สถิติ ความหมายของสถิติ

ลบ แก้ไข

UploadImage

สถิติ Statistics เป็นคำที่แปลมาจากศัพท์ Statistik ในภาษาเยอรมัน ซึ่งคิดค้นขึ้นโดยGot fried Ache wall ( 1719-1772 ) เป็นคำที่มีรากศัพท์เดียวกับคำว่า “State” ซึ่งแปลว่า“รัฐ” มีความหมายถึงข้อมูล หรือข่าวสาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของรัฐในด้านต่างๆอาทิ การสำรวจสำมะโนประชากร การสำรวจจัดทำแผลที่ภาษีของธุรกิจการค้าในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เป็นต้น
        ในปัจจุบันนี้คำว่า “สถิติ” ได้พัฒนาขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีการจนมีความหมายเกินกว่าการเป็นเพียงข้อมูลหรือข่าวสารที่ใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารของรัฐตามความหมายดั้งเดิมโดยเราสามารถแยกความหมายออกได้เป็น4 ความหมายด้วยกัน คือ

UploadImage

  1. สถิติ หมายถึง ข้อมูลตัวเลขที่ใช้แทนข้อเท็จจริงเช่น สถิติปริมาณน้ำฝนในรอบเดือนที่ผ่านมา จำนวน 6 เดือน สถิติการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในรอบปีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยวดยานพาหนะทางบกในรอบปี สถิติการลาออกจากราชการของข้าราชการระดับกลางในทศวรรษที่ผ่านมาสถิติการมาทำงานสายของพนักงานในรอบเดือน สถิติการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นต้น
  2. สถิติ หมายถึง เครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระเบียบวิธีทางสถิติ (Statistical Method) ในแง่นี้สถิติเป็นวิธีกาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดกระทำต่อข้อมูลที่เราสนใจอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอนคือ การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection) การนำเสนอข้อมูล (Presentation) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) และการแปลความหมายข้อมูล (Interpretation)
  3. สถิติ หมายถึง ค่าตัวเลขที่คำนวณได้จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง(Sample Data) ค่าที่คำนวณได้ออกมานั้นเรียกว่า ค่าสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่าง ค่ามัธยฐาน (Mean) หรือค่าฐานนิยม(Mode) ค่าคะแนนมาตรฐาน (S.D.) เป็นต้น
  4. สถิติ หมายถึง วิชาหรือศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นมาจนเป็นระบบและเปิดสอนทั่วไปในสถาบันการศึกษาเรียกว่าวิชา สถิติ มีขอบข่ายที่กว้างขวางและเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
ที่มา.http://reg.ksu.ac.th/teacher/kanlaya/1.html
 

loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 พ.ย. 54 15:47 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 42,729 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 42,729 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย sukanya sangsai
IP : 125.27.238.***
อยากได้ ความเป็นมของวิชาสถิติค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง