สวนสุนันทา อินเตอร์ รับตรง

ลบ แก้ไข

 

 

         วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
          วิทยาลัยนานาชาติ จัดการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ  โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละหลักสูตร และมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะวิชาชีพ ความสามารถและประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของสังคม   ซึ่งการเรียนการสอนของวิทยาลัย ไม่เน้นเด็กที่เก่งภาษา แต่มีความพยายามและชอบที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม โดยวิทยาลัยมีการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษทุกภาคเรียนและมีการจัดเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน รวมไปถึงจัดให้มีวิชาการเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ โดยผู้สอนมีทั้งชาวไทยที่มีดีกรีจบการศึกษาจากต่างประเทศ และชาวต่างประเทศ ที่มีศักยภาพ และมีพื้นฐานเฉพาะด้าน แต่ทั้งนี้ในปี ที่ 1 จะเน้นการเรียนพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานที่ดีแล้วจึงจะเรียนเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการตามสาขาวิชา

Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

          International Business Program   สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
                  ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการตลาด โดยเน้นด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบการเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตรา การวิเคราะห์เชิงระบบ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การศึกษาพฤติกรรมองค์กร ความสัมพันธ์ของกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ การจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นการตอบสนองการขยายตัวทางด้านธุรกิจ ซึ่งมีการฝึกปฏิบัติงานจริงจากองค์กรรัฐและเอกชน โดยบัณฑิตสามารถนำความรู้ที่เรียนมาประกอบอาชีพต่างๆ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างประเทศ การส่งออก นำเข้าสินค้า การขนส่ง การเงิน การธนาคาร การบริหารงานโรงงาน งานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

Hospitality and Tourism Management Program  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
                 เน้นความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน เกี่ยวกับการจัดการโรงแรม (Hospitality) การท่องเที่ยว(Tourism) และการจัดการประชุมสัมนา (MICE) และศึกษาถึงโครงสร้างการบริหารจัดการ (Management) การศึกษาแนวโน้มการดำเนินงานด้านธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว โดยมีการศึกษาดูงานในธุรกิจสถานประกอบการด้านโรงแรม และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน การวางระบบงาน เรียนรู้ระบบปฏิบัติการในส่วนงานต่างๆ ภายในโรงแรม  มีการศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

Bachelor of Arts (B.A.)
         
Airline Business สาขาวิชาธุรกิจการบิน

 เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับธุรกิจด้านการบิน งานบริการบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน ภูมิศาสตร์การบิน กฏและระเบียบการจราจรทางอากาศ ชนิดของเครื่องบินและประสิทธิภาพการบิน โดยเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการจำลอง มีการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง พร้อมส่งเสริมความชำนาญในวิชาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติงาน

Restaurant and Lodging Business สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก       

          เป็นสาขาที่เรียนรู้และต้องลงมือปฏิบัติจริงในด้านธุรกิจภัตตาคารและเครื่องดื่ม การศึกษาถึงครัวไทย ครัวนานาชาติ ฝึกการจัดเตรียมอาหารในแต่ละชาติ การเลือกวัตถุดิบ วิธีการปฏิบัติ หลักโภชนาการ การจัดตกแต่ง การจัดทำเมนู การควบคุมต้นทุน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับที่พัก การจัดเตรียมสถานที่ รายละเอียดที่สำคัญสำหรับงานบริการด้านที่พัก รวมถึงระบบการทำงานภายในแผนกต่างๆ ฝึกทักษะในการเพิ่มพูนความรู้ใหม่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน และศึกษาถึงโครงสร้างเกี่ยวกับการจัดทำธุรกิจเฉพาะด้านการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ และส่งเสริมความชำนาญในวิชาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริง

          Tourism Industry สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

          เน้นความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ทักษะเฉพาะทางและทัศนคติที่ดีต่อการบริการ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรมบริการ โดยเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะในวิชาชีพควบคู่กับทักษะด้านการจัดการและการใช้เทคโนโลยี การศึกษาการท่องเที่ยวทั่วไทย และทั่วโลก เน้นรูปแบบบริษัทนำเที่ยวจำลอง เปิดโอกาสให้ได้สัมผัสประสบการณ์นำเที่ยวด้วยตนเอง รวมถึงการจัดทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานที่ที่สำคัญ การจัดทำบัตรมัคคุเทศก์ เพื่อประกอบวิชาชีพในอนาคต ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 

 อัตราค่าธรรมเนียม   ภาคการศึกษาปกติ 30,000 บาท ภาคฤดูร้อน 15,000 บาท  ยกเว้น หลักสูตรธุรกิจการบิน ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ 35,000 บาท ภาคฤดูร้อน 17,500 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
            1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในประเทศและต่างประเทศ

2.   สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในต่างประเทศติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ

3.   สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ต้องเป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ

4.   มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5.  มีผลการเรียนภาษาอังกฤษเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75            

6.  มีความประพฤติเรียบร้อย

7.  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

 

ทุนการศึกษา

          1. ทุนเรียนดี เพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00

2. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ตามคุณสมบัติที่กำหนด

 

ความร่วมมือทางวิชาการ

         วิทยาลัยนานาชาติเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในศักยภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา    จึงมีหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ     ให้ความร่วมมือโดยมีข้อตกลงทางวิชาการร่วมกันในการที่จะพัฒนา    หลักสูตร     งานวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา      รวมถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อพัฒนาบัณฑิต    ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  โดยมี Partner Institutions  ดังนี้

       องค์กรในต่างประเทศ

           1. Harrow House International College ประเทศอังกฤษ

      2. University of Western Sydney ประเทศออสเตรเลีย

               3. Deakin University ประเทศออสเตรเลีย

               4. University of Hradec Kralove สาธารณรัฐเช็ก

               5. Metropolitan University Prague สาธารณรัฐเช็ก

               6. Business and Hotel Management School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

          องค์กรในประเทศ

               1.  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

               2.  สวนนงนุชพัทยา

3.  โครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

               4.  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (Interactive e-learning) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

           

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 ถนน อู่ทองนอก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือ สมัครทางเว็ปไซด์ www.ssruic.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-160-1200 หรือ 02-160-1194

          อีเมล์ : info_ic@ssru.ac.th  หรือ ssruic@hotmail.com

 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 พ.ย. 53 23:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 13,846 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 13,846 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง