ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้ทุนเรียนป.โทต่างประเทศถึง12มิ.ย.นี้

ลบ แก้ไข
                                  ถึง12มิ.ย.นี้เท่านั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย
                                  เปิดให้ทุนเรียนป.โทต่างประเทศ

                                           ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดใ

มีคนถามมาว่าทุน "ธนาคารแห่งประเทศไทย" ปี 2558 เปิดรับหรือยัง ตอบว่า เปิดรับแล้วครับ ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา และวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่ 12 มิถุนายน 2558

เมื่อมีคนถามมาก็ขอนำมาขยายความต่ออีกครั้งกันเลยว่าทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือทุนแบงค์ชาตินี้ จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2558 แก่พนักงาน ธปท. และ/หรือบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในต่างประเทศ จำนวน 8 ทุน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้...

1. ทุนที่รับสมัคร
ทุนระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในต่างประเทศ โดยศึกษาตามสถานศึกษาที่ ธปท.กำหนด จำแนกเป็นหน่วยทุนตามสาขาวิชา ดังนี้

2. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 เป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ บุคคลทั่วไป
2.3 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2558
2.4 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2.5 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ ธปท.กำหนดของแต่ละทุน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ ธปท.กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
2.6 ผู้สมัครต้องมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (ยกเว้น ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนดอยู่แล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในต่างประเทศ ที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)
- ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือ 550 คะแนน (paper-based) หรือ
- ผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.5
- ผลสอบ GMAT หรือผลสอบ GRE (ถ้ามี) ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.7 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ
2.8 ผู้ที่เคยทำงานกับ ธปท. แต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน
2.9 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิด อันได้กระทำโดยประมาท
2.11 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
2.12 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ

3. การสมัครสอบ
3.1 วันที่รับสมัคร
พนักงาน ธปท. หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครขอรับทุนสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
3.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดในใบสมัคร
- ประวัติย่อ (Resume) จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด
- สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
- สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรของวุฒิการศึกษาที่ผ่านมา ในทุกระดับปริญญา จำนวนอย่างละ 1 ชุด
- ใบแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS และ GMAT หรือ GRE (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ชุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.bot.or.th
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 พ.ค. 58 13:41 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,081 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,081 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง