ข้อมูล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ลบ แก้ไข

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตร 4 ปี

 

ชื่อหลักสูตร          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

       Bachelor of Science Program in Crop Production  Technology

 

 

ชื่อปริญญา           วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

                             Bachelor of Science (Crop Production  Technology)

                                วท.. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)                                 B.S. (Crop Production  Technology)

 

 

หลักสูตร 4 ปี = 140  หน่วยกิต

 

คุณสมบัติผู้สมัครโควตา

                             *  มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4-5  ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.25

                             *   กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษา

                                  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (เท่านั้น)

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ 

                            ทำการสอนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการทางการผลิตพืช รู้จักวิเคราะห์ถึงที่มาของปัญหาตลอดจนเหตุและผล ภาคปฏิบัติเน้นฝึกให้เกิดทักษะและความชำนาญในการแก้ปัญหาและอุปสรรคทางด้านการผลิตพืช รวมทั้งทักษะการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตพืช โดยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร แบ่งวิชาการสอนเป็นหมวดต่าง ๆ  คือ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช สรีรวิทยา  การผลิตของพืช การปรับปรุงพันธุพืช  ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาดังต่อไปนี้

                                *   พันธุศาสตร์ประยุกต์                                   *  ปฐพีศาสตร์ประยุกต์

                                *   กีฎวิทยาการเกษตร                                     *  สรีรวิทยาของพืชประยุกต์

                                *   การจัดการดินและการให้น้ำ                       *   เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช

                                *   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว                       *  เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม

ฯลฯ

ค่าใช้จ่าย       ( เฉพาะภาคเรียนที่ 1)

                  *  ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า                  7,000  บาท   

                  *  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประมาณ                    12,000  บาท     (ชำระในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่)

หมายเหตุ   ส่วนภาคเรียนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของนักศึกษาเองไม่เกินภาคเรียนละ 7,000 บาท

                 

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 

                             สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เช่น รับราชการในหน้าที่นักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนาอาชีพการเกษตรตามกรม กองต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชแบบครบวงจร        การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร และผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้

 loading...


โดย mjuphrae ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 ก.ย. 51 13:29 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 35,974 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 35,974 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง