'คุรุสภา'ถกโมเดลมาตรฐานครู
   
'คุรุสภา'ถกโมเดลมาตรฐานครู
ตอบโจทย์ปั้มแม่พิมพ์ 4.0

คุรุสภารับฟังความเห็นพัฒนาวิชาชีพครู ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ผุดกรอบแนวทางเบื้องต้นเตรียมเสนอบอร์ดคุรุสภา.
 
 
คุรุสภาถกโมเดลมาตรฐานครู


                   เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กำหนดให้มีข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 3 ข้อ คือ

1.ครูมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
2.ครูมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.ครูมีมาตรฐานการปฏิบัติตน

                   โดยให้มีการกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูเป็นหลัก นั้น คุรุสภาได้มีการขับเคลื่อนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และตอบโจทย์ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาครูและมาตรฐานการผลิตครูของประเทศ รวมถึงตอบโจทย์การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ เพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มศักยภาพประเทศไทย 4.0 ได้ทันท่วงที โดยคุรุสภาจะเร่งสังเคราะห์และสรุปแนวทางพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาต่อไป

                    คุรุสภาได้หารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หน่วยผลิตบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยใช้ครูทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพครู และภาคเอกชน โดย ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โดยยึดมาตรฐานวิชาชีพตาม มาตรา 9 พ.ร.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เน้นให้ครูเปลี่ยนและปรับปรุงตนเองได้เสมอตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป และแต่ละยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปครูต้องมีหลักคิดของตนเองเสมอ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน และสมรรถนะวิชาชีพครูอาเซียน ด้วย

“ที่ประชุมได้หารือและอภิปรายอย่างกว้างขวางในหลายประเด็น เช่น แนวทางการนำมาตรฐานครูไปสู่การปฏิบัติ เชื่อมโยงกับมาตรฐานของหน่วยผลิตครู สถาบันผลิตครูควรมีรายวิชาสอนผู้เรียนวิชาชีพครูมีเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครู รวมทั้งแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนควรเริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และกำหนดสมรรถนะความเป็นครูที่ชัดเจน เป็นต้น อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นได้มีการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู โดยยึดเกณฑ์ที่เป็นคุณลักษณะและสมรรถนะครูที่มีทั้งความรู้ ความคิด ทักษะ และคุณธรรมครบถ้วน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. ครูปฏิบัติการ มีความรู้ปฏิบัติการสอนในชั้นพัฒนางานได้
2. ครูชำนาญการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดใหม่ ปรับปรุงแสวงหาวิธีการสอนใหม่ ๆ ทันสมัยเสมอ
3. ครูเชี่ยวชาญ มีความชำนาญ รู้ลึกซึ้ง บูรณาการในการสอนได้ สร้างและพัฒนาทักษะใหม่เพื่อเด็ก
4. ครูทรงคุณวุฒิ คิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ตกผลึกในความคิด สามารถคาดคะเนได้”

                   สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะเร่งสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อสรุปสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา และเตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูครั้งใหญ่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนต่อไป    


 
ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารการศึกษาดีๆ จาก เดลินิวส์
เรียบเรียงโดย : พี่นุ๊ก eduzones
___________________________________________________________
สามารถติดตามข่าวแวดวงการศึกษา และ อัพเดตข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ได้ที่
Blog : Eduzones Pr News  
P'nook eduzones :)
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
พิมพ์หน้านี้