คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
Kru:::PracH:::
ครูปัด นิสิต มศว
จำนวนผู้ติดตาม 11 คน

++ ครู 5 ปี(หลักสูตร กศ.บ. 5 ปี) มศว ที่รับจากแอดมิสชั่นกลาง 2552 พร้อมคุณสมบัติของแต่ละวิชาเอก ++ [ No. 5916 ]

คุณสมบัติหลักของ
ผู้ที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ. 5 ปี) มศว
- เป็นผู้ที่มีใจรักที่จะประกอบวิชาชีพครู
- ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีกิริยามารยาทที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู
- เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีความอดทนในการทำงาน และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู
- ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และต้องไม่เป็นผู้ที่ร่างกายเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพครู


เกณฑ์การเลือกสายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
เพื่อเข้าเป็นนิสิตปีการศึกษา 2552
เฉพาะวิชาเอกที่เป็นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.5ปี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีอัตราส่วนดังนี้

1. GPAX 10 %

2. GPA กลุ่มสาระ 20 % ดังนี้
    2.1 ไทย 4 %
    2.2 สังคม 4 %
    2.3 ภาษาต่างประเทศ 4 %
    2.4 คณิต 4 %
    2.5 วิทย์ 4 %
3. O-NET 40 % ดังนี้
    3.1 รหัส 01 ภาษาไทย 8 %
    3.2 รหัส 02 สังคม 8 %
    3.3 รหัส 03 ภาษาอังกฤษ 8 %
    3.4 รหัส 04 คณิตศาสตร์ 8 %
    3.5 รหัส 05 วิทยาศาสตร์ 8 %
4. A-NET 30 % ดังนี้
    4.1 วิชาเอก/วิชาเฉพาะไม่เกิน 2 วิชาวิชาละ 10 % ถ้าวิชาเดียว 20 % (รหัส11-15/31-38/40-47)
    4.2 รหัส 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู 10 %
 

วิชาเอกที่เป็นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ. 5 ปี) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ที่รับจากแอดมิสชั่นกลาง 2552 มีดังนี้


1. วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว(กศ.บ. 5 ปี) 
คณะศึกษาศาสตร์
รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
ใช้เอเนท
- รหัส 12 สังคมศึกษา 2
                 - รหัส 13 ภาษาอังกฤษ 2
                 - รหัส 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู
               
2. วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา(กศ.บ. 5 ปี) 
คณะศึกษาศาสตร์
รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
ใช้เอเนท
- รหัส 11 ภาษาไทย 2 
                 - รหัส 13 ภาษาอังกฤษ 2 
                  -รหัส 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู

3. วิชาเอกภาษาไทย(กศ.บ. 5 ปี) 
คณะมนุษยศาสตร์

รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
ใช้เอเนท -
รหัส 11 ภาษาไทย 2
                 เลือกสอบภาษาที่ 3 จำนวน 1 ภาษา ได้แก่
                 - รหัส 31 ฝรั่งเศส/ รหัส 32 เยอรมัน/ รหัส 33 บาลี/  รหัส 34 อาหรับ/ รหัส 35 จีน/ รหัส 36 ญี่ปุ่น
                  -รหัส 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู

4. วิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ. 5 ปี) 
คณะมนุษยศาสตร์
รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
ใช้เอเนท
- รหัส 13 ภาษาอังกฤษ 2 
                  -รหัส 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู

5. วิชาเอกสังคมศึกษา(กศ.บ. 5 ปี) 
คณะสังคมศาสตร์
รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
ใช้เอเนท
- รหัส 12 สังคมศึกษา 2 
                 - รหัส 13 ภาษาอังกฤษ 2 
                  -รหัส 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู

7. วิชาเอกคณิตศาสตร์(กศ.บ. 5 ปี) 
8. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา(กศ.บ.5 ปี)
9. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ - เคมี(กศ.บ. 5 ปี)
10. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์(กศ.บ. 5 ปี)
11. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป(กศ.บ. 5 ปี) 
คณะวิทยาศาสตร์
รับเฉพาะสายวิทย์เท่านั้น 
* ยกเว้นเอกคณิตศาสตร์(กศ.บ. 5 ปี) รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์คำนวณ
ใช้เอเนท
- รหัส 14 คณิตศาสตร์ 2 
                 - รหัส 15 วิทยาศาสตร์ 2 
                  -รหัส 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู

12. วิชาเอกสุขศึกษา ระบบวิชาเอก - โท(กศ.บ. 5 ปี) 
คณะพลศึกษา

รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
ใช้เอเนท
- รหัส 11 ภาษาไทย 2
              - รหัส 12 สังคมศึกษา 2 
              - รหัส 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู

13. วิชาเอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา(กศ.บ. 5 ปี) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์

รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
ใช้เอเนท
- รหัส 41 ทฤษฎีทัศนศิลป์
                 - รหัส 42 ปฏิบัติทัศนศิลป์
                  -รหัส 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู

------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อหลักสูตร: การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี)
หน่วยกิต:
เรียนทั้งหมด
ไม่ต่ำกว่า 160 หน่วยกิต
ระยะเวลาเรียน: จำนวน 10 ภาคการศึกษา (5ปี) 
หลักสูตรการเรียน
- ชั้นปีที่ 1 - 4 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป/ วิชาเอกตามคณะที่ตนเองสังกัด/ วิชาชีพครูโดยคณะศึกษาศาสตร์
- ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1 ปี

ชื่อปริญญา: ปริญญาการศึกษาบัณฑิต
ชื่ออักษรย่อปริญญา:
กศ.บ.
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education
ชื่ออักษรย่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  
B.Ed.
เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
ซึ่งหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มศว เป็นไปตามาตรฐานการผลิตครูที่คุรุสภากำหนด
--------------------------------------------------------------------------------------

ถ้าพร้อมแล้ว
ก็เตรียมก้าวเข้ามาเป็นนิสิต กศ.บ. 5 ปี มศว กันได้เลยยยยย
พี่ๆยินดีต้อนรับ
ผู้ที่ใฝ่ฝันและรักในวิชาชีพครู
จำไว้ว่า
วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพชั้นสูง
ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

การศึกษา คือ 
ความเจริญงอกงาม
---ปรัชญาของ มศว---

อ่านบทความ
เรียนครูที่ไหน ไม่ภูมิใจเท่า มศว ได้ที่

http://my.dek-d.com/pk473/story/view.php?id=346764 นิสิตครู 5 ปี มศว ( อ่าน 5730 | ตอบ 5 ) ( 2008-11-12 22:54:00 ) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 5
เราเลือกเอกเคมีไว้อันดับ 3 แหละ  สาธุ  ขอให้ติดนะ
นู๋เนย^^ ( 2009-04-16 12:59:00 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4

เเล้วเจอกานพี่

เด็กเอกฟิสิกส์

bbb ( 2009-04-13 09:50:10 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3

อยากเรียนิชาเอกสังคมค่ะ

 ชอบเรียนวิชาสังคมมากกก

เพชรรัตน์ ( 2009-04-13 06:48:53 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2

อยากเรียนมากค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะค่

เพชรรัตน์ ( 2009-04-13 06:44:44 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1

ถ้าเรียนที่มศว.แล้ว จบแล้วได้ปริญญากีใบคะ

ได้ วทบ. ด้วยรึป่าว????

อยากเรียนมศว. ( 2008-12-29 13:05:35 ) แจ้งลบ
 

เสนอความคิดเห็น
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 200 KB)
*กรุณา Login ก่อนโพส