โรงเรียนการไปรษณีย์ รับม.6เรียน1ปี จบได้บรรจุเป็นพนักงาน

ลบ แก้ไข
โรงเรียนการไปรษณีย์ รับม


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2557 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จำนวน 210 คน แบ่งเป็นชาย 130 คน หญิง 80 คน
 
ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อัตราเงินเดือน 10,150 บาท
 
เกณฑ์การรับสมัคร 
 
คุณวุฒิการศึกษา
 
-สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
 
-เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
-สัญาชาติไทย
 
-เพศหญิง โสด เพศชาย ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว
 
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2532 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2540)
 
-ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 
-เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
 
-มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือโรคต่อไปนี้
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาสเพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
 
-ไม่ เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากกงานไว้ก่อนหรือต้องคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท
 
-ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 
-ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรงจากหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท
 
-ไม่เคยถูกลงโทษให้อก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ
 
การสมัครสอบ
 
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ในเวลาทำการ) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.com
 
โดยในวันสมัครผู้สมัครต้องเตรียมค่าสมัครสอบ/หลักฐานประกอบดังนี้
 
-ใบสมัคร
 
-บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
รูปถ่ายหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป 
 
-ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบ และผังที่นั่งสอบ วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.com
 
การสอบคัดเลือก
 
วิชาที่สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การทดสอบทัศนคติ และการสอบสัมภาษณ์เมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบข้อเขียน
 
วัน เวลาและสถานที่สอบ วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.
 
ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 18 กรกฏาคม 2557
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 เม.ย. 57 13:08 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,545 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,545 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย sarinya sungsiri
IP : 223.206.94.***
แล้วปี 58 ล่ะ
ข้อสอบยากจัง

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง