ประกาศรับสมัครงาน ครูผู้สอน

ลบ แก้ไข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทครูผู้สอน ดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนเดือนละ 9,530 บาท
- เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบัติ ซึ่งอาจเป็นงานในการกิจหลัก ภารกิจรอง หรือภารกิจสนับสนุน หรือเป็นงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มีระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดแน่นอน
- เป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบัติ แต่จำเป็นต้องใช้การปฏิบัติที่มีความรู้ระดับปริญญา
บัญชีรายละเอียดอัตราว่าง
1. พลศึกษา โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล อ.ท่าใหม่
2. นาฎศิลป์ โรงเรียนวัดแก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว
3. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านฒวังไม้แดง อ.แก่งหางแมว
4. ภาษาไทย โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อ.นายายอาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีพื้นฐานทางวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 หรือครูอัตราจ้างโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
- มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี และปัจจุบันทำการสอนอยู่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาเดินพร้อมสัญญาและหรือคำสั่งว่าจ้าง ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานถึงปัจจุบัน
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร เอกสารทุกรายการต้องให้มีฉบับจริง และสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด
- ปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา
- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
- รูปถ่าย ขนาด 1*1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- ใบรับรองแพทย์
- หนังสือรับรองประสบการณ์จากผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคำสั่ง และ/หรือสัญญาว่าจ้าง
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารที่นำมาใช้ประกอบการสมัครทุกฉบับ
ประกาศหางาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ    วันที่ : 26 Nov 2008 00:33
 

loading...


โดย EZ-jobs ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 พ.ย. 51 17:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 26,404 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 26,404 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย วิทยา
IP : 124.121.187.***
คอ วอ ยอ    
ลบ แจ้งลบ
โดย lordung_meaw@hotmail.com
IP : 58.147.43.***

ยังสมัครตอนนี้ได้ไหมค่ะ

ตำแหน่งครูภาษาไทย

ลบ แจ้งลบ
โดย lordung_meaw@hotmail.com
IP : 58.147.43.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง