โควตา เรียนดี ม.อ.รับ 50 คน

ลบ แก้ไข

(ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต)

ม.อ.ภูเก็ต เปิดรับโควต้าทั่วประเทศ ปี 54

                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครโดยวิธีพิเศษ (โควต้า)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาเขตภูเก็ต  ประจำปี 2554 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี 50  คน  ตั้งแต่บัดนี้ – 19  พฤศจิกายน 2553 

          ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศไทย  ต้องสำเร็จการศึกษาในปี 2553  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้ง 4 ภาค  (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5)  ไม่ต่ำกว่า 2.50  กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยได้คะแนน (GPA) ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ รวม 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 5) ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 10 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 8 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.25 คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 6 หน่วยกิต และมีองค์ประกอบอื่นๆ เช่น  ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

          สำหรับเอกสารในการสมัคร ได้แก่  ใบสมัครที่ได้รับการจัดส่งจากงานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่จัดส่งให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ  พร้อมติดรูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)  ขนาด 1 นิ้วหน้าตรง ไม่สวมหมวก   จำนวน 1 รูป  สำเนาใบระเบียนผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ใบสรุปผลการเรียน  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนหรืออาจารย์หัวหน้าฝ่ายทะเบียนเป็นผู้รับรองความถูกต้อง  ไปรษณีย์ธนาณัติสั่งจ่าย ปทจ. กะทู้ ในนามนางประไพทิพย์  เพ็ชรประดับกุล  ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการสมัคร 100  บาท และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น  ประกาศนียบัตร  บัตรรับรองความสามารถต่างๆ  เป็นต้น

          นอกจากนี้ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องศึกษาในโรงเรียนเดิมจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 22  หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 12  หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 9  หน่วยกิต  ซึ่งผู้ที่ยืนยันสิทธิตามที่มหาวิทยาลัยทุกคนต้องสอบ 0-NET เพื่อนำผลการสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษมาใช้ในการจัดกลุ่มลงทะเบียนเรียน

          ผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร หรือสมัครด้วยตนเองในวันเวลาราชการภายในวันศุกร์ที่  19  พฤศจิกายน 2553  ได้ที่งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ชั้น 1  อาคาร 5  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  83120  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-7627-6050-1 และ 0-7627-6528 E-MAIL : phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th

 

 

 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ส.ค. 53 16:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 19,906 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 19,906 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง