เฉลย GAT ภาษาอังกฤษ ข้อที่ 1-60

ลบ แก้ไข

เฉลยข้อสอบ GAT มีนาคม 52 ข้อที่ 1-60
สวัสดี ครับ นักเรียนทุกท่าน ตอนนี้จะเริ่มทยอมทำเฉลย GAT มีนาคม แบบละเอียดเจาะลึก ขออภัยช้าหน่อย 
ส่วนคำตอบข้อใดจะเฉลยในคราวหน้า เพื่อให้ทุกท่านได้ทำโจทย์ดูก่อน มีข้อสงสัยประการใดสอบถามเพิ่มเติมภายหลัง 
สำหรับนักเรียนทีโรงเรียนผม จะอ่านก่อนก็ได้ ก่อนสอนจริง เนื่องจากเนื้อหาสอนตอนนี้มีมากมาย 
เลยต้องทำเฉลยก่อนให้อ่านล่วงหน้า ผิดพลาดประการใดขอโทษครับ 
Part One : speaking (Items 1-15) Choose the best answer. Items 1-5 1. A: I really want to buy a new computer. B: What? Just an hour ago you were complaining that you have been ________. 1. up and away 2. on and off 3. down and out 4. back and forth A: ฉันต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ B: อะไร ไม่กี่ชั่วโมงคนเพึ่งจะบ่นว่า คุณ 1. ขึ้นและหายไป 2. นานนานที 3. ไม่มีเงินเหลือ 4. ไปกลับ, วนซ้ำ 2. A: Why is it your favorite fiction? B: ___________. 1. I’m a dependent 2. I have a good idea 3. I can’t resist its mystery 4. I don’t think much A: ทำไมมันจึงเป็นนิยายเล่มโปรด? B: ____________________ 1. ฉันเป็น ผู้ที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น เช่น เงิน ความเอาใจใส่ เป็นต้น 2. ฉันมีความคิดดีดี 3. ฉันทนไม่ได้กับเรื่องลึกลับ (ชอบมาก) 4. ฉันไม่คิดเลยแม้แต่น้อย 3. A: __________? B: It’s up to you. 1. Have you thought about what I have said 2. Where did I go wrong 3. How about some more drink 4. Why on earth would you go there B: ขึ้นอยู่กับคุณ 1. คุณได้คิดเกี่ยวกับที่ฉันพูดหรือยัง 2. ฉันผิดตรงไหน 3. ชวนไปดื่มเพิ่ม หรือ เอาอีกแก้วไหม 4. เหตุผลมากมายที่คุณน่าจะไปที่นั่น (why on earth เหตุผลมากมายที่ทำให้) 4. A: Did you tell the doctor you are canceling the appointment? B: No.____________? A: Of course. People expect you to call them when it is necessary to cancel the appointment. 1. Should I 2. Would I 3. Could I 4. May I A: คุณบอกคุณหมอว่าคุณได้ยกเลิกการนัดหมาย B: ไม่ __________ A: แน่นอน คุณควรจะโทรไปบอกเมื่อต้องเลิกนัด 1. ควรทำไหม 2. คำสั่งให้ฉัน 3. ขอให้ฉัน หรือ ขออาสา 4. ขออนุญาตให้ฉัน 5. A: I wish Susan would talk to me. B: I know.______5______. All these problems are from a little misunderstanding. A: Maybe she will call me again soon. 1. It’s hard to forget 2. It’s a shame 3. It’s necessary to do 4. It’s impossible A: ฉันหวังว่า ซูซาน จะพูดกับฉัน B: ฉันรู้ ............. ปัญหาทั้งหมดมาจากเรื่องเข้าใจผิดเล็ก ๆ A: บางที เธออาจจะโทรหาฉันอีกครั้ง เร็ว ๆ นี้ 1. ยากที่จะลืม (จำแม่น) 2. น่าละอายจริง (ใช้ในการสำนึกผิด) 3. จำเป็นต้องทำ 4. เป็นไปไม่ได้ Items 6-10 A: Good morning sweetheart. Did you sleep well last night? อรุณสวัสดิ์ลูกรัก เมื่อคืนหลับดีไหม? B: Hey, Dad. Actually. I______6_______. ดีพ่อ จริงๆแล้ว ฉัน ....................... A: Why is that? ทำไมเป็นแบบนั้น B: I feel stressed ________7_______final exams next week. ฉันรู้สึกเครียด ...................... การสอบปลายภาคสัปดาห์หน้า A: Why are you worried? You are an excellent student. Haven’t you been studying? ทำไมต้องไปกังวล? คุณเป็นเด็กที่เยี่ยม คุณไม่ได้เรียนหรือทบทวนในช่วงนี้เลยหรือ? B: Yes. It’s just that______8_____. There are so many rules______9_____. ใช่ ฉันเพิ่งจะ ........................ มีกฎมากมายเยอะมาก ........................ A: That was one of my best subjects. Let me know if you need help. นั่นเป็นหนึ่งในวิชาโปรดของฉันนะ ถ้าต้องการให้ช่วยบอกได้นะ B: Thanks, Dad. I have a study session later in the week. _____10_____, I’II ask you. ขอบคุณ ป๋า ฉันมีเรียนช่วงปลายสัปดาห์ (ฉันมีเรียนวันศุกร์เป็นต้น) ...................... ฉันจะถามคุณ 6. 1. hardly slept at all นอนไม่หลับ 2. slept like a log หลับเป็นตาย 3. wanted you to wake me up ต้องการให้คุณปลุกฉัน 4. had so many good dreams ประสบแต่ฝันดี 7. 1. along ควบคู่ 2. about เกี่ยวกับ 3. around ประมาณ 4. awhile สักครู่ 8. 1. physics is so difficult ฟิสิกส์ยากมาก 2. I like my English course more ฉันชอบภาษาอังกฤษมาก 3. mathematics is easier this term วิชาคณิตศาสตร์ง่ายกว่าเทอมนี้ 4. my chemistry teacher isn’t friendly ครูวิชาเคมีไม่เป็นมิตร 9. 1. to repeat ซ้ำ 2. to return กลับมา 3. to rearrange จัดเตรียม 4. to remember จำได้ว่า 10. 1. What if I attend the concert ถ้าหากว่าฉันไปร่วมงานคอนเสริต์ 2. Even if the text is so confusing แม้ว่าถ้าข้อความจะน่าสับสน 3. If only there is a tutor waiting อยากจะให้มีครูสอนพิเศษรอ 4. If I have any questions after that ถ้าฉันมีคำถามใด ๆ หลังจากนั้น Items 11-15 In a social studies class, the teacher and her students are discussing and exchanging their ideas and opinions about the study of decentralization. ในชั้นเรียนวิชาสังคม ครูและนักเรียนกำลังอธิบายและแลกเปลี่ยนความคิดและความเห็นเกี่ยวกับการเรียนเรื่อง decentralization (การย้ายกลับ หรือ ย้ายออกนอกเมือง) A: Well, I’d like somebody in this class to read this question for me, please? เอาละ ฉันต้องการให้ใครบางคนในชั้นเรียนอ่านคำถามให้หน่อย ช่วยหน่อยนะ B: I’II do it. ‘Why do you think people should decentralize from Bangkok?’ ฉันเอง “ทำไมคุณคิดว่าคนควรจะ decentralize ออกจากกรุงเทพ? A: Right, ‘Why do you think people should decentralize from Bangkok?’ ใช่ ทำไมคุณคิดว่าคนควรจะ decentralize ออกจากกรุงเทพ? The word ‘decentralize’ : What do you think the word ‘decentralize’ means? คำศัพท์ decentralize คุณคิดว่าน่าจะหมายถึงอะไร Walai, _____11______? It’s a tough one. วลัย .............................. เป็นคำถามที่ยากหน่อย B: Um, when people move out of Bangkok to live somewhere else. อืม เมื่อคนย้ายออกจากรุงเทพฯ ไปอาศัยในที่ใดบางแห่ง A: That’s right. Move out of Bangkok. Good girl. ถูกต้อง ย้ายออกจากกรุงเทพ เก่ง C: Move out of Bangkok to live in different provinces. ย้ายออกจากกรุงเทพฯ ไปอาศัยในจังหวัดอื่น A: And when people have to decentralize, ____12_____, or even their specific purposes. Do you agree with that? และเมื่อคนต้องย้ายออกจากกรุงเทพฯ ............................ หรือ จุดประสงค์ที่เจาะจงต่างจากทั่วไป คุณเห็นด้วยไหมกับที่กล่าวมา B: Yes. We may have to focus on their family members like their children. เห็นด้วย เราควรจะต้องสนใจสมาชิกครอบครัวเช่นลูกของเรา C: Right, I’m also thinking about their social economic status as well as their ใช่ ฉันกำลังคิดเกี่ยวกับสถานะทางสังคม เช่นเดียวกับ children’s education. ____13______, isn’t it? การศึกษาของพวกเด็ก ๆ ................... ใช่ไหม? D: Yeah. ใช่ A: Now, who could just quickly put up their hands and tell me one reason why ตอนนี้ ใคร ขออาสา แค่ยกมือไวไว และบอกเพิ่มอีกเหตุผลหนึ่งว่า ทำไม they think people might decentralize from Bangkok? ____14____. พวกเขาคิดว่า ประชาชน อาจจะย้ายออกจากกรุงเทพ? ......................... B: Well, because of higher rental payment and inflation. น่าจะ เพราะว่ารายจ่ายสูงเรื่องค่าเช่า และ ภาวะเงินเฟ้อ C: Exactly. As a matter of fact, decentralization is a serious situation for most แน่นอน เป็นอย่างที่รู้กันว่า การย้ายออกนอกเมือง เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญสำหรับ คนส่วนใหญ่ lay people when making this decision. เมื่อต้องตัดสิน (lay people = laymen or laywomen คน ฆราวาส ไม่ใช่นักบวช) A: So,________15________. There are a lot more answers besides social economic ดังนั้น ................................ มีคำตอบมากมาย นอกจากเรื่อง สถานะเศรษฐกิจสังคม status, education, family needs, and I’d like all of you to complete this discussion การศึกษา ความเดือนร้อนของครอบครัว และ ฉันต้องการให้คุณทั้งหมด จบหรือเสร็จสิ้นการอธิบาย within this period. ภายในคาบนี้ 11. 1. have you a go at that คุณจะกล่าวอะไรไหม 2. will you set up one topic คุณจะตั้งหัวข้อไหม 3. do you have any question คุณมีคำถามไหม 4. can you give one more meaning คุณช่วยให้ความหมายมากกว่าหนึ่งความหมาย 12. 1. they want to leave many things พวกเขาต้องทิ้งสิ่งต่างๆมากมาย 2. they seem to have more thoughtful ideas พวกเขาดูเหมือนว่าคิดอย่างรอบคอบมาก 3. they may take actions on further studying พวกเขาต้องลงมือศึกษาเพิ่มเติม 4. they’ve got to think about their businesses พวกเขาต้องคิดเกี่ยวกับธุรกิจ (เรื่องของตัวเอง) 13. 1. It’s all small stuff มันเป็นเรื่องเล็กทั้งหมด 2. It’s so important มันเป็นเรื่องสำคัญมาก 3. It’s quite annoying มันเป็นเรื่องน่ารำคาญมากทีเดียว 4. It’s questionable มันน่าสงสัย ควรจะถาม 14. 1. I can think of lots ฉันสามารถคิดออกได้มาก 2. You can take time คุณสามารถใช้เวลา (ไม่ต้องรีบ) 3. Anyone can solve the problem ใครก็ได้สามารถแก้ปัญหา 4. It can have a superficial way มันเป็นเรื่องตื้น ๆ คิดง่าย ๆ (ไม่ต้องตรึกตรอง) 15. 1. many people should be more obligatory คนมากมายควรจะเข้มงวดมากขึ้น 2. you students must consider why it works นักเรียนทุกคนต้องพิจารณาว่าทำอย่างไร 3. this question here needs to be carefully answered คำถามนี้จำเป็นต้องตอบด้วยความระวัง 4. I should say how people decentralize from the capital city ฉันควรจะพูดว่าคนย้ายออกจากตัวเมืองได้อย่างไร Items 16-20: One doesn’t belong. Three of the words in each group relate to each other somehow. Choose the word that does not belong with others. 16. 1. chubby อ้วนจ้ำม่ำ นึกถึงเด็กทารก 2. stout อ้วนแข็งแรง อวบแน่น 3. obese อ้วนแบบชาวต่างชาติ คล้ายกับ ธิดาช้างประมาณนี้ 4. meager ขาดแคลน ขัดสน 17. 1. merciful กรุณาเห็นใจ 2. savage รุนแรงป่าเถื่อน 3. benevolent เมตตาช่วยเหลือ 4. compassionate สงสาร ใจที่อบอุ่นเปี่ยมด้วยความรัก 18. 1. vulnerable เป็นอันตราย ได้รับความเสียหาย 2. helpless เสียหายประเภท ช่วยไม่ได้ หมดทางรักษา 3. susceptible อ่อนแอประเภท ติดเชื้อง่าย 4. immune ภูมิต้านทาน คุ้มกัน 19. 1. supposition ข้อสมมติฐาน 2. contingency กรณีศึกษา สมมติฐานจากเหตุการณ์ 3. presumption การเดาล้วนๆ คิดทึกทักเอง 4. hypothesis ข้อสมมติฐาน 20. 1. rage โกรธแค้น 2. wrath โกรธมาก 3. felicity การอวยพร ถวายพระพร ความสุขสมบูรณ์ 4. anger โมโห โกรธ Items 21-25: Analogy The two given words are associated somehow in their meaning. Choose the pair that has same kind of relationship. (รายละเอียด วิธีการทำโจทย์ ไปอ่านหัวข้อ ANALOGY ใน GAT หรือ ดาวน์โหลดบทเรียน พร้อมข้อสอบมากกว่า 60 ข้อได้ที่ www.kamonenglish.com จะมีทฤษฏีครบถ้วนมากมาย) 21. judge: court ผู้พิพากษา ทำงานที่ ศาล 1. cashier: counter คนเก็บเงิน ทำงานที่ โต๊ะ 2. writer: agency นักเขียน ทำงานที่ เจ้าหน้าที่ 3. general: military base นายพล ทำงานที่ ฐานทัพ หรือ ค่ายทหาร 4. artist: museum ศิลปิน ทำงานที่ พิพิธภัณฑ์ 22. industrious: idle ขยัน ตรงข้าม ขี้เกียจ หรือ เฉื่อย 1. impartial: biased เป็นกลาง ตรงข้าม อคติ 2. enthusiastic: anxious กระตือรือร้น ตรงข้าม กังวล วิตกจริต 3. hospitable: gracious ไมตรี มีน้ำใจ ตรงข้าม กรุณา 4. austere: strict ประหยัด มัธยัสถ์ ตรงข้าม เข้มงวด 23. gauntlet: hand ถุงมือฟันดาบ สวมใส่ป้องกัน มือ 1. glove: arm ถุงมือ สวมใส่ป้องกัน แขน 2. mask: face หน้ากาก สวมใส่ป้องกัน หน้า 3. helmet: neck หมวกนิรภัย สวมใส่ป้องกัน คอ 4. amulet: shoulder เครื่องรางของขลัง สวมใส่ป้องกัน หัวไหล่ 24. crumb: bread เศษขนมปัง เป็นส่วนเล็กและเนื้อเดียวกับ ขนมปัง 1. bar: chocolate หน่วยแท่ง เป็นส่วนเล็กและเนื้อเดียวกับ ช็อคโกเลต 2. herd: cattle ฝูงสัตว์ เป็นส่วนเล็กและเนื้อเดียวกับ วัวควาย 3. ounce: weight น้ำหนักออนซ์ เป็นส่วนเล็กและเนื้อเดียวกับ น้ำหนัก 4. splinter: wood เศษเสี้ยนไม้ เป็นส่วนเล็กและเนื้อเดียวกับ แผ่นไม้ (โจทย์ข้อนี้ลอกแบบหนังสือ SAT ของค่าย Peterson สงสัยคนออกแนวนี้คง เตรียม copy หนังสือ Miller of the Analogy เป็นหนังสือรวมข้อสอบ Analogy ดังมาก และไม่มีขายในไทยได้ปีกว่า แค่ความคิดเห็นนะ) 25. depression: emotion ความหดหู่ อยู่ในประเภทของ อารมณ์ 1. pollution: ozone มลพิษ อยู่ในประเภทของ โอโซน 2. diffusion: perfume การฟุ้ง กลิ่นฟุ้ง อยู่ในประเภทของ น้ำหอม 3. illusion : shadow ภาพลวงตา อยู่ในประเภทของ เงา 4. pattern : design ต้นแบบ การคัดลอกตามแบบ อยู่ในประเภทของ การออกแบบ Items 26-30: Meaning in context Choose the best answer to make the sentences meaningful. 26. People won’t give their opinions during meetings in case they are wrong. คนจะไม่ให้ความคิดเห็นในระหว่างการประชุม เผื่อว่า พวกเขาผิด They don’t want to __________. พวกเขาไม่ต้องการ .............. 1. do an about face สำนวนเดียวกับ do a flip-flop, do one-eighty ทำสวนทาง (คิดสวนทาง) เช่น I voted for Harry but he did a flip-flop about Ron. ฉันให้คะแนนกับแฮรี่ แต่เขาทำสวนทาง คิดสวนทาง ไปให้คะแนนกับ รอน 2. lose face เสียหน้า 3. face to face เผชิญหน้า 4. keep a straight face ตีหน้าตาย หรือ เสียหน้าเครียด เวลามีเรื่องขำ เช่น I can’t play joke on him because he always keeps his straight face. ฉันไม่สามารถอำเขาหรือสร้างเรื่องตลกของเขาได้เพราะเขาทำหน้าตายเวลาพูดตลก 27. Children ________themselves and upset other people. เด็ก ๆ ทำตนเอง ........................ และทำให้ คนอื่น เสียอารมณ์ 1. mislead หลงผิด (เห็นกงจักรเป็นดอกบัว) 2. misplace อยู่ผิดที่ ใช้ผิดที่ 3. misbehave ทำตัวไม่น่ารัก (ผิดแบบเด็ก ประมาณว่า เด็กไม่ดี) 4. mismatch ไม่เข้าคู่ เข้ากันไม่ได้ ไม่ถูกชะตากัน 28. Companies that try to reduce spending on customer service may find it difficult บริษัทพยายามที่จะลดรายจ่ายด้านบริการลูกค้าพบว่ามันจึงยาก to _______all the complaints from _________customers. ที่จะ .................. คำร้องเรียนทั้งหมดจาก ........................ ลูกค้า 1. manage…opposed จัดการ ... ต่อต้าน เป็นศัตรู โกรธ 2. handle…dissatisfied จัดการ ... ไม่พอใจ ไม่ได้ดังใจ 3. improvise…frustrated แต่งกลอนสด ร้องสด ... ทำลาย โกรธแค้นจ้องหาเรื่อง 4. consider…embarrassed พิจารณา ... อับอาย เขินอาย 29. When robots are safe and aware of their ________, they will be widely used and เมื่อหุ่นยนต์ปลอดภัยและรู้จัก ......... หุ่นยนต์จะถูกใช้แพร่หลายและ will start to take on _____________tasks such as playing the violin. จะเริ่มต้น รับหน้าที่ (ใช้งาน) .......... งานต่างๆ เช่น การเล่นไวโอลิน 1. assignments…simple งานมอบหมาย ... ธรรมดา 2. navigation…proper นำทาง .... เหมาะสม 3. movement…undemanding การเคลื่อนที่ ... ไม่ต้องการ ไม่พึงประสงค์ 4. surroundings…complicated ล้อมรอบ สิ่งแวดล้อม ... ซับซ้อน ประณีต 30. A dam was built across the river and the result used as a drinking water ______ เขื่อนถูกสร้างแนวขวางแม่น้ำ และ ผลลัพธ์ ถูกใช้เป็น น้ำดื่ม .......... until recently, when oil spilled from a tanker and made the water________. จนกระทั่งเมื่อเร็วนี้ เมื่อคราบน้ำมัน(oil spilled)จากเรือขนน้ำมัน และทำให้น้ำ ......... 1. vessel…filthy เรือ เส้นเลือด แจกัน ... ขยะ สิ่งสกปรก 2. basin…hygienic อ่างกะละมัง ที่ลุ่ม .... สุขอนามัย สะอาดอนามัย 3. supply…disinfected แหล่งผลิต การจัดส่งวัตถุดิบ ... ติดเชื้อ ติดโรค,หวัด 4. reservoir…unusable อ่างเก็บน้ำ ฝาย ... ไม่สามารถใช้ได้ Items 31-35: Read the following statements and choose the underlined part that is grammatically wrong. 31. A firefighter has just crawled (1) across the (2) smoke-filled attic, trying to open a window for (3) ventilating, but no one (4) can find him now. นักดับเพลิงเพิ่งจะคลาน..ข้าม.. ห้องใต้เพดานที่ ..ถูกเต็มไปด้วยควัน.. พยายามที่จะ เปิดหน้าต่างเพื่อ ..ระบาย.. แต่ ไม่มีใคร..สามารถ..พบเขาขณะนี้ 1. across เป็นบุพบทใช้นำหน้าคำนาม ระวัง cross เป็นกริยา 2. smoke-filled เป็น Compound Adjective อยู่ในบทเริ่มเรียน เป็นคำที่ใช้ คำนาม-adjective เช่น a world-famous car, a man-eating tiger เสือกันคนนะไม่ใช่ คนกินเสือ ดังนั้น smoke-filled attic ห้องที่ถูกเติมไปด้วยควัน 3. ventilating ข้อนี้ใช้สูตร Preposition + คำนาม หรือ Gerund แต่ขอให้สังเกต คำว่า ventilate แปลว่า ระบายน้ำ ระบายลม ระบายอากาศ จะไม่ใช้ตัวเดียวจะต้องมี กรรม ดังนั้น Preposition + Gerund จะต้องระวังว่า Verb ที่นำมาต้องการกรรมหรือ ไม่ต้องการกรรม เช่น ฉันว่ายน้ำเขา ผิดแน่แน่ เพราะ ว่ายน้ำชัดเจนไม่ต้องการกรรม เช่น for swimming เป็นต้น แต่ for playing football ต้องมีกรรมต่อท้ายเป็นต้น 4. can find ให้สังเกตว่าประโยคเป็นอดีตหรือปัจจุบัน ท้ายข้อมี now เป็นตัวช่วย 32. (1) Environmental experts claim that (2) Planet Earth is steadily warming up ..ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม.. กล่าวว่า ..โลก.. กำลังอุ่นขึ้นร้อนอย่างคงที่ (3) because of human activities, and the developed world is (4) primary .. เพราะว่า .. กิจกรรมของคน และ โลกที่พัฒนาแล้วเป็น .. พื้นฐาน .. responsible for this. มีส่วนรับผิดชอบสำหรับสิ่งนี้ 1. Environmental experts สอบเรื่อง Word forms หัวข้อ Adjective นำหน้านาม และ ประธานเอกพจน์ กริยาเอกพจน์ หรือ ประธานพหูพจน์ กริยาพหูพจน์ 2. Planet Earth สอบเรื่อง Appositive นามชื่อ คู่กับ นามวลี เช่น John, a teacher, เนื่องจาก earth แปลว่า ดิน สิ่งสกปรก โลก ดังนั้นใส่ Planet นามวลี Earth นามชื่อ 3. because of เป็นบุพบทใช้นำหน้าคำนาม ไม่มีกริยาตามหลัง ต่างจาก because โดย because จะตามด้วย ประธาน + กริยา 4. primary responsible สอบเรื่อง Word forms หัวข้อ Adjective นำหน้านาม แต่ทั้งคำว่า primary และ responsible เป็น adjective ทั้งคู่ Word forms หัวข้อ Adverb จะใช้นำหน้า adjective, verb, participle, adverb, preposition แต่จะไม่นำหน้าคำนามเด็ดขาด อ่านเพิ่มเติมในติว GAT สัปดาห์ที่ 1 เอกสารติวฟรี GAT ที่ www.kamonenglish.co, 33. I (1) was staring at my computer screen, which was (2) as blank as my ฉัน..กำลังจ้อง..หน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่ซึ่ง (คอมพิวเตอร์) ..ว่างเปล่าเหมือน .. ของฉัน (3) mine, wishing that some brilliant idea would pop into my head, and render me ..ของฉัน.. ปรารถนาว่า ความคิดสดใสบางอย่างน่าจะโผล่ในหัวของฉัน และ ทำให้ฉัน capable of producing (4) a thousand-word essay. สามารถสร้าง..เรียงความคำศัพท์มากมาย.. 1. was staring กำลังจ้อง เป็น Past Continuous ใช้แสดงเหตุการณ์เจาะจงในอดีตที่เกิด ต่อเนื่องจากระยะเวลาแรกจนถึงอดีตหลัง ให้สังเกตว่าในข้อสอบมีกริยาช่องที่ 2 หรือจะใช้ Past Cont. คู่ Past Cont. เมื่อกล่าวถึงอดีตพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เช่น When I was watching TV, he came home. ฉันดูทีวีจนกระทั่งเขามาถึงบ้าน While he was watching TV, he was singing. ขณะที่เขากำลังดู TV เขาร้องเพลงคู่กัน 2. was as blank as สอบเรื่องการเปรียบเทียบความเหมือน และ Word Form as …. adjective หรือ adverb … as + S. + (V.) เวลาใช้ระวังเรื่อง adjective adverb เช่น These cultivated strawberries is as sweet as those wild strawberries. He sang a song as sweetly as I. และ Word Form ของ Adjective จะนำหน้านาม หรือ ตามหลัง verb to be 3. my mine สอบเรื่อง Redundancy หรือ บางตำราเรียน Wordiness คำฟุ่มเฟือย ใช้คำในความหมายเดียวกันซ้ำกัน เช่น repeat again ผิดเป็นต้น ตัวอย่างเพิ่มเติม I hardly never saw the elder grandfather. ฉันแทบจะไม่ ไม่เคย เห็น คนแก่ ปู่ แก้เป็น I never saw the elder. (หรือ I hardly saw the grandfather.) 4. a thousand-word essay อ่านรายละเอียดในบทที่1 เรื่อง Word Form หัวข้อ Compound Adjective รวม ๆ จะมีโครงสร้างนิยมได้แก่ 1. N - Adjective or participle เช่น a man-eating shark ฉลามกินคน, a man-made flower เป็นต้น 2. จำนวนนับ - N เช่น a 5-year-old girl, a 100-page book เป็นต้น 3. well - adjective เช่น a well - known artist เป็นต้น ยังมีอีกแต่ไม่นิยมใช้ ข้อควรระวัง Compound Adjective จะไม่มีพหูพจน์ เช่น a 7-weeks-old puppy ผิดเนื่องจาก 7-week-old เป็น Adjective ไม่ใช่นาม 34. The hypothesis of (1) the psychological science study was that (2) the more power สมมติฐานของ ..การศึกษา ด้านวิชาจิตวิทยา.. เป็นที่รู้กันว่า อำนาจ..ยิ่งมาก... a person has, (3) the less capacity he has to take (4) other person’s perspective. คนมี, ความสามารถหรือปริมาณ ..ยิ่งน้อย.. เขาต้องรับความเห็นของผู้ ..อื่น.. 1. the psychological science study สอบเรื่องการเรียงคำ Word Order ได้แก่ Determiner (the) + adverb + adjective + noun อธิบายเพิ่มเติม the นำหน้านาม psychological นำหน้านาม science นามประกอบ study นามหลัก นามประกอบนาม Compound Noun คือ การนำคำนามร่วมคำนาม เช่น สีน้ำมัน oil color กระเป๋าผ้า fabric bag เป็นต้น 2. และ 3. เป็นสำนวนเปรียบเทียบ the more A, the more B สูตรอัตราส่วน ยิ่ง A มาก B มากตาม เช่น The more you read, the less you fail. อ่านยิ่งมากคุณพลาดยิ่งน้อย 4. other person สอบ Confusing Words คำที่ทำให้สับสน other นำหน้าคำนามพหูพจน์ another นำหน้าคำนามเอกพจน์ และ some หรือ all คู่กับ other เป็นต้น เช่น Some (All) water is in the jar. Other is in the tank. All (Some) students are in the class G. Others are in the class K. 35. Some anthropologists have proposed that alcohol production (1) may have predated นักโบราณคดีบางคน เสนอว่า สินค้าประเภทเหล้า ..น่าจะมีมาก่อนในอดีต.. agriculture; (2) with all, it no doubt (3) stimulated that development, as in many parts เกษตรกรรม ..มีทั้งหมด.. ไม่ต้องสงสัย สินค้าประเภทเหล้า ..กระตุ้น.. การพัฒนาด้านการ เกษตร เหมือกันในหลาย ๆ ส่วน of the world the cereal harvest (4) was largely given over to beer making. ของโลก ผลเก็บเกี่ยวธัญพืช ..ถูกส่งมอบส่วนใหญ่.. ไปที่โรงผลิตเบียร์ (ความเห็นส่วนตัวข้อนี้ คนสร้างโจทย์ได้ขัดกับชีวิตจริงอย่างแรง ตอนที่ครูเรียนหนังสือจำได้ว่าในวิชาการเขียนทุกคนจะมีประสบการณ์ว่า อย่าเขียนประโยคที่อ่านไม่รู้เรื่อง อ่านยาก ยิ่งใครเรียนเรื่อง Commercial English ภาษาอังกฤษธุรกิจ ครูจะห้ามแต่งประโยคที่เขียนแล้วขายไม่ออก ยิ่งอาจารย์ที่จุฬาบางท่านตำหนิว่า เขียนลิเกทำไม ดังนั้น ขอให้นักเรียนที่อ่านเฉลยข้อนี้ดูเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี การเขียนประโยคที่ดี คือ อ่านง่าย เข้าใจง่าย และชัดเจน และ สทศ. ก็ออกมาโวยว่าทำไม เด็กไทยไม่เก่งอังกฤษ ก็พวกท่านเลิกออกข้อสอบที่เขาไม่ใช้กันสักทีเถอะครับ) 1. may have predated ประโยค Modal Perfect form (might, may, must have verb3) ใช้ในอดีตเท่านั้น เพื่อแสดงการคาดคะเนในอดีต เป็นประโยค Past Tense เท่านั้น เช่น She may see you soon. คาดคะเนว่าเธออาจจะพบคุณในปัจจุบัน หรือ อนาคต She may have seen you yesterday. คาดคะเนว่า เธออาจจะมาพบคุณในอดีต 2. with all, it no doubt ข้อนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับคนท่อง Idiom แต่งงแตกกรณีไม่รู้จัก Idioms ขอให้ไปอ่าน Idiomsนิยม โหลดได้ที่ www.kamonenglish.com no doubt = undoubtedly = certainly = of course เป็น Adverb ไม่ต้องสงสัย, แน่นอนที่สุด แต่ no doubt หรือ undoubtedly ต่างจาก certainly คือ no doubt เป็น ประโยคปฏิเสธ** ย้อนกลับมาดูไวยากรณ์เรื่อง บุพบทและIdioms หัวข้อ ALL สำนวน all ได้แก่ all in all หรือ in all (พิจารณาครบทั้งหมด) at all (ใช้ในปฏิเสธไม่ใดใดทั้งสิ้น) ที่เหลือไม่ขอกล่าวรายละเอียดได้แก่ all along ทั้งหมด, all but เกือบจะ, all in เหนื่อย, all of ไม่เกิน, all one ไม่ต่างกัน, all out มีครบคุณสมบัติ all that ระดับตามที่ต้องการ, all there ครบถ้วนความสามารถ all the same เหมือนกัน, all told คิดโดยทั้งหมด, and all สิ่งต่างที่เหมือนกัน be all สมบูรณ์แบบ (เขียนประกอบบทเรียนไม่ต้องไปท่อง) เพิ่มเติม Transition Phrase* หรือ Adverbial Conjunction* ในหนังสือ Harbrace College Handbook sixth edition, 1941, pp. 134-136 Pattern: Main clauses; Conjunctive Adverb, Main clauses. Main clauses; Transitional Phrase, Main clauses. เช่น Tao Jung is so naughty; nevertheless, he is my lovely son. They sang many songs; in other words, they enjoyed themselves. 3. stimulated เป็นกริยาช่องที่สองเพื่อให้หลักการใช้ semi colon สมบูรณ์แบบดังนี้ Pattern: Main clauses; Conjunctive Adverb, Main clauses. Main clauses; Transitional Phrase, Main clauses. ประธาน กริยา ; คำเชื่อมด้านบน, ประธาน กริยา เช่น Some anthropologists have proposed … agriculture; with all, it no doubt stimulated….. 4. was largely given over ข้อนี้ต้องแยกวิเคราะห์ เริ่มจาก was สัมพันธ์กับประธาน the cereal harvest ต่อมาวิเคราะห์ largely given การใช้ adverb ขยาย adjective และสุดท้าย give over (ส่งมอบ) ส่วน give up (เลิก, ยอมแพ้) นำมาพิจารณาประกอบ (อธิบายข้อนี้ละเอียดหน่อยให้สมกับคนที่ออกข้อสอบ) Items 36-40: Choose the best answer to complete the sentence. 36. __________the growth rings of the tiny crystalline structure in the inner ear of a fish ………… รอบวงอายุของโครงสร้างเหมือนผลึกเล็กๆ ในหูด้านในของปลา reveal the age of the creature. เปิดเผยอายุของสัตว์ 1. Fishermen have long known that ชาวประมงรู้ยาวนานว่า 2. It is long known that fishermen see เป็นที่รู้กันยาวนานว่าชาวประมงเห็น 3. Revealed by fishermen who have known that ถูกเปิดเผยโดยชาวประมงผู้รู้ว่า 4. As fishermen have known for a long time that เมื่อชาวประมงรู้เป็นเวลานานว่า วิเคราะห์ ประโยคพบว่า ขาดประธาน และ กริยา ในโจทย์ ภาษาอังกฤษ มีกฎง่าย ๆ คือ ประธาน 1 ตัว และ กริยา 1 ตัว 1. Fisherman เป็นประธาน และ have long known เป็นกริยา 2. Expletive การใช้ It เป็นประธานโดยไม่อ้างอิง : It + verb to be + การเน้น, เวลา, อายุ, อากาศ + that ….. เช่น It is John who always helps me. It was in 1955 that Erick was born. และการใช้ It เป็นประธานโดยไม่อ้างอิงมาก่อน อีกกรณีคือเป็นประธานให้กับ Infinitive เช่น It is hard to understand his thinking. 3. Participial Phrase เป็นส่วนขยาย ไม่ใช่ประโยค ประโยค คือ ประธาน + กริยา โครงสร้าง Participial (ving or v3 prep. N.) , S. + V. เช่น Building a new house, workers worked for many months. Built by workers, a new house was finished. 4. ประโยค Adverb Clause (DC,IC) เช่น As … main clause, main clause. ประโยค DC เป็น ประโยคที่มีความหมาย เหตุผล because / ขัดแย้ง although, even though, though / เงื่อนไข if, unless / เวลา when, while, as, until, once, before, after / WH+ever เช่น whenever เมื่อไหร่ก็ตาม / no matter WH or How ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม / as เหมือน / as if, as though สมมติว่า เป็นต้น โครงสร้าง 1. หลังคำเชื่อมที่กล่าวมา จะต้องตามด้วย ประธาน + กริยาเสมอ 2. เมื่อนำหน้า Main clause ต้องคั่นจุลภาค เช่น When he saw me, he smiled at me. DC, IC They worked in the shop as they learned aboard. IC DC 3. สรุปเป็นสูตรได้ DC, IC หรือ IC DC 37. The benefit to the plants _________is that the animals disperse the plant’s seeds. ประโยชน์ต่อพวกพืช ..................... คือ พวกสัตว์แพร่กระจายเมล็ดของพืช 1. allowing animals take their fruit 2. to allow their fruit taken for animals 3. for allowing animals to take their fruits 4. allowed their fruit to take animals วิเคราะห์ โจทย์สอบเรื่อง WORD ORDER การลำดับคำ หรือ การเรียนคำ เช่น y z x ควรจะใช้ x y z เป็นต้น ดังนั้น อย่าพยายามแปลตัวเลือกจะงง และหลงทาง วิเคราะห์ เริ่มจากกริยา allow อนุญาต เป็นกริยา Causative Verb* กรรมเป็นผู้กระทำ โครงสร้าง S. + CV. + O. + to infinitive. กริยา CV คือ กริยาที่มีความหมายว่า สั่ง - ว่าจ้าง - ขอร้อง - อนุญาต - ทำให้ เป็นต้น หรือ กริยาที่ผู้อ่านรู้ว่ากรรมเป็นผู้กระทำ เช่น Linda asked Robert to move the table. คนที่ย้ายโต๊ะคือกรรมไม่ใช่ประธาน เป็นต้น ดังนั้น กริยา allow + กรรม + to infinitive เช่น She allowed him to open the window. เมื่อนำมาประโยคมารวมกับคำตอบ สันนิษฐานว่า “ประโยชน์ต่อพวกพืช ...การอนุญาตให้สัตว์ใช้หรือกินเมล็ดของมัน ... เป็นที่รู้กันว่าพวกสัตว์ แพร่กระจายเมล็ดของพืช” เพิ่มเติมความรู้ that the animals disperse the plant’s seeds เรียกว่า นามอนุประโยค หรือ Noun Clause จะใช้สามกรณีได้แก่ 1. เป็นประธาน 2. เป็นกรรม 3. ตามหลัง verb to be โครงสร้าง That / WH / How / If / whether + S + V 38. It is the season to get outside, the season of new green, new birth and new dreams, เป็นฤดูกาลที่ออกไปข้างนอก, เป็นฤดูกาลสีเขียวชอุ่ม, เป็นการเกิดใหม่และและความหวังใหม่ and ________ on a fun-filled nature-touch vacation than our beautiful national parks. และ ____ ท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติเติมความสนุกยิ่งกว่าอุทยานแห่งชาติงดงามของเรา 1. it is better much to take your family มันดีกว่ามากที่จะพาครอบครัว 2. you had better take a place for your family คุณควรจะใช้สถานที่นี้เพื่อครอบครัวของคุณ 3. a place to take your better family must be สถานที่ ที่จะใช้ครอบครัวที่ดีกว่า ต้องเป็น 4. there is no better place to take your family ไม่มีที่ใดจะดีกว่า การพาครอบครัวของคุณ วิเคราะห์ โจทย์ข้อนี้เน้นการแปลเป็นหลัก โจทย์ใช้ Structures ด้วยเครื่องหมาย , แทน It is ต่อเนื่องตลอดข้อความ จนถึง and จะตีความได้ว่าเป็นข้อความเชิญชวนดังนั้นนำ ความหมายที่เข้าใจง่ายมาเติม 39. Experts agree that heavy rain will fall more frequently in a warmer world because ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยว่าพายุฝนจะตกถี่มากกว่าเดิมในสภาวะโลกร้อน เพราะว่า higher temperatures __________. อุณหภูมิสูงขึ้นกว่าเดิม ............ 1. increase the amount of water vapor in the air เพิ่มปริมาณการระหายน้ำในอากาศ 2. balance the heavy rainfall events in other places สมดุลเหตุการณ์พายุฝนในที่อื่นๆ 3. rise sharply causing the cloud to formulate precipitation พุ่งตรง ทำให้เมฆก่อตัวเป็นปริมาณน้ำฝน 4. change the amount of energy that can be stored in the atmosphere เปลี่ยนปริมาณพลังงานที่ถูกเก็บในชั้นบรรยากาศ วิเคราะห์ โจทย์ข้อนี้เน้นการแปลเป็นหลัก สอบการแปลไม่รู้ว่าจะไปเรียกว่าการออกข้อสอบ ไวยากรณ์ได้อย่างไร เคล็ดเล็ก ๆ ในการดูโจทย์ เขียนได้ไวยากรณ์เดียวกันหมด เช่น ตัวเลือกที่ 1-4 เป็นการเขียน กริยา + กรรม ทั้งหมด แสดงว่าสอบการแปล แย่ไปกว่านั้น ผู้สอบต้องมีความรู้ว่า น้ำฝน เกิดจาก อากาศร้อนทำให้กาซระเหยไปก่อตัวเป็นเมฆและตก เป็นฝน ถ้าเป็นตำราต่างชาติ เด็กทุกคนต้องเรียนเรื่อง พายุ Tornado พูดกันตามตรง โจทย์ Structure 5 ข้อ เป็นโจทย์ Structure จริง 2 ข้อ ที่เหลือ 3 ข้อ แปลและแปลและแปล 40. Professor Jones is a math genius,______________. ศาสตราจารย์ โจนส์ เป็นอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์, ......................... 1. so he hasn’t made any changes ดังนั้น เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดใด 2. and he trusts each other without doubt และ เขาเชื่อใจแต่ละคนไม่มีข้อสงสัย 3. he has a farm on his land, though แต่ เขามีฟาร์มบนที่ดินของเขา (though เป็นทั้ง DC และ Conjunctive Adverb) (กรณีไม่เข้าใจไวยากรณ์ โพสขอด้านล่างแล้วผมจะสร้างบทเรียนสอนให้ครับ) 4. but Steve cannot make heads or tails of what he has said แต่ สตีฟ cannot make heads or tails = ไม่เข้าใจ หรือ จับต้นชนปลายไม่ถูก ในสิ่งเขาพูด วิเคราะห์ โจทย์ข้อนี้เน้นการแปลเป็นหลัก Items 41-45 (วิเคราะห์แนวข้อสอบ เหมือนข้อสอบการหา Main Idea นึกถึงตอนเป็นนักศึกษามหาลัย เจอแบบนี้ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าว่า อะไรคือใจความหลัก หรือ ความคิดรวบยอด แนวเทคนิค คือ ใคร ทำ อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร เวลาใด โดยการเรียงความสำคัญจากใคร ทำอะไร มาก่อนเป็นหลัก) Choose the given choices to fill in the blanks. 41. 1. Vegetarians have unhealthy diets. มังสวิรัติ มีโภชนาการไม่ดีต่อสุขภาพ 2. Vegetarians are less likely to develop cancer. มังสวิรัติ มีโอกาสน้อยที่เกิดโรงมะเร็ง (เกิดโรคใช้ develop + disease) 3. Vegetarians should change their diets to reduce cancer. มังสวิรัติ ควรจะเปลี่ยนโภชนาการของพวกเขาเพื่อลดมะเร็ง 4. Vegetarians diets switch off genes that promote cancer. อาหารมังสวิรัติ switch off หยุดให้ความสนใจ พันธุกรรมที่ส่งเสริมมะเร็ง (แปลตัวเลือก 1-4 รู้สึกถึงคำตอบได้ลางลาง) ______________. They tend to live longer than other people, according to a study …………….……. พวกเขามีแนวโน้มจะอยู่ได้ยาวนานกว่าคนอื่น จาก การศึกษา recently published in the British Medical Journal. The incidence of death from cancer ล่าสุด ถูกตีพิมพ์ ใน วารสารการแพทย์บริติช เหตุการณ์เสียชีวิต จากโรคมะเร็ง among the vegetarians was found to be 40% lower than that of meat lovers. ในกลุ่มนักมังสวิรัติ ถูกพบว่า ร้อยละ 40 ต่ำกว่า กลุ่มคนรักการทานเนื้อ Vegetarians eat less saturated fat than meat-eaters and more foods containing นักมังสวิรัติ ทานไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า พวกคนทานเนื้อ และ อาหารมังสวิรัติส่วนมากบรรจุ antioxidants, which are believed to help protect against cancer. สารต่อต้านการรวมตัวระหว่างออกซิเจนกับไขมัน ที่ซึ่งถูกเชื่อกันว่าช่วยป้องกันต่อต้านโรค มะเร็ง (antioxidants สารอนุมูลอิสระ) (ความเห็นเพิ่มเติมสำหรับ การเตรียมตัวเรื่องการอ่าน นักเรียนควรจะหาอ่านบทความแนว การแพทย์ เช่น ยา บุหรี่ มะเร็ง ไวรัส แบคทีเรีย สารกันบูด อาการทางจิต เป็นต้น ก่อนสอบ สำหรับนักเรียนที่โรงเรียนผม ได้บรรจุสอนทุกเทอม เร็วนี้ผมจะโหลดใส่ใน www.kamonenglish.com แน่นอน ขอทำเฉลย Gat กับ O-net ให้เสร็จก่อนครับ) 42. 1. With luck, you will have arrived shortly before the last tourist bus departs. มีดวง(ถ้าดวงดี) คุณจะมาถึงก่อนเวลาสั้น ๆ ก่อนรถทัศนาจรคันสุดท้ายออกไป will have verb3 แสดงเวลาถึงตามกำหนดจะเสร็จสิ้น 2. Your first sight of Machu Picchu in the distance will be your most marvelous time of life. เที่ยวชมครั้งแรกของคุณเห็น Machu Picchu ในเส้นทาง จะเป็นช่วงเวลามหัศจรรย์ของชีวิต 3. You will never forget the very instant you lay your eyes on the great Incan city that is your goal. คุณไม่เคยลืม รวดเร็วมาก (เวลาสั้นๆ) ที่คุณ lay your eyes on มองไปที่ ความยิ่งใหญ่ของเมืองอินคันที่เป็นเป้าหมายของคุณ 4. You have found an easy way, a hard way and something in between that combines adventures and comfort in sublime proportion. คุณพบว่าเส้นทางที่ง่าย เส้นทางที่ยาก และบางสิ่งในระหว่าง in between ตรงกลาง ทางสายกลาง ที่รวมกันของ การผจญภัย และ ความสบาย ในสัดส่วนที่น่าประทับใจ (sublime น่าประทับใจ จดจำ สุดยอด) Beholding the ancient Incan ruins of Machu Picchu as they rise from the Peruvian jungle is ชม ซากโบราณสถานอินคานแห่ง มาชู ปิชู ขณะที่ นักท่องเที่ยว ปีนขึ้นจาก ป่าดงดิบเปรู คือ a joy that deserves to be on everyone’s travel wish list. But did you know that there is ความสนุกที่ สมควรได้รับ เป็นรายการที่ใฝ่ฝัน ท่องเที่ยวของทุกๆคน แต่คุณรู้ว่า มี more than one way to arrive at this World Heritage site? How you approach Machu มากกว่า หนึ่งเส้นทางจะมาถึง เขตมรดกโลก? คุณไปถึง มาชู ปิชู อย่างไร (เส้นทางไหน) Picchu is going to affect your experience of it, so consider the options carefully before you ที่จะส่งผลต่อประสบการณ์ของคุณ ดังนั้น พิจารณาทางเลือกหลายทางอย่างรอบคอบ ก่อนคุณ embark on this once-in-a-lifetime experience. The quickest and easiest way is, as you embark (ล่องเรือ เดินทางต่างแดน ผจญภัย) ประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตนี้ ทางที่เร็วและง่ายที่สุดคือ ขณะที่คุณ would expect, to follow the crowd by taking a four-hour train from Cuzco to a small town of น่าจะคิดไว้ ไปตามเส้นทางฝูงชน โดยนั่งรถไฟ 4 ชั่วโมง จาก คัสโค ไปที่เมืองเล็ก ของ Aguas Calientes. From there, a 20-minute bus journey transports them to Aguas Calientes จากนั่น เดินทางโดยรถโดยสาร 20 นาที ขนย้ายนักเดินทางไปยัง the famous ruins. The hardest way, on the other hand, involves joining a guided trek of ซากโบราณสถานโด่งดัง ตรงกันข้าม, เส้นทางที่ยากที่สุด เกี่ยวข้องกับการร่วมเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์ หรือ ผู้นำทางของ the long Inca Trail. However, our favorite approach is the short Inca Trail. For this, เส้นทางอินคาที่ยาว แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการที่โปรดปรานของเราคือเส้นทางลัดอินคา สำหรับเส้นทางลัดนี้ guides are necessary, and you will be paying upwards of $250. มัคคุเทศก์ ผู้นำทางเป็นสิ่งสำเป็น และคุณจะต้องจ่ายสูงถึง 250 ดอลล่า How is that for a sense of arrival?__________. How is that (Idiom แล้วคุณละ หรือ คุณจะพูดอะไร) แล้วคุณละ รู้สึก(สัมผัส)การมาเยือนไหม? (สรุปแปลว่า แล้วคุณละสนใจที่จะมาเยือนไหม?) 43. 1. The high rates of rejection are often quoted. อัตราสูงของการปฏิเสธถูกอ้างอิงบ่อยครั้ง 2. The situation this year involves only the very top universities. สถานการณ์ปีนี้ เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำที่สุดเท่านั้น 3. Schools report why only selected applicants will be accepted for admission. โรงเรียนรายงานว่าทำไมผู้สมัครที่ได้รับเลือกเท่านั้นจะถูกรับสำหรับการรับตรง 4. College admissions officers give a number of reasons for the higher rates of rejection. เจ้าหน้าที่รับตรงวิทยาลัยให้เหตุผลมากสำหรับอัตราสูงของการปฏิเสธ Some of America’s best universities have accepted an unusually low percentage of มหาวิทยาลัยบางแห่งในสหรัฐอเมริกายอมรับว่าเปอร์เซ็นต์สัดส่วนต่ำผิดปกติของ students for admission. __________________. They say the main reason is that high นักเรียนสำหรับการรับตรง .................................. พวกเขากล่าวว่าเหตุผลหลักคือ that high school students are applying to more schools than in the past. นักเรียนไฮสคูลสมัครช่วงนี้ จนถึง เหตุผลเรื่องโรงเรียนมากกว่าในอดีต Another reason is the general increase in students going to college. อีกหนึ่งเหตุผล คือ การเพิ่มทั่วไปในนักเรียนที่กำลังจะเข้าวิทยาลัย 44. 1. Most greenhouses look like a small glass house. เรือนกระจกส่วนมากดูเหมือนบ้านกระจำขนาดเล็ก 2. Greenhouses are commonly found in cold countries. เรือนกระจกถูกพบทั่วไปในประเทศที่หนาว 3. Most greenhouses work in the same way as greenhouse gases in the atmosphere. เรือนกระจกทำงานเหมือนกับกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ 4. Greenhouses are often used to grow plants in a tropical region. เรือนกระจกบ่อยครั้งถูกใช้เพื่อปลูกพืชต่างในภูมิภาคเขตร้อน ______________. Greenhouses work by trapping heat from the sun. The glass panels of …………………… เรือนกระจำทำงานโดยกักความร้อนจากดวงอาทิตย์ แผงกระจกของ the greenhouses let in light but keep heat from escaping. This causes the greenhouses to เรือนกระจำปล่อยให้แสงเข้ามาด้านในแต่ป้องกัน (keep..from) การหนี สาเหตุนี้เรือนกระจำทำให้ heat up, much like the inside of a car parked in sunlight, and keep the plants warm ความร้อนเพิ่มมากขึ้น, เหมือนมากด้านในของรถที่ถูกจอดตากแดด และ ป้องกันพืชให้อบอุ่น enough to live. มากพอที่จะดำรงชีพ 45. 1. People can save the environment by depositing waste for recycling. คนสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมโดยขยะที่ใช้แล้วทิ้ง เพื่อเป็นขยะหมุนเวียน 2. You can throw away waste to save on the costs and energy. คุณสามารถกำจัด (throw away) ขยะเพื่อประหยัดรายจ่ายและพลังงาน 3. Waste such as paper, cardboard or plastic bottles should be biodegradable. ขยะเช่นกระดาษ กระดาษแข็ง หรือ ขวดพลาสติกควรจะถูกย่อยสลายตามธรรมชาติ 4. This can prevent reusable materials being buried in land fill waste sites. สิ่งนี้สามารถยับยั้ง วัสดุที่สามารถใช้ซ้ำ กำลังจะถูกฝังใน บ่อขยะ แหล่งทิ้งขยะ (ข้อ 4 สงสัยว่าจะน่าจะใช้ประโยคนี้มากกว่า ที่เขียนผิดไวยากรณ์และความหมายสับสน) (This can prevent reusable materials for being buried in land fill waste sites. (สิ่งนี้สามารถยับยั้ง วัสดุที่สามารถใช้ซ้ำ จากการถูกฝังใน บ่อขยะ แหล่งทิ้งขยะ Everyone should recycle as much of their waste as possible. ทุกคนควรหมุนเวียนขยะ จำนวนขยะพวกเขาให้มากเท่าที่ เป็นไปได้ ____________________. Recycling does not cost anything, takes only a little extra time, ……………………………. การหมุนเวียนขยะไม่ใช้ต้นทุนใดๆ ใช้เพียงเวลาเพิ่มเล็กน้อย and can make an amazing difference to the world. It is important for everyone to use และสามารถทำสิ่งที่แตกต่างเหลือเชื่อถึงโลก มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่จะใช้ recycled products without any loss in quality. ผลิตภัณฑ์สินค้าหมุนเวียนโดยไม่สูญเสียในเรื่องคุณภาพ Part Four : Reading (Items 46-60) Read the following texts and choose the best answer. รูปภาพสัญลักษณ์บริษัท Elder Kare of American Inc. Az License# ACH1641 We Provide Excellent Personalized Care To Every Resident. All Personal Interests Are เราให้การดูแลส่วนบุคคลยอดเยี่ยมแก่ผู้อาศัยทุกัน ความสนใจด้านบุคคลากรทั้งหมด Encouraged And Supported Through Our Programs. Our Pricing is Very Competitive and ได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนผ่านโครงการของเรา ราคาของเราเน้นเชิงแข่งขัน (เท่าคนอื่นไม่แพงและไม่ถูก) Our Service is Unmatched By Others. บริการของเราไม่มีใครแข่งได้โดยผู้อื่น 24 Hour Supervision ๏ Daily Activities ๏ 3 Home Cooked Nutritious Meals ดูแลพิเศษ 24 ชั่วโมง ๏ กิจกรรมประจำวัน ๏ อาหารโภชนาการปรุงที่บ้าน 3 มื้อ “Bringing Life, Health and Happiness Together” นำพาชีวิต สุขภาพ และ ความสุข ร่วมกัน Employment Opportunities: “Must Be Compassionate” โอกาสการจ้างงาน : ต้องมีความสงสาร เมตตา Private Home With Five High Function Residents ที่พักส่วนบุคคล มี ผู้อยู่ประจำสูงอายุ 5 ท่าน (function ทำงาน) Job Requirements: คุณสมบัติรับเข้าทำงาน ๏ Care Giver Certified ประกาศนียบัตรด้านการดูแล ๏ CPR ๏ First Aid ปฐมพยาบาล ๏ Finger Prints ลายนิ้วมือ ๏ Light House Keeping ดูแลบ้านเล็กน้อย ๏ Cooking ทำอาหาร Starting At $8.00 เงินเริ่มต้นต่อชั่วโมง 8 ดอลล่าร์ Part Time - Weekends - Must Be On Call 8am - 8pm ทำงานไม่เต็มเวลา - วันหยุด - ตามเรียกช่วงเวลา 8 โมงเช้า - 2 ทุ่ม Ask For Cynthia Verusammy - Manager สอบถามผู้จัดการ Cynthia Verusammy Or Fax Resume To: โทรสารใบสมัครได้ที่ Phone: 480-874-2248 Fax: 480-990-8638 We are centrally located in North/South Scottsdale. The Home on 74th Street is easily เราตั้งอยู่ใจกลาง North/South Scottsdale บนถนนหมายเลข 74 ง่ายที่จะ accessed from most locations in the east valley, close to hospitals, doctor’s offices, มาทาง จากที่ตั้งส่วนใหญ่ในหุบเขาตะวันออก ใกล้โรงพยาบาล สำนักงานแพทย์ shopping and recreational facilities แหล่งจับจ่าย และ สิ่งอำนวนความสะดวกด้านนันทนาการ Items 46-50 46. How many elderly people live at Elder Kare America, Inc.? คนผู้สูงอายุอาศัยที่ Elder Kare America, Inc. มีจำนวนเท่าไหร่? 1. 3 2. 5 3. 24 4. 1641 47. Who does this ad mainly target? ใครที่เป้าหมาย โฆษณา ad. advertisement ตั้งเป้าหมายเป็นหลัก? 1. job seekers คนหางาน 2. elderly residents ผู้อาศัยผู้สูงอายุ 3. healthcare companies บริษัท ดูแลสุขภาพ 4. children of elderly people ลูก ๆ ของผู้สูงอายุ 48. What type of daily activities does Elder Kare provide for its residents? ชนิดของกิจกรรมประจำวัน Elder Kare จัดให้สำหรับผู้พักอาศัยของสถานดูแลผู้สูงวัย? 1. shopping and traveling การจับจ่าย และ การเดินทาง 2. visits to doctors and hospitals การเยี่ยมเยียนหมอและโรงพยาบาล 3. activities of interest to each person กิจกรรมตามความสนใจไปยังคนแต่ละคน 4. cooking , first aid, and CPR classes ชั้นเรียน ทำอาหาร ปฐมพยาบาล และ CPR (CPR = cardiopulmonary resuscitation ขั้นตอนการรักษาฉุกเฉินส่วนปอดและหัวใจ โดยการกดที่หน้าอกเพื่อให้อากาศไหวเวียนเข้าไปในปอด กรณีหัวใจไม่สูบฉีด เพราะยา โรค หรือ อาการบาดเจ็บ) 49. Which word probably best describes the residents of Elder Kare? ศัพท์ใดน่าจะบรรยายได้ดีที่สุดถึงผู้พักอาศัยของ Elder Kare? 1. bedridden เจ็บป่วยไม่สามารถลุกออกจากเตียง 2. active กระตือรือร้น 3. peaceful สงบสุข 4. crippled พิการ 50. How would you describe the cost of staying at Elder Kare, compared to those คุณจะบรรยาย ราคาค่าใช้จ่ายของการอาศัยที่ Elder Kare เปรียบเทียบกับ สถานดูแลผู้ป่วย with the same service? มีราคาเท่ากัน? 1. outrageous ร้ายแรง ทรามต่ำช้า 2. dirt cheap ถูกไม่มีราคาเหมือนได้เปล่า 3. reasonable สมเหตุสมผล 4. affordable สามารถจัดหาหรือซื้อมาใช้ได้ Items 51-55 No matter where you live or when you were born, you almost surely have at least a small ไม่ว่าคุณจะอาศัยที่ไหนหรือเมื่อไหร่ที่คุณเกิด คุณค่อนข้างแน่ใจได้ว่ามีอย่างน้อยส่วนน้อย amount of DDT stored in the fatty tissues of your body. Why? This notorious toxic ปริมาณของ DDT เก็บไว้ในเนื้อเยื่อไขมันของร่างกายของคุณ ทำไม? สารพิษชั่วร้ายนี้ pesticide, which led to the extinction of the American bald eagle in 1970s, has long been ยาฆ่าแมลง ที่นำพาการสูญพันธ์ของนกอินทรีอเมริกันหัวล้าน ในยุค1970 มี banned in the U.S. and most other developed countries. But according to a new report by ข้อห้าม ในสหรัฐ และประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆส่วมมาก แต่ตามรายงานใหม่ชิ้นหนึ่งโดย the World Wildlife Fund in Washington, DDT is still used in many developing nations, กองทุนคุ้มครองสัตว์ป่าโลกในวอชิงตัวพบว่า DDT ยังคงใช้งานในประเทศกำลังพัฒนามากมาย mainly because It’s so effective in controlling mosquitoes that carry the malaria parasite. โดยหลักเพราะว่ามันมีประสิทธภาพสูงในการควบคุมยุงที่เป็นพาหะของพาราสิตโรคมาลาเรีย The persistence of DDT is a problem—and not just in the countries that use it. DDT and ความทนทานของ DDT เป็นปัญหาหนึ่ง และไม่เพียงในประเทศที่ใช้มัน DDT และ several other common chlorine-containing pesticides are sturdy molecules that can stay ยาฆ่าแมลงประกอบด้วยสารคลอรีนทั่วไปอื่นๆมากมาย มีโมเลกุลทนทานที่สามารถอยู่ intact for decades. They evaporate into the atmosphere and are blown by the wind all over ติดร่วมเป็นเวลาหลายทศวรรษ ยาฆ่าแมลงระเหยในชั้นบรรยากาศและถูกเป่าโดยลมทั่วทั้งหมด the globe. They condense and fall to the ground in cold weather, especially in higher โลก ยาฆ่าแมลงควบแน่นและตกลงสู่พื้นดินในอากาศที่หนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน สูงกว่า altitudes. Some of the highest concentrations of DDT are found in polar bears, penguins สูงกว่าระดับน้ำทะเล DDTบางชนิดมีการควบแน่นที่สูงที่สุด ถูกพบในหมีขั้วโลก นกเพนกวิน and the Inuit people of northern Canada. และชาว Inuit ทางตอนเหนือของคานาดา Although levels of DDT contamination are gradually falling in countries where the pesticide แม้ว่าระดับของ การปนเปื้อน DDT กำลังลดอย่างค่อยเป็นค่อยไปในหลายประเทศที่ยาฆ่าแมลง has been banned, new scientific research suggests that the chemicals are still a serious เพิ่งจะถูกห้าม แต่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใหม่ชี้ให้เห็นว่า สารเคมีมากมายกำลังเป็นปัญหาหนึ่ง threat everywhere. Studies show that even small amounts of pesticides can disrupt the คุกคามทุกๆที่ การวิจัยแสดงอีกว่า ปริมาณแม้เพียงเล็กน้อยของยาฆ่าแมลงสามารถรบกวน working of human hormones, interfering with reproduction and the functioning of the การทำงานของฮอร์โมนในคน แทรกแซงกับการสืบพันธุ์ และ การทำงานของ immune system. That’s why representatives of more than 100 nations gathered at a U.N. ระบบภูมิคุ้มกัน นั่นคือเหตุผลทำไมผู้แทนมากกว่า 100ชาติ รวมตัวกันที่ สหประชาชาติ meeting in Nairobi to work toward a global treaty that would phase out DDT and 11 other การประชุมที่ เนโรบี เพื่อทำ(งานด้าน) สนธิสัญญาทั่วโลกที่จะ เริ่มกำจัด DDT และ ที่เหลืออีก 11 pesticides, known as the “dirty dozen.” Environmentalists say it’s possible to find ยาฆ่าแมลงหรือที่เรียกกันว่า “12 สกปรก” ผู้เชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อมพูดว่า เป็นไปไดที่จะพบ alternative way to fight malaria-and get rid of DDT once and for all. ทางเลือกใหม่ ที่จะสู้กับมาลาเรีย และ กำจัด DDT เป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย (once and for all) 51. What it the writer’s tone of the text? ความรู้สึกของผู้เขียนต่อบทความ 1. manipulative บังคับใช้ 2. obstructive ปิดกั้นขัดขวาง 3. uncooperative ไม่มีความร่วมมือ 4. argumentative โต้แย้ง แสดงความคิดเห็นตรงข้าม 52. Which of the following would be the best title for this text? ข้อใดต่อไปนี้ น่าจะเป็นชื่อเรื่องของบทความ 1. DDT is still around-and still a menace DDT ยังคงรอบตัวและยังคงเป็นภัยคุกคาม 2. Where there is DDT, there is no malaria ที่ใดมี DDT ที่นั่นไม่มี มาลาเรีย 3. Get rid of DDT in order to save wildlife กำจัด DDT เพื่อสงวนสัตว์ป่า 4. DDT contamination is a trivial threat everywhere การปนเปื้อน DDT เป็นภัยคุกคามเล็กน้อยไม่สำคัญ ทุกๆที่ 53. Which of the following does the writer conclude at the end? ข้างล่างใดต่อไปนี้ที่ผู้เขียนสรุปไว้ตอนจบ 1. DDT is the most effective chemical in controlling mosquitoes that carry the malaria parasite. DDT เป็นสารเคมีที่ประสิทธิภาพดีที่สุดในการควบคุมยุงที่เป็นพาหะเชื้อปาราสิตมาลาเรีย 2. A small amount of pesticides can disrupt the working of both human hormone and immune system. ยาฆ่าแมลงเล็กน้อยสามารถรบกวนการทำงานของฮอร์โมนและระบบภูมิต้านทาน 3. The molecules of DDT and several other common chlorine-containing pesticides cannot be damaged for many years. โมเลกุลของ DDT และยาฆ่าแมลงประกอบด้วยสารคลอรีนและอื่นอีกมากมายไม่สามารถ ทำลาย ได้เป็นเวลาหลายปี 4. A global treaty that would phase out DDT and 11 other notorious toxic สนธิสัญญาทั่วโลกจะเริ่ม กำจัด DDT ออก และ 11 สารพิษชั่วร้ายที่เหลือ pesticides should be enacted very soon. ยาฆ่าแมลง ควรจะบัญญัติโดยเร็วที่สุด 54. Why does the writer refer to the new scientific research? ทำไมผู้เขียนอ้างอิงถึงการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ฉบับใหม่ 1. to state the impact linked to DDT and other pesticides เพื่อแสดงผลกระทบเชื่อมโยงถึง DDT และ ยาฆ่าแมลงอื่น ๆ 2. to illustrate the serious threats caused by DDT and other pesticides เพื่อบรรยายภัยคุกคามอันตราย เกิดโดย DDT และ ยาฆ่าแมลงอื่น ๆ 3. to show the amounts of DDT and other pesticides involved with human hormones เพื่อแสดงจำนวนของ DDT และ ยาฆ่าแมลงอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนของคน 4. to explain the effectiveness of DDT and other pesticides in controlling mosquitoes เพื่ออธิบายประสิทธิภาพของ DDT และ ยาฆ่าแมลงอื่นๆ ในการควบคุมยุง 55. What is the writer primarily concerned with? อะไรที่ผู้แต่งเป็นกังวล? 1. Controlling the use of DDT that has not yet been successful for long การควบคุมการใช้ DDT ไม่ประสบความสำเร็จยาวนาน 2. Encouraging the readers to realize how significant DDT is การส่งเสริมให้ผู้อ่านรู้จัก DDT สำคัญอย่างไร 3. Giving examples of the hazardous effects of DDT on human health, wildlife, and plants การให้ตัวอย่างของผลอันตรายของ DDT ต่อ สุขภาพมนุษย์ สัตว์ป่า และ พืช 4. Discussing the persistence and effects of DDT and several other pesticides found all over the globe การอธิบายถึงความต้านทานและผลของ DDT และยาฆ่าแมลงอื่นที่ถูกพบทั่วโลก Items 56-60 When asked about the future of TV and of video on the internet, people reveal profound เมื่อถูกถามเกี่ยวกับอนาคตของทีวีและวิทยุบนอินเตอร์เน็ต คนส่วนมากเปิดเผยว่า ลึกซึ้ง differences in attitudes based on age groups, We asked people ages 12-64 if they agreed ความแตกต่างในความเห็นมาจาก กลุ่มอายุเราถามคนช่วงอายุ 12-64 พวกเขาเห็นด้วยใช่หรือไม่ with two statements about the future of TV and competition with the computer for กับ 2 ข้อความเกี่ยวกับอนาคตของทีวีและการแข่งขันกับคอมพิวเตอร์ สำหรับ entertainment time. When asked whether they agreed that “the computer increasingly ช่วงเวลาแห่งความบันเทิง เมื่อถูกถามว่าพวกเขาเห็นด้วยหรือไม่ว่า “คอมพิวเตอร์ (เพิ่มขึ้น) competes with the TV for my entertainment time,” 29% of people said they agreed or แข่งขันเพิ่มขึ้นกับ ทีวี สำหรับ เวลาความบันเทิงของฉัน” 29 % ของคนพูดว่าเขาเห็นด้วย หรือ strongly agreed with the statement. Males overall agreed at a slightly higher rate than เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคำพูด เพศชายเกือบทั้งหมดเห็นด้วยที่ว่า อัตราสูงกว่าเล็กน้อยกว่า females, and, importantly when looking at future trends, the younger generation of 18-to- เพศหญิง และ สำคัญเกี่ยวข้องเมื่อดูที่แนวโน้มในอนาคต คนรุ่นหลังอายุน้อยประมาณ 18 - 24-year-olds was considerably more focused on the computer as competition for the TV; 24 ปี สนใจมากกว่าเดิมอย่างมากต่อคอมพิวเตอร์ เป็น คู่ต่อสู้สำหรับ TV 36% agreed vs. 29% for the total population. Only 25% of 35-to 44-year-olds said the 36% เห็นด้วย เปรียบเทียบ 29 % สำหรับประชาชนทั้งหมด ประมาณ 25% เท่านั้นจากอายุ computer competes with the TV for entertainment. When we asked consumers if the 35-44 ปี พูดว่าการแข่งขันคอมพิวเตอร์ กับทีวีเพื่อความบันเทิง เมื่อเราถามลูกค้าว่า ใช่หรือไม่ที่ internet represents “the future” of video viewing, the group that agreed most strongly was อินเทอร์เน็ต เป็นตัวแทน “อนาคต” ของการชมวีดีโอ กลุ่มที่เห็นด้วยอย่างมากที่สุด เป็น the 18-to-24 group with 28% of men agreeing and 20% of woman. Clearly, the 18-to-24 กลุ่ม 18-24 มี 28% ของชายเห็นด้วย 20% ของหญิงเห็นด้วย เห็นได้ชัดว่า population is leading the way in adopting new paradigms for entertainment. ประชากรอายุ 18-24 ชี้นำให้เกิด (นำทาง) ในการยอมรับบรรทัดฐานใหม่เพื่อความบันเทิง 56. Which of the following would be the best title for the text? ข้างล่างใดต่อไปนี้เป็นชื่อเรื่องสำหรับข้อความ 1. On Digital Communications การสื่อสารดิจิตอล 2. The Challenges of Digital Entertainment สิ่งท้าทายของความบันเทิงดิจิตอล 3. The Increasing Popularity of TV ความนิยมเพิ่มขึ้นของ TV 4. The Computer VS. TV for Entertainment Time คอมพิวเตอร์ เทียบกับ ทีวีสำหรับช่วงเวลาบันเทิง 57. According to the passage, all of the following are false, EXCEPT__________. จากเนื้อเรื่อง ข้างล่างใดต่อไปนี้ผิดยกเว้น (ข้อใดถูก) 1. Males slightly favored TV more than the computer. ผู้ชายค่อนข้างนิยม TV มากกว่า คอมพิวเตอร์ 2. The middle aged like the computer as much as TV. กลุ่มคนวัยกลางคน ชอบคอมพิวเตอร์มากเท่ากับทีวี 3. Teenagers admitted that the internet could compete with TV. วัยรุ่นยอมรับว่าอินเทอร์เน็ต น่าจะแข่งขันกับทีวี 4. Adult consumers preferred watching video on the internet to the TV. ผู้บริโภคผู้ใหญ่ค่อนข้างชอบดูวีดีโอทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าทีวี 58. What can the word “paradigms” be described as? คำศัพท์ใดสามารถแทนคำว่า “บรรทัดฐาน” ที่ถูกบรรยายไว้ 1. models ต้นแบบ 2. problems ปัญหา 3. organizers ผู้จัดงาน 4. celebrities คนดังในสังคม ดาราดัง 59. What is the writer’s purpose? จุดประสงค์ของผู้เขียน คือ อะไร 1. To disseminate the entertainment news เผยแพร่ ข่าวบันเทิง 2. To alarm people of the widespread use of computer เตือนผู้คนถึงการแพร่กระจายของการใช้คอมพิวเตอร์ 3. To query people if the computer can catch up with the TV ตั้งคำถามคนว่าคอมพิวเตอร์สามารถนิยมเท่าทีวีได้หรือไม่ 4. To inform people about the future trends in entertainment ให้ข้อมูลถึงแนวโน้มความบันเทิงในอนาคต 60. Where would you expect to read this text? คุณคาดว่าจะอ่านบทความนี้ได้ที่ไหน? 1. editorial บทบรรณาธิการ 2. commentary บทเสนอแนะ บทแสดงความคิดเห็น 3. gossip column บทความซุบซิบ 4. digital technology news ข่าวเทคโนโลยีดิจิตอล สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะคำแปลภาษาไทย และ คำอธิบาย ใช้เพื่อการเรียน ห้ามใช้เพื่อการหาผลประโยชน์ แสวงหาผลกำไร ขอบคุณเป็นอย่า่งยิ่งที่ติดตาม เตรียมพบกับ O-NET 2552 ภาษาอังกฤษ ขอบคุณสำหรับท่านที่แสดงความคิดเห็น มา ณ ที่นี้ ตอบปัญหาภาษาอังกฤษที่ www.kamonenglish.com

บทเฉลยตอนที่ 1 1. 3 2. 3 3. 3 4. 1 5. 2 6. 1 7. 2 8. 1 9. 4 10. 4 11. 1 12. 4 13. 2 14. 1 15. 3 บทเฉลยตอนที่ 2 16. 4 17. 2 18. 4 19. 2 20. 3 21. 3 22. 1 23. 2 24. 4 25. 4 26. 2 27. 3 28. 2 29. 4 30. 4 บทเฉลยตอนที่ 3 31. 3 แก้เป็น ventilating the air ระบายอากาศ กรณีใช้ ventilation พัดลม ระบบการระบายอากาศ (แล้วแต่เลือกครับ) 32. 4 แก้เป็น primarily responsible 33. 3 แก้เป็น my mind ความคิดของฉัน 34. 4 แก้เป็น another person ความเห็นของอีกคนหนึ่ง 35. 2 แก้เป็น at all ไม่ต้องสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น (แน่นอนอย่างที่สุด) 36. 1 37. 3 38. 4 39. 1 40. 4 41. 2 42. 4 43. 4 44. 3 45. 4 บทเฉลยตอนที่ 4 46. 2 47. 1 48. 3 49. 2 50. 3 51. 4 52. 1 53. 4 54. 2 55. 4 56. 4 57. 3 58. 1 59. 4 60. 4 รายละเอียดการแปลหาอ่านได้ใน www.kamonenglish.com ดาวน์โหลดไปหาอ่านได้สบาย ๆ หรือบทความได้ที่ http://blog.eduzones.com/kamonenglish ขอบคุณ credit : NoO~MoOK ที่ทำให้สามารถตรวจคำตอบได้อย่างมั่นใจ ขอบคุณครับ
 

loading...


โดย kamonenglish ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ส.ค. 52 16:01 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 21,918 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 21,918 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย จั๋นเป็ง
IP : 223.206.47.***
ขอบคุณค่ะ .........นรารักมาก คนดี.......ของแผ่นดิน..

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง