โรงเรียนนายร้อยตํารวจ เปิดรับบัณฑิตศึกษา สาขานิติวิทยาศาสตร์

ลบ แก้ไข

 

 

UploadImage

คณะนิติวิทยาศาสตร  โรงเรียนนายรอยตํารวจจะดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขานิติวิทยาศาสตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖     มีรายละเอียดดังตอไปนี้.-
 
๑. จํานวนที่รับ
 
   รับจากบุคคลทั่วไป เพศชาย/หญิง  จํานวน  30 คน
 
๒. พื้นความรูและคุณสมบัติของผูสมัคร  
 
๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรทุกสาขาวิชา   หรือปริญญาตรีสาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตร หรือสาขารัฐประศาสนศาสตร  

๒.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ไมนอยกวา ๒ ป

๒.๓ ผูสมัครเขาศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากขอ ๒.๑ และ ๒.๒  จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

๒.๔ มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศโรงเรียนนายรอยตํารวจ 

3. ผูไมมีสิทธิสมัครเขาเปนบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ผูไมมีคุณสมบัติและลักษณะตามที่ระบุไวในขอ 2
 
4. วิธีการสมัคร  
 
๔.๑  สมัครทางอินเทอรเน็ตทางเว็บไซต www.rpca-admission.com เทานั้น โดยรับสมัครตั้งแตวันนี้ ถึง ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ยกเวน วันสุดทายที่รับสมัครวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ จะรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. 

๔.๒  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน  ๑,๒๓๐.- บาท หนึ่งพันสองรอยสามสิบบาทถวน แบงเปน
 
-คาธรรมเนียมการสอบ จํานวน  ๑,๒๐๐.- บาท  
-คาธรรมเนียมธนาคาร และคาบริการทางอินเทอรเน็ต  จํานวน  ๓๐.-  บาท 
ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ
         
การชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ดําเนินการโดยนําแบบฟอรมการชําระ
เงินไปชําระเงินผานเคานเตอรที่ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ภายในวัน  และเวลาทําการของสาขานั้นๆ  

ทั้งนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ  เมื่อผูสมัครสอบไดชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัคร
สอบแลว และจะไมคืน เงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  ผูสมัครสอบที่ชําระเงินแลว  สามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  สถานที่สอบ  และพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบฉบับสมบูรณ  ซึ่งจะมีการระบุเลขลําดับสมัคร  และรหัสประจําตัวสอบ  ไดที่เว็บไซต  www.rpcaadmission.com   ไดตั้งแตวันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๖  เปนตนไป

๕. การดาวนโหลดระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือก
 
       ผูสมัครสอบทางอินเทอรเน็ตที่ชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว  สามารถเขามา Download ระเบียบการทั่วไปและแนวขอสอบ  ไดที่เว็บไซต  www.rpca-admission.com หลังจากวันที่ไดชําระเงินไปแลว ๒ วันทําการ หากชําระเงินแลวแตไมสามารถ Download ระเบียบการทั่วไปและแนวขอสอบได สามารถโทรศัพทสอบถามไดที่  ๐ ๓๔๓๑ ๑๑๑๐

๖. หลักฐานที่ใชการสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต

ผูสมัครสอบตองเตรียมไฟลรูปถายครึ่งตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวน  แตงกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ ถายไวไมเกิน  ๓ เดือน ขนาด ๑๐๐ Kb. ประภทของไฟลเปน .JPG หรือ .GIF เพื่อใชประกอบในการสมัครสอบ หากรูปถายไมถูกตองอาจสงผลตอการตรวจสอบตัวบุคคลในการเขาสอบและกรรมการคุมสอบอาจไมอนุญาตใหเขาสอบ  จะถือเปนความบกพรองของผูสมัครสอบเอง  และจะอางวาระบบรับสมัครสอบไดทําการรับสมัครไวแลวไมได

๗. หลักฐานที่ตองนํามาในวันสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ

๗.๑  บัตรประจําตัวสอบที่ปรากฏรูปถายของผูสมัครสอบ  ระบุเลขลําดับสมัคร  รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด  เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน และลงลายมือชื่อ  จึงจะถือวาสมบูรณ  

๗.๒ บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให โดยมีรูปถายของผูสมัครสอบติดอยู และมีตราหนวยงานราชการที่เกี่ยวของประทับรับรอง  

ข้อมูลอื่น ๆ 

 

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 30 เม.ย. 56 15:34 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,541 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง