ทุนระดับปริญญามอบให้ทั้งในและต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
                       ทุนเด่นระดับปริญญามอบให้ทั้งในและต่างประเทศ
                      
ทุนเด่นระดับปริญญามอบให้
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาประจำสัปดาห์นี้ ถือเป็นอีกสัปดาห์ที่มีทุนมอบให้มากมายจากหลายสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนคุณสมบัติท่านใดจะตรง หรือนิยมชมชอบทุนประเภทใดเป็นพิเศษ เชิญเลือกตามข้อมูลได้เลย...

 
ทุนเรียน 2 ปี ได้ 2 ปริญญา "ศศินทร์-วิศวฯจุฬาฯ" รับถึง16มี.ค.นี้
               
หลักสูตร Sasin Chula Engineering Dual Master’s Degree Program โดย "ศศินทร์ - วิศวฯ จุฬาฯ" ร่วมมือจัดทำเพื่อเพิ่มความรู้รอบด้าน เรียน 2 ปี จบแล้วได้รับ 2 ปริญญาพร้อมให้ทุนการศึกษา กำลังเปิดรับสมัครจนถึง 16 มีนาคมนี้เท่านั้น
 

ศศินทร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  บริหารสองหลักสูตรร่วมกันภายใต้ชื่อหลักสูตร Sasin Chula Engineering Dual Master’s Degree Program (SCE) เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบตรีวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ เข้าศึกษาต่อโทด้านการบริหารจัดการและวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 2 ปี จบแล้วได้รับ 2 ปริญญา พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่หลากหลาย  รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและภาคธุรกิจ เปิดสอนปี 2558
ทั้งนี้เปิดรับสมัครนิสิตรุ่นแรกตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2558 จะเริ่มการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป  
อ่านต่อที่ 
https://blog.eduzones.com/magazine/141337

 ​30 ทุนวิจัยโครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน
                        
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Programme : YSTP)เปิดสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ปีการศึกษา 2558

กำหนดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2558

จำนวนที่เปิดรับ
ไม่เกิน 30 ทุน (นักศึกษา 1 คนต่อ 1 โครงการวิจัย)
หมายเหตุ :กรณีนักศึกษาทำวิจัยเรื่องเดียวหรือคล้ายกัน สวทช.สงวนสิทธิ์เลือกพิจารณานักศึกษาเพียงคนเดียวตามความเหมาะสม

รูปแบบ
ปฏิบัติงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและการดูแลของนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติของสวทช.ภายใต้บรรยากาศ การวิจัยเข้มข้น อุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชาชั้นปีสุดท้าย ในปีการศึกษา2558ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ GPAX มากกว่า 3.00 (กรณีเป็นนักศึกษาก่อนชั้นปีอื่นๆ จะต้องมี GPAX มากกว่า 3.25) 
 หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ทุกชั้นปี ไม่สามารถรับทุนนี้ได้

อ่านต่อที่ https://blog.eduzones.com/magazine/141310

เซเรบอส อวอร์ด 2015 มอบทุนหนุนวิจัย 500,000 บาทต่อปี
                           
ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ผู้ก่อตั้งทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) และคณะกรรมการพิจารณาทุนขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานขอรับทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) ครั้งที่15 มอบทุนวิจัยประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป
    
ทั้งนี้ทางโครงการฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจขอรับทุนโดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (ตามแบบฟอร์มด้านล่าง จำนวน 3 ชุด พร้อม
แผ่นซีดี1 ชุด) มาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่31 กรกฎาคม 2558 นี้ที่ ประธานกรรมการโครงการทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด เลขที่140/1
อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุลุมพินีปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์0-2650-9777 Download ใบสมัครและดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ http://www.brandsworld.co.th
อ่านต่อที่ https://blog.eduzones.com/magazine/141252

  ม.วิทยาศาสตร์ฯปิงตุงไต้หวันมอบทุนเรียนป.โท-ป.เอก
                   

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปิงตุงไต้หวันมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในใต้หวัน 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
 
 1. ทุนการศึกษา Higher Education Scholarship Program เป็นโครงการของ International Cooperation and Development Fund (ICDF) ของไต้หวันที่จัดสรรให้กับมหาวิทยาลัย NPUST

โดยสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xltem=12505&CtNode=30316&mp=2
 
2. ทุนการศึกษา NPUST Scholarship ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ NPUST เป็นผู้ดำเนินการ

โดยสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558
อ่านต่อที่ https://blog.eduzones.com/magazine/141234
 
 สกอ.มอบ30ทุนพัฒนาอาจารย์-บุคลากรชายแดนใต้
                               
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558

ประเภททุนที่มอบให้ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 2558

1.ทุนปริญญาเอกในประเทศ 15 คน
2.ทุนปริญญาเอกร่วมในประเทศ 10 คน
3.ทุนปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 5 คน
อ่านต่อที่ https://blog.eduzones.com/magazine/141232

  "นิด้า"เปิดมอบทุนเรียนฟรีป.โท-ป.เอก
                        

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ"นิด้า" มีทุนให้หลายประเภท และเปิดรับสมัครเป็นช่วง ๆ โดยประเภททุนต่าง ๆ นั้น มีตั้งแต่ให้ทุนเรียนฟรีจนจบการศึกษาพร้อมมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ ไปจนถึงทุนการศึกษาที่ให้ส่วนลดหลั่นกันลงมา แต่ที่แน่ ๆ "มาตรฐานการศึกษา" เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล...ลองมาดูกันครับว่ามีกี่ประเภท และที่สำคัญขณะนี้กำลังทำการเปิดมอบทุนต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย...

ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
เปนทุนที่ใหกับนักศึกษาใหมทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่มีผลการศึกษาดีเลิศเขาศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของสถาบัน แบงออกเปน 3 ประเภท
1. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)
 - ระดับปริญญาโท ผูรับทุนจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนคาใชจายสวนตัวใหแกผูรับทุนเดือนละ 10,000 บาท สําหรับนักศึกษาตางชาติและเดือนละ 6,000 บาท สําหรับนักศึกษาไทย โดยผูรับทุนจะตองมีผล
การศึกษาระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 3.00 และตองศึกษาใน แผน ก (ทําวิทยานิพนธ)
 - ระดับปริญญาเอก ผูรับทุนจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนคาใชจายสวนตัวใหแกผูรับทุนเดือนละ 10,000 บาท สําหรับนักศึกษาตางชาติและเดือนละ 6,000 บาท สําหรับนักศึกษาไทย โดยผูรับทุนจะตองมีผล
การศึกษาในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 3.00 ระดับปริญญาโทไมต่ํากวา 3.50

2. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 2
 - ระดับปริญญาโท ผูรับทุนจะไดรับการยกเวนคาหนวยกิตใหแกผูรับทุนตลอดหลักสูตร โดยผูรับทุนจะตองมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 3.00
 - ระดับปริญญาเอก ผูรับทุนจะไดรับการยกเวนคาหนวยกิตใหแกผูรับทุนตลอดหลักสูตร โดยผูรับทุนจะตองมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 3.00 ระดับปริญญาโทไมต่ํากวา 3.50
 
3. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 3
 - ระดับปริญญาโท ผูไดรับทุนจะไดรับการยกเวนคาหนวยกิตจํานวนกึ่งหนึ่งใหแกผูรับทุนตลอดหลักสูตร โดยผูรับทุนจะตองมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.75
 - ระดับปริญญาเอก ผูไดรับทุนจะไดรับการยกเวนคาหนวยกิตจํานวนกึ่งหนึ่งใหแกผูรับทุนตลอดหลักสูตร โดยผูรับทุนจะตองมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา2.75 ระดับปริญญาโทไมต่ํากวา 3.30
อ่านต่อที่ https://blog.eduzones.com/magazine/141187

 สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ทุนหนุนการวิจัยป.โท-เอก
                           
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อใช้ทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัณฑิตทั้งในด้านการตรากฎหมาย ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านการให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติ รายละเอียดมีดังนี้ 
  
คุณสมบัติผู้ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย 
1. มีสัญชาติไทยและเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
2. ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย 
3. สามารถทำวิจัยให้สำเร็จได้ตามระยะเวลาของการศึกษาในหลักสูตร 
4. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ให้สมัครขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย
อ่านต่อที่ 
https://blog.eduzones.com/magazine/141146
 
 
 แจกทุน-ดูงานต่างประเทศโครงการ BETAGRO Food Safety Society 2015
            
โครงการ BETAGRO Food Safety Society 2015 เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “Food Safety Mission” ชิงทุนการศึกษา พร้อมทัศนศึกษาต่างประเทศ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ

-เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดคณะ และสาขาวิชา
-มีอายุระหว่าง 18 – 23 ปี
-มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพดี
-มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีออนไลน์และ Social Network หรือสามารถสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบที่น่าสนใจ
-ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย หรือถ่ายภาพในทางลามกอนาจาร
-มีแนวคิดและใส่ใจในเรื่องอาหารปลอดภัย

หลักฐานในการสมัคร

-สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการเป็นนักศึกษา
-แบบฟอร์มใบสมัคร
อ่านต่อที่ https://blog.eduzones.com/magazine/141150
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 8 มี.ค. 58 15:24 น.