คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
จาจ้า
lunla
จำนวนผู้ติดตาม 51 คน

เรียนสายศิลป์-คำนวณ สามารถเรียนต่อพยาบาลได้หรือไม่ครับ [ No. 6052 ]

ขอถามให้หลานสาวนะครับ ปัจจุบันหลานผมเรียนอยู่ ม.5 สายศิลป์-คำนวณ ในต่างจังหวัด ตอน ม.4 เรียนสายวิทย์-คณิต แต่โรงเรียนที่เรียนขาดอาจารย์สอน ฟิสิกส์และเคมี พอขึ้น ม.5 จึงจับย้ายให้เรียนศิลป์-คำนวณ หลานอยากเรียนพยาบาล มีทางใดที่จะเรียนต่อพยาบาลได้บ้างครับ จะเป็นหลักสูตร 4 ปี หรือ 2 ปีต่อเนื่องก็ได้ครับ ขอบคุณมากสำหรับคำตอบครับ


วรพงษ์ ( อ่าน 21843 | ตอบ 11 ) ( 2008-12-16 21:56:35 ) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 11
แล้วถ้าจบ ปวช.  สาขาพยาบาล  ละค่ะสามารถเรียนต่อพยาบาลที่ไหนได้บ้างค่ะ  ช่วยบอกทีหายากมาก แบบต่อมหาลัย  หรือวิทยาลัย
b ( 2010-06-24 13:09:18 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.N.S.
3. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์
3.1 ปรัชญามหาวิทยาลัยรังสิต ปรัชญา: มหาวิทยาลัยรังสิต “สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม”
ปณิธาน: มหาวิทยาลัยรังสิต มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การออกแบบและการจัดการ ให้บัณฑิตเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ จริยธรรม คุณธรรม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และมีความมั่นใจที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศและแก่ตนเอง
3.2 ปรัชญา การจัดการศึกษาของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์มีความเชื่อว่า วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีความจำเป็นต่อสังคม และเป็นกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดควบคู่ไปกับสังคม ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาชีพในระดับทั่วไปที่เป็นเอกภาพในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาต่อไปของสมาชิกในบริการพยาบาลที่เป็นเฉพาะทางมากขึ้น ตามสภาพการพัฒนาการและความต้องการของสังคม
คณะพยาบาลศาสตร์เชื่อว่า ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้วิจารณญาณที่อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศาสตร์การพยาบาลและประสบการณ์สะสมเป็นเหตุผลในการตัดสินใจปฏิบัติการช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว ชุมชนตลอดจนสังคมได้เหมาะสมกับสภาวะปัญหาทางชีวภาพ จิตใจ และสังคมของผู้รับบริการ
คณะพยาบาลศาสตร์เชื่อว่า พยาบาลที่มีคุณค่าต่อสังคมต้องเป็นบุคคลต้องกอปรด้วยสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม มีจิตสำนึกต่อการให้บริการและมีการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
คณะพยาบาลศาสตร์เชื่อว่า สติปัญญาและคุณธรรมของนักศึกษาจะพัฒนาได้ดีในระบบการศึกษาที่กระตุ้นการใช้ความคิดอำนวยโอกาสและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มีคลังวิทยาการและวิธีการสอนที่ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีการศึกษาที่ผสมผสานความรู้ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศาสตร์การพยาบาล รวมทั้งอำนวยสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสร้างสมฉันทาคติในวิชาชีพ จริยธรรม ความรับผิดชอบและความสนใจในปัญหาสังคมของนักศึกษา
ดังนั้น การจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงมุ่งที่การผลิตพยาบาลที่มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถในการพยาบาล มีคุณภาพ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมโดยการจัดระบบการศึกษาที่กระตุ้นการใช้ความคิด มีคลังวิทยาการ และการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งอำนวยสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบของนักศึกษา รวมทั้งการจัดการศึกษาที่สร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือทั้งในระดับบุคคล และองค์กร เพื่อให้ผลผลิตที่เป็นพยาบาลที่มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ต่อไป
3.3 กรอบแนวคิดของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ยึดมโนมติหลักเกี่ยวกับการพยาบาล ต่อไปนี้ เป็นแนวคิดพื้นฐานของการจัดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2550 คนเป็นองค์รวมซึ่งเป็นบูรณาการของชีว-จิตสังคมเป็นหนึ่งเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างแบ่งแยกไม่ได้ คนจึงมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาดุลยภาพของชีวิต การเจริญเติบโต การพัฒนาการและคุณภาพชีวิต คนมีความต้องการพื้นฐานในลักษณะเดียวกัน แต่เนื่องจากพื้นฐานทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกันจึงทำให้คนมีความเป็นปัจเจกบุคคลที่มีความต้องการทางด้านชีว-จิตสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการให้การพยาบาลแก่บุคคล พยาบาลจึงต้องวิเคราะห์ความต้องการของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นองค์รวมชีว-จิตสังคมอย่างมีระบบ และให้การพยาบาลที่เหมาะกับความต้องการชีว-จิตสังคมของแต่ละบุคคลในแต่ละเวลาและสภาวการณ์ สิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบทางด้านชีวภาพ กายภาพ เคมี สังคมและวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอกบุคคล คนเป็นระบบย่อยในสิ่งแวดล้อมรวมถึงครอบครัว ชุมชน และสังคม เนื่องจากคนอาศัยสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตและการพัฒนาการ คนจึงมีการแลกเปลี่ยนสสาร พลังงาน และข่าวสารกับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเพื่อคงไว้ซึ่งดุลยภาพสรีระและดุลยภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับตัวของคนและในการพยาบาลบุคคล สุขภาพเป็นภาวะที่บุคคลสามารถปรับตัวทางด้านชีว-จิตสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงในวงจรชีวิต
อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้ ความเจ็บป่วยเกิดขึ้น เนื่องจากบุคคลไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมได้ตามปกติ ในภาวะเจ็บป่วยบุคคลจึงต้องการการดูแลช่วยเหลือจากครอบครัว ชุมชนและทีมสุขภาพ การพยาบาลเป็นกระบวนการที่มุ่งช่วยเหลือบุคคลในการปรับตัว ทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วยช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านชีว-จิตสังคมเพื่อรักษาดุลยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต การพยาบาลจึงเป็นบริการที่ให้แก่ชีวิตมนุษย์โดยตรงซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันความเจ็บป่วย การดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพผู้เจ็บป่วยเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมแวดล้อมได้อย่างมีคุณภาพ
3.4 วัตถุประสงค์
เมื่อบัณฑิตสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะมีคุณสมบัติและมีความสามารถ ดังนี้
3.4.1 ให้การพยาบาลในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความเจ็บป่วย ดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาและยุคสมัย
3.4.2 คิดวิเคราะห์ และตัดสินใจในการให้การพยาบาลบุคคลในฐานะที่เป็นองค์รวม โดยใช้
กระบวนการพยาบาล
3.4.3 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิจารณญาณในการวินิจฉัย
ความผิดชอบชั่วดีในการประกอบวิชาชีพ และในการดำรงชีวิต
3.4.3 มีจิตวิญญาณ และจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อบุคคล
และสังคม ซึ่งเป็นผู้รับบริการโดยรวม
3.4.4 พัฒนาตนเองทางด้านความเป็นผู้นำ และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
3.4.5 ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการพัฒนาวิชาชีพ ร่วมมือ สนับสนุน และส่งเสริม
องค์กรวิชาชีพ และดำรงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของวิชาชีพ
3.4.6 ติดต่อสื่อสารและร่วมมือประสานงานด้านบริการสุขภาพอนามัยร่วมกับบุคลากรใน
ทีมสุขภาพและบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่น
3.4.7 เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ
4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (สายวิทยาศาสตร์) ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
5. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
5.1 การทดสอบความรู้ผู้สมัครต้องสอบผ่านการสอบคัดเลือกร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือผ่านการสอบคัดเลือกตามระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต
5.2 การสอบสัมภาษณ์
5.3 การตรวจร่างกาย
6. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 8 ภาคการศึกษาปกติ และ 3 ภาคการฤดูร้อน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 8 ปี
7. การสำเร็จการศึกษา
7.1 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 8 ภาคการศึกษาปกติ และ 3 ภาคฤดูร้อนทั้งนี้ต้องไม่เกิน 8 ปี
7.2 ต้องเรียนครบถ้วนตามหลักสูตร ค่าระดับเฉลี่ยสะสมรวมไม่ต่ำกว่า 2.00 และค่าระดับเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 2.00
8. หลักสูตร
8.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต
8.2 โครงสร้างหลักสูตร
8.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต ประกอบด้วย
13.2.1.1 กลุ่มรายวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
13.2.1.2 กลุ่มรายวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
13.2.1.3 กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
13.2.1.4 กลุ่มรายวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
13.2.1.5 กลุ่มรายวิชาพลศึกษาและหรือนันทนาการ 2 หน่วยกิต
8.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต ประกอบด้วย
13.2.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (วิชาแกน) 32 หน่วยกิต
13.2.2.2 วิชาชีพ 71 หน่วยกิต
ก. วิชาภาคทฤษฎี 45 หน่วยกิต
ข. วิชาภาคปฏิบัติ 26 หน่วยกิต
8.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 485,100 บาท
 
พลอยเรียนอยู่ที่นี่ค่ะ มีอะไรสอบถามได้นะค่ะ 
พลอยค่ะ ( 2010-03-23 22:52:57 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9

ถ้าอยากเรียนจริงๆตอนนี้ เค้ามีทางใหม่ เป็นหลักสูตรระยะสั้น อบรม 6 เดือน ส่งฝึกงานมีเบี้ยเลี้ยงด้วย เห็นเพื่อนไปสมัครเรียนกัน อยู่แถว ทาวน์อินทาวน์ ชื่อโรงเรียนสวัสดี บริบาล  ลองเช็คที่www.sawasdeeNC.com ดูนะ......

น้องเมย์ ( 2010-02-24 16:52:15 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8

มาเรียนที่วิทยาลัยนครราชสีมาสิ ไม่จบสายวิทย์เขาก็รับนะ

แก้ว ( 2010-02-04 13:55:23 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/2)
(Sutharak Health Care Training School) 

กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย

หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. ใบรับแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด (ออกไม่เกิน 3 เดือน)

ความมั่นคงในการทำงาน นักศึกษาสามารถทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลของเอกชนชั้นนำ ในตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล" คลีนิคเวชกรรม / คลินิก
ศัลยกรรมความงาม / คลีนิคทันตกรรม / คลีนิครักษาโรคทั่วไป/ ร้านขายยา / สปาและศูนย์ความงาม ฯลฯ
2. โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง"
3. บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
4. งานในต่างประเทศในตำแหน่ง "ผู้บริบาลผู้สูงอายุ"

การบรรจุงาน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ณ ปัจจุบันคือ เราเป็นโรงเรียนแห่งอาชีพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดีและมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้
- รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 - 12,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความขยันในการขึ้นเวร)
- มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท
- มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ

สวัสดิการฟรี! ตลอดหลักสูตร
• หอพักนักศึกษา แยกชาย - หญิง ดูแลโดยอาจารย์ 24 ชั่วโมง
• Internet Hi-speed 10 Mb. 24 ชั่วโมง
• อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ - หนังสือประกอบการเรียน 
• เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด  และชุดพละ 1 ชุด
• สอนการแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ
• สอนเสริมภาษาอังกฤษ  และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ฟรี!  ตลอดหลักสูตรเมื่อเจ็บป่วย
• กิจกรรมนันทนาการ  และศึกษาดูงานในโรงพยาบาล
• ค่าเรียนถูก สามารถผ่อนชำระหรือกู้ยืมกับ ธกส. ได้ (ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น)
• ชำระค่าลงทะเบียนเพียง  5,000  บาท เข้าเรียนได้ทันที !

รุ่นที่ 7/2553 เปิดเรียน วันที่  19  มกราคม  2553
รุ่นที่ 8/2553 เปิดเรียน วันที่  29  มีนาคม  2553
รุ่นที่ 9/2553 เปิดเรียน วันที่   9   มิถุนายน  2553

รับจำนวนจำกัด !

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :  
อาจารย์โอ๋     โทร :  089-553-0559
อาจารย์เนตร โทร :  086-531-6530
อาจารย์ใหม่  โทร : 086-624-5588  
โทรสาร : 02-300-0747

E-mail : sutharak2009@hotmail.com
www.sutharak.com

*** มีทุนการศึกษาให้กู้ยืม ภายใต้เงื่อนไขของโรงเรียน ***

โรงเรียนบริบาล, บริบาล, การบริบาล,  ผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาล, รามคำแหง, การดูแลเด็กเล็ก,  การดูแลผู้สูงอายุ, โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล, โรงเรียนสร้างอาชีพ, ฝึกงาน

sutharak ( 2009-12-22 15:32:39 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6

ทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลในโรงบาลแล้วจะสามารถเรียนต่อพยาบาลได้ไหมค่ะแล้วจะไปเรียนที่ไหนได้บ้างในจังหวัดเชียงใหม่และต้องเอาหลักฐานอะไรบ้างค่ะที่จะต้องยื่นหากเรียนได้  ขอบคุณค่

สุนิสา ( 2009-11-12 14:08:16 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5

เรียนสายศิลป์สามารถเรียนพยาบาลได้ไหมค่ะ  ตอนนี้หนูเรียนอยู่ ม.4 สายศิลป์

ร.ร.กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ค่ะ หนูและเพื่อนอยากรู้ค่ะ(ช่วยตอบให้ด้วยนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ)

น.ส. เมรินทร์ บริบาล ( 2009-09-26 23:44:07 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
เป็นผู้ช่วยพยาบาลสามารถสอบเป็นพยาบาลได้หรื่ปล่าวค่ะ
อนุธิดา จำพันธุ์ ( 2009-09-10 11:29:07 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3

ก็เรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาล

 

 

แล้วก็เรียนต่อพยาบาลน่าจะได้นะ

 

 

*-*

deity ( 2009-08-30 18:50:01 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2

ต้องเรียนสายวิทย์เท่านั้นครับ

 ถ้าอยากเป็นจริงอาจจะต้องไปเรียนต่อ กศน สายวิทย์ครับ แล้วจึงมีสิทธิ์สมัครได้

tt ( 2009-08-29 17:33:01 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1

โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดหลักสูตรวิชา พนักงานโรงพยาบาล สาขา ผู้ช่วยดูแลผู้ป่วย เพื่อตอบสนองความต้องสูตรตลาดแรงงานในปัจจุบันที่กำลังขาดแคลนบุคลากร โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ( Nurse Aid)
2. หลักสูตรนานาชาติ (แคนาดา)

หลักสูตรการเรียนการสอนโดยแพทย์ พยาบาล รวมทั้งฝึกปฎิบัติงานจริง ณ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท รวมทั้งสอนเสริมภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท กำลังเปิดรับสมัครผู้เรียนในหลักสูตรวิชา พนักงานโรงพยาบาล สาขา ผู้ช่วยดูแลผู้ป่วย ระยะเวลาเรียน 1 ปี เมื่อศึกษาจบจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล และพนักงานผู้ช่วยบุรุษการพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำกว่า 250 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานในคลีนิค ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล และบริษัทสุขภาพ เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
กำหนดการเปิดรายงานตัว รุ่นที่ 78 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.00 น. - 18.00 น. โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เพศชาย-หญิง
- อายุ 17-35 ปี
- มีความประพฤติดี สุขภาพแข็งแรง
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.6, ปวช.-ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

เมื่อศึกษาจบ สามารถทำงานที่ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 ,โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 , คลีนิกโครงข่ายอีก 13 แห่ง และจะได้รับการจองตัวเข้าทำงานก่อนจบ ที่โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

สามารถสมัครเรียนได้โดยการสอบสัมภาษณ์ ค่าสมัคร 9,900 บาท ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 43,000 บาท ซึ่งสามารถกู้กองทุนเพื่อการศึกษา ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0-2769-2000 ต่อ 7301-7304

thanita ( 2009-03-10 11:30:49 ) แจ้งลบ
 

เสนอความคิดเห็น
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 200 KB)
*กรุณา Login ก่อนโพส