สื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ลบ แก้ไข

          สื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา
1.      ความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรม หมายถึง การสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบ ระบบ การคิด การแสวงหา รูปแบบใหม่ๆ ของสื่อ เทคนิควิธี กิจกรรม วิธีการใหม่ๆ
2.      ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษาได้มีผู้คิดพัฒนาขึ้นมาเป็นจำนวนมากสามารถจำแนกได้ดังนี้
1.      จำแนกตามผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.1   ประเภทสื่อสำหรับครู ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู เอกสารประกอบการสอน ชุดการสอน (สื่อประสม) หนังสืออ้างอิง เครื่องมือวัดผล อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ
1.2   ประเภทสื่อสำหรับนักเขียน ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป เอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกปฏิบัติใบงาน แบบฝึกหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุดเพลง ชุดเกม การ์ตูน
2.      จำแนกตามลักษณะของนวัตกรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
2.1    ประเภทเทคนิควิธีการหรือกิจกรรมเช่น บทบาทสมมุติ การสอนเป็นคณะ การสอนแบบ
ศูนย์การเรียน การเรียนเพื่อความรอบรู้ การสอนโดยใช้พี่เลี้ยง การเรียนตามความสามารถ การศึกษาเป็นรายบุคคล รูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม การสอนความคิดรวบยอดด้วยวิธีสอนอุปนัยและนิรนัย ฯลฯ
2.2    ประเภทสื่อการเรียนการสอนเช่น บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการสอน ชุดสื่อประสม บทเรียน
โมดูล วีดีทัศน์ สไลด์ประกอบเสียง แผ่นโปร่งใส เกม เพลง ใบงาน บทเรียนที่ใช้
ความพิวเตอร์ช่วยสอน
3.      หลักในการเลือกนวัตกรรม
การเลือกวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ครูผู้สอนจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่อไป
1.      หลักจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อให้สามารถเลือกนวัตกรรมมาใช้ได้สอดคล้องกับความสนใจและธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละวัย
2.      ทฤษฎีและหลักการสอนเพื่อนำมากำหนดเทคนิควิธี หรือกิจกรรม หรือสื่อการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา
3.      ชนิดและประเภทของนวัตกรรมเพื่อให้สามารถเลือกมาใช้ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข
            4. การออกแบบนวัตกรรม
เมื่อเลือกนวัตกรรมที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาแล้ว ครูผู้สอนจะต้องกำหนดโครงสร้างของนวัตกรรมให้ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการสร้าง
โครงสร้างสำคัญๆ ของนวัตกรรมประกอบด้วย
1.    วัตถุประสงค์ของนวัตกรรมเป็นการระบุเฉพาะวัตถุประสงค์หรือผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นโดยตรงจากนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเท่านั้น และจะต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มุ่งตรงต่อการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องของนักเรียนในเรื่องนั้นๆ อย่างแท้จริง มีความเป็นรูปธรรมสามารถวัดได้
2.    ลักษณะหรือส่วนประกอบของนวัตกรรมนั้นๆ เช่น ถ้าเป็นนวัตกรรมประเภทเอกสารจะต้องร่างเค้าโครงให้ชัดเจนก่อนว่า ในเอกสารนั้นจะมีสาระสำคัญอะไรบ้าง จะนำเสนออะไรก่อนหลัง วิธีนำเสนอเป็นแบบใด และโดยภาพรวมของเอกสารจะมีรูปร่างสำคัญประกอบด้วย คำนำ สารบัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมแบบทดสอบท้ายเล่ม
5. หลักการการสร้างนวัตกรรม
            การสร้างนวัตกรรมจำเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องศึกษาหลักการ แนวคิด หรือทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมชนิดนั้นๆ เพื่อให้สร้างนวัตกรรมได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ในที่นี้จะนำมายกตัวอย่างพอเป็นสังเขป เช่น
-          หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ช่วยให้ครูผู้สอนเข้าใจถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถที่จะเลือกเทคนิควิธี กิจกรรม หรือสิ่งต่างๆ มาใช้จัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัย
-          ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นส่วนที่จะช่วยให้ครูทราบว่า ในเงื่อนไขหรือสภาวการณ์แบบใดนักเรียนจึงจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด
-          หลักการสอนเป็นหลักการในการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้ครูเลือกเทคนิควิธี หรือกิจกรรม หรือสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาและปรัชญาของหลักสูตรนั้นๆ
-          หลักการสอนทั่วไปเช่น การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การสอนจากง่ายไปหายาก จากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม หรือการสอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม
-          หลักการสอนเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาเช่น การสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา หรือการสอน
จริยศึกษาด้วยกระบวนการสร้างค่านิยม
-          หลักจิตวิทยานวัตกรรมประเภทต่างๆก่อนที่จะเลือกนวัตกรรมใดมาใช้จัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจำเป็นต้องรู้ถึงหลักจิตวิทยาของสื่อนวัตกรรมนั้นๆ เป็นอย่างดี เพื่อจะได้เลือกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม เช่น บทเรียนสำเร็จรูปยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูมและทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ เป็นต้น

ขอขอบคุณหนังสือ การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
www.satapornbooks.com
 

loading...


โดย MadamRead ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ม.ค. 56 15:48 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 20,308 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 20,308 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง