โรงเรียนจ่าอากาศ รับม.ต้น-ม.ปลายเข้าเรียน 3 หลักสูตร

ลบ แก้ไข

โรงเรียนจ่าอากาศ รับม.ต้น-ม.ปลายเข้าเรียน 3 หลักสูตร

 

โรงเรียนจ่าอากาศ รับม.ต้

โรงเรียนจ่าอากาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 2557

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร 3 ปี 
 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.- 
 
 1.1 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียน 
จ่าอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด) สำหรับในปี 2557 นี้ ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2539 ถึงปี พ.ศ.2542 เท่านั้น 
 1.2 คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่่ากว่า 2.00 
 1.3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยก่าเนิดแล้ว มารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ 
 1.4 มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ พ.ศ.2511 (รายละเอียดตาม ผนวก ก) 
 1.5 เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 
 1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
 1.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคย 
ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
 1.9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใดๆ 
 1.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 1.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ 
 1.12 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียน จ่าอากาศ 
 1.13 ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

2. หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร 2 ปี
 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.- 
 
 2.1 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียน 
จ่าอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด) สำหรับในปี 2557 นี้ ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2537 ถึงปี พ.ศ.2540 เท่านั้น 
 2.2 คุ ณ วุ ฒิ สำเ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
 2.3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ 
 2.4 มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกายตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารและระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ฯ (รายละเอียดตาม ผนวก ก) 
 2.5 เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 
 2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
 2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคย 
ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท่าโดยประมาท 
 2.9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใดๆ 
 2.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 2.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ 
 2.12 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียน จ่าอากาศ 
 2.13 ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
 
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น หลักสูตร 2 ปี
 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.- 
 
 3.1 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียน 
จ่าอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด) สำหรับในปี 2557 นี้ ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2537 ถึงปี พ.ศ.2540 เท่านั้น 
 3.2 คุ ณ วุ ฒิ สำเ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
 3.3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ 
 3.4 มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกาย ตามที่ก่าหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารและระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ฯ (รายละเอียดตาม ผนวก ก) 
 3.5 เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 
 3.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 3.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
 3.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคย 
ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท่าโดยประมาท 
 3.9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใดๆ 
 3.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 3.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ 
 3.12 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
 3.13 ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

การจำหน่ายระเบียบการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.56 เป็นต้นไป ที่โรงเรียนจ่าอากาศ, กองบินต่างๆ รร.การบิน และ รร.นอ. ผู้สมัครสามารถสั่งซื้อระเบียบการทาง
ไปรษณีย์ได้ 

รับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.56 ถึง 31 ม.ค.57 http://www.atts.ac.th 
 
สมัครด้วยตนเอง วันที่ 1 - 7 ก.พ.57 เวลา 08.30 - 15.00 น. 
ณ ห้องประชุม  โรงเรียนจ่าอากาศ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 

รายละเอียดอื่น ๆ http://www.atts.ac.th/


 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 พ.ย. 56 16:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,024 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง