ประกวด'อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน'ชิงถ้วยพระราชทาน

ลบ แก้ไข

 

 

 
 
UploadImage'


จัดโครงการประกวด Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน'
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ชิงถ้วยพระราชทาน
 
 
เนื่องในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา พระราชกรณียกิจของพระองค์ในการพัฒนาประเทศนั้นต่อเนื่องยาวนานในทุกด้าน ทรงเป็นมิ่งขวัญสถิตย์กลางใจพสกนิกรทุกหมู่เหล่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่ 2 เมษายน เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติและเป็นวันรักการอ่าน จากพระจริยวัตรและความสนพระทัยในการอ่าน การจดบันทึก การเขียนและการเรียนรู้ บังเกิดเป็นพระราชนิพนธ์จำนวนมาก ที่เป็นแบบอย่างอันงดงามให้แก่เด็กและเยาวชนไทย
 
จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการศึกษา การอ่านและการเรียนรู้ของประเทศไทยจากแหล่งต่างๆ ระบุตรงกันว่า เด็กและเยาวชนไทยยังอ่านหนังสือค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทย อาทิ ผลการประเมินของ PISA ด้านการอ่านในปี 2543 - 2552 และ IMD World competitiveness Yearbook ปี 2554 พบว่า ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติด้านการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 51 จากประเทศทั้งหมด 59 ประเทศ การพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ลดลง อนึ่ง หากย้อนทบทวนการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า เมื่อปี 2547-2548 กระทรวงศึกษาธิการได้รณรงค์ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ "โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา" เป็นผลให้สถิติด้านการอ่านของเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
 
ดังนั้น สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิตจึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดทำโครงการ"Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเป็นการปลูกฝัง สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทุกสังกัด
 
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 
เปิดรับสมัคร       :     ตั้งแต่วันนี้ -31 พฤษภาคม 2556
 
เริ่มอ่านหนังสือ   :     15 มิถุนายน 2556
 
 
โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.readthailand.com

กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็นรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน
 
การส่งใบสมัคร
 
- สแกนใบสมัคร และส่งไฟล์มาที่ readthailand@tkpark.or.th
-แฟกซ์ใบสมัครมาที่ศูนย์ประสานงาน 02-891-8536
 
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
 
การพิจารณาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
โครงการฯ จัดแบ่งโรงเรียนออกเป็น 3 ขนาด โดยโรงเรียนแต่ละขนาดจะแข่งขันกันภายในกลุ่มของตนเองดังนี้
 
โรงเรียนขนาดเล็ก    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน น้อยกว่า 150 คน

โรงเรียนขนาดกลาง    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 151-300 คน

โรงเรียนขนาดใหญ่     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 301 คนขึ้นไป

หมายเหตุ : ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา
 
คุณสมบัติของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมประกวด

เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาทุกสังกัด
เป็นสถานศึกษาที่มีห้องสมุดหรือมุมหนังสือที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
เป็นสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูมีความกระตือรือร้นกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน
 
เกณฑ์การตัดสิน
 
การพิจารณาจะแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้
 
ด้านบริหารจัดการส่งเสริมการอ่าน
ด้านมาตรฐานการส่งเสริมการอ่าน
ด้านประสิทธิภาพของแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต
ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
ด้านคุณภาพเชิงประจักษ์
 
พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน โดยใช้คะแนนจาก 2 ส่วน ดังนี้
 
ส่วนที่ 1 : โรงเรียนขนาดเล็กคะแนนเฉลี่ยรวมได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 65
               โรงเรียนขนาดกลางคะแนนเฉลี่ยรวมได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70
               โรงเรียนขนาดใหญ่คะแนนเฉลี่ยรวมได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75
ส่วนที่ 2 : การจัดลำดับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยรวมตามขนาดของโรงเรียนเพื่อนำมาจัดลำดับ
 
การตัดสิน
 
การตัดสินระดับเขต (สพป.)
ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) โดยเขตแต่งตั้งกรรมการ 1 ชุดตัดสินตามเกณฑ์ที่คณะทำงานโครงการฯ กำหนดให้ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าประกวดระดับจังหวัดต่อไป

รางวัลการประกวด โรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และภาคีเครือข่าย
 
การตัดสินระดับจังหวัด
 
ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินระดับจังหวัดซึ่งมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต1 ของแต่ละจังหวัด เป็นประธานตัดสินตามเกณฑ์ที่คณะทำงานโครงการฯ กำหนดให้ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าประกวดระดับเขตตรวจราชการต่อไป
รางวัลการประกวด โรงเรียนจะได้รับป้ายประกาศ และเกียรติบัตรจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และภาคีเครือข่าย
 
การตัดสินระดับเขตตรวจราชการ
 
ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินระดับเขตตรวจราชการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เป็นกรรมการและผู้ตรวจราชการเป็นที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป
 
รางวัลการประกวด โรงเรียนจะได้รับ โล่ ป้ายประกาศและเกียรติบัตรจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และภาคีเครือข่าย
 
การตัดสินระดับประเทศ
 
ตัดสินโดยคณะกรรมการระดับชาติจำนวน 2ชุด โดยแยกตามขนาดของโรงเรียน
ชุดที่ 1 : คณะกรรมการประเมินภาคสนาม จำนวน 3 คณะๆ ละ 5 คน
ชุดที่ 2 : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการนำเสนอ จำนวน 3 คณะๆ ละ 5 คน

รางวัลการประกวด
 
          รางวัลชนะเลิศ : ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / เกียรติบัตร / เงินรางวัล / ศึกษาดูงานต่างประเทศ
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี / เกียรติบัตร / เงินรางวัล
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ / เกียรติบัตร / เงินรางวัล
          รางวัลชมเชย 3 รางวัล : โล่รางวัลจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ / เกียรติบัตร
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์ประสานงานโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน 987/1 ถนนเพชรเกษม 4 บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 081-906-2396, 083-711-4585 โทรสาร. 02-891-8536

 

 

loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 เม.ย. 56 22:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,947 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง