มศว ก็เพิ่ม!! มศว. ​ประกาศปรับจำนวนรับ แอดมิชชัน60
มหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิด

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ฟรี หอพัก !!
ฟรี รถ - รับส่งมหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้
มหาวิทยาลัยปทุมธานี กับ 7 สาขาที่เปิดรับ ? 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ช่องทางการรับสมัคร

1. เลือกช่องทางการสมัครที่ต้องการ
2. รอผลการสมัครทางเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย หรือ ติดต่อสอบถามผลการสมัครได้ที่ฝ่ายรับสมัคร ptu โทร 02-975-6999
3. เมื่อนักศึกษาได้รับการยืนยันการสมัคร สามารถติดต่อลงทะเบียนเรียนและขึ้นทะเบียนนักศึกษาได้ทันที

 

 


 ช่องทางการสมัครเรียน


- สมัคร Online
1. กรอกข้อมูลการสมัคร
 Online Click ที่นี้
2. ฝ่ายรับสมัครจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการรับสมัคร

- สมัครทางไปรษณีย์
1. กรอกข้อมูลการสมัคร 
Download PDF ที่นี้ 
2. ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง
    ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
    140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง
    อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
3. ฝ่ายรับสมัครจะติดต่อกลับ

- สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี
1. รับใบสมัครที่มหาวิทยาลัย หรือ 
Download PDF ที่นี้ 
2. นำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ เอกสารประกอบการรับสมัคร

 

ใบสมัคร มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
 สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ 
 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) 2 ฉบับ
 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

- นักศึกษาสามารถ ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ที่ 
 อาคาร 2 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- ข่าวสารงานกองทุน
    
- แบบคำขอกู้รายเก่า กยศ.
    - แบบคำขอกู้รายเก่า กรอ.
    - แบบคำขอกู้รายใหม่ กยศ.
    - แบบคำขอกู้รายใหม่ กรอ.
- ดูข่าวสารเพิ่มเติม ก.ย.ศ หรือ กรอ. 
 
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
พิมพ์หน้านี้