มีทุน!รับตรง4โครงการคณะศึกษาศาสตร์ม.ศิลปากร

ลบ แก้ไข

สัมภาษณ์พิเศษ! รับตรง 4 โครงการ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร มีทุนให้

มีทุน!รับตรง4โครงการคณะศ

มีโอกาสไปสนทนากับทีมผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยท่านคณบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ ,รองคณบดี ดร.วิชิต อิ่มอารมย์,ดร.วรรณวิสา บุญมาก  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ถึงเรื่องโครงการใหม่ล่าสุดที่เตรียมรับน้อง ๆ ม.ปลายเข้าเรียนต่อ รวมทั้งโครงการ "รับตรง" ที่กำลังเปิดรับสมัคร

โดยโครงการรับตรงประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 โครงการก็มีดังนี้

 

โครงการสานฝันนักกีฬาสู่นักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ รายละเอียด https://goo.gl/XdCX42
โครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา รายละเอียด https://goo.gl/GexVyF
โครงการสืบสานภาษาไทย รายละเอียด https://goo.gl/eqo1pH
โครงการพิเศษและโควต้าพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ รายละเอียด https://goo.gl/wgWkTC

ทั้งนี้โครงการใหม่ล่าสุดก็คือการเตรียมเปิดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยวิธีพิเศษ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา

 เตรียมพร้อม!รับตรงโครงกา

ในเรื่องนี้ ดร.วรรณวิสา บุญมาก  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยกับทีมข่าว Eduzones เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยวิธีพิเศษว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งมีความพร้อมที่จะสามารถเชื่อมต่อการพัฒนาศักยภาพการเล่นกีฬาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ให้มีโอกาสพัฒนาทั้งด้านความรู้และการกีฬาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นได้มีการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาของตนในระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป ในเบื้องต้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดทำโครงการศูนย์ออกกำลังกายคณะศึกษาศาสตร์(FITNESS SU. ED. CENTER) (โครงการทดลองเพื่อการศึกษา) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ อันเป็นแนวทางการสร้างการกีฬาให้พัฒนาขึ้นเป็นวัฒนธรรมของชาติ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในปีการศึกษา 2549 ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา (Field Work in Sports Science Professional Experience Center) และศูนย์ออกกำลังกายคณะศึกษาศาสตร์ (FITNESS SU. ED. CENTER) อย่างเต็มรูปแบบเพื่อเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาของนักศึกษา  และศูนย์สุขภาพสำหรับดูแลสุขภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อการรองรับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงจัดทำโครงการ “สานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่” โดยให้โอกาสเยาวชนไทยทั่วประเทศที่มีความสามารถทางด้านกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดขึ้นไปและมีความสนใจในการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยจะได้รับสิทธิในการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครนั้นประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬากล่าวว่า ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) หากไม่เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จะต้องมีคะแนนผลการเรียนอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
3. เป็นนักกีฬาในระดับตัวแทนจังหวัด / ตัวแทนเขตการศึกษา / เยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย / ยุวชนทีมชาติไทย / ระดับชาติ โดยเป็นตัวแทนลำดับที่ 1-3 ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี แต่หากเป็นระดับนานาชาติ ต้องเป็นตัวแทนลำดับที่ 1-3 อย่างน้อย 1 ปี
4. หากเป็นนักกีฬาในระดับตัวแทนจังหวัด / ตัวแทนเขตการศึกษา / เยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย / ยุวชนทีมชาติไทย / ระดับชาติ /นานาชาติ โดยเป็นตัวแทนลำดับที่ 4 ขึ้นไปต่อเนื่อง 2 ปี จนถึงวันสมัคร หรือ ได้รับการรับรองจากสมาคมหรือองค์กรที่เชื่อถือได้ว่ามีความสามารถพิเศษทางกีฬา หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความสามารถทางกีฬาเทียบเท่าหรือใกล้เคียงในข้อ 3 โดยจะได้รับสิทธิเข้าศึกษาต่อ แต่หากทำผลงานเข้าเกณฑ์ข้อ 3 ในภายหลัง จะได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา” ในปีการศึกษาถัดไป
5. ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม  หรือเพราะกระทำความผิดต่าง ๆ
7. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริต ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
8. กรณีอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้ได้รับทุน มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ผู้ได้รับทุนจะไม่ได้รับการพิจารณาทุนอีกต่อไปและต้องคืนทุนในส่วนที่ได้รับไปแล้ว พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7

น้อง ๆ นักเรียนหรือผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้จากเพจ facebook: วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ศิลปากร

.........................................
ภาพจาก - 
คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 พ.ย. 59 14:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,891 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,891 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง