สมัครสอบตรงทั่วประเทศแม่ฟ้าหลวง

ลบ แก้ไข

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 : ระบบรับตรงทั่วประเทศ

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 : ระบบรับตรงทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรสาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่จะรับ

ลำดับที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

จำนวนรับ (คน)

1

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

75

2

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาอังกฤษ)

60

3

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาจีน)

15

4

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาจีน (สอบภาษาอังกฤษ)

10

5

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาจีน (สอบภาษาจีน)

5

6

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(เทคโนโลยีชีวภาพ)

10

7

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(จุลชีววิทยาประยุกต์)

10

8

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(วิทยาศาสตร์การเกษตร)

10

9

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

10

10

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

10

11

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี (วิทย์)

30

12

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี (ศิลป์คำนวณ)

13

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ (วิทย์)

45

14

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)

15

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ (วิทย์)

60

16

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ (ศิลป์คำนวณ)

17

บริหารธุรกิจบ

 

loading...


โดย kwang-ketnipha ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ส.ค. 51 14:50 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 25,988 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 25,988 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่