ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับตรง 2557 พร้อมมอบ 130 ทุนวไลยอลงกรณ์

ลบ แก้ไข

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับตรง 2557 พร้อมมอบ 130 ทุนวไลยอลงกรณ์ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิด

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2557 พร้อมมอบทุนวไลยอลงกรณ์ 
 
กำหนดการรับสมัครรอบที่ 2 วิธีรับตรง (เสียค่าสมัคร 300 บาท)
 
ผู้สมัครคณะครุศาสตร์ต้องมีคะแนน PAT จึงจะมีสิทธฺิ์สมัคร

รับสมัคร
 
วันนี้ ถึง วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 (รับสมัครออนไลน์)
(ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียม 10 บาท ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557)
 
วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ชำระเงินค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จำนวน 300 บาท)
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557
 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
 
- สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์) และ เวลา 11.00 – 12.00 น.
   (วิชาความถนัดของสาขาวิชา ส้าหรับบางสาขาในคณะครุศาสตร์)
 
- สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.00 น. (นำบัตรประจำตัวผู้สมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครยื่นต่ออาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557
 
สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาที่เลือกอันดับ 1)
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557
 
รายงานตัวชำระเงินและชำระเงิน วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557
 
ทุนการศึกษา

ทุนวไลยอลงกรณ์ 1
สนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยให้ทุนเรียน ฟรีตลอดหลักสูตร 30 ทุนเป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ทุน
และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 ทุน
คุณสมบัติจบ ม.6 หรือเทียบเท่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนตั่งแต่ 3.50 ขึ้นไป
 
ทุนวไลยอลงกรณ์ 2
สนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 100 ทุน เป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60 ทุน และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 ทุน
คุณสมบัติจบ ม.6 หรือเทียบเท่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.50
 
โครงการพี่ชวนน้อง
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
 
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องกรอกใบสมัครขอเข้าร่วมโครงการให้เรียบร้อยและสมบูรณ์พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรนักศึกษา
 
- คุณสมบัติผู้สมัครใหม่ลงทะเบียนเต็มจำนวน 5 คนขึ้นไปผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1 ภาคการศึกษา
 
- ผู้สมัครใหม่ลงทะเบียนเต็มจำนวน 10 คน ขึ้นไปผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนยกเว้น ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 2 ภาคการศึกษา
 
 
สถานที่รับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 พ.ย. 56 10:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,311 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง