เฉลย O-NET 52 ภาษาอังกฤษ ปรับปรุงใหม่ ตาม สทศ ข้อ 1-100

ลบ แก้ไข

ท่านที่ได้ อ่านชุดแรก ไปแล้ว รบกวน ช่วยดูเฉลยของใหม่นะครับ
มีการปรับแก้ เฉลยใหม่บางข้อ
และ ท่านสามารถดาวน์โหลด ฉบับอ่านง่ายได้ที่ www.kamonenglish.com ชื่อไฟล์ฺ O-NET 52 Review
จัดอักษรและอ่านได้ง่ายกว่ามาก ๆ 
ตอนนี้ได้ตามเฉลยของ สทศ เป็นที่เรียบร้อย
ต้องขออภัยเรื่องการจัดอักษร อ่านยาก ตัดอักษรไม่สวย ขออภัย มา ณ ที่นี้
ตอนนี้ มีไฟล์เรียนเรื่อง Relative clause ในห้องติวฟรี O-NET แล้วนะครับ
สำหรับเสียงคำศัพท์ วันจันทร์นี้ คาดว่าจะได้ ห้าบท รีบดาวน์โหลดนะครับก่อนเอาออก

Part One: Language Use and Usage (Items 1 – 40)
1. Oral Expression
Directions: Choose the best answer.
1.1 Conversation
Situation 1: 	Ladda studies at an international school. 
			Today her teacher asked to see her. 
			ลัดดาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ วันนี้ครูของเธอเรียกพบ
			Now Ladda is in front of her office.
			ตอนนี้ลัดดาอยู่หน้าสำนักงานของครู
Ladda:		(Knock…knock) ____1____? 
			(เสียงเคาะประตู)
Mrs. Carson:	Hello, Ladda. Please take a seat.
			สวัสดี ลัดดา เชิญนั่ง (Please ประกอบกริยาเพื่อแสดงคำสั่ง)
Ladda:		Good morning, Mrs. Carson. I was told you wanted to see me.
			อรุณสวัสดิ์ คุณคาร์สัน ฉันได้ยินมาว่าคุณต้องการพบฉัน
Mrs. Carson:	____2____?
Ladda:		Fine. I find every subject interesting.
			ดีค่ะ ฉันพบว่าทุกวิชาน่าสนใจ
Mrs. Carson:	Good. ____3____. That’s why you get straight A’s every semester. 
			เยี่ยมเลย _________ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณได้เกรดเอตลอดเทอม
			Would you like to join a competition? All the instructors agree that you 
			คุณต้องการร่วมการแข่งขันไหม? ครูทุกคนเห็นด้วยกับคุณ
			would be the right person.
			น่าจะเป็นคนที่เหมาะสม
Ladda:		____4____?
Mrs. Carson:	It’s a speech contest.
			เป็นการประกวดสุนทรพจน์
Ladda:		____5____. But when and where is it?
			_________ แต่ การประกวดจัดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่?
Mrs. Carson:	Next month in Singapore.
			เดือนหน้า ในสิงค์โปร 
Ladda:		In Singapore?
			ในสิงค์โปร
Mrs. Carson:	____6____. There’ll be contestants from several countries in this region.
			_________ จะมีผู้เข้าแข่งขันจากหลายประเทศในภูมิภาคแห่งนี้
Ladda:		Will there be any other contestants from Thailand?
			จะมีผู้เข้าแข่งขันเพิ่มอีกจากประเทศไทยไหม?
Mrs. Carson:	____7____. Well, I have been assigned to train you if you are willing to 			
join the contest.
			_________ เอาละ ฉันถูกมอบหมายให้ดูแลฝึกหัดคุณ ว่าแต่คุณเต็มใจหรือไม่
Ladda:		Oh yes. ____8____. I promise to do my best.
			แน่นอน _________ ฉันสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด

1. 	1. May I come in ขออนุญาตเข้าไป			
	2. Anyone in the office ใครก็ได้ในสำนักงาน
   	3. Can you see me ขอร้องคุณมาพบฉัน	
	4. Should I see you for a few minutes ฉันเสนอแนะให้คุณพบฉันเป็นเวลาไม่กี่นาที

2.	1. How are you today	สบายดีไหม		
	2. Do you like my class คุณชอบชั้นเรียนวิชานี้ไหม
	3. Can I see your class report ขอฉันดูสมุดรายงาน(ผลการเรียน)ของคุณ	
	4. How are you doing in your studies คุณทำอย่างไรในการศึกษาของคุณ

3.	1. That’s very nice of you นั่นเป็นสิ่งที่คุณทำดีมากมาก	
	2. That’s the way you are นั่นเป็นวิธีการในแบบของคุณ
	3. You should always work hard คุณควรจะขยันสม่ำเสมอ	
	4. I know you always work hard ฉันรู้ว่าคุณขยันสม่ำเสมอ

4.	1. What is a competition	การแข่งขันคืออะไร	
	2. What kind of competition การแข่งขันชนิดไหน
	3. What is the contest about การประกวดเกี่ยวกับอะไร
	4. What contest will be held การประกวดจะจัดอะไร

5.	1. I don’t think so ฉันไม่คิดเช่นนั้น
	2. Oh, I’d love to โอ ฉันชื่นชอบที่จะ
	3. Well, I guess I do เอาละ ฉันคิดว่าฉันทำได้		
	4. I wouldn’t think of it ฉันไม่น่าจะคิดถึงการประกวด

6. 	1. That’s right	ถูกต้องนะ			
	2. Of course แน่นอนที่สุด
	3. You could say so เห็นด้วยที่คุณพูดเช่นนั้น
	4. You may be right เป็นไปตามที่คุณคิด

7.	1. There might be some อาจจะมีบางคน (ไม่แน่นอน)
	2. The contestants are Thai students ผู้ประกวดเป็นนักเรียนไทย
	3. Yes, Thai students can join the contest ใช่ นักเรียนไทยสามารถร่วมการประกวด
	4. Yes, Other contestants come from Thailand ใช่ ผู้ประกวดที่เหลือมาจากประเทศไทย

8.	1. I’ll tell you later	ฉันจะบอกคุณในเวลาต่อมา		
	2. I’m happy to do it ฉันมีความสุขที่ได้ทำมัน
	3. I’m sure I’ll do it	ฉันมั่นใจว่า ฉันจะทำ
	4. I need time to think it over ฉันต้องการเวลาที่จะไตร่ตรองเรื่องการประกวด

Situation 2: Maria is stopped by a policeman while she is driving.
สถานการณ์ 2 : มาเรียหยุดที่ตำรวจขณะที่ขับรถ
Maria:		Yes, Officer? ____9____?
			ใช่ เจ้าหน้าที่ ? ____________?			
Policeman:		Sorry, madam. ____10____ while driving.
			ขอโทษ คุณผู้หญิง ___________ ขณะขับรถ
Maria:		Oh, ____11____, but my daughter has had an accident at school and …
			โอ้ ___________ แต่ ลูกสาวของฉันประสบอุบัติเหตุ และ ….
Policeman:		But it’s against the law. It’s dangerous to telephone while driving. 
			แต่มันผิดกฎหมาย มันเป็นสิ่งที่อันตรายที่โทรศัพท์ขณะขับรถ
			You may have an accident.
			คุณอาจจะประสบอุบัติเหตุ
Maria:		I’m Sorry, sir. …Er… I’m in a hurry. ____12____. My daughter …
			ฉันขอโทษ เจ้าหน้าที่ อืม ฉันกำลังรีบ __________ ลูกสาวของฉัน ...
Policeman:		Sorry, madam, but ____13____ before letting you go. 
			ขอโทษ คุณผู้หญิง แต่ ________ ก่อนปล่อยคุณไป 
			May I see your driving License, please? 
			ขออนุญาตดูใบขับขี่ (การขอแบบสุภาพ)
Maria:		____14____!  I haven’t got it with me. I was in a rush when I left home. 
			__________!  ฉันไม่มีใบขับขี่ติดตัว ฉันรีบร้อน เมื่อ ฉันออกจากบ้าน
			Can’t you let me go this time? I must go to see my daughter now. 
			ฉันขอร้องปล่อยฉันตอนนี้ได้ไหม? ฉันจำเป็นต้องไปดูลูกสาวฉันตอนนี้
			If you don’t believe me, you can talk to her teacher. 
			ถ้าคุณไม่เชื่อฉัน คุณสามารถคุยกับครูของเธอ
Policeman:		All right, madam. You may go. ____15____.
			ตกลงคุณนาย คุณไปได้ ___________
Maria:		Thank you very much.
			ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

9.	1. What can it be	มันเป็นไปอะไร		
	2. What’s the matter เกิดอะไรขึ้น
	3. What do you want	 คุณต้องการอะไร	
	4. What are you doing คุณต้องการทำอะไร

10.	1. You can’t concentrate	คุณไม่สามารถมุ่งมั่น (ตั้งใจจริง)		
	2. It’s hard to use the mobile phone เป็นเรื่องยากที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
	3. I want you to stop talking ฉันต้องการให้คุณหยุดคุย	
	4. You mustn’t use a mobile phone คุณห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

11.	1. help me ช่วยฉัน			
	2. excuse me ขอโทษ
	3. I ask your pardon	ฉันขอให้คุณยกโทษให้		
	4. I do apologize ฉันขอโทษจริงๆ 

12. 	1. Please let me go	กรุณาปล่อยฉันไป		
	2. I want to go now ฉันต้องการไปเดี๋ยวนี้
	3. Come on, I have to go เอาน่า (มานี่) ฉันต้องไป
	4. Let’s go now, please กรุณา ปล่อยเราไปเดี๋ยวนี้

13. 	1. I will give you a ticket then ฉันจะให้ใบสั่งแก่คุณต่อมา	
	2. here is a ticket for you นี่ใบสั่งของคุณ
	3. you must take this ticket คุณต้องรับใบสั่งนี้		
	4. I’m afraid I have to give you a ticket ฉันเกรงว่า ฉันต้องให้ใบสั่งแก่คุณ

14.	1. No way	 ไม่มีทาง		
	2. Oh, dear me โอ้ ฉันตายแน่ (dear dear!, my dear, oh dear, dear me)
	3. No problem	ไม่มีปัญหา		
	4. Ah, my mistake อ่า ความผิดของฉัน

15.	1. See you later พบกันต่อมา			
	2. Please hurry up รีบหน่อย
	3. It’s time to go now	 ได้เวลาไปแล้ว เดี๋ยวนี้	
	4. But be more careful แต่ ต้องระวังมากขึ้น

1.2	Situational Dialogs
16.	A woman calls her husband at his office and asks him if they can have dinner out. 
	ผู้หญิงคนหนึ่งโทรหาสามีที่สำนักงานและขอร้องเขาว่า พวกเขาขอไปกินข้าวนอกบ้านได้ไหม
 	He says: _______
	1. Yes, shall we eat out? ใช่เราไปกันนอกบ้านไปไหม?
	2. I haven’t decided yet. เรายังไม่ตัดสินใจเลย
	3. I’ve never thought about it. ฉันไม่เคยคิดเกี่ยวกับเรื่องทานข้าวนอกบ้าน
	4. Great idea! Let’s have Japanese food. ความคิดดี ไปทานอาหารญี่ปุ่น

17.	Your boss has the flu and has to take sick leave. You want to know how long he is 
	เจ้านายของคุณเป็นหวัดและต้องลาป่วย คุณต้องการรู้ว่าเขาจากไปนาน
	going to be away. You ask his secretary and she says:________
	จากไปนานเท่าไหร่ คุณถามเลขานุการของเขา และ เธอพูดว่า
	1. It’s not very long. ไม่นานมาก
	2. I’m happy to help. ฉันดีใจที่ได้ช่วย
	3. I’m not sure. Let me find out. ฉันไม่แน่ใจ ขอฉันค้นหา
	4. It takes me days to get everything done. ใช้เวลาฉันหลายวันเพื่อที่จะทำทุกสิ่งให้เสร็จ

18.	You go shopping at a new supermarket near your house and you ask a cashier 
	คุณไปจับจ่ายที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านและคุณถามพนักงานชำระเงิน
	whether she accepts credit cards. She says: ________
	ว่าเธอรับชำระด้วยบัตรเครดิตหรือไม่ เธอพูดว่า ________
	1. Yes, please. ได้ กรุณาด้วย
	2. No, cash only. ไม่ได้ เงินสดเท่านั้น
	3. Whatever you want. อะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ
	4. I’ll take credit for that. ฉันจะรับบัตรเครดิตสำหรับสิ่งนั้น


19.	A tourist asks you how to get to the National Museum. You say: _______
	นักท่องเที่ยวถามคุณวิธีจะไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ คุณพูดว่า: _______
	1. I think it’s too far to walk. ฉันคิดว่ามันไม่ไกลเกินไปที่จะเดิน
	2. Thai history is very interesting. ประวัติศาสตร์ไทยน่าสนใจมาก
	3. You can ask anyone to drive you there. คุณสามารถถามใครก็ได้ที่ไปส่งคุณที่นั่น
	4. The bus stop is in front of the National Museum. ป้ายรถอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์

20.	My friend asks me what I think about his proposal. I say: _______
	เพื่อนของฉันถามฉันว่าคิดอย่างไรเกี่ยวกับข้อเสนอ ฉันพูดว่า : ______
	1. I haven’t had time to look at it. ฉันไม่มีเวลาที่จะดูข้อเสนอ
	2. I haven’t got any problem so far. ฉันไม่มีปัญหาใดๆ จนบัดนี้
	3. I have never made up my mind. ฉันไม่เคยตัดสินใจด้วยฉันเอง
	4. I have never heard about anything better. ฉันไม่เคยได้ยินอะไรที่ดีไปกว่านี้

21.	A typist is worried that she is not good at typing and might lose her job. 
	พนักงานพิมพ์ดีดกังวลว่าเธอไม่เก่งเรื่องพิมพ์และน่าจะตกงาน
	She talks to her close friend and says: ________
	1. Should I quit my job? ฉันควรจะลาออกจากงานไหม?
	2. How do you like my job? คุณชอบงานของฉันได้อย่างไร?
	3. Should I use a new typewriter? ฉันควรจะใช้เครื่องพิมพ์ดีดไหม?
	4. How can I improve my typing skills? 
		ฉันสามารถปรับปรุงทักษะการพิมพ์ของฉันอย่างไร?

22.	Nat forgot to tell his host family that he would not be back for dinner. 
	นัทลืมบอกครอบครัวที่เขาพักอยู่ด้วยวา เขาจะไม่กลับมาร่วมอาหารค่ำ
	When he returns home he says: _______
	เมื่อเขากลับถึงบ้านเขาพูดว่า
	1. Sorry that you have to wait. ขอโทษที่ทำให้คุณต้องคอย
	2. I must apologize for not calling. ฉันต้องขอโทษสำหรับการไม่โทรศัพท์
	3. Pardon me. Am I late for dinner? อภัยให้ฉันด้วย ฉันมาสายสำหรับมื้อค่ำใช่ไหม?
	4. Too bad. I forgot to have dinner with you. เสียดายจัง ฉันลืมทานอาหารค่ำกับคุณ

23.	My friend suggests trying the new restaurant at the mall. I say: _______
	เพื่อนของฉันแนะนำว่าไปลองภัตตารใหม่ที่ห้องสรรพสินค้า ฉันพูดว่า: _______
	1. OK, I heard it was great. ตกลง ฉันได้ยินว่ามันเยี่ยม		
	2. Yes, I’ve been to the mall. ใช่ ฉันเคยไปที่ห้างสรรพสินค้า
	3. Sure, the food was delicious.	 แน่นอน อาหารอร่อย
	4. Well, it’s a restaurant at the mall. ได้ มันเป็นภัตตาคารที่ห้างสรรพสินค้า

24.	The manager asks an employee who is always late for work if he wants to move 
	ผู้จัดการ ถามลูกจ้างว่าคนที่มาสายประจำสำหรับงานว่า เขาต้องการจะย้าย
	closer to the office. The employee says: _______
	ใกล้กว่าเดิมไปยังสำนักทำงานหรือไม่ ลูกจ้างกล่าวว่า: _______
	1. It should be any time soon. มันควรจะเป็นเวลาใดก็ได้ไวไว
	2. I rarely have any free time. ฉันไม่ค่อยจะมีเวลาว่างเลย
	3. It’s too late to do you a favor now. มันสายเกินไปที่จะทำตามที่คุณขอตอนนี้
	4. I wonder if that would be possible. ฉันกำลังคิดว่าสิ่งที่พูดจะเป็นไปได้หรือไม่

25.	Your hostess offers you some more coffee. You say: _______
	เจ้าบ้าน(เพศหญิง) ยื่นกาแฟให้คุณหลายแก้วแล้ว คุณพูดว่า: _______
	1. Yes, I like drinking coffee. ได้ฉันชอบดื่มกาแฟ
	2. Yes, I can wait a while. ได้ฉันสามารถคอยสักครู่
	3. No, thank you. I don’t mind.	ไม่ละ ขอบคุณ ฉันไม่รังเกียจ
	4. No, thank you. I’ve had enough. ไม่ละ ขอบคุณ ฉันทานมากพอแล้ว

2.	Error Identification
Directions:	Four parts of each sentence below are underlined and marked with the numbers 1, 2, 3, and 4. Identify the underlined part that makes the sentence incorrect.

26.	The minutes of (last month’s) meeting (will deliver) to all (the board) members 
                 1		            2 		      3		    
	(for approval) before the next meeting.
       4
	รายงานย่อการประชุมเมื่อเดือนที่แล้ว จะส่ง ไปยังสมาชิกคณะกรรมการทุกคน
	เพื่อความเห็นชอบ ก่อนการประชุมในคราวหน้า
	1. last month’s meeting สอบเรื่อง การแสดงความเป็นเจ้าของ ‘s ใช้ได้กับ คน เวลา ราคา เป็นต้น เช่น ten dollars’ worth มูลค่า 10 ดอลล่าร์, a dog’s teeth ฟันของสุนัข, five years’ experiment การทดลองเป็นเวลา 5 ปี แต่ of กับการแสดงความเป็นเจ้าของ ใช้เฉพาะชิ้นส่วน เครื่องเรือน อุปกรณ์ ตัวบ้าน และ อายุหรือนิสัย เช่น a man of honor คนรักเกียรติ หรือ ผู้มีเกียรติ, a window of the house หน้าต่างของบ้าน, a molecular of oxygen เป็นต้น
	2.  will deliver (จัดส่ง) เมื่อพิจารณาเรื่องข้อสอบที่เกี่ยวกับ TENSE ให้ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่อง VOICE ด้วย วิเคราะห์ว่า ประโยคเป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำ (รายงานย่อ ส่งไปหา สมาชิก)
	3. all the board สอบเรื่อง determiners การใช้ all กับ นามพหูพจน์ หรือ นามนับไม่ได้ และ all of .. the/ this / that / those / these / possessive (my, your, his, etc.) และ all the ..
all I, all she, ยกเว้น all the time ห้ามใช้ แต่จะใช้เป็น every time
	4. for approval สอบเรื่อง preposition + กรรม โดย ประธาน หรือ กรรม เป็นคำนาม
ในบางกรณี preposition + Gerund Phr. (gerund + กรรม) เช่น I looked forward to playing football.

27.	(A few) tiny primitive moths have (chewing) mouth parts (for which) they (feed on) 
      1				          2 			     3	        4 
	pollen and spores.
	ผีเสื้อกลางคืนโบราณขนาดเล็กส่วนน้อย มี ส่วนปากเคี้ยว เพื่อ ส่วนปากเคี้ยว 
	ผีเสื้อหาอาหาร (บน) เกสรและอับละอองเรณู
	1. A few 	สอบเรื่อง Confusing Words หรือ Word Choices หัวข้อ many, few, a few, number ใช้กับนามพหูพจน์ ส่วน little, a little, much, amount ใช้กับนามนับไม่ได้
	2. chewing mouth parts สอบเรื่อง Participle เลือกระหว่าง present participle ving หรือ past participle กริยาช่องที่3 ข้อนี้ระวังอย่างสับสนกับ have V3 เพราะ กริยา have เป็นกริยาแท้ แปลว่า กิน ได้รับ ประสบ มี ดังนั้นแปลข้อความ Active Idea หรือ Passive Idea แนวคิดผู้กระทำ หรือ ผู้ถูกกระทำ ปาก (เคี้ยว) หรือ ปาก (ถูกเคี้ยว)
	3. for which เรื่อง Relative หัวข้อการใช้ บุพบท กับ relative หรือ preposition + relative (which, whom, whose เท่านั้น) โครงสร้าง N. + prep. + which (whom, whose) + S. + V. + . . .
แต่ผู้เรียนต้องเจาะลึกก่อนว่า หลังกริยา V. ตัวนี้แบ่งออกเป็น
	1. 	กริยาวลี + กรรม เช่น 
		There are many insects. + The bird feeds on them.
		There are many insects on which the bird feeds. (on them = on which)
	2.	กริยา + กรรม + บุพบทวลี 
		There are many insects. + The bird feeds itself with them.
		There are many insects with which the bird feeds itself. (with them = with which)
	ดังนั้น for which = for chewing mouth parts ที่อยู่ในประโยคเดิม
		They feed on pollen and spores for chewing mouth parts.
		พวกผีเสื้อกินเกสรและอับเรณูเพื่อส่วนปากล่าง (ลองเปลี่ยนเป็น by-โดย แทนที่ for)
	4.	feed on กริยาวลี หมายถึง หาอาหาร นอกจากสอบการแปลต้องดูด้วยว่าประธานสัมพันธ์กับกริยาหรือไม่ They feed on pollen and spores.

28.	The most troublesome types of pollution (are) the (sewage of) cities (or) the wastes 
                                1	       2 		   3		
	of (industrial) plants.
        4
	ชนิดของมลพิษที่สร้างปัญหาได้มากที่สุด คือ สิ่งปฏิกูลของเมือง หรือ ขยะของ
	โครงการอุตสาหะ
	1. are สอบเรื่องประธาน และ กริยา ประธานคือ The most troublesome types
	2. sewage of สอบเรื่อง Word Form ลักษณะของคำ ได้แก่ the ใช้กับคำนาม
	3. or คำเชื่อมแสดงการตัดสินใจ ระหว่างของมลพิษสองสิ่งระหว่าง สิ่งสกปรก หรือ ขยะ
	4. industrial สอบเรื่อง Word Form การใช้ Adjective ขยาย นาม ซึ่งมีการใช้สองแบบ ได้แก่ industrial 
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือ industrious เกี่ยวกับอุตสาหะ (พากเพียร)

29.	One must bear in mind that in the early stages of learning a new language, 
              1                 2
	students often return to something as childhood.
                3           4
	คนต้อง จำใส่ใจ ว่า ในขั้นตอนเริ่มแรกหลายขั้นของการเรียนรู้ภาษาใหม่หนึ่งภาษา 
	นักเรียน บ่อยครั้ง ย้อนกลับไปหา บางสิ่งเป็นวัยเด็ก
	โจทย์ข้อนี้ สอบการแปล เนื่องจากเขียนตามกฎไวยากรณ์ครบถ้วน แต่เพี้ยนความหมาย
	1. bear in mind หรือ keep in mind ท่องจำ จำใส่ใจ
	2. stages เป็นคำนามนับได้มีทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์
	3. return to ย้อนหวนกลับ เช่น return to nature กลับสู่ธรรมชาติ (return ส่งกลับ เลี้ยงกลับ)
	4. as ใช้ตามหน้าที่ ได้แก่ as (prep.) เป็น as (conj.) เหมือน หรือ ขณะที่ สอบบุรพบท 

30.	Some viruses can be transmitted from a sick to a well person only through close 
                               1 	     2 		      3	
	person contact.
     4
	ไวรัสบางชนิดสามารถถ่ายทอดจาก หนึ่งป่วย ไปยังคนที่แข็งแรง ผ่านทางสัมผัสคนใกล้ชิด
	1. a sick สอบเรื่อง adjective ต้องใช้นำหน้าคำนาม
	2. a well person สอบเรื่อง well เป็น adjective แข็งแรง แต่ well เป็น adverb เยี่ยม
 	หมายเหตุ	ข้อ 1 และ 2 สอบเรื่อง Parallel Structure การใช้สอดคล้อง เช่น 
	not only A but also B, both A and B, either A or B, neither A nor B, 
	between A and B, from A to B เป็นต้น
	3. through (prep.) ผ่านทาง preposition ตามด้วยคำนามเสมอ
	4. person (noun) คน : personal (adjective) ส่วนบุคคล สงวนเฉพาะบุคคล

31.	Quality customer-service leaders know that what their team members want and 
              1			          2   3
	provide it.
      4
	ผู้นำการบริการลูกค้าคุณภาพ รู้ว่า ที่ อะไร สมาชิกทีมของพวกเขาต้องการอะไร และ
	จัดให้มัน
	1. customer-service เรียกว่า Compound Noun การนำคำนามสองคำเพื่อให้เกิดความหมายเดียว ได้แก่ การบริการลูกค้า
	2. that เป็นสรรพนามแทนสิ่งที่พูดมาก่อนหน้านี้ หรือ เรื่องที่รู้กัน หรือ เป็น Conjunction เชื่อมประโยค กับอนุประโยค
	3. what เป็น Noun clause ตามด้วยประธานและกริยา เพื่ออธิบายว่าลูกค้าต้องการอะไร
	จากข้อ 2 และ 3 
	เป็นการสอบเรื่อง Conjunction และจำนวนกริยา โดยพื้นฐานแล้ว conjunction จะต้องมีกริยา 1 ตัวตามท้าย เช่น what he wants หรือ that he wants เป็นต้น
แต่ในสำนวน หรือ ในบท Adverb clause สามารถนำมาใช้กับ and but or so ได้เช่น
and because, but when, and therefore, or besides, etc. เป็นต้น เช่น She loves nature and when we take care of the nature, it will take care us also. นอกจากนี้ ยังมีสำนวนพิเศษ เช่น but if ถ้าหากว่า (เงื่อนไขแบบที่ 3) เช่น But if the rain, we would have enjoyed camping. ถ้าไม่เป็นเพราะว่าฝนเราคงจะสนุกกับการตั้งค่ายไปแล้ว (ตรงข้ามความจริง ไม่ได้สนุกกับการตั้งค่ายในอดีต) 
	4. provide it จัดให้มี เป็นกริยาที่ใช้สัมพันธ์กับ members want and provide it หรือไม่

32. 	The majority of settlers on the continent were farmers, supported themselves
                    1		      2		      3
	as much as they could by their own labors.
       4
	มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตั้งรกรากบนทวีปเป็นชาวนา ช่วยเหลือพวกเขาเอง มากเท่าที่
	พวกเขา จะทำได้ โดยแรงงานของพวกเขาเอง
	1. on ใช้บนพื้นผิว ขอให้ระวังการใช้ in ใช้กับทวีป ที่ตั้ง ภูมิศาสตร์ เป็นต้น
	2. were ใช้ร่วมกับประธานพหูพจน์ ได้แก่ the majority มากกว่าครึ่งเป็นพหูพจน์
	3. supported กริยาช่องที่ 2 หมายถึง ดูแลตนเอง หรือ ช่วยเหลือตนเอง โจทย์ใช้หลักการเขียนที่แย่ สร้างความกำกวม ระหว่างการใช้เรื่อง ประธาน และ กริยา were กริยา supported 
โจทย์แก้ปัญหาด้วยการใช้ คอมมา , มาคั่นเพื่อแทน and ทำให้ใจความต่อเนื่อง ปกติเขาไม่เขียนกันเนื่องจากสร้างความสับสน และ ตีความได้ไม่ดีเท่า were farmers and supported themselves
	4. as much as มากเท่ากับ ให้วิเคราะห์ว่า much เป็น adverb ไม่ใช่ adjective เนื่องจากไปขยาย supported ในความหมาย ช่วยเหลือให้มากเท่าที่จะมากได้ 

33.	Electronics are one of the most recent and most exciting branches of electrical 
            1		         2		      3			      4
	science which is taught at most universities.
	วิชาไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสาขาน่าตื่นเต้นและใหม่มากที่สุดของวิชาวิทยาศาสตร์ไฟไฟ้
	ที่ซึ่งถูกสอนที่มหาวิทยาลัยส่วนมาก
	1. are	ใช้เมื่อประธานเป็นพหูพจน์ แต่วิชาการเรียนได้แก่ physics, economics, mathematics, ethics, etc. และวิชาใด ๆ ที่โจทย์ได้นิยามไว้เป็นวิชาล้วนเป็นนามนับไม่ได้
	2. recent ล่าสุด เป็น adjective ขยาย branches ที่เป็นคำนาม
	3. exciting เป็นการสอบ participle ผู้กระทำ ในความหมาย Active Idea ได้แก่ สาขาวิชาเป็นผู้กระทำให้นักเรียนตื่นเต้น หรือ จะอธิบายแบบไทยgrammar ว่า exciting น่าตื่นเต้น excited รู้สึกตื่นเต้น
	4. electrical เป็น adjective เพื่อขยายคำนาม science 

34.	The soldiers who had been marching across the desert nearly died of thirst and 
                      1		  2		       3 
	being exhausted.
        4
	ทหารหลายคน ผู้เดินข้ามทะเลทรายมาก่อนหน้านี้ เกือบจะ ตายเพราะการขาดน้ำและ
	ความเหนื่อยล้า
	1. had been marching สอบเรื่อง Past Perfect Continuous ใช้เพื่อแสดงอดีตแรก
ที่จบลงในอดีตที่เก่าที่สุด หรือ อดีตแรก แต่ส่งผลต่อเนื่องกับอดีตหลัง โดยเหตุการณ์แรกสิ้นสุด เช่น Her eyes were red because she had been crying. เธอหยุดร้องไห้ไปแล้ว แต่ผลตกค้างคือดวงตาเป็นสีแดง สอดคล้องกับความหมายใน
โจทย์ ทหารเดินข้ามทะเลทราย ส่งผลให้พวกเขาตายเพราะขาดน้ำ
	2. across ข้าม เป็น preposition แต่ cross เป็นกริยา 
	3. nearly เกือบจะ เป็น adverb ที่ใช้เพื่อแสดงว่าเกือบจะถึงปริมาณตามต้องการ แต่น้อยกรณีที่จะใช้กับกริยา 
เนื่องจาก almost จะใช้กับกริยา แต่ nearly - almost สามารถใช้สลับกันได้
	4. being exhausted เป็นการใช้ Gerund ตามด้วยส่วนขยาย ในข้อนี้มี and เป็นตัวช่วยวิเคราะห์ ระหว่างประโยค The soldiers died of thirst and being exhausted. วิเคราะห์ความสอดคล้องกับกริยา died หรือไม่

35.	The first passenger elevator was installed in a New York hotel; he traveled up and 
     1		 2		        3			           4		
	down on a giant screw.
	ลิฟต์ผู้โดยสารตัวแรกถูกติดตั้งในโรงแรมนิวยอร์ก(; = การกล่าวถึงประโยคหน้า) เขาเดินทาง	ขึ้นและลง บนเกลียวขนาดยักษ์
	1. The ใช้นำหน้าคำนามแสดงลำดับที่ ได้แก่ the first passenger elevator
	2. passenger elevator โดย passenger เป็น compound noun รวมกับคำว่าลิฟต์ผู้โดยสาร
	3. was installed ถูกติดตั้ง ใช้สัมพันธ์กับประธานผู้ถูกกระทำ elevator
	4. he สรรพนามบุคคลที่ 3 แทน เขาผู้ชาย สอบเรื่อง Pronoun Reference การอ้างอิงสรรพนามให้สัมพันธ์ กับบุคคล

36.	Most people were unhappy about the government, but they became determined to 
                        1		         2		 	     3
	protest against it.
           4
	คนส่วนมากไม่พอใจเกี่ยวกับรัฐบาล แต่ พวกเขาเริ่มตัดสินใจได้ที่จะต่อต้าน ต่อต้านรัฐบาล
	(โจทย์ข้อนี้คงต้องเลือกผิดมากที่สุด มาก่อนผิดแบบอนุโลม)
	1. about บุพบทตามด้วยคำนาม หมายถึง เกี่ยวกับรัฐบาล
	2. but แต่ แสดงความขัดแย้ง ของสองใจความ สอบเรื่อง Conjunction And - But - Or - และ So เมื่อนำมาพิจารณา สอดคล้อง ขัดแย้ง เลือกตัดสินใจ เหตุผล พบว่า น่าจะเป็นข้อความแสดงเหตุ และ ผล หมายถึง เหตุมาจากไม่พอใจ
กับรัฐบาล ผลติดสนใจว่าประท้วงต่อต้านรัฐบาล
	3. determined to สอบโครงสร้างเรื่อง S. + LV. + Adjective + to infinitive อ่านไม่เข้าใจไปทบทวนได้ที่ www.kamonenglish.com บทที่ 1 เรื่อง Word Form หรือ บทที่ 2 เรื่อง Sentences หัวข้อ Linking Verb สรุปโครงสร้างได้แก่ they became determined to protest.
	4. against เป็นบุพบทนำหน้านามหรือสรรพนาม แปลว่า ต่อต้านรัฐบาล 
(อย่าเขียนเลียนแบบ protest against ต่างประเทศเรียกว่า Wordiness หรือ Redundancy การใช้คำพร่ำเพรื่อ ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทย ใช้คำซ้อนกันมาก เช่น protest ต่อต้าน against ต่อต้าน ไม่รู้จะต่อต้านต่อต้านอะไรกันนักหนา 
แต่บางข้อผิดกว่าข้อนี้ จึงต้องจำใจให้ผ่านไป)
	
37.	It is important for understanding that people are not weak or old-fashioned if they 
	             1					               2	    3
	experience dissatisfaction caused by change.
                        4
	เป็นสิ่งสำคัญเพื่อความเข้าใจว่าคนไม่อ่อนแอ หรือ ล้าสมัย ถ้าพวกเขาประสบเหตุการณ์
	ไม่พึงพอใจ ที่เกิดโดยการเปลี่ยนแปลง
	(เรื่องสำคัญที่ต้องทำเข้าใจเกี่ยวกับ คนถ้าพบการเปลี่ยนแปลงมักจะไม่พอใจ คนเหล่านี้ยังคงมีอยู่ หรือ ปัจจุบันก็ยังมี)
	1. for understanding เพื่อความเข้าใจ ข้อนี้สอบเรื่องโครงสร้างการใช้ Linking Verb
	S. + LV. + Adjective + to infinitive อ่านไม่เข้าใจไปทบทวนได้ที่ www.kamonenglish.com
	2. old-fashioned เป็นการเขียนตามหลักพจนานุกรมว่า ล้าสมัย
	3. if เงื่อนไข ใช้กับ ประธาน และ กริยา เชื่อมรวมกับ ประโยค
	4. caused by สาเหตุโดย เป็น Participle ไม่ใช่กริยาอธิบายถึง ความไม่พอใจเกิดโดยการเปลี่ยนแปลง
	
38. 	A sudden losing of weight and the slow aging of the body result from many of the               
             1		          2			          3
	fat cells being absorbed into the body to be used as energy.
                                   4
	การลดน้ำหนักรวดเร็วและอายุขัยชะลอตัวของร่างกาย ส่งผลจาก เซลไขมันมากมายกำลัง
	ถูกดูดซึมในร่างกายเพื่อถูกนำไปใช้เป็นพลังงาน
	(การลดน้ำหนักที่เร็วเกินไป และ อายุของคนที่มากขึ้น ส่งผลทำให้ เซลไขมันเก็บสะสมในร่างกายเพื่อใช้
เป็นพลังงาน - คนเริ่มมีอายุ และ คนลดน้ำหนักแบบรีบร้อน ร่างกายจะไม่เผาผลาญแต่จะเก็บไขมันสะสม)
	1. losing of เป็น participle แต่ a ใช้กับคำนาม loss นามนับได้ หรือ นามนับไม่ได้
	2. slow ทำหน้าที่ขยาย aging ที่เป็นคำนาม ที่เป็นประธานร่วมในประโยค
	หมายเหตุ	คำนามที่มาจาก suffix - ing ถือว่าเป็นคำนามนับได้ มีความหมายเหมือน    
the action of …… เช่น losing = the action of lose หรือ aging = the action of age 
แต่ gerund - ing มาจากกริยาที่ทำหน้าที่แทนคำนาม เวลาใช้ต้องดูกฎไวยากรณ์ และจะไม่ใช้กับ a, an, the แต่ใช้กับ possessive adjective เช่น his working, my singing เป็นต้น
	3. result from เป็นสำนวนวลี หมายถึง ส่งผลมาจาก หรือ ได้รับผลมาจาก แต่
	  result in เป็นสำนวนวลี หมายถึง ส่งผลในเรื่อง หรือ ทำให้เกิด
เช่น	His death has resulted from bad food.
	Bad food has resulted in his death.
	ข้อนี้โจทย์เป็นตรรกว่า ร่างกายที่ผอมหรือแก่ เป็นผลมาจาก หรือ ส่งผล ต่อการเก็บไขมัน
	4. used as กริยาวลี ใช้เป็น ทำหน้าที่เป็น ได้แก่ work as, use as, act as, function as, etc.

39. 	It is required that government plays an important role in stopping 
                         1                2
	depressions and recessions in industrialized countries.
             3               4
	มันเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาล แสดงบทบาทสำคัญในการหยุดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและ
	ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในประเทศผู้ประกอบอุตสาหกรรม
	1. plays role แสดงบทบาท มองผิวเผินจากดูที่ประธานคือ government กริยาต้องเป็นเอกพจน์ plays 
แต่ข้อนี้สอบเรื่อง Present Subjunctives Mood ได้แก่
S. + กริยา สั่ง, จำเป็น, เสนอแนะ, บังคับ, สำคัญ + that + S. + Infinitive w/o to เช่น
	She ordered that I be in time. เธอสั่งให้ฉันมาก่อนเวลา (be = infinitive w/o to)
	It is necessary that she have to finish her work. เป็นเรื่องสำคัญที่เธอต้องทำงานให้เสร็จ
	(have = infinitive w/o to)
	2. in stopping การใช้บุพบทตามด้วยคำนาม หรือ gerund แต่ในกรณี gerund นิยมใช้เป็น gerund phrase 
หมายถึง gerund ที่มีกรรมตามท้าย เช่น in collecting photos 
	3. depressions and recessions คำนามที่มาจาก suffix นาม เหมือนคำนามมีรูปเอกพจน์ และ พหูพจน์ ยกเว้น suffix นามบางตัวที่เป็นนามธรรม หรือ นามนับไม่ได้ เช่น information, equipment ไม่สามารถเติม s ได้ แต่โดยส่วนใหญ่ suffix มีรูปเอกพจน์และพหูพจน์
เช่น a depth, depths, a variety, varieties เป็นต้น
	4. industrialized มาจากกริยา industrialize ต่างจาก industrial โดย industrial เกี่ยวกับอุตสาหกรรม หรือ 
เกี่ยวกับโรงงาน แต่ industrial + ize เป็นกริยา หมายถึง ประกอบอุตสาหกรรมหรือ ทำให้เป็นโรงงาน ทำให้เป็นอุตสาหกรรม อธิบายในเรื่องของการทำงาน ประกอบอาชีพ จากนั้นนำคำว่า industrialize มาทำเป็น Participle 
ด้วยการเติม ing แนวคิดผู้กระทำ ed/ v3 แนวคิดผู้ถูกกระทำ

40.	Large downtown department stores often spend vast amounts of money try to 
              1				          2 	          3
	have the best window displays in their community.
                  4
	ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองขนาดใหญ่ บ่อยครั้ง ใช้เงินจำนวนมาก พยายามที่จะมี สินค้า	
แสดงในตู้โชว์ (ช่องแสดงสินค้า) ที่ดีที่สุดในชุมชนของเรา
	1. downtown department เป็น Compound Noun ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง
	2. vast amounts ใช้กับคำนามนับไม่ได้ money แต่ numbers of ใช้กับนามพหูพจน์
	3. try to สำนวนว่า พยายาม แต่ tried with เหนื่อย แต่ข้อนี้สอบเรื่องกริยา spend
	สำนวนใช้เวลา ใช้แรง ใช้เงิน ทบทวนได้ในบทที่ 2 www.kamonenglish.com
		It + takes เวลา + infinitive.
		S. + spend เวลา, เงินทอง + gerund.
	เช่น	It took me five years to learn English.
		She took five years learning English.
	4. window displays สำนวนในความหมายว่า การแสดงสินค้าในช่องที่คล้ายหน้าต่างหรือตู้แสดงสินค้า
 
Part Two: Writing Ability (Items 41 – 60)
1.	Sentence Level
	Directions: Choose the best item to complete each sentence.

41.	When ______. The people must depend on the goodwill of other countries to 	
provide them with the food they need.
	เมื่อ _______ ประชาชนต้องพึ่งพา น้ำใจช่วยเหลือ ของประเทศอื่นให้แก่ประชาชนมีอาหาร	ที่พวกเขาต้องการ
	1. it is country famine			2. famine is in a country
	3. a country is in famine			4. there is famine in a country
 	โจทย์ข้อนี้ไม่ได้เน้นการแปลแต่สอบเรื่องการเรียงข้อความ มีจุดสังเกตในการเขียนจากตัวเลือก คือ 
เรื่อง Expletive การใช้ It กับ There เป็นโครงสร้างที่แทนประธานที่กล่าวครั้งแรกไม่ได้เจาะจง ระบุชัดเจน ความต่างระหว่าง It กับ There คือ
	There + verb to be + Det … Noun. ในกรณีนามพหูพจน์หรือนามนับไม่ได้จะใช้ Determiner หรือไม่ก็ได้ Det. 
ดาวน์โหลดเนื้อหาได้ที่ www.kamonenglish.com
	It + verb to be + (เวลา ระยะทาง อากาศ บุคคลหรือสิ่งของ) + that (who, where) …..
เช่น	There is salt fresh water in some areas.
	There are many students around the hall.
	It was in 1995 that she was born.
	It was Lenny who came home early.
หมายเหตุ	การจำแนก It กับ There ใช้หลักการ It คู่กับ that, who, where 
		ส่วน there คู่กับ คำนาม และ there is/ are/ was/ will be = มี....... ไม่ใช่ที่นั่น (adv)
		อ่านได้ในตำราบทที่ 2 หนังสือติว O-NET GAT โดย อ.กมล

42.	The more the girl practiced playing the piano, _______ on stage.
	(สำนวน) 	ยิ่งมาก เธอฝึกเล่นไวโอลิน .................. บนเวที
			ยิ่ง A มาก, ยิ่ง B มากตาม
	1. she could the better perform		2. the better she could perform
	3. she could perform the better		4. the better could she perform
	โจทย์ข้อนี้ไม่ได้เน้นการแปลแต่สอบเรื่องการเปรียบเทียบแบบอัตราส่วน 
	The more A, the more B ยิ่ง A มาก, ยิ่ง B มากตาม เช่น
	The more you have read text books, the more you have practiced many exercises.
	The more Tony read this Kamonenglish Blog, the less he paid English guidebooks.
		

43.	_______ informatinon but it distributes it as well.
	_______ ข้อมูล แต่คอมพิวเตอร์เผยแพร่ข้อมูลได้เช่นกัน
	1. The computer stores not only		2. Not only does the computer stores
	3. Not only the computer stores		4. The computer does not stores only
	โจทย์ข้อนี้ไม่ได้เน้นการแปลแต่สอบเรื่องการสลับกริยานำหน้าประธาน Inversions
	อยู่ในเรื่อง WORD ORDER ประมาณบทที่ 15 ในตำรา www.kamonenglish.com
	ตามปกติ ภาษาอังกฤษ ใช้ ประธาน + กริยา แต่ Inversion ใช้ กริยา + ประธาน
	โดยมีเงื่อนไขดังนี้
	1. Adverb แสดงปฏิเสธ เช่น Not, Nor, Never, No sooner, Not only, Hardly, Scarcely, Seldom, Rarely, etc. 
	โครงสร้าง	Not ….. + กริยาช่วยเท่านั้น + ประธาน + ……
	เช่น 		I do not see that. = Nor do I see that. 
	2. So…., Only……, Preposition สถานที่, Here, There, Away + กริยา + ประธาน
	เช่น		So happy am I.
			Only wants he to help the others.
			On the table was cake.
			Here are you.
	3. If - Clause แบบที่ 2 และ 3
	โครงสร้าง	Were + ประธาน + to infinitive, ประธาน + would + infinitive without to.
			Should + ประธาน + infinitive without to, ประธาน + past verb กริยาช่องที่ 2.
			Had + ประธาน + past participle, ประธาน + would + have + past participle.
	เช่น		Were he to visit Pattaya, he would see many foreigners.
			Should he visit Pattaya, he saw many foreigners.
			Had Alan read many books, he would have passed many examinations. 

44.	A patient is unlikely to make fast progress toward full recovery _______.
	ผู้ป่วยไม่น่าจะก้าวหน้าอย่างเร็วต่อการฟื้นฟูเต็มที่ _______ .
	1. if he takes medicine regularly
		ถ้าผู้ป่วยกินยาตามปกติ.....
	2. once he takes medicine regularly
		อย่างแรกผู้ป่วยกินยาตามปกติ....
	3. unless he takes medicine regularly
		ถ้าผู้ป่วยไม่กินยาตามปกติ
	4. when the medicine is regularly taken
		เมื่อกินยาตามปกติ
	โจทย์ข้อนี้สอบการแปล มีไวยากรณ์เรื่อง Adverb Clause ซึ่งมีก็เหมือนไม่มี เพราะแปลอย่างเดียว 
ขอให้เน้นความเป็นจริงและเหตุผลเป็นหลัก

45.	The new product was not popular for two reasons: _______.
	สินค้าใหม่ไม่เป็นที่นิยมด้วยสองเหตุผล: _______
	1. one was its quality, the other the price (ข้อนี้สงสัยจริง ๆว่าโจทย์พิมพ์ตกหรือไม่)
	(น่าจะเขียนแบบนี้มากกว่า the other was the price ตรงไวยากรณ์เรื่อง another other)
		อย่างหนึ่งคือคุณภาพของสินค้า อีกอย่างหนึ่งที่เหลือคือราคา
	2. the quality was one, another was its price
		คุณภาพเป็นสิ่งหนึ่ง เพิ่มอีกหนึ่งเป็นราคาของสินค้า
	3. its quality was one of them, the price was other
		คุณภาพของสินค้าเป็นหนึ่งในพวกเขา ราคาเป็นอื่น ๆ
	4. the first one its quality, the price was another one
		สินค้าอันดับที่หนึ่งคุณภาพของสินค้า ราคาเป็นสินค้าอีกหนึ่ง
	โจทย์ข้อนี้เป็นการแปลควบคู่หลักการเขียน Punctuation Marks การใช้ : มีหลักการดังนี้
	ประธาน + กริยา + กรรม: นาม นาม (เน้นขยายกรรม)
	ประธาน + Linking Verb + Adjective: นาม นาม (เน้นขยายประธาน)
เช่น	I have three close friends: Mana, Piti, and Choojai.
	Three cars are parked in front of my house: Toyota, Honda, and Mitsubishi.
	แต่สามารถพลิกแพลงการเขียนได้ ขอให้ส่วนขยายที่ตามหลังกรรม เหมือนกันก็พอ
เช่น	Three cars are parked in front of my house: Toyota is red, Honda is white, and Mitsubishi is black. เป็นต้น

2. 	Paragraph Level
	Directions: Choose the best item to complete the missing part.

	Passage 1

		Police Chief Tom Boggs informed the Sutherlin City Council this week that 
		ผู้บังคับการตำรวจ ทอม บ็อก ให้การต่อสภาเมืองซูเทอรีนสัปดาห์นี้ว่า
	a pest-removal company has trapped and removed 788 rats ___46___. 
	บริษัทกำจัดแมลงแห่งหนึ่งวางกับดักและกำจัดหนู 788 ตัว ___46___
	An exterminator will be brought in to poison any ___47__. 
	ผู้ขับไล่ (คนกำจัดหนู) จะถูกนำมาเพื่อวางยา __________ ทุก ๆ ตัว

		The council declared the property a nuisance in early March and ___48___ 
		สภาประกาศว่าทรัพย์สมบัติความน่ารำคาญในเดือนมีนาคมตอนต้น และ ___48___
		(ปกติการเขียนภาษาอังกฤษจะไม่มีกรรมสองตัวเพราะแปลแล้วงง เช่น declared the property a nuisance 
เจ้าของภาษาไม่ทำกัน คนไทยเก่งอีกแล้ว)
	form Douglas County to proceed with the extermination efforts.
	จากเมืองดักลัสจะดำเนินการความพยายามในการขับไล่ 
		Jerry Wilson, owner of The Relocator pest-removal company, will inspect the 
	เจอร์รี่ วิลสัน เจ้าของบริษัทกำจัดแมลงชื่อ รีโลเคเตอร์ จะตรวจสอบ
	house in a few months to make sure the rats ___49___. 
	บ้านภายในไม่กี่เดือน เพื่อที่จะมั่นใจว่าหนู ____49____
		Neighbors at ___50___ say the smell has improved since March, ___51___ 	flies are a problem.
		เพื่อนบ้านที่ ___50___ พูดว่า กลิ่นเริ่มปรับปรุง (ดีขึ้น) ตั้งแต่เดือนมีนาคม ___51___ 	แมลงวันเป็นอีกปัญหาหนึ่ง
		___52___, Mary Pirkey, told the council the house needs ___53___. But the 	chief told her the owner of the house has rights, too.
		___52___ Mary Pirkey รายงานต่อสภาว่าบ้านต้องการ ___53___ แต่ผู้บังคับการ	บอกเธอว่าเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ ตามนั้น

46.	1. in a house infested ในบ้านที่ถูก ยุ่มย่ามไปทั่ว (infest)
	2. from an infested house จากบ้านที่ถูกยุ่มย่ามไปทั่ว
	3. out of a house being infested	 ออกจากบ้านที่กำลังถูกยุ่มย่าม
	4. away from an infested house ห่างออกจากบ้านที่ถูกยุ่มย่าม
	ข้อนี้ให้ดูความหมาย removed 788 rats . . . กำจัดหนู และดูไวยากรณ์เรื่อง Participle ควบคู่จาก house บ้านถูกยุ่มย่ามโดยเหล่าพวกหนู สังเกตคำว่า remove..from
หมายเหตุ	out of a house being infested มาจากข้อความ out of a house that is infested 

47.	1. remaining rodents				2. rodents remained
	3. remained rodents				4. rodents remain
	ข้อนี้ทดสอบเรื่อง Participle ในความหมายกระรอกที่ยังคงหลงเหลืออยู่ จากความหมาย
พบว่ากระรอกให้ความหมายเป็นผู้กระทำ และสาเหตุที่ห้ามใช้ประธาน กริยา เพราะ
An exterminator will be brought พบว่าทำหน้าที่เป็นประธาน และ กริยา

48.	1. subsequent permission received การอนุญาตภายหลังถูกได้รับ
	2. received subsequently permission ได้รับการอนุญาตอย่างภายหลัง
	3. received permission subsequent ได้รับการอนุญาตภายหลัง
	4. subsequently received permission การอนุญาตถูกได้รับภายหลัง
	ข้อนี้ทดสอบเรื่อง word order เรียงคำ permission N. การอนุญาต - subsequent Adj. ภายหลัง - subsequently Adv. ภายหลัง - received Participle ถูกได้รับ
	ดังนั้นควรเรียงข้อความดังนี้ Adv. Adj. Noun ควรระวังอย่าใช้ Adverb + Noun หรือ Noun + Adjective เพราะผิดหลัก Word Order

49.	1. have not returned	- Present Perfect Tense			
	2. had not returned - Past Perfect Tense
	3. would not return - Modal Verb			
	4. might not return - Modal Verb 
	ข้อนี้ทดสอบเรื่อง Tense และ Modal Verb โดย 
	Present Perfect ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดจากอดีตถึงปัจจุบัน หรือ เหตุการณ์ปัจจุบันที่ไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไหร่ส่วน เช่น She have gone the market. เธอไปตลาดแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ การเขียนแบบนี้จะไม่มีการระบุเวลา เมื่อเขียนไม่ระบุเวลาเป็น Present Perfect Tense ประเภทไม่รู้เวลา
	Past Perfect ใช้กับอดีตที่จบในอดีต เป็นอดีตที่เก่าที่สุดโดยต้องระบุอดีตหลัง 
เช่น	When I came home, he had slept. เมื่อฉันกลับบ้าน เขานอนหลับแล้ว อธิบายว่าเหตุการณ์ที่เก่าที่สุดคือ เขานอนหลับก่อนที่ฉันจะมาถึง
	Would ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตเคยเกิดและน่าจะเกิดอีกในปัจจุบัน 
เช่น He wouldn’t have ice cream. เขาไม่กินไอศกรีม (อดีต) และ ปัจจุบันเขาไม่น่ากินไอศกรีม (ปัจจุบัน)
	Might เหตุการณ์แสดงการคาดคะเนที่ไม่มั่นใจว่าจะเกิด 
เช่น She might not see you. เธอไม่น่าจะเห็นคุณ แต่ผู้พูดต้องแสดงความไม่แน่ใจ
	แต่ในโจทย์ได้มีการเขียนข้อความอนาคตด้วยคำว่า…. ซึ่งตามหลักการเขียนเวลาในอนาคตต้องคู่กับปัจจุบัน

50.	1. this week’s council meeting การประชุมสภาเป็นเวลาช่วงสัปดาห์นี้
	2. the council’s meeting in this week การประชุมของสภาในสัปดาห์นี้
	3. a council’s meeting for the week การประชุมของสภาเป็นสัปดาห์
	4. a meeting of this week’s council การประชุมของสภานี้เป็นสัปดาห์
	สอบไวยากรณ์ดังนั้นการแปลด้านบนอ่านไปก็ไม่เข้าใจ ขออธิบายดังนี้
	การใช้ Apostrophe ’ ใช้กับการแสดงความเจ้าของกับคนหรือสิ่งของที่ไม่เป็นชิ้นส่วน ไม่ใช่เครื่องเรือน หรือ วัสดุภายในบ้าน จะแปลว่าเป็นของ เช่น a dog’s tail หางของสุนัข 
	แต่ Apostrophe ’ ใช้กับหน่วยวัด วัน เวลา ระยะทาง ราคา สกุลเงิน
จะแปลว่า “เป็นจำนวน” เช่น the seven days’ worth มีค่าเป็นจำนวน 7 วัน a twenty baht’s pen ปากกาหนึ่งด้ามเป็นจำนวนห้าบาท หรือ มีราคาห้าบาท และการบอกราคา หรือ ปริมาณจะต้องใช้ จำนวนนับ ไม่ใช่ this เพราะเมื่อแทนไปก็ไม่รู้ว่ามีจำนวน หรือ ปริมาณเท่าไหร่ เช่น
this three days’ kitten ลูกแมวนี้อายุสาม เข้าใจยากแต่ a three days’ kitten ลูกแมวตัวหนึ่งอายุสามวัน หมายเหตุ การประชุมสภา ใช้คำว่า the council meeting 

51	1. so ดังนั้น					2. or หรือ
	3. but แต่						4. for เพื่อ
	ให้นำประโยคมาเติมให้สมบูรณ์ “กลิ่นเริ่มปรับปรุง (ดีขึ้น) ตั้งแต่เดือนมีนาคม ___51___ แมลงวันเป็นอีกปัญหาหนึ่ง” - ข้อความแสดงความขัดแย้งกัน

52	1. Neighbors เพื่อนบ้านมากมาย		2. Any neighbor เพื่อนบ้านใด ๆ
	3. One neighbor เพื่อนบ้านหนึ่งคน	4. Some neighbors เพื่อนบ้านบางคน
	สอบเรื่อง Appositives นามวลี ขยายนามชื่อ เช่น Harry Potter, one of my favorite characters, is a brave boy. ประธานคือนามชื่อ ส่วนนามวลี คือ one of my favorite characters
ดังนั้น ___52___ Mary Pirkey ข้อ 52 เป็นตำแหน่งของนามวลี

53.	1. burn down					2. to burn down
	3. being burned down			4. to be burned down
	ข้อนี้สอบไวยากรณ์เรื่อง Verb ช่วย need กับ Verb แท้ need เมื่อ need เป็นกริยาช่วยจะไม่มีรูปเอกพจน์ เช่น She need help you. เธอต้องการช่วยคุณ โดย help เป็น infinitive without to
แต่ She needs helping you. เธอต้องการให้ความช่วยเหลือจากคุณ โดย helping เป็น Gerund ผู้กระทำ
แต่ She needs being helping from you ถ้าต้องการพูดกลับกันว่า เธอต้องการความช่วยเหลือจากคุณจะเป็น Passive Gerund (being V3) ผู้ถูกกระทำ

Passage 2
		Fossils are a faithful recording of __54__, an accurate imprint of the past. 
		ฟอสซิลเป็นบันทึกน่าเชื่อถือของ __54__ เป็นรอยประทับที่แม่นยำของอดีต
__55__, imagine a prehistoric fish swimming around in the sea a few million years ago. 
__55__ จินตนาการปลาก่อนประวัติศาสตร์ว่ายน้ำรอบในทะเลเมื่อไม่กี่ล้านปีผ่านมาแล้ว
One day, the fish dies __56__ its body sinks down to the water bottom, where it becomes 
แล้ววันหนึ่ง ปลาตาย __56__ ร่างกายของมันจมดิ่งไปที่ก้นน้ำ ที่นั่นปลาเริ่ม
buried in soft mud. ถูกฝังในโคลนที่นุ่ม
	__57__ time passes, the flesh decays and __58__. An imprint of the skeleton stays 
	__57__ เวลาผ่านไป เลือดเนื้อเน่าเปื่อยและ __58__ รอยประทับของกระดูกคงอยู่
in mud, even after the skeleton itself disintegrates. Many years pass. The mud with
ในโคลน แม้ว่าหลังจากกระดูกลำพังจะย่อยสลายไป หลายปีผ่านไป โคลนกับ
__59__ gradually hardens and turns to stone under the pressure of the rock layers that 
__59__ ค่อย ๆ แข็งตัวและเปลี่ยนเป็นหินใต้แรงกดดันของชั้นก้อนหินที่
have subsequently built up on __60__. 
สร้างขึ้นบน__60___ ภายหลัง

54.	1. animals and dead plants		2. dead animals and plants
	3. animals and plants dead 		4. animals’ dead and plants 
	สอบการเรียงคำด้วยคำว่า ซากพืชและซากสัตว์ที่ตายแล้ว 
dead Noun Adjective Adverb ซากสิ่งมีชีวิต แต่ death Noun ความตายหรือการมรณะ
การเรียงคำเรื่อง Compound noun จะเติมพหูพจน์ได้เพียงคำนามตัวหน้า เช่น grocery stores หรือ oil colors แต่ไม่สามารถเติม s กับคำนามตัวหน้า เพราะ คำนามตัวหน้าทำหน้าที่เป็น adjective ประกอบ เช่น groceries stores ผิด แต่ก็มีคำยกเว้น ได้แก่ sports racing, women care เป็นต้น ที่เมื่อประกอบหน้านามต้องเป็นพหูพจน์เสมอ สรุปได้ว่า โจทย์กำหนดให้ dead เป็น adjective นำหน้าคำนาม

55.	1. First						2. Next
	3. In conclusion					4. For example
	สอบการเขียน Transition Words การถ่ายทอดคำที่ให้ควาหมายต่อเนื่อง กับประโยคถัดไปโดยโจทย์กำหนดให้ an accurate imprint of the past. __55__, imagine a prehistoric fish swimming around… รอยประทับแห่งอดีตที่แม่นยำ ....เชื่อมกับ.... ปลาก่อนประวัติศาสตร์
1. First แสดงลำดับที่ มักจะพบ Second ในข้อความถัดไป หรือ Last Finally Ultimately ในตอนจบเรื่อง 2. Next ใช้เหมือนข้อ 1 เป็นการลำดับเรื่องเป็นขั้นตอน 3. In conclusion เป็นการจบเรื่อง
4. For example เป็นการยกตัวอย่างเรื่องที่จะนำมาประกอบ

56.	1. if 							2. unless
	3. and 						4. because
	สอบการดำเนินเรื่องด้วยการใช้คำเชื่อมได้แก่ if เงื่อนไขตกลง unless เงื่อนไขปฏิเสธ and แสดงความสอดคล้องหรือเพิ่มเติม because แสดงความเป็นเหตุและผล ดังนั้นจากข้อความ
the fish dies __56__ its body sinks down to the water bottom ปลาตาย ... ร่ายกายจม

57.	1. As						2. Until
	3. Once 						4. Before
	สอบเรื่องโครงสร้าง DC “__57__ time passes, the flesh decays” โดย Adverb Clause ส่วน DC ได้แก่ As ขณะที่ ใช้ในเวลาเดียวกัน Until จนกระทั่ง ใช้จากเหตุการณ์หนึ่งดำเนินจนสิ้นสุด Once อันดับแรก ใช้ในเหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นก่อนหน้าทุกเหตุการณ์ คล้าย before แต่เมื่อใช้ Once จะยืนยันว่าสิ่งนี้ต้องเกิดก่อนทุกเหตุการณ์ในเนื้อหา Before เกิดก่อน คล้ายกับ Once ต่างเพียงนิยมใช้กับเหตุการณ์ในอดีตเพื่อให้เห็นชัดว่าอดีตใดเกิดก่อน อดีตใดเกิดหลัง

58.	1. the skeleton only is left			2. only the skeleton is left
	3. the skeleton is only left			4. the skeleton is left only 
	การเรียนประโยคโดยทดสอบเรื่อง Adverb - Only ข้อควรระวังเมื่อ Only นำหน้า ประธาน จะเกิดการ Inversion โครงสร้าง Only were the men in the room. หรือ The only men were in the room. สังเกตเมื่อ Only - adjective จะใช้นำหน้านาม
	การใช้ Adverb ในประโยคแบบที่ไม่กำกวมอย่างแบบบน คือ การเขียน adverb นำหน้ากริยาแท้ แต่ adverb ตามหลังกริยาช่วยตัวหน้าสุด เช่น He always sees you. He has still been taking care of you. สังเกตว่า Adverb ตามหลังกริยาช่วยตัวหน้าสุดเท่านั้น

59.	1. an imprint is fish				2. fishy imprint 
	3. the fish’s imprint				4. the imprint fish
	จากโจทย์ __59__ gradually hardens and turns to... เห็นชัดว่าประธานหายไป ต้องลำดับเรื่องทั้งหมดเพื่อหาว่า อะไร ค่อยๆ แข็งตัวและเปลี่ยนเป็นหิน พอจำได้ว่าปลาเน่าเหลือเพียงรอยประทับ หมายเหตุ fishy แปลว่า คาวปลา เรื่องราวที่ส่งกลิ่นไม่ดีส่อเค้าว่าไม่ชอบมาพากล

60.	1. its top						2. top of it
	3. top of its					4. a top of it
	จากโจทย์ have subsequently built up on __60__. สอบเรื่องการแสดงความเป็นเจ้าของประกอบคำนาม เรียกว่า Possessive ได้แก่ Possessive Pronoun เช่น my, your, his, her, its, their, etc. นำหน้าคำนาม Possessive Noun เช่น John’s car เป็นต้น Double Possessive เป็นการนำ of มาร่วมเข้ากับ Possessive Pronoun เช่น a friend of mine, many cars of theirs, etc.

ไวยากรณ์ไม่ยาก อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.kamonenglish.com ตอนนี้มีเนื้อหาดีๆ ให้ดาวน์โหลด
ล่าสุดสอนภาษาอังกฤษผ่าน SlideShow ด้วยโปรแกรม PowerPoint และมีคำศัพท์ในรูป Mp3 หรือ .wmv โหวตให้กันบ้างคนไทยมีน้ำใจ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ
พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับตอนคำศัพท์และการอ่าน 
สวัสดีครับ
อ.กมล จันทร์ดวง

Part Three: Reading (Items 61 – 100)
1. 	Vocabulary
	Directions: Choose the word that best complete each blank.

		Tom and his friend Dave drop by their favorite fast-food restaurant several 
		ทอมและเพื่อนของเขาเดฟ แวะ ร้านอาหาร fast food ของพวกเขา หลายครั้ง
	times a week for a meal of hamburgers, fries, and shakes. Their parents ___61___ 
	ต่อสัปดาห์เพื่อทาน แฮมเบอร์เกอร์ มันฝรั่งทอด และ น้ำปั่น  พ่อแม่ของพวกเขา ___61___
	that this fast food will not provide the vitamins and minerals needed by growing
	เป็นที่รู้ว่า อาหารเหล่านี้จะไม่ให้วิตามิน และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเติบโต
 	teenagers. Their basketball coach insists that their diet of high-fat, high-calorie food 
	วัยรุ่น ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลของเขายืนยันว่าอาหารของเขา ไขมันสูง อาหารแคลอรีสูง 
	will ___62___ with their athletic performance. The boys, who are active and not 
	จะ __62__ มีสมรรถภาพด้านการกีฬาของเขา เด็กเป็นเด็กที่ว่องไวและไม่
	overweight, see no ___63___ to change their eating habits.
	อ้วนเกิน ดูไม่มี __63__ เปลี่ยนนิสัยการกินของพวกเขา
		Fast-food meals like Tom’s and Dave’s are the cause of much ___64___. 
		อาหาร..... เหมือนอาหารของทอมและเดฟ เป็นสาเหตุของมาก __64__
	Diets that continue to be high in fat may be ___65___ with heart disease and certain 
	โภชนาการที่ต่อเนื่องสูงในเรื่องไขมันสูงอาจจะ ___65___ มีโรคหัวใจและบาง
	cancers in later years. High-calorie diets may result in a ___66___ weight gain,
	โรคมะเร็งในหลายปีต่อมา โภชนาการแคลอรีสูงอาจจะส่งผลในเรื่อง ___66___ น้ำหนักเพิ่ม
 	which is difficult to lose once growth has stopped and taste for such foods has 
	ที่ยากต่อการลดน้ำหนัก ก่อนหน้านั้นการเจริญเติบโตหยุดและการกินสำหรับอาหารเช่นนั้น
	formed. A ___67___ meal of a cheeseburger, fries, and a shake provides a 
	สร้าง ___67___ มื้ออาหารชีสเบอร์เกอร์ มันฝรั่งทอด และน้ำปั่น ให้
	whopping 1,000 calories. This kind of caloric ___68___ when you grow older could 
	1,000 แคลอรีใหญ่โต ชนิดของแคลอรีนี้ ___68___ เมื่อคุณชราจะ
	cause serious weight problems.
	ทำให้เกิดปัญหาน้ำหนักสาหัส
		If you enjoy fast-food meals once in a while, consider ___69___ milk or orange
		ถ้าคุณโปรดปรานมื้ออาหาร... นานๆที พิจารณา ___69___ นม หรือ ส้ม
 	juice for shakes and sodas. Use the salad bar in place of fries and onion rings. 
	น้ำส้มปั่นและโซดา ใช้สลัดบาร์แทนที่ มันฝรั่งทอดและหัวหอมทอด
   	If you ___70___ wise food habits now, they will help you throughout your adult years.
	ถ้าคุณ ___70___ นิสัยฉลาดเลือกอาหารตั้งแต่ตอนนี้ นิสัยนี้จะช่วยให้คุณตลอดวัยชราของคุณ

61.	1. complain บ่น ต่อว่า					2. report รายงานว่า
	3. announce ประกาศว่า				4. defend โต้เถียงว่า
	 
62	1. interact	 โต้ตอบ					2. combine รวม
	3. interfere ก้าวก่าย ขัดขวาง			4. associate เข้าร่วม

63	1. reason	เหตุผล					2. choice ตัวเลือก
	3. support	 ช่วยเหลือ					4. opinion ความคิดเห็น

64	1. tiredness ความเหนื่อยล้า				2. frustration ความพ่ายแพ้ หมดทางสู้
	3. enjoyment ความพอใจ				4. discussion การอธิบาย

65	1. linked	เชื่อมโยง					2. mixed ผสม
	3. dealt ตกลง						4. joined ร่วม
	(deal with เกี่ยวข้อง ซื้อขาย)

66.	1. rising	พุ่งขึ้น					2. gradual ค่อยเป็นค่อยไป
	3. typical	ทั่วไป						4. temporary ชั่วคราว

67.	1. plain ธรรมดา					2. healthy แข็งแรง
	3. typical	ทั่วไป						4. nutritious โภชนาการ

68.	1. intake	บริโภค					2. input การป้อนข้อมูล
	3. insight	ความเข้าใจ					4. instance ทันที รวดเร็ว

69.	1. enjoying สนุกสนาน				2. taking การรับ
	3. substituting	การทดแทน			4. consuming การบริโภค

70.	1. gain ได้รับ ไขว่คว้า					2. form สร้าง
	3. change	 เปลี่ยน					4. follow ทำตาม

 
2. 	Reading Comprehension
   	Directions: Read the following extracts and choose that best answer for each question.
	Extract 1
						Phone Message
		To: Mr.Jack Smith				Date: Jan. 12
									Time: 2:00

		From: 	Miss Mary Evans 		Remarks: Print order is in.
        		Lenox Graphics					Please call before 4:00
		Phone: 909-0965-8743			Operator: Dan Walker

71.	The phone message was taken by __________.
	ข้อความทางโทรศัพท์ถูกรับโดย _________ . (ผู้รับเป็นเจ้าหน้าที่โทรศัพท์)
	1. Dan Walker				2. Lenox Graphics
	3. Mary Evans				4. Jack Smith

72.	The message was taken at __________.
	ข้อความถูกรับเมื่อเวลา (ดูที่ช่องเวลา)
	1. one o’clock				2. two o’clock
	3. four o’clock 				4. twelve o’clock

73.	__________ made the phone call.
	ใครเป็นผู้โทรศัพท์มา (ดูที่ช่อง Form มาจาก)
	1. Dan Walker				2. Lenox Graphics
	3. Mary Evans				4. Jack Smith

74.	The call was made to __________.
	โทรศัพท์มาเพื่อ ________
	1. place an order วางคำสั่ง		
	2. order graphics สั่งภาพวาด
	3. inquire about an order สอบถามเรื่องคำสั่ง
	4. confirm the incoming order ยืนยันคำสั่งเรียก (คำสั่งมาทางโทรศัพท์)
75.	Before 4:00, __________.
	ก่อนเวลาบ่ายสี่ _______ .
	1. the print order must be in คำสั่งพิมพ์ต้องเข้ามา
	2. Dan Walker should call Mary Evans นาย Dan ต้องโทรหาคุณ Mary
	3. Lenox Graphics will call Jack Smith บริษัท Lenox จะโทรหา Jack
	4. Jack Smith should dial 909-0965-8743 Jack ควรจะหมุนหมายเลข 909-0965-8743

	Extract 2
		You’re standing at the supermarket checkout, frantically trying to pack 
		คุณอยู่หน้าทางออกช่องคิดเงิน พยายามอย่างบ้าคลั่งที่จะบรรจุ
	your weekly groceries alone, at the same time fumbling for your purse. 
	ของใช้ประจำสัปดาห์ของคุณตามลำพัง ขณะเดียวกัน เงอะงะซุ่มซาม ที่จะหากระเป๋าสตางค์
    	The assistant, meanwhile, does nothing to help, just sits glaring at the queue that’s 
	ขณะเดียวกัน ผู้ช่วยในร้าน ไม่ทำอะไรที่จะช่วย เพียงนั่งมองที่คิว ที่ซึ่ง
	growing behind you. If it sounds familiar, you won’t be surprised to learn that 
	กำลังขยายหลังคุณ ถ้าเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกัน คุณไม่ประหลาดใจที่จะเรียนรู้ว่า
5	British people moan on average to no less than 13 friends about bad shop assistants.
	คนอังกฤษ คร่ำครวญ โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 13 คน เกี่ยวกับผู้ช่วยพนักงานในร้านไม่ได้เรื่อง
	But if poor service is increasing, it could be because, as a nation, we’re the least 
	แต่ทว่าบริการแย่กำลังเพิ่มจำนวนเป็นทั้งประเทศ น่าจะเป็นเพราะว่า พวกเรา น้อยที่สุด
	likely to make a fuss about it.
	น่าจะโวยวาย เกี่ยวกับการบริการที่แสนจะช้า (มีคนน้อยมากที่กล้าโวยกลับบริการนี้)
		Now big stores are turning to Chequers, a company which sends bogus
		ตอนนี้ห้างใหญ่ หันไปหา Chequers บริษัทที่จะส่ง ปลอม
	Shoppers – women known as Checkmates – into shops to test out service. 
	นักจับจ่าย - เป็นผู้หญิงเรียกว่า Checkmates - เข้าไปในร้านเพื่อ พิสูจน์ บริการ
10	Chequers’ reports go back to the stores, some of which have launched new
	รายงานของ Chequers ส่งกลับไปยังห้างนั้น บางแห่ง เริ่มโครงการ ใหม่
	Staff training programs in an effort to improve matters.
	โปรแกรมฝึกพนักงานใหม่ ในความพยายาม
	
76.	The word “fumbling” (line 2) can be replaced by ________.
	คำว่า “เงอะงะ ซุ่มซ่าม” สามารถถูกแทนโดยคำว่า
	1. grabbing quickly รีบคว้าอย่างเร็ว
	2. looking carefully ตรวจสอบอย่างละเอียด
	3. searching clumsily ค้นหาอย่างซุ่มซ่าม
	4. checking roughly ตรวจสอบโดยประมาณ (rough หยาบ roughly ประมาณตัวเลข)

77.	“The assistant … does nothing to help” (line 2-3) means that the assistant ________.
	ผู้ช่วย ... ไม่ช่วยอะไรเลย ในบรรทัดที่ 2-3 หมายถึง ผู้ช่วย _____
	1. does not give advice to customers ไม่ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า
	2. refuses to make change for customers ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนสินค้าเพื่อลูกค้า
	3. just sits and looks at customers hopelessly เพียงแค่นั่งดูลูกค้าอย่างหมดหวัง
	4. does not help customers pack their groceries ไม่ช่วยลูกค้าบรรจุสินค้าของชำของเขา

78.	From the phrase “the queue that’s growing” (line 3-4), we learn that __________.
	จากข้อความ “แถวกำลังเติบโต” เราเรียนรู้ว่า
	1. a line of people are on a waiting list 
		แถวของคน อยู่บนใบรายการกำลังรอ
	2. a queue of shoppers keep on waiting 
		แถวของคนซื้อของ รอคอยต่อเนื่อง
	3. more and more shoppers are waiting in the line 
		ลูกค้ามากและมากขึ้นกำลังรอต่อแถว
	4. rows of people are waiting one behind the other 
       	หลายแถวของคนกำลังรอหนึ่งคนหลังคนอื่น

79.	The phrase “make a fuss” (line 7) means __________.
	คำว่า “เอะอะ โวยวาย” หมายถึง _____
	1. worry กังวล
	2. argue โต้แย้ง
	3. protest ประท้วงต่อต้าน
	4. boast โอ้อวด

 
80.	The phrase “bogus shoppers” (line 8-9) refers to __________.
	คำว่า “นักซื้อ ตัวปลอม” อ้างอิงถึง
	1. women hired to check service in stores
		ผู้หญิงถูกจ้างเพื่อตรวจสอบบริการในร้าน
	2. those who own a company called Chequers
		ผู้หญิงผู้เป็นเจ้าของบริษัทที่เรียกกันว่า Chequers 
	3. Checkmates doing the shopping in gig stores
		ผู้ตรวจสอบ กำลังทำงาน ห้างขนาดใหญ่ (gig = gigantic มหึมา: gig แทงกบ รถม้า)
	4. housewives who go shopping to test out service
		แม่บ้านผู้ไปจับจ่าย เพื่อพิสูจน์การบริการ

81.	The word “which” (line 10) refers to __________.
	คำว่า “which” อ้างอิงถึง
	1. reports รายงาน				2. stores 	ร้านค้า
	3. programs โครงการอบรมต่าง ๆ		4. Checkmates ผู้ตรวจสอบ

82.	We learn from the extract that most British people __________.
	เราเรียนรู้จาก ข้อความที่ตัดมาว่า คนอังกฤษส่วนมาก ________
	1. are patient with poor service in supermarkets
		มีความอดทนกับบริการที่ไม่ดีในห้างสรรพสินค้า
	2. like talking about bad shop assistants the most
		ชอบพูดคุยเกี่ยวกับผู้ช่วยในร้านไม่ดีมากที่สุด
	3. don’t mind talking about increasing poor service
		ไม่สนใจที่จะพูดเกี่ยวกับบริการที่แย่ๆที่เพิ่มขึ้น
	4. enjoy shopping at the supermarket on weekends
		สนุกสนานกับการจ่ายที่ห้างสรรพสินค้า วันหยุด

83.	It can be inferred that the staff training program will result in __________.
	อ้างอิงได้ว่า โครงการอบรมพนักงาน จะส่งผลในเรื่อง _____
	1. better working condition สภาพการทำงานดีกว่าเดิม
	2. generating higher profits สร้างผลกำไรได้สูงกว่าเดิม
	3. improving customer service ปรับปรุงด้านการบริการลูกค้า
	4. increasing employee morale เพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่ลูกจ้าง


Extract 3
Postal Orders: ตั๋วไปรษณีย์
The handy way to send cash today
วิธีสะดวก ที่จะส่งเงินวันนี้
What is a Postal Order”
อะไรคือ ตั๋วไปรษณีย์
Postal Orders are the closest thing to cash you can send in the post.
ตั๋วไปรษณีย์ เป็น สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดที่จะคิดเงินคุณสามารถส่งในไปรษณีย์
They are simple to send and available in any amount from 50p to £20 with no
ธนาณัติเป็นง่ายธรรมดาที่จะส่งในจำนวนเงิน 50 เพนนี ถึง 20 ปอนด์ไม่มี
limit to the cash value you can buy.
จำกัดมูลค่าเงินที่คุณสามารถซื้อ
Unlike cash, a Postal Orders is traceable as the counterfoil provides you with proof
ไม่เหมือนเงินสด ตั๋วไปรษณีย์สามารถหาที่มา เพราะว่าส่วนต้นขั้วของใบเสร็จ มีให้คุณพิสูจน์
of purchase.เกี่ยวกับการซื้อ (counterfoil ต้นขั้วใบเสร็จ คู่ฉบับสัญญา)

What can I use it for? ฉันสามารถใช้มันเพื่ออะไร?
	Any time you need to send money through the post, you can send a Postal Orders. 
	ทุกครั้งที่คุณต้องการจะส่งเงินผ่านระบบไปรษณีย์ คุณสามารถส่ง ตั๋วไปรษณีย์
They are especially useful for sending to people without bank accounts as they are easily 
ธนาณัติมีประโยชน์โดยเฉพาะเพื่อส่งไปยังคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารขณะที่ ตั๋วไปรษณีย์ง่ายต่อ
cashed at any local Post Office.
ขึ้นเงินที่ใดก็ได้ไปรษณีย์ท้องถิ่น
	All your bills can be settled with Postal Orders. You can use them to pay for 
	ใบเสร็จทุกใบสามารถสบายใจได้กับตั๋วไปรษณีย์ คุณสามารถใช้ตั๋วไปรษณีย์ที่จ่าย สำหรับ
catalogue shopping and mail order purchases, for competition entries, football pools, 
การซื้อ ทางจดหมายและแคตตาลอก สำหรับรายการแข่งขัน เงินพนันฟุตบอล 
film processing and many other uses.
การซื้อบัตรภาพยนตร์ และ การใช้อื่นอีกมากมาย
	Anyone can cash a Postal Orders at their local Post Office, so they make perfect 
	คนใดก็ตามสามารถขึ้นเงินตั๋วไปรษณีย์ที่สำนักงานไปรษณีย์ท้องถิ่น ดังนั้นตั๋วไปรษณีย์
gifts for children or anyone who does not have a bank account. 
เป็นของขวัญชั้นเยี่ยมสำหรับเด็กหรือใครก็ได้ผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร

	Postal Orders are one of the most popular methods of sending money abroad, to 
	ตั๋วไปรษณีย์ เป็นหนึ่งวิธีการนิยมที่สุดของการส่งเงินต่างแดน ไปยัง
businesses or individuals. They are accepted in around 50 countries worldwide, and there 
ธุรกิจต่างๆ หรือ ส่วนบุคคล ตั๋วไปรษณีย์ได้รับยอมรับประมาณ 50 ประเทศทั่วโลก และ 
is no limit to the cash value you can send.
ไม่มี จำกัด มูลค่าเงินที่คุณสามารถส่ง

84. 	The word “handy” (in the title) can be replaced by __________.
	คำว่า “สะดวก” สามารถเปลี่ยนเป็น
	1. popular นิยม
	2. convenient สะดวก
	3. unlimited ไม่จำกัด
	4, comfortable สบาย

85.	The word “they” (line 10) refers to __________.
	คำว่า “they” อ้างอิงถึง
	1. bills ใบเสร็จ
	2. Postal Orders ตั๋วไปรษณีย์
	3. bank account บัญชีธนาคาร
	4. local Post Office สำนักงานไปรณีย์ท้องถิ่น

86.	The idea discussed in paragraph 3 (line 11 -13) is __________.
	ความคิดถูกอธิบายในย่อหน้าที่ 3 เป็น ___________
	1. Postal Orders can delay bill payments 
		ตั๋วไปรษณีย์สามารถเลื่อนการจ่ายใบแจ้งหนี้
	2. catalogue shopping has many other uses 
		การซื้อสินค้าแคตตาล็อก มีการใช้อื่นๆ
	3. any kind of bill can be paid by a Postal Orders
		ใบแจ้งหนี้ใดก็ตามสามารถชำระโดยตั๋วไปรษณีย์
	4. the Postal Orders is another way to catalogue shop
		ตั๋วไปรษณีย์เป็นอีกวิธีหนึ่งเพื่อการซื้อสินค้าแคตตาล็อก 

87.	The last paragraph is mainly about __________.
	ย่อหน้าสุดท้าย มีใจความสำคัญเกี่ยวกับ _______
	1. how to cash a Postal Orders วิธีการขึ้นเงินตั๋วไปรษณีย์
	2. the cash limit for Postal Orders ข้อจำกัดการจ่ายสำหรับตั๋วไปรษณีย์
	3. a popular way to send money abroad วิธีนิยมที่จะส่งเงินไปต่างแดน
	4. Postal Orders for businesses or individuals ตั๋วไปรษณีย์สำหรับธุรกิจหรือส่วนบุคคล

88.	According to the extract, all of the following are advantages of using Postal Orders 	
EXCEPT __________. 
	จากข้อความที่นำมา ด้านล่างทั้งหมดนี้เป็นข้อได้เปรียบของการใช้ตั๋วไปรษณีย์ยกเว้น 
	1. one can send money as a present through this method
		คนสามาราถส่งไปรษณีย์เป็นของขวัญผ่านวิธีนี้
	2. the amount of money to be sent can either be very large or very small
		ปริมาณของเงินที่ถูกส่งไม่ว่าจะเล็กมากหรือจะใหญ่
	3. the receiver of a Postal Orders does not need to have a bank account
		ผู้รับตั๋วไปรษณีย์ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร
	4. you can transfer money from your bank account to pay bills by this method
		คุณสามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อจ่ายใบแจ้งหนี้โดยวิธีนี้
89.	We should use a Postal Orders to send money because it is __________.
	เราควรจะใช้ ตั๋วไปรษณีย์เพื่อส่งเงินเพราะว่ามัน_________
	1. easier to cash than a check 
		ง่ายกว่าที่จะขึ้นเงินมากกว่าเช็ค
	2. the most flexible method of sending money 
		วิธีที่ยืดหยุ่นที่สุดในการส่งเงิน
	3. possible to claim your money back if it gets lost 
		เป็นไปได้ที่จะเรียกร้องเงินของคุณได้คืนถ้าหากมันสูญหาย
	4. a better way to send money than any other means
		วิธีการที่ดีกว่าการส่งเงินวิธีที่เหลืออื่น

90.	The tone of the extract is __________. ความรู้สึกของข้อความที่นำมา คือ
	1. suggestive เสนอแนะวิธีการ ให้คำแนะนำปรึกษา
	2. narrative พรรณนา
	3. persuasive ชักชวน โน้มน้าวความสนใจ
	4. descriptive อธิบายลักษณะ

Extract 4
		Genetics plays a big role in the way our skin develops, determining its color, 
		พันธุกรรมแสดงบทบาทที่สำคัญในแบบการพัฒนาผิวหนังของเรา กำหนด
	pore concentration, thickness, even the number of veins and nerves situated in its
	ความเข้มข้นรูขุมขน ความหนา แม้แต่จำนวนของเส้นเลือดและระบบประสาทถูกแสดงใน
	deepest layer. Yet your skin’s well-being not only depends on a really efficient,
	เนื้อเยื่อชั้นที่ลึกที่สุด แต่สุขภาพดีของผิวหนัง ไม่เพียงแต่พึ่งพา ประสิทธิภาพดีเยี่ยมจริงๆ
	scientific skincare routing, but on a healthy lifestyle too.
	แนวทางการดูแลผิวตามวิทยาศาสตร์ แต่ยังต้องลักษณะชีวิตที่ดีด้วย
5		Getting enough sleep is important, for example, because this is the time 
		ยกตัวอย่าง การนอนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่า นี่คือเป็นเวลา
	when skin works especially hard at repairing itself. Lack of it leaves skin looking
	เมื่อผิวหนังทำงานหนักโดยเฉพาะที่ซ่อมแซมตัวเอง การขาดการนอนทิ้งไว้ผิวที่ดู
	dull. If you’re suffering from insomnia, the chances are that stress is a significant
	ไม่มีสีสรร ถ้าคุณกำลังป่วยจาก โรคนอนไม่หลับ โอกาสเป็นความเครียดเป็นสิ่งสำคัญ
	factor. Whereas happiness makes skin glow, stress makes skin show the worst side
	ปัจจัย ขณะที่มีความสุขสร้างผิดสว่าง แต่ความเครียดสร้างผิวที่แสดงออกด้านเลวร้ายที่สุด
	of its nature. Spots, pimples, eczema, blotchiness and flakiness: these are just
	ของธรรมชาติผิว จุดด่างดำ,สิว, ผื่น, ตุ่มต่าง ๆ และ สะเก็ดต่าง ๆ เป็น สิ่งเหล่านี้เพียงแค่
10	some of the stress symptoms you may see in your skin.
	อาการความเครียดบางอย่างคุณอาจจะเห็นในผิวหนังของคุณ
		Luckily, one of the best ways of reducing stress is also very beneficial to
		โชคดี หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดของการลดความเครียด เป็นประโยชน์มากที่สุดไปยัง
	skin: getting more exercise. Both aerobic exercise such as tennis, dancing, and 
	ผิวหนัง: การออกกำลังมากขึ้น ทั้งการออกกำลังกายแบบ อโรบิค เช่น เทนนิส เต้นรำ และ
	jogging, and anaerobic exercise like stretching and yoga, are highly beneficial,
	การวิ่งและการออกกำลังกาย แอนอโรบิค เช่น การยืดต่างๆ และโยคะ มีประโยชน์สูง
	because they improve circulation. And it is blood that brings the vitamins and
	เพราะว่าทั้ง อโรบิคและแอนอโรบิคปรับปรุงการไหลเวียน และ
15	nutrients necessary for cell metabolism to the skin. For your general well-being, 
	สารอาหารที่สำคัญเพื่อการเผาผลาญในเซลไปยังผิวหนังเพื่อสุขภาพดีทั่วไปของคุณ
	it is always best to mix the two types of exercise.
	เป็นสิ่งดีที่สุดเสมอไปที่จะผสมการออกกำลังกายทั้งสองแบบ
		If you are not eating healthily, it certainly becomes evident swiftly in your skin,
		ถ้าคุณไม่กินอย่างมีสุขภาพแน่นอนที่สุด จะเริ่มต้นเห็นชัดรวดเร็วในผิวหนังของคุณ
	which loses its glow and shine. The problem can be as simple as a lack of vitamin
	ที่จะเริ่มสูญเสียความสว่างและประกาย ปัญหาสามารถเป็นธรรมดาเหมือนการขาดวิตามิน
	C, which plays a vital role in collagen formation and cell repair. Although vitamin C
	ซี ที่แสดงบทบาทที่เรื่องของการสร้างคอลลาเจนและซ่อมแซมเซล ถึงแม้ว่าวิตามิน C
20 	is found in fresh fruit like melon, oranges, and even in tomatoes, the body cannot
	ถูกพบในผลไม้สดเช่น แตงโม ส้ม และแม้แต่ในมะเขือเทศ ร่างกายไม่สามารถ
	store it. Therefore, it needs regular supplies. Other important vitamins are the B
	เก็บวิตามินซี ดังนั้น วิตามินซีจำเป็นต่อการเสริมเป็นปกติ วิตามินที่สำคัญอื่นคือกลุ่ม B
	group, especially B2 and B12 and vitamin E, along with zinc.
	กลุ่ม B โดยเฉพาะ บีสองและบีสิบสอง และวิตามินอี คู่กับ แร่สังกะสี
		But vitamins and mineral supplements are not the complete answer. The best
		แต่วิตามินและอาหารเสริมเกลือแร่ต่าง ๆ ไม่ใช่คำตอบที่ครบสมบูรณ์ ดีที่สุด
	way to obtain a balanced mix of vitamins and minerals is to eat the freshest, most
	วิธีที่จะหาการผสมที่สมดุลของวิตามินและเกลือแร่เป็นการกิน สดที่สุด ที่สุด
25 	natural foods. A diet rich in unsaturated fats such as olive oil rather than butter,
	อาหารธรรมชาติที่สุด อาหารอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวได้แก่ น้ำมันมะกอกมากกว่าเนย
	unprocessed fiber, raw fruit and vegetables and low-fat protein such as fish and
	ใยอาหารไม่ผ่านการฟอกต่าง ๆ ผลไม้ดิบ และ พืชผักและโปรตีนไขมันต่ำเช่น ปลา และ
	chicken will provide everything your skin needs. If you can cut out caffeine, smoking
	ไก่จะให้ทุกสิ่งที่ผิวของคุณจำเป็น ถ้าคุณตัดคาเฟอิน การสูบบุหรี่
	and alcohol, so much the better. และสุรา จะดีมากยิ่งไปกว่าเดิม
		Do not forget to drink as much water as you can each day: six glasses at least.
		ไม่ลืมที่จะดื่มน้ำมากเท่ากับคุณสามารถแต่ละวัน คือ หกแก้วเป็นอย่างน้อย
30	It helps every organ in your body function better, aiding digestion, circulation
	ช่วยทุกๆ อวัยวะในร่างกายของคุณให้ทำงานดีขึ้น ช่วยการย่อย การไหลเวียน
	and even excretion of toxins through the skin’s pores.
	และแม้แต่การขับของสารพิษต่าง ๆ ผ่านรูขุมขน
	(aerobic การออกกำลังกายเน้นการหัวใจทำงาน anaerobic การออกกำลังกายที่ใช้ในการลดน้ำหนักเนื่องจากร่ายกายเติมออกซิเจนไม่ทันทำให้ต้องเพิ่มการเผาผลาญจากGlycogen เป็นต้น)

91.	The best title for this extract is __________.
	ชื่อเรื่องดีที่สุดเพื่อข้อความตัดมา คือ ________
	1. Keeping Skin Shiny การรักษาผิวหนังให้แวววาว
	2. Good Skin from Within ผิวหนังดีได้จากภายใน
	3. How Your Skin Works ผิวหนังของคุณทำงานอย่างไร
	4. Healthy Food, Healthy Look อาหารดี ดูดี

92.	The main ides of the extract is __________.
	ใจความสำคัญหลักของข้อความตัดต่อคือ _________
	1. genetics is necessary for our skin’s well-being
		พันธุกรรมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสุขภาพของผิวหนังของเรา
	2. genetics plays a big role in the way our skin develops
		พันธุกรรมแสดงบทบาทในแนวทางพัฒนาผิวหนังของเรา
	3. a healthy lifestyle is really important to our skin’s well-being
		ลักษณะชีวิตสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญจริงเพื่อสุขภาพของผิวหนังของเรา
	4. our skin’s well-being depends on a really efficient scientific skincare routine
		สุขภาพผิวหนังของเราพึ่งพาการดูแลทางวิทยาศาสตร์ประสิทธิภาพจริงๆ ประจำวัน

93.	__________ is not good for the skin.
	__________ เป็นสิ่งไม่ดี สำหรับผิวหนัง
	1. Collagen คอลลาเจน
	2. Vitamin C วิตามินซี
	3. Insomnia โรคนอนไม่หลับ
	4. Exercise การออกกำลังกาย

94.	According to the extract, it is TRUE that __________.
	จากที่ข้อความที่ตัดมา เป็นเรื่องจริงที่ว่า ________
	1. skin works hard at night to repair itself 
		ผิวหนังทำงานหนักตอนกลางคืนเพื่อซ่อมตัวเอง
	2. oversleeping may have bad effects on skin
		การนอนมากเกินไปอาจจะส่งผลร้ายต่อผิวหนัง
	3. the most important vitamins for skin are the B group
		วิตามินสำคัญที่สุดเพื่อผิวหนังคือกลุ่มบี
	4. aerobic exercise is the best way to improve the skin
		การออกกำลังแบบ แอโรบิค เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อพัฒ
 

loading...


โดย kamonenglish ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 31 ส.ค. 52 22:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 11,285 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 11,285 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Napon Jusomjai
IP : 223.204.198.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง