เฉลย GAT ภาษาอังกฤษ กรกฎาคม 2552 ข้อ 31 - 40 ภาค ไวยากรณ์

ลบ แก้ไข

ตอนต่อไปในส่วนไวยากรณ์ ข้อที่ 31-40 น้อยหน่อยนะครับ เพราะค่อนข้างจัดเตรียมยาก
รายละเอียดเรียนเพิ่มใน www.kamonenglish.com หรือ จะรอโหลดบทเต็มได้ประมาณอาทิตย์หน้า
ขอบคุณที่ติดตาม

Read the following statements and choose the underlined part that is grammatically wrong.
31.	Everyone has (1 occasionally) (2 sleepless) nights, usually (3 associated with) states 
	of emotional arousal such as worry, anxiety, (4 or) excitement.
	ทุกคนมีกลางคืนนอนไม่หลับเป็นบางครั้ง ปกติถูกทำให้เกี่ยวข้องกับ สภาวะ
	ของสารกระตุ้นทางอารมณ์ อย่างเช่น ความกลุ้ม ความหวาดวิตก หรือ ความตื่นเต้น
	1 occasionally เป็น Adverb สำหรับคนที่ได้ฝึกทำข้อสอบจะพบว่าทุกปี ควรจะท่องจำว่า Adverb ขยาย Adjective เนื้อหาในบทที่ 1 Word Forms 
	2 sleepless nights เป็นเรื่อง Word Forms การใช้ Adjective ขยายคำนาม 
	3 associated with เกี่ยวข้องกับ เป็นกริยาช่องที่ 3 เพื่ออธิบายว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้อง แต่ถูกทำให้เกี่ยวข้อง หมายถึงว่า อาการนอนไม่หลับ ไม่ใช้เป็นผู้กระทำโดยความกังวล แต่ถูกกระทำโดยความกังวล เป็นต้น (แนวข้อสอบเมืองไทย จะนิยมการออกข้อสอบเรื่อง Present Participle หรือ Past Participle เรียกได้ว่า ถ้าต้องมั่วก็ลองทดสอบข้อนี้ก่อน เช่น นาย ก เป็นผู้กระทำ หรือ เป็นถูกกระทำ ก่อนเสมอ)
	4 or หรือเพียงหนึ่ง หมายถึงว่า ทั้งหมดที่ให้มาเลือกจะต้องตัดสินในเพียงหนึ่ง 
ตามปกติเมื่อสอนนักเรียน ครูจะแนะนำให้นักเรียนลองเปลี่ยน and but or so สลับกันเสมอ เมื่อเห็นข้อสอบการหาคำผิด ใครจะจำไปใช้ก็ได้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
	โจทย์ข้อนี้ ได้รวบรวมแนวข้อสอบขาประจำ ได้แก่ การใช้ Word Forms ได้แก่ adverb adjective noun เป็นต้น และ Participle ได้แก่ ความแตกต่างระหว่าง Active กับ Passive 
สุดท้าย เรื่อง Compound Sentences ได้แก่ and but or so เป็นต้น

32.	Studies of (1 early) cave art shows a level of culture that was (2 anything but)
	“primitive” ---and that human beings have a long record of (3 communicating) 
	knowledge and (4 believe).
	การศึกษาของ ศิลปะถ้ำเก่าแก่ แสดงว่า ระดับของวัฒนธรรม เป็น ทุกสิ่งแต่
	“โบราณ” และ ความเป็นมนุษย์มีบันทึกยาวนานของการสื่อสารความรู้ และ ความเชื่อ
	(ข้อนี้ ขออภัยแปลความหมายไม่ดี เนื่องจากต้นฉบับมาแบบนี้)
	(1 early) สอบเรื่อง Word Form การใช้ Adjective ขยายนาม
	(2 anything but) ข้อนี้ไม่ได้วัดความรู้ แต่เขียนแบบให้ดูน่าสงสัย ประมาณว่า นักเรียนบางคำจำกันง่ายว่า some บอกเล่า any ปฏิเสธ ซึ่งไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไป ในกรณี any ใช้ในบอกเล่าเพื่ออธิบายว่า ทั่วไป ไม่เจาะจง เหมือนกันหมด เช่น any cars รถคนไหนก็ได้ เหมือนกันหมด
	(3 communicating) สอบวัดเรื่อง Gerund or Present Participle ภาษาอังกฤษ ถ้าครูสอนไม่แน่น นักเรียนจะสับสน ระหว่าง ทำหน้าที่เป็นคำนาม Gerund แต่ไม่ใช่นาม กับ ทำหน้าที่เป็นส่วนขยาย แต่ไม่ใช่นาม Participle กรณีที่เห็น Preposition จะนำหน้านามเสมอ และ บางกรณีจะไม่มีกรรม หรือ มีกรรม ขึ้นกับกริยาที่ใช้ เช่น I looked at his swimming. กับ I looked at his playing football.
	(4 believe) สอบเรื่อง Word Form ข้อนี้ก็เคยสอนในห้องเรียนเสมอ เรื่องคำลูกเล่น ได้แก่ relieve, believe กับ relief กับ belief พบว่า คำใช้ v สะกดเป็นกริยา ส่วน f สะกดเป็นนาม เช่น
I believe his doing. My belief doesn’t change. 
(แต่ก็น่าเสียดายสอนอยู่ชลบุรี นักเรียนไม่จำสิ่งที่สอน ค่านิยมคู่มือ ร้องเพลงยังไงก็แรงกว่า ก็ขอยินดีกับลูกศิษย์ที่สอนไป ที่ได้เกินร้อยที่อุตส่าห์จำสิ่งที่ผมขยันบ่นในห้อง^^)

33.	When petroleum (1 is processed) into (2 plastic), it is no longer biodegradable, and 
	(3 in which) can clog up (4 landfills) indefinitely.
	เมื่อ ปิโตรเลี่ยม ผ่านกระบวนการในรูปพลาสติก พลาสติกจะไม่อยู่ในรูปย่อยสลายได้ และ
	ในพลาสติก สามารถอุดตัน บ่อขยะ เป็นเวลายาวนาน (indefinitely แต่ indefinite ไม่เจาะจง)
	(ถึงนักเรียนที่รัก ข้อนี้ไม่ต้องแปลก็เห็นคำตอบแล้ว อ่านบทที่ 3 Relative ข้อย่อย 3 สำหรับ
ท่านที่เพิ่งจะอ่านผลงานของผมเป็นครั้งแรก ไปที่ www.kamonenglish.com ไปที่ ติวฟรี โหลด
บทเรียน รหัส no3 ส่วนหนังสือประกอบการเรียน โหลดFile ชื่อ Kamonenglish grammar)
	(1 is processed) สอบเรื่อง Verbs ทุกครั้งที่ข้อสอบขีดเส้นกริยาต้องดูประธานเสมอ
ดูประธานเอกพจน์ กริยาเอกพจน์, ประธานผู้กระทำ กริยาช่อง 1,2 และ ประธานผู้ถูกกระทำ 
กริยา be + past participle
	(2 plastic)	ตามหลัง Preposition ต้องเป็นคำนามเท่านั้น
	(3 in which) สอบเรื่อง Relative หัวข้อย่อย การใช้ Preposition + which, whom, whose 
เท่านั้น และจะต้องตามด้าย ประธาน + กริยา เสมอ เช่น
	I saw the topic on which I wrote. (I wrote on topic.)
	That is Linda, with whom Tony gets along. (Tony gets along with Linda.)
	Suda, about whose house I talked, bought it cheaply. (I talked about her house.)
	จากทุกตัวอย่างที่เขียนมา ทำไมต้องตามประธาน + กริยา เสมอ? เพราะว่า ตำแหน่งการ
เขียนของบุพบท ทุกกรณีต้องเป็นกรรมเท่านั้น เช่น at…. on…. in…. to…. คำพวกนี้เป็นกรรมเสมอ
	(4 landfills) บ่อขยะ ตามหลักเฉพาะการใช้ ภาษาอังกฤษ และ สเปน เมื่อเขียนนามเอกพจน์จะต้องบังคับเขียน determiners แต่ นามนับไม่ และ นามพหูพจน์ไม่จำเป็นต้องเขียน determiners

34.	(1 Although) many eateries publish caloric information on their web sites, or even on 
	(2 food packaging), advocates of labeling say (3 diners) need to be able to read the 
	information (4 while decided) what to do.
	ถึงแม้ว่า บรรดาของกินจำนวนมาก ตีพิมพ์ ข้อมูลแคลอรี บนเวปไซต์ หรือ แม้แต่บน
	บรรจุภัณฑ์อาหาร แต่ผู้สนับสนุนการติดฉลาก พูดว่า นักกินจำเป็นต้องมีความสามารถอ่าน
	ข้อมูลขณะที่ถูกตัดสินใจทำอะไร
	(1 Although) ใช้เพื่อแสดงความขัดแย้งระหว่างสองข้อความ DC,IC เมื่อใช้อนุประโยคนำหน้าประโยคต้องมีเครื่องหมายจุลภาคคั่นหน้าประโยค
	(2 food packaging) บรรจุภัณฑ์อาหาร เป็น Compound Noun เกิดจากการนำคำนามที่ไม่มีรูป adjective ผสมกับคำนาม 
	(3 diners) เป็นรูปคำนาม Person Noun ในเรื่อง Word Forms เป็นประธานให้กับ need to 
	(4 while decided) สอบเรื่อง Adverb Clause DC, IC หรือ IC DC บทที่ 4 ของตำราเรียน
Kamonenglish Grammar ลองหาโหลดอ่านดู การใช้ DC จะต้องตามด้วย ประธานและกริยาเสมอ
เช่น Because he is a good man, he never works badly. Because ตามด้วยประธานและกริยา
ยกเว้นกลุ่มคำดังต่อไปนี้ although, though, even though, as, when, while, once, until
สามารถ Reduced Adverb Clause ในกรณีที่ประธานคือคนเดียวกัน เช่น
While you are sad, you can’t see the truth. ลดรูปเหลือ While sad, you can’t see the truth.
When it is damaged, the car isn’t used. ลดรูปเหลือ When damaged, the car isn’t used.
และ ยังสามารถย้ายส่วน Adverb Clause ไปไว้หลังประโยคโดยไม่มีจุลภาค เช่น
You can’t see the truth while sad. The car isn’t used when damaged.
	สรุปได้ว่า Dc + ประธาน หรือ กริยา หรือ Dc + Adjective or Participle
ดังนั้น ประธานของ while decided คือ Dinners นักกินที่เป็นคนตัดสินใจ deciding หรือ ถูกตัดสินใจ decided ลองทดสอบดูระหว่าง กระทำ ving หรือ ถูกกระทำ v3
	
35.	Life is (1 so fragile) and we don’t know what will happen tomorrow, (2 so experience)
	what you (3) have given because you don’t know how long it is going (4 to last).
	ชีวิตเป็นสิ่งเปราะบาง และ เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดวันพรุ่งนี้ ดังนั้น ประสบการณ์อะไรที่คุณให้ เพราะว่า คุณไม่รู้ว่าประสบการณ์จะอยู่ยาว ได้นานเท่าไหร่
	ข้อนี้สอบการแปล อาจจะต้องการสื่อแบบนี้ว่า “ดั้งนั้น ประสบการณ์ที่คุณได้รับ...”
	(1 so fragile) เปราะบาง สอบเรื่อง Word Form การใช้ so adverb นำหน้า adjective
	(2 so experience) สอบเรื่อง Compound Sentence การใช้ S + V, so S + V. เช่น
Alan is friendly, so he has many friends. ดังนั้น หลัง so จะเป็นประธาน 
	(มีการใช้ so อีกกรณีเพื่อแสดงความสอดคล้อง Agreement แปลว่าด้วย เช่นกัน โครงสร้าง
S + V ,and so Vช่วย S. เช่น He learned English, and so did I. และฉันเรียนด้วยเช่นกัน
	(3 have given) ในความหมายผู้กระทำ คุณให้ หรือ โจทย์ต้องการจะพูดว่า คุณรับ
เลือกระหว่าง have given ให้ กับ have been given ได้รับ
	(4 to last) ข้อนี้เป็นข้อลวง เนื่องจาก หลายคนไม่รู้กฎการเขียน S + Linking Verb + adjective + to infinitive. และ last (adverb adjective) สุดท้าย หรือ ผ่านมา แต่ last (verb) อยู่ยาวนาน
หมายเหตุ		
ต่อไปนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นจากข้อสอบ ข้อนี้ต้องขอโทษ ใคร่ครวญหลายวัน เนื่องจาก โจทย์ผิดหลักการเขียน และ ผิดเรื่องการแปลที่น่าจะผิดเจตนาของผู้เขียนที่ต้องการสื่อ 
ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเจอไทยแกรมมาเต็มๆ
1.	ข้อนี้ไม่แน่ใจว่าต้องการจะแปลว่า “ชีวิตเป็นสิ่งเปราะบาง และ เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดวันพรุ่งนี้ ดังนั้น ประสบการณ์ ที่คุณได้รับ เพราะว่าคุณไม่รู้ว่า ประสบการณ์จะอยู่ยาวได้นานเท่าไหร่”
ถ้าสื่อความหมายแบบด้านบนจะเกิดจุดผิดสองจุดทันที ได้แก่
Life is (1 so fragile) and we don’t know what will happen tomorrow, (2 so experience is*)
what you (3) have been* given because you don’t know how long it is going (4 to last).
		แต่ในการสอบคงต้องเลือกข้อที่ผิดมากที่สุด ดังนั้น คงต้องเลือกจากภาษาไทย
จึงต้อง เฉลยข้อ 3 เพื่อประกอบความหมายว่า ประสบการณ์ที่คุณได้รับ (ข้อนี้คงต้องรอดูเฉลยจาก สทศ. ว่าจะฟันธงข้อ 2 หรือ 3 
2.	มีคนเขียนสำนวนแบบนี้เยอะ ด้วยความเคารพถ้าต้องการเขียนประโยคแบบไม่ผิด ไวยากรณ์ ควรจะเขียนแบบนี้มากกว่า ฟังดูเยิ่นเย่ออย่างยิ่ง เช่น
“Life is so fragile and we don’t know what will happen tomorrow, and so is experience (which) you have been given and (which) you don’t know how long it is going to last.”
“ชีวิตช่างเปราะบางและเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดพรุ่งนี้ และประสบการณ์ที่คุณได้รับเป็นเรื่องเปราะบางเช่นกัน และคุณไม่รู้ว่ามันจะอยู่ยาวนานเท่าไหร่” 
3.	ด้วยความเคารพผู้ออกข้อสอบ สงสัยว่าท่านจะใช้ไวยากรณ์ผิดเรื่อง what
เพราะว่า what เป็นนามอนุประโยค ใช้เป็นประธาน หรือ กริยาเท่านั้น และประโยคของท่านมี Subordinate Conjunction มากมาย ได้แก่ what + you have, because + don’t, และ how long + it is แต่ทว่าหลังคำว่า so experience ขาดกริยา เรื่องการใช้ so เป็น Coordinate Conjunction ที่จะต้องตามด้วย ประโยคเสมอ ห้ามตามด้วย คำ หรือ วลี เป็นต้น แต่ and but or สามารถตามด้วย ประโยค คำ หรือ วลี ท่านออกข้อสอบแบบนี้ เท่ากับพวกผมฉีกตำราที่ตนเรียนกันหมด
ในยุค Internet เรานำประโยคแบบนี้ใส่ Google เช่น experience what เราจะพบว่า เขาจะใช้ประโยคเป็น experience : what เป็นต้น เพราะ นาม Clause ไม่ใช้คู่กับนาม ยกเว้นเป็นกรรม Indirect Object เช่น He gave me what he thinks best. เขาให้ฉันอะไรที่เขาคิดว่าดีที่สุด
	
Choose the best answer to complete the sentence.
36. 	A man appeared in a London court recently ____________.
	ชายคนหนึ่งปรากฏในศาลลอนดอนล่าสุด ___________
	1. was charged and drunk for taking care of a baby in a pram
		ถูกจับกุมและเมาเพื่อการดูแลเด็กทารกในรถเข็นเด็ก (Perambulator ย่อว่า pram)
	2. charged with being drunk while in charge of a pram with a baby in it
		ถูกจับกุมข้อหามึนเมาขณะที่ดูแลรถเข็นเด็กที่มีเด็กอยู่ในรถ
	3. on a charge of being a drunkard to entertain a baby kept in a pram
		รับหน้าที่การเป็นผู้ติดสุราเพื่อทำให้เด็กทารกถูกเก็บในรถเข็นเด็กบันเทิง
	4. to be charged for being drunk to take care of a baby sleeping in a pram
		ถูกจับกุมเพื่อมึนเมาที่จะดูแลเด็กกำลังหลับในรถเข็นเด็ก
	โจทย์ข้อนี้ 	ถ้าแปลดีๆ ก็เหมือนว่าจะได้คำตอบ แต่จุดประสงค์ของโจทย์ คือ สอบเรื่องประโยคพื้นฐาน Simple Sentence ประธาน1ตัว กริยา1ตัว จากโจทย์ ประธาน คือ A man
กริยาคือ appeared ดังนั้นควรพิจารณาตัวเลือก ควบคู่กับ ความหมาย


37. 	For the Smithsonian, the name alone invokes endless possibilities, from art 
	collections to scientific discoveries to a showcase of American treasures, and 
	___________.
	สำหรับพิพิธภัณฑ์ สมิธโซเนี่ยน ชื่อตามลำพัง เย้ายวนใจ ความเป็นไปได้ที่ไม่รู้จบ จากงานสะสมศิลปะไปจนถึงการค้นพบวิทยาศาสตร์ไปจนถึงห้องแสดง (ตู้แสดง) สมบัติของชาวอเมริกัน และ ________ . 
	1. is a place like no other เป็นสถานที่ ไม่เหมือนพิพิธภัณฑ์อื่นๆ
	2. a place it is not like other สถานที่ สถานที่ไม่เหมือนพิพิธภัณฑ์อื่นๆ
	3. a different is place from others แตกต่างเป็นสถานที่จากที่พิพิธภัณฑ์อื่นๆ
	4. it is no place like another place มันเป็นไม่มีสถานที่เหมือนอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์
	โจทย์นี้ผูกประโยคได้ซับซ้อน ถ้าแปลเก่งก็อาจจะจบปัญหาได้ หลักการใช้ other ใช้แทนได้เพียงนามนับไม่ได้เท่านั้น แต่โจทย์ข้อนี้ต้องการให้ other แทนพิพิธภัณฑ์ที่เหลือกจาก Smithsonian ซึ่งเป็นพิพิธภัณ์ระดับโลก ถ่ายละครล่าสุด เช่น Transformer ภาคสอง ตอนที่ไปหาปู่ Jet Fire และ เรื่อง One Night Museum เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในตอนกลางคืน ภาคสอง เช่นกัน
	วิเคราะห์ให้ดี จะพบหลักการรวมประโยค ด้วย and ดูโครงสร้างด้านล่าง
For + the Smithsonian (วลี), ประธาน the name alone + กริยา involks + กรรม endless possibilities ,ใส่จุลภาคเพื่ออธิบายว่า ส่วนนี้คือส่วนขยายหรือเสริมาความหมายให้ possibilities ความน่าจะเป็นไม่รู้จบ from art collections to scientific discoveries to a showcase of American treasures (วลี) , and เชื่อม ...... คงจะต้องเชื่อมกริยาช่องที่ 1 คือ คำว่า involks กับ ?

38.	The Sphinx is a carving of the body of a lion with a head of a king or a god 
	___________. It is a magnificent monument in Egypt.
	สฟิงค์ เป็นรูปสลักของวัตถุร่างกายของสิงโตมีหัวเป็นพระราชาหรือเทพเจ้า
	_____38____  สฟิงค์เป็นอนุสาวรีย์งดงามเยี่ยมยอด ในอียิปต์
	1. is about 200 feet long and 65 feet high 
		ยาวประมาณ 200 ฟุต และ สูงประมาณ 65 ฟุต
		มีกริยาเพิ่มเข้ามาแต่ขาด Conjunction
	2. which stands as a symbol of strength and wisdom
		รูปสลักตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงและปัญญา
		ใช้ which แทน A carving stands as a symbol of strength and wisdom.
	3. and suggests that it was built by King Khafre
		และแนะนำว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างโดย กษัตริย์คาเฟร
		and แสดงความสอดคล้องกับประธาน The Sphinx ในความหมายว่า 
		สฟิงก์ แนะนำว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างโดย กษัตริย์คาเฟร
	4. resembling the colorful head piece attire by the pharaohs
		คล้ายคลึงชุดเสื้อผ้าชิ้นส่วนหัว (หมวกของฟาโรห์) มีสีสรรโดยฟาโรห์
		resembling อธิบายว่า รูปสลัก (ผู้กระทำ) เหมือน หมวกของฟาโรห์
	โจทย์ข้อนี้มีความชัดเจนเป็นแนวไวยากรณ์ เรื่องคำขยาย a carving of the body of a lion with a head of a king or a god ส่วนที่มาขยายชี้ชัดว่าเป็น a carving ข้อที่ดีที่สุดควรจะเป็น Relative ที่มาอธิบายความหมายของ รูปสลัก

39.	Although the study to become a Tea Master in Japan is long and demanding, 
	_____________.
	ถึงแม้ว่าการศึกษาเพื่อกลายเป็น Tea Master ในญี่ปุ่นใช้เวลานานมากและต้องการความพยายามมาก แต่ ____39____
	demanding (adjective) ต้องการเวลา, ความพยายาม, ความตั้งใจ เป็นเวลานานมาก
	1. it is a lifetime’s work เป็นหน้าที่ตลอดชีวิต 
		Although แสดงความขัดแย้ง ระหว่าง long and demanding กับ lifetime ตลอดชีวิต
	2. it is also fun and rewarding เป็นความสนุกและคุ้มค่า
		Although แสดงความขัดแย้ง ระหว่าง long and demanding กับ fun and rewarding 
	3. it is to complete the training process จะสำเร็จกระบวนการฝึกฝน
		Although แสดงความขัดแย้ง ระหว่าง long and demanding กับ to complete
	4. it is a skill for communication เป็นทักษะเพื่อการสื่อสาร
		Although แสดงความขัดแย้ง ระหว่าง long and demanding กับ skill for …
	โจทย์ข้อนี้ แจกคะแนนก่อนไปเจอข้อโหดใน 40 ลักษณะการเขียนที่แสดงความแตกต่างอย่างดูดีที่สุด

40.	The mind, by nature is universal _____________ as it offers a taste of the meditative 
	peace that lies beyond.
	โดยธรรมชาติดวงจิตเป็นสากล ____40____ เมื่อจิตเป็นผู้ให้สัมผัสแห่งความสงบเป็นสมาธิอยู่พ้นความสงบอื่นใด
	1. warranting for investigation สำคัญมากพอเพื่อการค้นหา
	2. to investigation warrant เพื่อสำคัญมากพอต่อการการค้นหา
	3. but investigation for แต่การค้นหาเพื่อ
	4. and warrants investigation และสำคัญมากพอต่อการค้นหา
	กริยา warrant (verb) make something necessary เมื่อเป็นกริยาจะต้องตามด้วยกรรม หมายถึง สำคัญมากพอต่อการ... คำนาม investigation (noun) การสืบสวน การค้นคว้า 
	โจทย์ข้อนี้มั่นใจสูงว่าไม่สามารถแปลได้ใจความ ดังนั้น ถ้าในห้องสอบควรจะเลือกใช้โครงสร้างประโยค 
โดยเริ่มวิเคราะห์ดังนี้
	ประธาน คือ The mind กริยา คือ is ทำหน้าที่เป็น Linking Verbs ตามด้วย Adjective คือ universal 
	1. warranting for investigation 
		warranting ทำหน้าที่เป็น Gerund หรือ Participle จากโจทย์ warrant เป็นกริยาที่
ต้องการกรรมเสมอ Transitive Verb แต่ตัวเลือกไม่มีกรรม จึงเป็น Participle Ving ทำหน้าที่เป็น Adjective แต่ universal เป็น Adjective เมื่อใช้ตามหลัง Linking Verb ต้องใช้ and เชื่อม 
แต่ถ้านำหน้าคำนาม ไม่ต้องมี and เช่น the investigation-warranting universal mind 
จิตเป็นสากลที่สำคัญมากพอต่อการค้นหา 
	2. to investigation warrant เพื่อสำคัญมากพอต่อการการค้นหา
		โครงสร้าง S + Linking Verb + Adjective + to infinitive. ดังนั้นน่าจะเขียนเป็น
The mind is universal to warrant investigation. จิตเป็นสากลที่สำคัญมากพอต่อการค้นหา 
	3. but investigation for แต่การค้นหาเพื่อ
		but เชื่อมความขัดแย้ง โครงสร้าง S + V, but S. + V. หรือ A but B โดย A จะต้องเป็นไวยากรณ์เดียวกับ B เช่น She is not angry but happy เป็นต้น
	4. and warrants investigation และสำคัญมากพอต่อการค้นหา
		and เชื่อมความสอดคล้อง โครงสร้าง S + V, and S. + V. หรือ A and B โดย A จะต้องเป็นไวยากรณ์เดียวกับ B เช่น She is lovely and friendly. She has many friends and takes part of many activities.

สำหรับไวยากรณ์ ค่อยๆ อ่านช้า ๆ บทแปลมีการปรับแต่งให้เข้าใจง่าย พยายามศึกษาไวยากรณ์
มีความละเอียดและวัดองค์ความรุ้ ค่อยๆ อ่านจะพบว่า มีแนวข้อสอบซ้ำตายตัวกับเดือนมีนาคม
ไว้โอกาสหน้าจะแฉ แนวทางเพื่อการเก็งข้อสอบ แต่ต้องขอเวลารวบรวมข้อมูล
เสร็จก่อนเดือนตุลาคม แน่นอน

อ. กมล จันทร์ดวง

 

loading...


โดย kamonenglish ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 ก.ย. 52 16:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 16,382 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 16,382 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง