วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสอบตรงแล้ววันนี้

ลบ แก้ไข
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสอบตรงแล้ววันนี้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบตรงตั้งแต่วันที่ 9 – 24 มกราคม 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับในหลักสูตรปริญญาตรีมีดังนี้
 
หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS IN MEDIA AND COMMUNICATION : B.COM.ARTS)
- สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)
- การออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)
- สังคมศาสตร์ (Social Science) โดยมี 2 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาระหว่างประเทศ และ เอเชียอาคเนย์ศึกษา
- วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
- การเงิน (Finance)
- ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
- การตลาด (Marketing)
- การจัดการการบริการนานาชาติ (International Hospitality Management)
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)
- เคมี (Chemistry)
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
- ฟิสิกส์ (Physics)
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ENGINEERING : B.Eng.)
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 
หลักฐานประกอบการสมัคร
1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts, ใบ ปพ.1) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (ในระดับชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6)
3) จดหมายรับรองความประพฤติจากอาจารย์ 2 ท่าน (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/wp-content/downloads/recommendation_letter.pdf
4) ใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7)
5) ใบรับรองจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว, ใบ ปพ.2)
6) สำเนาบัตรประชาชน
7) สำเนาทะเบียนบ้าน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยรับสมัครและจัดสอบ โทร.0-2441-5090 ต่อ1124, 1327, 1245
อีเมล์: icdad@mahidol.ac.th
 
เว็บไซต์ http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=2388
MUIC Official Fanpage: https://www.facebook.com/mahidol.inter
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ม.ค. 60 12:48 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 286 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 286 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง