สมัครด่วน!ป.โทนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับถึง5มิ.ย.นี้

ลบ แก้ไข
             สมัครด่วน!ป.โทนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  รับถึง5มิ.ย.นี้
                โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  เป

เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โดยคณะนิติวิทยาศาสตร  โรงเรียนนายรอยตํารวจจะดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขานิติวิทยาศาสตร  ประจําปการศึกษา๒๕๕๘   มีรายละเอียดดังตอไปนี้.-
 
๑. จํานวนที่รับ
 
รับจากบุคคลทั่วไป เพศชาย/หญิง  จํานวนประมาณ  35 คน
 
๒. พื้นความรูและคุณสมบัติของผูสมัคร  

 
๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรทุกสาขาวิชา   หรือปริญญาตรีสาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตร หรือสาขารัฐประศาสนศาสตร  
 
๒.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ไมนอยกวา ๒ ป
 
๒.๓ ผูสมัครเขาศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากขอ ๒.๑ และ ๒.๒  จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 
๒.๔ มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
 
3. ผูไมมีสิทธิสมัครเขาเปนบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 
ผูไมมีคุณสมบัติและลักษณะตามที่ระบุไวในขอ 2
 
4. วิธีการสมัคร  
 
๔.๑  สมัครทางอินเทอรเน็ตทางเว็บไซต www.rpca-admission.com เทานั้น โดยรับสมัครตั้งแตวันนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2558 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ยกเวน วันสุดทายที่รับสมัครวันที่ 5 มิถุนายน 2558 จะรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
๔.๒  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน  ๑,๒๓๐.- บาท หนึ่งพันสองรอยสามสิบบาทถวน แบงเปน
 
-คาธรรมเนียมการสอบ จํานวน  ๑,๒๐๐.- บาท  
 
-คาธรรมเนียมธนาคาร และคาบริการทางอินเทอรเน็ต  จํานวน  ๓๐.-  บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ
         
การชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ดําเนินการโดยนําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินผานเคานเตอรที่ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ภายในวัน  และเวลาทําการของสาขานั้นๆ  

ทั้งนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ  เมื่อผูสมัครสอบไดชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว และจะไมคืน เงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  ผูสมัครสอบที่ชําระเงินแลว  สามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  สถานที่สอบ  และพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบฉบับสมบูรณ  ซึ่งจะมีการระบุเลขลําดับสมัคร  และรหัสประจําตัวสอบ  ไดที่เว็บไซต  www.rpcaadmission.com   ไดตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน 2558  เปนตนไป
 
๕. การดาวนโหลดระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือก
 
ผูสมัครสอบทางอินเทอรเน็ตที่ชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว  สามารถเขามา Download ระเบียบการทั่วไปและแนวขอสอบ  ไดที่เว็บไซต  www.rpca-admission.com หลังจากวันที่ไดชําระเงินไปแลว ๒ วันทําการ หากชําระเงินแลวแตไมสามารถ Download ระเบียบการทั่วไปและแนวขอสอบได สามารถโทรศัพทสอบถามไดที่  ๐ ๓๔๓๑ ๑๑๑๐
 
๖. หลักฐานที่ใชการสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต

 
ผูสมัครสอบตองเตรียมไฟลรูปถายครึ่งตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวน  แตงกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ ถายไวไมเกิน  ๓ เดือน ขนาด ๑๐๐ Kb. ประภทของไฟลเปน .JPG หรือ .GIF เพื่อใชประกอบในการสมัครสอบ หากรูปถายไมถูกตองอาจสงผลตอการตรวจสอบตัวบุคคลในการเขาสอบและกรรมการคุมสอบอาจไมอนุญาตใหเขาสอบ  จะถือเปนความบกพรองของผูสมัครสอบเอง  และจะอางวาระบบรับสมัครสอบไดทําการรับสมัครไวแลวไมได
 
๗. หลักฐานที่ตองนํามาในวันสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
 
๗.๑  บัตรประจําตัวสอบที่ปรากฏรูปถายของผูสมัครสอบ  ระบุเลขลําดับสมัคร  รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด  เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน และลงลายมือชื่อ  จึงจะถือวาสมบูรณ  
๗.๒ บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให โดยมีรูปถายของผูสมัครสอบติดอยู และมีตราหนวยงานราชการที่เกี่ยวของประทับรับรอง 

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.rpca-admission.com/l1.pdf
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 พ.ค. 58 13:46 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,179 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,179 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง