรือวัสดุอื่น ๆ ตามที่แต่ละสาขาวิชาระบุ (ถ้ามี)หากผู้สมัครไม่นำหลักฐานที่แสดงว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่สาขาวิชากำหนดไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

9. สถานที่สอบ และวัน เวลาสอบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดสถานที่สอบฯ ไว้ดังนี้

9.1 สอบที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร Challenger 1-3 และอาคาร Exhibition 5-8 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ

9.2 สอบที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ และหรือ

9.3 สนามสอบตามโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัย และหรือตามโรงเรียนที่อยู่บริเวณรอบ ๆ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำหรับวัน เวลา วิชาที่สอบ และกำหนดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบ ให้เป็นไปตามรายละเอียด

แนบท้ายประกาศฯ

10. การประกาศผลการสอบ

กำหนดประกาศผลการสอบขั้นที่ 1 ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 และประกาศผลการสอบขั้นที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2553 โดยวิธีดังต่อไปนี้

10.1 ติดประกาศที่ป้ายประกาศบริเวณหน้าห้องศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต อาคาร 9 ชั้น 1

มศว ปรสานมิตร กรุงเทพฯ (โปรดดูผลการสอบด้วยตนเอง)

10.2 ทางอินเทอร์เนตที่เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th  ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศผล

การสอบเป็นต้นไป (โปรดดูผลการสอบด้วยตนเอง)

10.3 คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการร่วมฯ ดูรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

11. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

มหาวิทยาลัยจะกำหนดให้มารายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553

ส่วนสถานที่จะแจ้งในวันประกาศผลสอบขั้นที่

 

loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 มิ.ย. 53 12:58 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 121,490 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 121,490 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย nicetutors2
IP : 202.28.62.***
ลบ แจ้งลบ
โดย บุ๋มบิ๋ม
IP : 110.164.227.***

เรียนอัญมณีและเครื่องประดับเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วมีงานรองรับมั้ย

ลบ แจ้งลบ
โดย 0011312
IP : 180.183.49.***

อยากเรียนคณะรัฐศาสตร์แต่กลัวมากเลยว่าจะทำข้อสอบไม่ได้อยากให้พี่ๆช่วยเมลล์มาคุยกับหนูบ่อยๆหน่อยนะคะ....หนูขอร้อง"นู๋เมย์"

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่