สรุป ข้อ สอบ GAT ภาษาอังกฤษ ( เก็งข้อสอบ GAT ) ภาคทฤษฎี

ลบ แก้ไข


สวัสดีครับ

ตอนนี้ เอกสารประกอบการสอน สรุปข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ชื่อว่า How to Drill Yout GAT by Kamon ver1.0.zip ขอให้ดาวน์โหลดได้ที่ www.kamonenglish.com
เนื้อหาประกอบด้วย บทวิเคราะห์ พร้อมคำศัพท์ที่ออกบ่อย ครบทั้ง 4 ส่วนได้แก่
1. สนทนา
2. คำศัพท์
3. การเขียน
4. การอ่าน

ตัวอย่างเอกสาร
.......................................................................................................................................................

Part One : Speaking ข้อสอบ GAT ข้อที่ 1 – 15
ลักษณะสนทนาสอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแสดงความเห็น การปฏิเสธ การขอบคุณ การเสนอแนะ เป็นต้น
ความพิเศษของข้อสอบต่างจาก O-NET หรือ Entrance ระบบใหม่และเก่า 
คือ เนื้อหา Idioms ที่กว้างและยากต่อการคาดเดา และ Phrasal Verb กริยา ที่รวมกับ บุพบท ที่มีความหมายมาก
จุดเสียเปรียบ คือ ไม่มีหนังสือสรุป Idioms ที่เนื้อหามากพอ และ เนื้อหามีมากจนจำไม่ไหว 
คล้ายกับการท่องจำสุภาษิตไทย แต่ถ้านำมาทยอยจดจำ ประมาณ 3 เดือนอ่าน อ่านเล่นวันละ 5 ข้อความจะจำได้
ส่วน Phrasal Verb สามารถ เก็งโจทย์ได้ 100 %
 
สรุปกริยา Phrasal Verbs
Account for 	
- อธิบาย
Allow for
- รวมบางสิ่งเพื่อการวางแผน หรือ จัดหาบางสิ่ง
Ask after
- สอบถามสุขภาพ หรือ ชีวิตว่าเป็นอย่างไร
Ask around
- ขอความช่วยเหลือ
- เชิญบางคน
Ask for
- ยั่วยุ
- ร้องขอ เรียกร้อง
Ask in
- เชิญมาที่บ้าน

..............................

สรุปสำนวน Idioms ที่เคยออกข้อสอบ
A bite
	มื้อเล็ก ๆ ที่ไม่ใช่มื้อหลัก
All's well that ends well
	ถ้าบางสิ่งเริ่มต้นได้ดี ก็จะจบดี
As good as new
สิ่งที่ถูกใช้แต่มีสภาพดีเหมือนใหม่
Baby boomer (USA) 
	คนที่เกิดหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี 1946-1964 เป็นช่วงที่ประชากรเติบโตสูงสุด
The back of beyond
สถานที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง
Back to square one
	กลับไปที่จุดเริ่มต้น
Be due for 
	คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยเร็ว
Be settled 
	รู้สึกมีความสุข สบายใจ จากสถานการณ์
Believe it or not
	ใช้หน้าประโยค เพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นเรื่องจริง
Believe me (spoken) 
	เป็นเรื่องจริงแน่นอน ใช้เพื่อเน้นเรื่องเล่า
....................................

Part Two : Vocabulary ข้อที่ 16 – 30
ข้อที่ 16-20: One doesn’t belong. การสอบหาคำศัพท์ที่ไม่เข้ากลุ่ม 
ข้อสอบจะสอบความหมายของคำศัพท์ทั่วไป ซึ่งนักเรียนสามารถทบทวนโดยตรงได้ที่ 
หนังสือศัพท์ของ อ.กมล รวบรวมได้ตรงและพอดี ขอให้ download file 
เสียงคำศัพท์คู่กัน vocab601-610 เปิดหนังสือพร้อมเสียง 
จะทำให้จำได้ไว และสำคัญมาก จำแค่นี้แต่สามารถนำไปใช้จนถึง Reading ข้อ 45-60
ข้อที่ 21-25: ข้อสอบ Analogy ข้อสอบหาความสัมพันธ์ 
ข้อสอบแบบนี้ คนที่ไม่เคยเรียนฉบับจริงจะแปลอย่างเดียว เฉลยก็มีแต่แปล แต่ไม่ตีความหมาย :: ว่าคืออะไร
จากนั้นค่อยนำไปทดสอบในทุกตัวเลือก 1. -4. (download file: Analogy ใน www.kamonenglish.com)
การสร้างคำเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ 
Kinds of Word Relationships ประเภทของความสัมพันธ์
 
1.	ชนิดคำเหมือน
	scent : aroma :: magazine : periodical
2.	ชนิดคำตรงกันข้าม
	destroy : build :: remember : forget

.......................................
การเตรียมตัวสอบ Analogy นอกจากจำศัพท์ทั่วไปจากการเตรียมตัวในข้อที่ 16-20 
	ฝึกสร้างความสัมพันธ์ซึ่งโจทย์ทั่วไปจะมี 1 ขั้น และข้อสอบออกมากที่สุด คือ คำเหมือนหรือคำตรงกันข้าม 
และ กลุ่มประเภท ดังนั้นสร้างความสัมพันธ์ลองจาก คำเหมือน คำตรงข้าม จัดอยู่ในประเภท.... เช่น
adore : love :: (เหมือน)  haste : swift :: (ตรงกันข้าม) depression : emotion :: (จัดอยู่ในประเภท)
	แต่ในโจทย์ที่ยากจะต้องสร้างความสัมพันธ์ถึง 2 ขั้น เช่น
Example	MONEY : POCKET :: เงิน (สร้างความสัมพันธ์คือ อยู่ใน) กระเป๋า
		จากนั้นให้นำความสัมพันธ์ (อยู่ใน) 
......................................

ข้อที่ 26-30: เติมความหมายลงในบริบท
	ข้อสอบการอ่านข้อความที่กำหนดให้ (บริบท) และ เลือกคำศัพท์ให้เกิดความหมายสมบูรณ์ 
เป็นคำศัพท์ที่มีการบูรณาการวิทยาศาสตร์ ความรู้รอบตัว เช่น สารเคลือบฟัน หน่วยจูล เดซิเบล เป็นต้น 
	และที่ยากที่สุด คือ การจำศัพท์นำหน้าด้วย dis- in- con- com- un-
มารวมกันซึ่งยากต่อการจำและจำแนกความต่าง มีหลายคำที่ให้ความหมายเฉพาะเหตุการณ์ 
 
- CON -
Conceal vt. ปกปิด, บัง, ซ่อน	
Concede vi. vt. 1. ยอมรับ, ยอมตาม, ยอมให้, การยินยอม, ขอยินยอม 2. ให้สัมปทาน
..................................
ในส่วนนี้ผมขออ้างอิงจากตำราภาษาอังกฤษที่ได้รวบรวมมา หาอ่านได้ในตำราเทอม 1 หรือ นักเรียนสนใจดาวน์โหลด
ตำราเพื่อทบทวนได้ที่ www.kamonenglish.com เช่นเดิม ในหัวข้อ Kamonenglish Grammar book1
โดยแนะแนวจะอ้างอิงจากตำราเล่มนี้
GAT มีปริมาณการออกไวยากรณ์น้อยมาก จึงทำให้มีแต่ข้อกะทิ และออกข้อสอบมักจะสับสนในข้อ 35 และ 45
ในข้อสอบ O-NET A-NET ข้อสอบไวยากรณ์ดีมาก ๆ ออกตรงจุดประสงค์บทเรียน 
ตรงข้ามกับ GAT มักจะมีสองข้อที่สับสน วัดจุดประสงค์ได้ไม่ตรงเท่าที่ควร
แนวข้อสอบที่ออกมากสุดได้แก่ (เนื่องจากต้องการประหยัดกระดาษ ขอทำเป็น Checklist)
ด้านล่างต่อไปนี้ คือ การลำดับจากจำนวนของข้อสอบที่ออกไปมากที่สุด (ขาประจำ)
 บทที่ 1 เรื่อง WORD FORMS + บทที่ 15 เรื่อง WORD ORDERS
	เน้น Adjective และ Adverb
 บทที่ 2 เรื่อง Sentences + บทที่ 8 เรื่อง Verb + บทที่ 11 เรื่อง Nouns and Measurement
	เน้นเรื่องประธาน และ กริยา, ความสัมพันธ์ระหว่างประธานและกริยา, Determiner นำหน้านาม
	กริยา Linking Verb / Causative Verb / Modal Verb 
...................................
Part 4  Reading Comprehension
โจทย์ข้อที่ 41-45 การอ่านจับใจความ
กลยุทธ์ 	แปลตัวเลือก ดูความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของบริบทรอบข้าง
โจทย์ข้อที่ 46-60 การอ่านบทความ และ ข้อความสาธารณะ
การอ่านบทความที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน การอ่านประกาศ การอ่านกราฟ การ์ตูน บทกลอน เป็นต้น

READING COMPREHENSION การอ่านเพื่อความเข้าใจ 
•	Main idea, Main Topic, and Main Purpose Questions
•	Factual Question and Negative Questions
•	Inference Questions or Purpose Questions
•	Vocabulary-In-Context Questions
•	Context-Clues
•	Affix

1. Questions on Main Purpose
การบอกวัตถุประสงค์จะถามถึงเหตุผลที่ผู้แต่งได้เขียน เพื่อที่จะ. . .
	to discuss เพื่ออธิบาย			to tell how เพื่อบอกวิธีการ
.......................................
แนวคำศัพท์ต่าง ๆ
(เนื่องจากไม่มีเวลาทันพอจะทำงาน... เอกสารชุดนี้ใช้เวลา 5 วันเต็ม 
แต่ไม่พอจะสรุปคำศัพท์ สัมพันธ์กับการอ่าน... เช่น การแพทย์ วิทยาศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ภาษาศาสตร์ คงต้องรอ version 2.0 หน้า ติดตามได้เร็ว ๆ นี้)
Medicines 
Abate	 บรรเทา ลดลง
A pill	     ยาเม็ด
Abuse	1. การใช้ในทางที่ผิด 2. การทารุณกรรม 3. ก้าวร้างทางคำพูด
Acupuncture	การฝังเข็ม
Acute	1. เฉียบพลัน 2. ไหวพริบ
......................................
รีบ DOWNLOAD เอกสารด่วน เพื่อการเตรียมตัวสอบ

ท้ายสุดขออวยพรให้ทุกท่านสามารถสอบได้คะแนน GAT อังกฤษเกิน 100 ครับ
เอกสารทั้งหมดเป็นลิขสิทธ์ของ อ.กมล จันทร์ดวง
ใช้เพื่อเป็นวิทยาทาน ถ่ายทอดโดยไม่หวังผลประโยชน์ 


 โดย kamonenglish ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ก.ย. 52 21:34 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 9,667 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง