ร.ร.นายร้อยตำรวจ รับนักเรียน เตรียมทหาร

ลบ แก้ไข

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ตั้งแต่วันที่ 12-17 มีนาคม 2552
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุ คคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห ่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งนักเรียนนายร้อยตำรวจ รับจากบุคคลภายนอก
1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2.อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะ
เข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (นับปีชนปี)
3.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดย
กำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือเป็นข้าราชการ
ตำรวจซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้วมารดาจะมิใช่เป็นผู้ มี
สัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
4.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็น
ทหารหรือตำรวจ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและ
ระเบียบว่าด้วยการรับราชการทหารและ ตำรวจ
5.เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้
เสียกับหญิงถึงขั้นพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีภรรยา ไม่ว่าจะโดยทาง
นิตินัยหรือพฤตินัย
6.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข และมีผู้ปกครองดูแลความ
ประพฤติ
7.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
8.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกฟ้อง หรือต้องหา หรือตกเป็นจำเลยใน
คดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดี
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณ
หรือความผิดลหุโทษ
9.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือหนีราชการ
10.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกไล่ออกจากโรงเรียน หรือถูกปลดออกเพราะ
ความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
11.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
12.เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้สมัคร
เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว
13.ต้องมีผู้ปกครองหรือรับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและ
พันธกรณีตามที่ทางราชการกำหนดไว้
14.ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อัน
จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
15.ไม่เป็นผู้ที่เคยทุจริตในการสมัคร หรือในการสอบคัดเลือกมา
แล้ว
16.ไม่เป็นผู้ที่ออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เพราะความ
ประพฤติบกพร่องหรือลาออก
17.พื้นความรู้และคุณสมบัติดังกล่าวนี้ แม้ปรากฏว่าเป็นความเท็จ
ขึ้นภายหลังที่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้วก็ ตาม จะ
ต้องจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหารทันที

วัน เวลา และสถานที่จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
1.จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2551-12 มีนาคม 2552 เวลา 08.30-16.00 น. ตามสถานที่ดังนี้
-โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (เว้นวันหยุดราชการช่วงปีใหม่)
-โรงเรียนนายเรืออากาศ (เว้นวันหยุดราชการ)
-ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1-9 (เว้นวันหยุดราชการ)
2.สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 6-27 มกราคม 2552
3.สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-17 มีนาคม 2552 เวลา 08.00-
16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง
กรุงเทพฯ

รับจากข้าราชการตำรวจ
1.รับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันแรกที่สอบข้อ
เขียน
2.สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระ
ทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
3.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติ
ไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้น
ประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
แล้วมารดาจะมิใช่เป็นผู้ มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
4.เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้
เสียกับหญิงถึงขั้นพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีภรรยา ไม่ว่าจะโดยทาง
นิตินัยหรือพฤตินัย
5.มีขนาดร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่
น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
6.มีอายุไม่เกิน 25 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนนาย
ร้อยตำรวจ การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร (นับปีชนปี)
7.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกฟ้อง หรือต้องหา หรือตกเป็นจำเลยใน
คดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดี
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณ
หรือความผิดลหุโทษ
8.ไม่เป็นผู้เคยถูกถอนทะเบียน หรือพ้นจากความเป็นนักเรียน
นายร้อยตำรวจ ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับโรงเรียนนายร้อย
ตำรวจ หรือไม่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่น
ใดเพราะเหตุประพฤติชั่ว เพราะการกระทำความผิดหรือผิดวินัย
หรือมความพฤติไม่เรียบร้อย
9.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้
10.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ตำรวจ หรือกฎหมายอื่น
11.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะ
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ
หรือกฎหมายอื่น
12.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากองค์การ
ของรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
13.ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่ง
ขันใด ๆ
14.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐ
ธรรมนูญโดยความบริสุทธิ์ใจ
15.ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวชในศาสนาใด ๆ
16.ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตำรวจยังไม่ถึง 1 ปี หรือผู้ที่ทาง
ราชการไม่รับสมัครต่อจากวันครบกำหนดปลดกองหนุน หรือผู้ที่
ถูกให้ออกจากราชการหย่อนความสามารถ เนื่องจากมีความไม่
เหมาะสมในการทดลองปฏิบัติราชการ
17.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี โดยผู้บังคับบัญชารับรองความประพฤติ
18.ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
19.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
20.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแห่งทางการเมือง
21.ในรอบ 12 เดือนที่แล้วมาถึงวันเปิดรับสมัคร ต้องไม่ถูกลงโทษ
ทางวินัยสูงกว่าโทษภาคทัณฑ์
22.ต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
หรือต้องหาในคดีอาญาเว้นแต่ต้องหาในคดีอาญาอันเนื่องจาก
การปฏิบัติราชการตาม หน้าที่

23.พื้นความรู้ คุณสมบัติและความประพฤติดังกล่าวนี้ ถ้าปรากฏว่า
เป็นความเท็จขึ้นภายหลังรับเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ
แล้วก็ตาม จะต้องถูกออกจากความเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ
ทันที

วัน เวลา และสถานที่ จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
1.จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2551-13 มกราคม 2552 เวลา 08.30-16.00 น. ตามสถานที่ดังนี้
-โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (เว้นวันหยุดราชการช่วงปีใหม่)
-ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1-9 (เว้นวันหยุดราชการช่วงปีใหม่)

2.รับสมัครพร้อมแจ้งรหัสประจำตัวสอบ และสถานที่สอบ ตั้งแต่วัน
ที่ 6-13 มกราคม 2552เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงเรียนนายร้อย
ตำรวจ (บก.อก.) (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
***********************

รับฟรี "Eduzones Journal"

นักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงาน สถาบันการศึกษา และโรงเรียนใดที่ต้องการรับสุดยอดนิตยสารการศึกษารูปแบบใหม่ "Eduzones Journal" เล่ม 1 และเล่ม 2 (ดูรายละเอียด http://blog.eduzones.com/magazine/11214)

สามารถ "รับฟรี" ได้ในช่วงนี้ เพียงแค่เสียค่าส่งทางไปรษณีย์เล่มละ 10 บาทเท่านั้น เรายินดีส่งให้ ฟรี 1 ปี เต็ม ๆ ...

โดยเข้าไปลงทะเบียนชำระค่าส่งทางไปรษณีย์รายปี 120 บาท (เล่มละ 10 บาท) ที่นี่

http://magazine.eduzones.com/page.php?page=magregis.php

ด่วน!!!มีจำนวนจำกัด

 

loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ม.ค. 52 09:49 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 95,319 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 95,319 ครั้ง ตอบ 20 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย น.ส.รุ่งอรุณ
IP : 125.26.156.***

จบ  ม.3 สามารถสมัครนายร้อยตำรวจหญิงได้ไหมคะ

ลบ แจ้งลบ
โดย Kif
IP : 118.173.175.***
อยากเป็นตำรวจแต่ไม่รู้จะสอบติดริเปล่าว
ลบ แจ้งลบ
โดย aek032@hotmail.com
IP : 118.174.85.***
เดี๋ยว 31 มีนาคม นี้ ผม ต้อง ไป สอบ นาย ร้อย ตำ รวจ ใคร มี แนว ข้อ สอบ ช่วย บอก เรา ที่  
ลบ แจ้งลบ
โดย 111
IP : 58.147.48.***
    จบม.6เรียนได้ป่าวค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย khajonphon@homail.com
IP : 125.27.187.***

ใครเรียนนายร้อยตำรวจเจอเราแน่ ปอนด์

ลบ แจ้งลบ
โดย noo_niranam@hotmail.com
IP : 118.174.15.***
ขอหั้ยติดทุกคนเลยนะคะ (เฉพาะคนตั้งใจอ่านหนังสือ และมีความมุ่งมั่นจริงๆ)
ลบ แจ้งลบ
โดย tingtong@hotmail.com
IP : 118.175.164.***

อยากเรียนจังแต่ไม่มีเงิน   เพราะบ้านผมอยากจนคับ    พอจะมีทุนไหมคับ   จากทิวพะเยา  โทร 0860340020คับ   ถ้าจะกรุณา

ลบ แจ้งลบ
โดย promvanrat8834@thaimail.com
IP : 61.19.203.***
ตอนนี้ผมอายุ17กว่าๆแล้วครับไม่รู้ว่าจะสอบไปได้ใหมครับช่วยตอบผมหน่อยครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย www.ฟุตบอลไทยในสายเลือด.co.th
IP : 203.172.198.***

ใครอยากเป็นนานร้อยตำรวจเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย วลัลยลักษณ์ บัวบูญ
IP : 61.19.27.***
หนูขอเป็นกำลังใจ ให้กับพี่ๆของหนูนะค่ะ  จากน้องบิว ม.ถคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย โจ
IP : 118.175.78.***
ขอบคุณครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย ชุติกาญจน์
IP : 124.157.237.***

ผมอายุ16ปีแล้วผมสอบปี52แล้วจะสามารถสอบปี53ได้เปล่างับ

อย่ากรู้และจบม.3แล้วด้วยตอนนี้จาขึ้นม.5แล้วอะนะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ธนสาร หมื่นศรี
IP : 118.175.78.***

ผมอยากเป็นนายร้อยมากกกคับผมต้องเตรีมอะไรบ้างคับจึงจะเข้าสอบได้ แล้วไปสอบจะต้องนำอะไรไปบ้างคับ ช่วยแจ้งที่  เมลล   นะคับผม

ผมจะไปสมัครด้วยตัวเอง  วันที่  12-17 มีนาคม ยังทันมั้ยคับ

ช่วยแจ้งรายละเอียดที่ เมลล์ ทีนะคับ

ขอบคุณมากคับผม

ลบ แจ้งลบ
โดย เสาวลักษณ์
IP : 118.175.146.***

อยากเป็นตำรวจหญิงค่ะเเต่ส่วนสูงยังไม่ถึง160เลย

ลบ แจ้งลบ
โดย อยากเป็นนายร้อยใจจะขาด
IP : 114.128.52.***

ก็กะว่าจะไปสอบนะคะเพราะตอนนี้อายุ18ปีถึงครั้งแรกไม่ติดแต่แน่นอนว่าสอบครั้งที่2ไม่แน่คงต้องไปเตรียมทั้งสมรรถภาพทางร่างกาย-จิตใจและติวเข้มเลยค่ะ  ถ้าพูดถึงแล้วความมุ่งมั่นเท่านั้นที่สามารถนำพาเราเข้าสู่เส้นชัย

ออ.......อยากจะบอกว่าเขาสอบกันวันที่8กพ.52นี้ค่าสมัครทางNetก็ได้ไม่อยากเลยแม้แต่น้อยแล้วสักวันเราคังได้เป็นนายร้อยหญิงด้วยกันแน่นอน อิอิ (ความฝันที่ยิ่งใหญ่)

ลบ แจ้งลบ
โดย ช้าง
IP : 58.8.83.***

สำหรับคนที่อยากเป็น นายร้องตำรวจหญิง

 

โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดรับสมัครบุคคลหญิงทั่วไปผู้มีวุฒิ ม.6 และข้าราชการตำรวจหญิง เข้าสอบคัดเลือกศึกษาในหลักสูตร "นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง" รับสมัครระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2552 นี้

บุคคลทั่วไป ใช้วุฒิ ม.6 "หรือเทียบเท่า" (หรือกำลังศึกษา) อายุไม่เกิน 21 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (รับ 60 คน)

ข้าราชการตำรวจหญิง อายุต้องไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (รับ 10 คน)

ทั้งสองประเภท ความสูงต้องไม่ต่ำกว่า 160 เซ็นติเมตร ครับ

รับสมัครวันที่ 22-30 มกราคม 2552

สอบข้อเขียนที่ ม.ราม หัวหมาก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552

เนื้อหาที่ใช้สอบคือวิชา คณิต ฟิสิกส์ เคมี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เนื้อหา ม.ปลายครับ

รายละเอียดต่างๆดูที่นี่คับ

บุคคลภายนอกหญิง ดูรายละเอียดที่ http://www.rpca.ac.th/doc/Ann-Police.pdf

ข้าราชการตำรวจหญิง ดูรายละเอียดที่ http://www.rpca.ac.th/doc/234932.pdf

การรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
http://www.policefemale.com/

ลบ แจ้งลบ
โดย กุ๊กไก่
IP : 61.19.71.***
ปีนี้อยู่ม.3(ปี52) โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ต้ิองการสมัครนักเรียนนายร้อยหญิง ปีหน้าถึงจะสมัครได้ จึงอยากทราบถึงรายละเอียดทุกอย่าง การเตรียมพร้อม และเอาเกรดเฉลี่ยคะแนนด้วยรึเปล่า
ลบ แจ้งลบ
โดย Oat
IP : 58.9.177.***

หาซื้อหนังสือ

 เก็งข้อสอบได้ที่ไหน

 บ้างหรอครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย tan..
IP : 118.175.250.***

ทำไมถึงรับสมัครแต่ผู้ชายค่ะ..ผู้หญิงก้ออยากจะเรียนด้วยนะค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย แนน
IP : 119.42.68.***
นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ในปี52 เริ่มสมัครเมื่อหรั่ยค่ะ  บอกด้วยค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง