รวมทุนบัณฑิตศึกษา!แลกเปลี่ยน-เรียนต่อหรือขอทำวิจัย

ลบ แก้ไข
รวมทุนบัณฑิตศึกษา!แลกเปลี่ยน-เรียนต่อหรือขอทำวิจัย

รวมทุนบัณฑิตศึกษา!แลกเปล

สัปดาห์นี้ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย ๆ แต่มากมายเช่นเดิมครับ นอกจากนี้ยังมีทุนสำหรับผู้ที่ชอบคิดสร้างสรรค์ หรือทำงานวิจัย มีข้อมูลน่าสนใจมากจากหลาย ๆ สถาบัน เชิญเข้าไปติดตามกันครับ..
 

นิด้าให้ทุนเรียนฟรีนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งเป็น 3 ประเภททุนดังนี้

1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)
- เป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละ 10,000 บาท

2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2
- เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

3. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3
- เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

รับสมัครบัดนี้-26 มิ.ย.60

ที่มาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

ทุนไอเอสเต้ให้นักศึกษาฝึกงานกว่า 50 ประเทศเริ่ม 3 ก.ค.นี้!
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (ไอเอสเต้ประเทศไทย)(The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และปริญญาโท – เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2560-2561 เริ่มรับสมัคร 3กรกฎาคมนี้
 
คุณสมบัติ (อ้างอิงจากการรับสมัครปี 2560)
-มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่สมัครสอบ
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท-เอก ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ
-อายุระหว่าง 18-30 ปี
-แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และมีความประพฤติดีในวันสมัครสอบ
 
2017-2018 Schedule  กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2560-2561


นักศึกษาผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนฝึกงานดังกล่าวสามารถสมัครได้ที่
สำนักงานไอเอสเต้ประเทศไทย
ห้อง 1003 ชั้น 10 อาคารเอนกประสงค์ (สำนักงานอธิการบดี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เลขที่ 1518    ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2177 (เบอร์ตรง) 0-2555-2000 ต่อ 1025, 1193, 1194 โทรสาร  0-2555-2177
อี-เมล์ : iaeste@kmutnb.ac.th, iaeste.thailand@gmail.com, web@iaeste-thailand.org
 .....................................................
ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ - http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/

ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัก (ปณท) ประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ

โดยมีวัตถุสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560  

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
มีทุน!มจพ.รับเข้าเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบ3
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ช่วงที่ 3 ผู้ที่เข้าศึกษาจะมีทุนสนับสนุนหลายประเภท

เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มิถุนายน 2560  

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th

หรือสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี  
 
ทุนการศึกษา

ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีละ 1,500,000 บาท)
ติดต่อฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2555-2416 หรือ 0-2555-2417
ทุนนี้ให้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ และหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันสมัคร เปิดรับสมัครปีละ 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม –ธันวาคม
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม –มีนาคม
ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน
จัดสรร/อนุมัติ ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังรอบปิดรับสมัครรายงานตัว/ทำสัญญา/รับเงิน ไม่เกิน 30 วันหลังจัดสรร/อนุมัติ

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานและนำเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีละ 650,000 บาท)
ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานสารนิพนธ์/ปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข)
(เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย ปีละ 100,000 บาท)
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์และได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว /ยื่นขอรับทุนก่อนวันอนุมัติสำเร็จการศึกษา
รับสมัครตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จนกว่างบประมาณจะหมด
พิจารณาจัดสรรตามประกาศมหาวิทยาลัย
ติดต่อ.....งานคลังและพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2555-2411

ทุนการศึกษาราชกรีฑาสโมสร ของสมาคมราชกรีฑาสโมสร
ติดต่อ.....ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-2555-2416 หรือ 0-2555-2417
- ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1
- มีความประพฤดิดีขาดแคลนทุนทรัพย์
- ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่่ำกว่า 3.00
- จัดสรรปีละ 3 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท (แบ่งจ่าย 2 ปีๆ ละ15,000 บาท)
- เปิดรับสมัคร ประมาณเดือนพฤศจิกายน
พิจารณาด้วยการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการฯ 
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก http://www.grad.kmutnb.ac.th/pdf/Q_ass/59/29.pdf
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย  โทร. 02-555-2000 ต่อ 2405-2417

หรือ www.graduate.kmutnb.ac.th
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันฯเปิดให้ทุนนักศึกษาปริญญาตรี
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATCF) เปิดรับใบสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2560-2561  นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ในแต่ละปี มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF)ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ด้อยโอกาสในประเทศไทยโดยผ่านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี  คณะกรรมการพัฒนาชุมชนได้ประสานงานโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความหมั่นเพียร ขยัน และมีแรงจูงใจสูงเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาโดยไม่จำกัดคณะเช่น คณะบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวัรที่ 30 สิงหาคม 2560

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
1.ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ฐานะครอบครัวยากจน 
2.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี  ( ตั้งแต่  2.80 ขึ้นไป ) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ      
(เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป) 
3.มีความประพฤติดี 
4.ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่  2  ขึ้นไป 
5.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว 
6.ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1.ใบสมัครขอรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 
2.ใบเรียงความ 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อทั้ง 3 หัวข้อ (หน้าที่ 4) 
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาของผู้สมัคร 
4.สำเนาผลการเรียนของทุกภาคการศึกษาจากสถานศึกษาปัจจุบัน  โดยใบแสดงผลการเรียนจะต้องได้การรับรองจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น (หากผู้สมัครเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โปรดส่งสำเนาผลการเรียนจากสถาบันนั้นด้วย) 
5.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา บิดา และมารดา 
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ บัตรข้าราชการของบิดามารดา  พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา 
7.จดหมายรับรองจากอาจารย์ 3 ฉบับ (จากอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์หัวหน้าภาควิชา หรือ อาจารย์ผู้สอน)โปรดใช้แบบฟอร์มตามแนบ 
8.เอกสารรับรองรายได้ของครอบครัว/ เงินเดือนของผู้ปกครอง โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองรายได้ พนักงาน ลูกจ้างเอกชน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ให้ใช้หนังสือ รับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการรับรองรายได้ อาชีพอิสระ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ตามแนบพร้อมกับบัตรข้าราชการ โดยต้องมีผู้ใหญ่บ้าน,ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ลงนามรับรองโปรดใช้แบบฟอร์มตามแนบ 
9.หนังสือรับรองแสดงการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับฯ ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 

ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่คุณเชอรี่ 02-254-1041 ต่อ 212 หรืออีเมลล์ sheree@amchamthailand.com
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF)
ชั้น 7, อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ,
93/1 ถนน วิทยุ, ลุมพินี,
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรืออีเมล์ sheree@amchamthailand.com
ที่มาhttp://www.amchamthailand.com/

ให้ทุนรอบแรก100ล้านบาท!ทำกิจกรรมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์แก่เยาวชน และสังคม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ.2560 วงเงินรอบแรก 100 ล้านบาท

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อขอรับทุนสนับสนุนรอบแรกในวงเงินประมาณ 100 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2560
 
โดยกองทุนฯ มีแผนยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนองค์กร ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างระบบ และความเข้มแข็งขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม สร้างความเข้มแข็งให้เด็กเยาวชนและครอบครัวในทุกภูมิภาคของประเทศ มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อและเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ

สำหรับงบประมาณรอบแรก 100 ล้านบาทนั้น  นายวสันต์ กล่าวว่า  เปิดกว้างให้กับบุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดว่าเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล โดยผู้ที่ส่งข้อเสนอมาขอรับทุน อาจเสนอผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เหมาะสมกับเยาวชน หรือส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ หรือโครงการอื่นๆ ที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ก็ได้ โดยผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องแสดงรายละเอียดอย่างครบถ้วน และถูกต้องเหมาะสม รวมถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลาในการอนุมัติประมาณ 2 - 3 เดือน
       
สำหรับการเปิดรับข้อเสนอของโครงการอยู่ในงบประมาณที่แจ้งไว้ คือ 100 ล้านบาท จะเป็นงบประมาณสำหรับรอบแรก หลังจากครบกำหนดในระยะเวลาที่มีโครงการเข้ามานำเสนอ จะต้องประเมินถึงผลตอบรับในครั้งนี้ เพื่อนำมาพัฒนาในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยมั่นใจว่า โครงการนี้จะสามารถผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่มีความตั้งใจและมีความฝันในการที่จะสร้างสรรค์สื่อดีๆ ให้สังคม
       
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2422 8175-7 ในวันและเวลาราชการ 

ทั้งนี้การยื่นข้อเสนอสามารถส่งได้ 3 ช่องทาง คือ อี-เมล : granting@mediafund.or.th ทางไปรษณีย์ หรือนำผลงานมายื่นด้วยตนเองที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.mediafund.or.th 
และ 
https://www.facebook.com/THMediaFund/
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://www.mediafund.or.th/news.html
..................
ที่มา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

     
ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค 
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายฯ ได้จัดให้มีการประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) ได้สร้างผลงานวิจัยร่วมกัน เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย 

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th เพื่อให้นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง

วิธีการยื่นข้อเสนอการวิจัย มีดังนี้
-
กรณีที่นักวิจัยยังไม่มีบัญชีในระบบ NRMS ให้ลงทะเบียนนักวิจัยก่อน  
-
นักวิจัยที่จะขอรับทุนต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่านการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และกรณีเป็นที่ปรึกษาโครงการจะต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่านการฝึกอบรมโครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่)ดังลิงค์ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2093 
-
ยื่นข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ และแนบไฟล์โครงการวิจัยตามแบบ คอบช. 1ย/1ด ในรูปแบบ MS word และ PDF โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560 เท่านั้น หากพ้นกำหนด เครือข่ายวิจัยภูมิภาค จะไม่รับพิจารณา  
-
หลังจากนักวิจัยได้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยตามขั้นตอนในข้อ 3 สมบูรณ์แล้ว ให้จัดพิมพ์ข้อเสนอการวิจัย โดยมีรายละเอียดเนื้อหาครบถ้วนทุกข้อและตรงกับไฟล์ที่แนบและส่งเอกสารดังนี้ - แบบหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 ฉบับ - เอกสารต้นฉบับ (แบบ คอบช. 1ย/1ด) ที่มีการลงนามจากผู้บริหารหน่วยงาน พร้อมสำเนา รวมเป็น 15 ชุด - แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จำนวน 1 ชุด  
-
นำส่งเอกสารทั้งหมดในข้อ 4 ไม่ว่าจะนำส่งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง เอกสารต้องส่งถึง ณ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. 

สอบถามรายละเอียด กลุ่มทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2561 2445 ต่อ 836, 838 (สมพิศ/โรสนี) โทรสาร 0 2579 0457
ที่มา
http://www.nrct.go.th
 
สกว.เปิดรับสมัคร4โครงการทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561

เงื่อนไขการสมัคร 
1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท 
2. ท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น 

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2561 

 ดาวน์โหลดรายละเอียดทุนประจำปี 2561 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2560) 

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) 
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)
ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG) 

ติดต่อสอบถาม 
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) และ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
โทร : 0 2278 8260  e-mail : siripat@trf.or.th
โทร : 0 2278 8255  e-mail : kanchanit@trf.or.th
โทร : 0 2278 8256  e-mail : paemala@trf.or.th
โทร : 0 2278 8249  e-mail : varisara@trf.or.th
โทร : 0 2278 8200 ต่อ 8321 e-mail : chayada@trf.or.th
โทร : 0 2278 8200 ต่อ 8389 e-mail : sutasinee@trf.or.th

- ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)
โทร : 0 2278 8253  e-mail : chonnapa@trf.or.th
โทร : 0 2278 8254  e-mail : saengpetch@trf.or.th

- ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)
โทร : 0 2278 8252  e-mail : sujaree@trf.or.th

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานได้ที่
e-mail : webmaster@trf.or.th หรือ โทร 02-298-0460
ที่มา http://academics.trf.or.th/
 

52ทุนร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 
โดยมีทุนจำนวน 4 สาขา รวม 52 ทุนได้แก่
1. สาขาการฝึกอาชีพ สอบคัดเลือก11 คน องค์การJICA เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 2 คน (สาขานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพเสนอชื่อผู้แทนที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติงานตามสาขาที่กำหนดเข้าร่วมโครงการฯ ไม่เปิดรับสมัครทั่วไป)
2. สาขาการป้องกันโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตยุคใหม่ สอบคัดเลือก11 คน องค์การJICA เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 2 คน
3. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง สอบคัดเลือก11 คน องค์การJICA เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 2 คน
4.สาขาการบริหารและจัดการสาธารณสุขชุมชน สอบคัดเลือก11 คน องค์การJICA เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 2 คน
คุณสมบัติโดยย่อ
-ผู้สมัครต้องทำงานในองค์กรไม่น้อยกว่า 1 ปี 
-มีอายุระหว่าง 20ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร
-มีสัญชาติไทย
-ต้องไม่สังกัดกระทรวงกลาโหม
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ให้ 20 ทุนครู-นักเรียนไทยไปฝึกปฏิบัติ
STEM Education ที่ม.ไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครทุนโครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education ให้ครู นักเรียนไทยไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ STEM Education จำนวน 20 ทุน ณ มหาวิทยาลัยไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น
โครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education : Teacher Training on Robotics for STEM Education เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการพัฒนาครูให้ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ STEM Education รวมทั้งการจัดค่าย Robotics ให้กับนักเรียนที่สนใจ โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น
การรับสมัครคัดเลือก : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
1.คุณสมบัติผู้รับทุน (ครู) : 1. รายละเอียดคุณสมบัติ 2.ใบสมัคร
2.คุณสมบัติผู้รับทุน (นักเรียน) : 1. รายละเอียดคุณสมบัติ 2.ใบสมัคร
ข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดให้ทุนวิจัยแลกเปลี่ยนด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ"ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2560
รายละเอียดทุน

1. ประกาศทุน

2. ใบนำส่งเอกสารในการขอรับทุนแรกเปลี่ยนนักวิจัย

3. แบบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิการบดีขึ้นไปสำหรับผู้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และระดับอธิการบดีหรือเทียบเท่าสำหรับผู้สังกัดหน่วยงานอื่น

4. ใบสมัครขอรับทุนภาษาอังกฤษ (Application form)

5. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Form of proposal)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม


เปิดให้ทุนอนุรักษ์-พัฒนาพลังงานทดแทน ปี 2561
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้ที่มีสิทธิ์ขอทุน
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไร
เป้าหมาย
เพื่อช่วยเหลือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไร ในการดำเนินงานส่งเสริม ค้าคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม สาธิตหรือริเริ่ม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน หรือการพัฒนาพลังงานทดแทน
คุณสมบัติหน่วยงานที่สามารถยื่นขอรับทุน
เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไร มีฐานะเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงาน มีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
การเปิดรับสมัคร
เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 4 - 31 พฤษภาคม 2560
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
ให้ทุนเรียนปริญญาโท-เอกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะให้ทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
การสมัครรับทุนการศึกษา
ข้อ 1. ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาแจ้งความจำนง โดยยื่น ข้อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ผอ.สนพ.) ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ พร้อมรายละเอียดตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ จำนวน 1 ชุด ภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
กรณี ส่งทางไปรษณีย์ สนพ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ด้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากหน่วยงานนำส่งเอกสารเอง สนพ. จะถือวันที่ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป สนพ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานที่ส่งหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  จะไม่ได้รับการพิจารณา
ข้อ 2. เมื่อ ผอ.สนพ. ดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนแล้ว จะแจ้งผลการจัดสรรทุนให้หน่วยงาน ที่ได้รับการสนับสนุนทราบต่อไป
ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ให้ทุนวิจัย 60 ล้านโครงการ Chair Professor Grants 60
สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ Chair Professor Grants ประจำปี 2560 ได้แก่ ทุนนักวิจัยแกนนำ จำนวน 2 ทุน และทุน NSTDA Chair Professor จำนวน 1 ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2560 งบประมาณรวม ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี โดยมีขอบเขตงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน ดังนี้

โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ

ทุนที่ 1 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมของประเทศที่มีอยู่แล้ว และ/หรือ อุตสาหกรรมอนาคต ที่จะนำไปสู่การเพิ่มคุณค่า ผลผลิต และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยไม่จำกัดสาขาวิจัย ทั้งนี้ ไม่นับรวมอุตสาหกรรมการบริการ
ทุนที่ 2 : สนับสนุนภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีดิจิทัล และสอดคล้องกับคลัสเตอร์และโปรแกรม ของ สวทช.

 นอกจากนี้ สวทช. ยังให้ความสำคัญต่องานวิจัยที่ผลิตผลงาน อันนำไปสู่

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ
การลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม การเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชน ชนบทและผู้ด้อยโอกาส
การลดปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน หรือการปรับตัวเข้ากับสภาวะโลกร้อน และด้านพลังงานทดแทน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนำไปสู่การปรับตัว เช่น การบริหารจัดการน้ำภัยแล้ง และการจัดการภัยพิบัติ

 โครงการทุน NSTDA Chair Professor

สนับสนุนงานวิจัยในระดับ Translational หรือ Applied Research ซึ่งเป็นการนำความรู้หรือทฤษฎี หรือแนวคิดที่มีอยู่แล้วจากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อยอด และ/หรือ เทคโนโลยีเชิงประจักษ์ (Generic Knowledge/ Generic Technology) ที่จะนำไปสู่งานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้ง การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแก่วงการผลิตในประเทศไทยในภาพรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์: http://www.nstda.or.th/ChairProfessor/

โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81832 (ดร.สิริกัญจณ์) และ 81833 (สุขฤทัย) 0 2644 8083 (ฐิติวรรณ) 
โทรสาร: 0 2644 8100

e-mail: chair@nstda.or.th

เปิดให้ทุนเรียนฟรี-ทุนวิจัย​คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร
- จัดการเรียนการสอนในเวลาปกติและนอกเวลา (เหมาะสำหรับผู้ทีทำงานแล้ว)
โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน และแบบบุคคลภายนอกสะสมหน่วยกิต 5 ปี 

-มีทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร และทุนทำวิจัย
สนใจติดต่อ 
คุณวีณา ชาตรีจันทร์สกุล โทร.02-4708633
คุณขณิฐา เพ็ชรสุข         โทร.02-4708643 
เฟซบุ๊ค SEEM KMUTT
http://www.seem.kmutt.ac.th/
 

ให้ทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี 2560
 

โดยเปิดรับในวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ท่านสนใจ หรือองค์กรที่สนใจเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก http://www.mediafund.or.th

เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัว มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6. ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7. ดำเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง
ที่มา http://www.mediafund.or.th/
 

เปิดให้ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ปีที่ 15
บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศเปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์สตรีไทย อายุระหว่าง 25 – 40 ปี 

เป็นเจ้าของผลงานวิจัยอิสระ ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี

เข้าร่วมโครงการ “ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 15  จำนวน 5 ทุน ทุนละ 250,000 บาท

โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องอยู่ระหว่างดำเนินการ

 
แนะนำผู้สมัคร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 
 
เปิดรับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่: วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2560
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2684-1942 และ 0-2684-3192
 
หรืออีเมลได้ที่: beauty@th.loreal.com

 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานฯ มจธ.ให้ทุนเรียนฟรีป.โท-เอก
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. ( JGSEE) เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนปริญญาโท-เอก หลักสูตรนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาทุกคนได้รับทุน เป็นทุนให้เปล่า จบแล้วไม่ต้องใช้คืน


มีทั้งทุนเต็มจำนวนพร้อมเงินเดือนตั้งแต่ 8,000-13,000 บาท และทุนบางส่วนที่ครอบคลุมค่าเทอมและ/หรือค่าหน่วยกิต

นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนจะได้รับทุนวิจัย ตามหลักสูตร ดังนี้

▸ปริญญาเอก 290,000 บาท

▸ปริญญาโท 75,000-175,000 บาท

ขั้นตอนการสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

http://www.jgsee.kmutt.ac.th/v2/detail.php?content_id=14


ปิดรับสมัคร 30 มิ.ย. 2560

ที่มา
The Joint Graduate School of Energy and Environment
 

2 มหา'ลัยดังประเทศจีนแจกทุนเรียนป.โทให้นักศึกษาไทย
2 มหาวิทยาลัยมาตรฐานสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีน Nanjing University of Information Science & Technology และ China Pharmaceutical University จัดโครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีนประจำปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน 2017

จำนวนทุนที่มอบ

มอบให้ 10 ทุน
มูลค่าทุนละ 300,000-400,000 บาท 
แบบเหมาจ่ายเพียง 89,000 บาท

เริ่มรับสมัครสอบชิงทุนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

ประเภทของทุน 
ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาโท ภาคอินเตอร์ภาษาอังกฤษ 2-3 ปี ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า ส่วนที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
หมายเหตุ: ค่าที่พัก เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 15,000 - 20,000 บาท (4,000 หยวน)  รายเดือน เดือนละ 6,000 – 10,000 บาท

มหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา
1.    Nanjing University of Information Science & Technology        
2.    China Pharmaceutical University                

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
2.สัญชาติไทย
3.ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
4.ผู้ที่สอบได้ต้องมีผลสอบ TOEFL 550 หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป

เอกสารการสมัคร
1.รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
4.ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 250 บาท

ขั้นตอนการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สมัครได้ด้วยตัวเองที่  WLC
3.ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wlc2china.com พร้อมรูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว  2 ใบ สำเนา Transcript  และสำเนาบัตรประชาชน  
ส่งไปรษณีย์มายัง  WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400
4.ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทาง  ชื่อบัญชีนางสาวนภา  ธีระธนานนท์ (ผู้จัดการ) เลขที่บัญชี  009 – 1 – 14750 – 5  
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   ธนาคารกสิกรไทย  สาขา  พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ    
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ( พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ ) มาที่ อีเมล wlcchina1@gmail.com     หรือ โทรสาร ( Fax ) หมายเลข 0-2255-5055
5.รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

หลักฐานที่นำมาในวันสอบ
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
3.ปากกาน้ำเงิน และน้ำยาลบคำผิด

กำหนดวันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 เริ่มเวลา 8.30 – 12.30 น. ( กรุณาถึงสนามสอบก่อนอย่างน้อย 30 นาที )
สถานที่จัดสอบ : อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันประกาศผล : วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:00 น. ตรวจรายชื่อผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์www.wlc2china.com
ลักษณะข้อสอบ :ข้อสอบวัดระดับความรู้ทั่วไป โดยเขียนเรียงความภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่กำหนด 2 หัวข้อ
เกณฑ์การคัดเลือก : ตัดสินจากผลคะแนนของผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับ
วันรายงานตัว  : วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน WLC พร้อมชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท (ชำระผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น )

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
1.ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น
2.ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน
3.ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
4.ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ
กรณีมาสมัครด้วยตนเอง เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ในเวลาทำการตั้งแต่ 10.00 – 17.00 น. เท่านั้น 
หรือส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ ตึก WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน 
เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2255-4084-5  เว็บไซต์ www.wlc2china.com

สาขาที่เปิดรับสมัคร
ปริญญาตรี (บรรยายอังกฤษ )
1. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
2.เภสัชศาสตร์ ( pharmacy )
ปริญญาโท (บรรยายอังกฤษ )
1.บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
2.วิศวกรรมศาสตร์ ( Engineering )                        
3.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer Science )


ทุน SHARE สหภาพยุโรปมอบให้นักศึกษาจากอาเซียน
โครงการทุนการศึกษา "แชร์" เป็นการมอบทุนโดยสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาค เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเป็นสากลของสถาบันการศึกษาและนักศึกษาแห่งภูมิภาคอาเซียน ซึ่งนักศึกษาจากประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนนี้ได้ แต่ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะขอสมัครรับทุนได้

เกี่ยวกับทุนการศึกษา SHARE

"แชร์" เป็นทุนการศึกษาโดยสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาค เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเป็นสากลของสถาบันการศึกษาและนักศึกษาแห่งภูมิภาคอาเซียน ตอบสนองการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 เป็นต้นไป จุดประสงค์หลักคือการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง EU และสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสร้างประโยชน์ด้านการอุดมศึกษาหลากรูปแบบทั่วภูมิภาคอาเซียน

ผู้ร่วมสนับสนุนทุน

British Council, German Academic Exchange Service (DAAD), EP-Nuffic, Campus France, European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) และ European University Association (EUA) จะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนระหว่างปี 2015 ถึง 2018 เพื่อขับเคลื่อนโครงการ

ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นที่ 1 : สมัครมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ SHARE (คลิ๊กที่นี่ )
ขั้นที่ 2 : สมัครขอรับทุน SHARE

ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะขอสมัครรับทุนได้ โดยการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนจะเป็นดุลยพินิจของทางสถาบันเองทั้งหมด ในขณะที่ SHARE จะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนเท่านั้น

ผู้สมัครควรดำเนินการสมัครเรียนให้เร็วที่สุด เพราะบางครั้งขั้นตอนต่างๆ จะต้องใช้ระยะเวลา 

ข้อสังเกต:ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้เท่านั้นในสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการSHARE ในประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้สมัครสามารถสมัครขอรับทุนได้หลังจากที่ขั้นตอนการสมัครเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น

เอกสารที่จำเป็นในขั้นตอนการสมัครออนไลน์:
-จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ขอสมัครเข้าเรียน
-จดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
-ผลการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
-สำเนาหนังสือเดินทาง
-รูปถ่าย

ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายของ
-ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่าเล่าเรียน)
-ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต
-ตั๋วเครื่องบิน (ในและต่างประเทศ)
-ประกันสุขภาพ
-เงินช่วยเหลือแรกเข้า
-อุปกรณ์การเรียน
-ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ระยะเวลาทุน 1 เทอม

Source: 
http://www.share-asean.eu/


http://www.thailande.campusfrance.org/


  •  

รัฐบาลมาเลเซียประกาศให้ทุนเรียนป.โท-เอก
รัฐบาลมาเลเซียประกาศให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการ Malaysian International Scholarship (MIS) ประจำปีการศึกษา 2017-2018 ให้แก่ผู้ที่สนใจเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศมาเลเซีย 

ทุนการศึกษาดังกล่าวประกอบด้วยทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนวิจัยหลังปริญญาเอก โดยผู้ที่สนใจ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีอายุไม่เกิน 40 ปี ในกรณีสมัครรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ ไม่เกิน 45 ปี ในกรณีสมัครรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.5 ในระบบ 4.00
3. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างน้อย 6.5 (IELTS) 230 (TOEFL CBT) หรือ 92 (TOEFL IBT) 
4. ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ทุนการศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าอุปกรณ์การศึกษา และเงินทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับทุนปริญญาเอกและทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/
 

85 ทุนรัฐบาลไทยให้เรียนต่อในประเทศ
ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก 

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือก ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2560 (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก) 

ทุนที่รับสมัคร 
จำนวน 3 หน่วย รวม 85 ทุน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
- เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ 16 มิถุนายน2560)
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา2559-2560 และต้องลาศึกษาแบบเต็มเวลา

การรับสมัครคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th/scholarship 

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/app_announcement_praborom_
 
แอร์เอเชียเปิดรับสมัคร Student Pilot 2017 ศิษย์การบิน บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย (ไม่จำกัดเพศ)
2. อายุไม่เกิน 28 ปี (ผู้สมัครเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 เป็นต้นไป)
3. เพศชายพ้นพันธะทางทหาร (มี ส.ด.8 หรือ ส.ด.43)
4. ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม.
5. มีสุขภาพแข็งแรง และมีสายตาดี หากผ่านการผ่าตัด Lasik หรือ PRK
ต้องผ่านมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) และก่อนผ่าตัดต้องมีค่าสายตาสั้นหรือยาวไม่เกิน 300 และค่าสายตาเอียง 150
6. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือกำลังจะจบการศึกษา และได้ Transcript ฉบับสมบูรณ์ภายใน 31 กรกฎาคม 2560
7. ผ่านการทดสอบ TOEIC  650 คะแนนขึ้นไป (รับเฉพาะ Personal และสอบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป)
8. ไม่มีประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(หากพบว่ามีประวัติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้ารับเป็นพนักงาน)

หมายเหตุ – รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://www.airasia.com/recruitment/

ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2560

ระหว่างนี้ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมให้ตรงกับคุณสมบัติที่ทางบริษัทฯ กำหนด 
สำหรับรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้ที่ link ด้านล่างนี้
http://www.airasia.com/recruitment/
 

ทุนรัฐบาลไทยให้คนสาธารณสุขเรียนต่อต่างประเทศ
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ (ทุนพัฒนาอาจารย์) 

ทุนที่รับสมัคร
จำนวน ๕ หน่วย รวม ๑๒ ทุน

ข้อผูกพันในการรับทุน
- ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมารับราชการในส่วนราชการที่สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เปีนระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนเป็นข้าราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกให้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่วิทยาลัยเดิม
-หากผู้ได้รับทุนไม่เข้ารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกระทรวงสาธารณสุข นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
-เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติราชการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ปีดรับสมัคร (วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) แต่จะเดินทางไปศึกษาต่อได้เมื่ออายุราชการ ครบ ๒ ปีแล้ว
- ผู้สมัครที่ไม่เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการดังกล่าวต้องให้ความยินยอมในการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของผู้รับทุนไปเป็นของสถาบันพระบรมราชชนกทันทีที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน และยินยอมให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน

การรับสมัครคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๔๖๐ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์  www.ocsc.go.th/scholarship 
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

ที่มาและดูข้อมูลต่อที่ http://www2.ocsc.go.th/scholarship
 

เช็คเลย!กำหนดการ650ทุนไทย - ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
เปิดกำหนดการ 2 โครงการ ที่รัฐบาลไทยร่วมมือกับ 2 ประเทศคือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยโครงการแรก รัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย จัดโครงการตรวจลงตราหนังสือเดินทางการทำงาน และท่องเที่ยวไทย –ออสเตรเลีย ภายใต้ข้อตกลง“Work and Holiday Visa” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยวและทำงานไดเ้ป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย 
โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศโดยกำหนดจำนวนให้เยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visa ไทย -ออสเตรเลีย ปี ละ 500 คน
ดูข่าวที่
นอกจากนี้รัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์จัดทำโครงการตรวจลงตราการทำงานและท่องเที่ยวไทย – นิวซีแลนด์ ภายใต้ข้อตกลง Working Holiday Scheme เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย อายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยวและทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์

โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับสมัคร ในปี 2560 ดย. จะดำเนินการรับสมัครออนไลน์และออกหนังสือรับรอง จำนวน 150 คน 
ดูข่าวที่http://blog.eduzones.com/magazine/177622

กำหนดการ โครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และโครงการ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย - นิวซีแลนด์


ที่มา http://dcy.go.th/webnew/upload/news/news_th_20171602013738_1.pdf

 

90 ทุน TAIST-Tokyo Tech เรียนป.โท 3 หลักสูตร
โครงการ TAIST-Tokyo Tech โดย สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี เข้ารับทุน ป.โท 3 หลักสูตร จำนวน 90 ทุน สอนโดยอาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายจากคณะและสาขาที่เกี่ยวข้อง รับทุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

1.หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ 
2.หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว 
3.หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน

รับเพียงหลักสูตรละ 30 ทุน โดย สวทช. เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุน รวมทั้งสิ้น 90 ทุน

ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น และการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช. พร้อมนักศึกษาจะได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เป็นกำลังสำคัญในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนในอนาคต

สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดวันปิดรัสมัครแต่ละหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/

หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 8016-8 อีเมล taist@nstda.or.th

 

ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ตให้ทุนเรียนป.โท MBA
หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท พร้อมทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดประเภททุน ดังนี้

 

1. ทุนผู้ช่วยวิจัย 50% สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560-2561

 

2. ทุนผู้ช่วยวิจัย 100% สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560-2561

 

3. ทุนผู้ช่วยวิจัย 50% สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560-2561

 

4. ทุนผู้ช่วยวิจัย 100% สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560-2561

 

ดาวน์โหลด ใบสมัคร

สนใจติดต่อ 
คุณทันญารัตณ์ 076-276820 หรือ 095-0837965
คุณวันธิดา 081-537-7798,076-276-821, 
wanthida31@gmail.com
คุณพิชัย 076-276-822, pichai.ja@phuket.psu.ac.th
ที่มา-
http://www.fht.psu.ac.th


เตรียมเฮ!500ทุน Work and Holiday Visa(WHV) ไทย - ออสเตรเลีย
รัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย จัดโครงการตรวจลงตราหนังสือเดินทางการทำงาน และท่องเที่ยวไทย –ออสเตรเลีย ภายใต้ข้อตกลง“Work and Holiday Visa” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยวและทำงานไดเ้ป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย 

โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศโดยกำหนดจำนวนให้เยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visa ไทย -ออสเตรเลีย ปี ละ 500 คน

คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี (อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย)
3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
4. มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
5. ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
6. มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
7. มีความประพฤติและสุขภาพดี
3. หลักฐานการยื่นขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย.

ตามข้อตกลงของโครงการฯ ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยจะต้องแนบหลักฐาน หนังสือรับรองคุณสมบัติซึ่งออกให้โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
http://www.thailand.embassy.gov.au/bkok/Visas_and_Migration.html
กระบวนการและขั้นตอนการรับสมัคร

- การสมัครโดยผ่านระบบออนไลน์ (Online) ทางเว็บไซต์ของดย .

http://dcy.go.th/webnew/main/ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยระบบจะเปิดให้บริการในวันที่ 2 มิถุนายน2560 เวลา 09.00 น.
ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนดระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที
จำนวนที่เปิดรับสมัคร 
ในปี 2560 ดย.จะดำเนินการเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์จำนวน 800 คน และออกหนังสือรับรองฯ จำนวน 500 คน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่
กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
โทร./โทรสาร 0 2651 6534 (ในวันและเวลาราชการ)

-------------------------------------------

อ้างอิง: www.thailand.embassy.gov.au/
Photo:Chadarat Changtong, Nyela Babie

เตรียมแจก150ทุน Working Holiday Scheme (WHS) ไทย – นิวซีแลนด์
รัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์จัดทำโครงการตรวจลงตราการทำงานและท่องเที่ยวไทย – นิวซีแลนด์ ภายใต้ข้อตกลง Working Holiday Scheme เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย อายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยวและทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์

โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ

คุณสมบัติ
ผู้ที่สมัครเขา้ร่วมโครงการฯจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี (อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย)
3. ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
4. สำเร็จการศึกษาต้้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
5. มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
6. มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
7. มีความประพฤติและสุขภาพดี
เมื่อได้รับการตรวจลงตราแล้ว ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายนิวซีแลนด์สามารถทำงานที่ถูกกฎหมายได้ทุกประเภท ยกเว้นธุรกิจบริการทางเพศโดยต้องเสียภาษีเงินได้และต้องไม่ทำงานกับนายจ้างคนหนึ่งคนใดเกินกว่า3 เดือน และเข้ารับการศึกษาอบรมได้ไม่เกิน 3 เดือน

เยาวชนไทยที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำ
ประเทศไทยหรือ www.immigration.govt.nz

กระบวนการและขั้นตอนการรับสมัคร

- การสมัครโดยผ่านระบบออนไลน์ (Online) ทางเว็บไซต์ของดย .

http://dcy.go.th/webnew/main/ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยจะเปิดระบบให้บริการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้หากมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนด ระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที
-จำนวนที่เปิดรับสมัคร ในปี 2560 ดย. จะดำเนินการรับสมัครออนไลน์และออกหนังสือรับรอง จำนวน 150 คน 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่
กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
โทร./โทรสาร 0 2651 6534 (ในวันและเวลาราชการ)
--------------------------------------------
อ้างอิง: http://www.immigration.govt.nz/ www.greatsights.co.nz
www.newzealand.com/ Chadarat Changtong/ Nilobon 

แจกทุนเยอะ!ไต้หวันปรับแผนให้ทุนต่างชาติเรียนต่อจำนวนมาก
การสมัครเรียนต่อไต้หวัน สำหรับปี 2017 มีทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก สรุปได้ดังนี้

1. ทุน MOE และทุน ICDF เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับทุนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ไต้หวัน 
2. ทุน MOE และ HES เพิ่มจำนวนผู้ที่จะได้รับทุนมากขึ้นกว่าปีก่อนๆ
3. มีมหาวิทยาลัย 36 แห่งให้ทุนอุดหนุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากทุนที่จะได้รับจากทุน MOE 
4. เนื่องด้วย นโยบาย "มุ่งใต้ใหม่" ของรัฐบาลไต้หวัน ทำให้ผู้สมัครมีโอกาสในการได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อจากทางมหาวิทยาลัยของไต้หวันมากยิ่งขึ้น

ทุนการศึกษาไต้หวัน แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

 Ministry of Education (MOE)

■ Taiwan Scholarship and Huayu Enrichment Scholarship Program (HES)

 Taiwan International Graduate Program (TIGP)

 International Coorperation and Development Fund (ICDF)

 University Scholarship

 Elite 600 Scholarship (ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย)

 

■ Ministry of Education (MOE)


• หน่วยงาน: กระทรวงศึกษาธิการ (The Ministry of Education) •รายละเอียดทุน:

  1. ปริญญาตรี 4 ปี          NT$15,000/ เดือน

  2. ปริญญาโทและเอก    NT$20,000/ เดือน

  3. ค่าเล่าเรียน               ไม่เกิน NT$40,000/ เทอม

• รับสมัคร: ประมาณวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม

• เงื่อนไข

  ภาษาอังกฤษ:                               ภาษาจีน:

  TOEFL 550                                TOCFL ระดับ 4 ขึ้นไป

  TOEIC 750

  IEFL 6.0

• ผลการเรียน

  - ปริญญาตรี 2.6 ขึ้นไป                - ปริญญาโทและเอก 3 ขึ้นไป

หมายเหตุ:ผลคะแนนวัดระดับความรู้ทางภาษาเราสามารถเลือกได้ว่าใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนยื่น


■ Ministry of Education Huayu Enrichment Scholarship (HES)

 

• หน่วยงาน: กระทรวงศึกษาธิการ (The Ministry of Education)

• รายละเอียดทุน: ทุนสำหรับเรียนภาษาจีน

  - หลักสูตร 2 เดือน: มิ.ย.- ส.ค.

  - หลักสูตร 3, 6, 9 และ 12 เดือน: ก.ย. - ส.ค. ของปีถัดไป

  - NT$25,000/ เดือน

• รับสมัคร: ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม •เงื่อนไข

  ภาษาอังกฤษ:                                                ภาษาจีน:

  TOEFL 400                                                 TOCFL ระดับ 2 ขึ้นไป

                                                                      TOCFL ระดับ 3 ขึ้นไป (9-12 เดือน)

• ผลการเรียน

  - ปริญญาตรี 3 ขึ้นไป  - ปริญญาโทและเอก 3.2 ขึ้นไป

หมายเหตุ:ผลคะแนนวัดระดับความรู้ทางภาษาเราสามารถเลือกได้ว่าใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนยื่น


■ Taiwan International Graduate Program (TIGP)

เป็นทุนวิจัยที่มอบให้สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก โดยกำหนดสาขาวิชาดังนี้ :

1.    Chemical Biology and Molecular Biophysics in Drug   Discovery and Biotechnology

2.    Molecular Science and Technology

3.    Molecular and Biological Agricultural Science

4.    Molecular and Cell Biology (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

5.    Bioinformatics

6.    Nano Science and Technology

7.    Molecular Medicine

8.    Earth System Science

9.    Biodiversity

10.  Interdisciplinary Neuroscience

11.  Social Networks and Human-Centered Computing

12.  Sustainable Chemical Science and Technology

เว็บไซต์รายละเอียดทุน : http://tigp.sinica.edu.tw/
 

■ International Cooperation and Development Fund (ICDF) 


หน่วยงาน: กองทุนความร่วมมือและพัฒนานานาชาติ (International Cooperation and Development Fund)
รายละเอียดทุน:

  - สาขาที่เปิดรับสมัคร: เกษตร, เภสัช, วิศวะ, การบริหารจัดการ, เทคโนโลยี

  - ค่าหนังสือ, ค่าหน่วยกิต, ค่าเทอม, ค่าหอพัก, ค่าประกัน, ตั๋วเครื่องบิน economy- class (One direct round-trip) และค่าใช้จ่ายรายเดือน

     1. ปริญญาตรี:  NT$12,000 (สูงสุด 4 ปี)

     2. ปริญญาโท:  NT$15,000 (สูงสุด 2 ปี)

     3. ปริญญาเอก: NT$17,000 (สูงสุด 4 ปี)

 รับสมัคร: ประมาณปลายเดือนมกราคม ถึงกลางเดือนมีนาคม  

เว็บไซต์รายละเอียดทุน : https://www.icdf.org.tw/mp.asp?mp=2
 

■ Elite 600 Scholarship

 
Taiwan-Thailand Elite 600 Scholarship Program กระทรวงการศึกษาไต้หวันได้ให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยในไต้หวันที่อยู่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (ESIT Consortium Universities) จำนวน 600 ทุน ระยะเวลาการขอรับทุนอยู่ระหว่างปี 2557 – 2561 หรือปีละไม่เกิน 120 ทุน แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยไทยเพื่อเสริมสร้างและผลักดันความร่วมมือทางการศึกษาสนับสนุนความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นการร่วมมือในการพัฒนาทางด้านการศึกษา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไต้หวันที่อยู่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการนี้มีอยู่ประมาณ 43 แห่ง

ส่วนใหญ่ทุนการศึกษาจะอยู่ในรูปของการยกเว้นค่าใบสมัครและค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร

 

ข้อมูลทุนโครงการความร่วมมือในการส่งเสริมให้อาจารย์/บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ ไต้หวัน

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

1. เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด (เอกสารแนบ1) โดยกรอกแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ2) ผ่านต้นสังกัดเพื่อรับรองคุณสมบัติ และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาในระหว่างที่ศึกษา ณ ไต้หวัน

2. ต้นสังกัดรวบรวมแบบฟอร์มตามข้อ1แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3. ผู้สมัครแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ โดยต้อง Create UserID ก่อน และ ทำการสมัคร Scholarship ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดำเนิน การกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อใน สถาบันอุดมศึกษาไต้หวันผ่านเว็บไซต์ http://www.esit.org.tw ( Elite Study in Taiwan Program of Office : ESIT) 

คุณสมบัติของผูสมัครเขารวมโครงการ
1) เปนอาจารย/บุคลากร ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกํากับ และเอกชน
2) ผูสมัครจะตองไดรับความยินยอมจากตนสังกัดใหสมัครเขารวมโครงการ
3) ผูสมัครจะตองไมมีสัญชาติไตหวัน
4) มีผลสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEFL แบบ PBT 500 คะแนน / แบบ CBT 213 คะแนน / แบบIBT 79 คะแนน หรือผลสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือ TOEIC 600 คะแนน หรือผลสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ซึ่งเทียบเทากับ TOEFL PBT 500 คะแนน โดยสถาบันอื่น
5) ตนสังกัดสนับสนุนคาใชจายระหวางศึกษา ณ ไตหวัน เชน คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ คาอาหารและคาที่พัก คาประกันและคาใช้จ่ายอื่นๆ หรือเปนผูมีศักยภาพในการรับผิดชอบคาใชจายในการศึกษา
6) หากมีใบตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาไตหวัน จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
เว็บไซต์รายละเอียดทุน : http://www.esit.org.tw/


ที่มา http://www.tec.mju.ac.th/scholarship.html
 

สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนหนุนทำวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3 
สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ประจำปี 2560 รอบ 3 เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านดังกล่าวด้วย 
             
โดยในปีงบประมาณ 2560 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2559) ทางสำนักวิจัย ฯ มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
"ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สันติวิธี"

งบประมาณที่สนับสนุน
สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท
สนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท

เงื่อนไข/คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
-ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยเท่านั้น
-ผู้ขอรับทุนต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนใดมาก่อน
-วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งเข้ามาขอรับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า ต้องผ่านการอนุมัติหัวข้อจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
-ผู้รับทุนต้องส่งมอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่สถาบันฯ ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำสัญญา
ช่วงเวลาในการรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน
การเปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จะแบ่งออกเป็น 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ (หรือจนกว่างบประมาณสนับสนุนจะหมดลง)

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560

ที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (ขอทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-1419598 / 087-0303452 (ทวิติยา)
หมายเลขโทรสาร : 02-1438177
E-mail : tweetya@hotmail.com; tawitiya@kpi.ac.th
ที่มา http://kpi.ac.th/kpi-research60.html

ให้ทุน!​มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดรับระดับปริญญาโท-เอก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-เอก มีทุนการศึกษามอบให้

เริ่มภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเรียนวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2560 …! รับทุนการศึกษาสูงสุด 50,000 บาท

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

ชั้น 11 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

โทร. 0 2558 6888 ต่อ 3003 – 4 และ 095 5948116

สมัครออนไลน์ คลิก http://scms.spu.ac.th/ent_masonline_index.cfm
 
กว่า100ทุน!เรียนป.โทบริหารธุรกิจ ม.รังสิต
หลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration)   มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมีทุนการศึกษาให้กว่า 100 ทุน

ในขณะนี้ทำการเปิดรับสมัครนักศึกษา MBA รุ่นใหม่ ติดต่อ 0-2791-6000 ต่อ 1004 และ 081-267-7308 มีการดูงานต่างประเทศ สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนและการทำงานจริง มีงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ เลือกเรียน วันธรรมดา หรือวันอาทิตย์

หลักสูตรนี้มีทุนการศึกษามากกว่า 100 ทุน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
www.mbarsu.com

หลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration)  นับว่าเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมของประเทศ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้ที่จะก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ นักธุรกิจและ Start-up โดยเน้นส่งเสริมในทำธุรกิจในรูปแบบการสร้าง Start-upขอวตัวเอง

การดําเนินงาน
หลักสูตรนี้เน้นหลักบริหารธุรกิจต่างๆ ที่สำคัญโดยตระหนักถึงความสมดุลระหว่างภาคทฤษฎีทางวิชาการ และภาคปฏิบัติในโลกธุรกิจและสิ่งแวดล้อมจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ในเชิงวิเคราะห์และในเชิงปฏิบัติ โดยร่วมทำงานกันเป็นกลุ่ม เพื่อวางแผนและแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ใกล้เคียงกับของจริง นอกจากนี้หลักสูตร นี้ยังเน้นให้นักศึกษาเห็นถึงองค์ประกอบต่างๆ ในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความสำคัญในการร่วมกันทำงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรนอกจากนี้ยังเน้นที่จะปูรากฐานที่สำคัญ ต่อการพัฒนานักศึกษาและผู้บริหารระดับกลางให้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต และยังเน้นให้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ในโลกธุรกิจระดับนานาชาติอีกด้วย

ทำไมถึงควรเรียน MBA กับเรา
-หลักสูตรได้รับการรับรองจากทาง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
-เน้นการสอนทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ กับอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนและการทำงานในบริษัทระดับโลก
-งานวิจัยของอาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติ
-อาจารย์ที่สอนงานวิจัยมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
-อาจารย์ที่สอนเกิน 80% เป็นอาจารย์ที่จบระดับปริญญาเอก
-Connection กับเพื่อนที่ร่วมเรียนด้วยกัน โดยทางหลักสูตรจะคัดเลือกก่อนเข้าเรียน
-ดูงานต่างประเทศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
สำนักงานหลักสูตร MBA อาคาร 2 ชั้น 3
วันจันทร์ - พฤหัสบดี 09.00 - 19.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.

สมัครเรียนติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ : 0-2791-6000 ต่อ 1004
หรือ 081-267-7308
facebook : MBA Rangsit University
 
กว่า650ทุน! อยากได้ทุนเรียนต่อฝรั่งเศส
ค้นหาง่าย ๆ จาก " CampusBourses "

ประเทศฝรั่งเศส เป็นประเทศที่คนไทยและทั่วโลกนิยมชอบทั้งในการไปท่องเที่ยวหรือไปศึกษาต่อ วันนี้มีโอกาสรับข้อมูลดี ๆ จาก campusfrance เลยนำมาบอกต่อ โดยเฉพาะเรื่องของการหาข้อมูล "ทุนการศึกษา" ต้องบอกเลยว่า ณ วันนี้หาได้ไม่ยากแล้ว เพราะมีแหล่งหาข้อมูลดี ๆ จาก "CampusBourses" ซึ่งเป็นโปรแกรมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ  โดยสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์  www.campusfrance.org 

โปรแกรม CampusBourses  ดังกล่าวรวบรวมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติไว้  โดยมีทั้งทุนที่มาจากแหล่งทุนในประเทศฝรั่งเศสกว่า 650 ทุน (จากหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรท้องถิ่น  บริษัท  มูลนิธิ  สถาบันอุดมศึกษา และอื่นๆ) และแหล่งทุนต่างประเทศ (สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสในประเทศต่างๆ รัฐบาลต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ) 

ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลผ่านโปรแกรมดังกล่าวโดยป้อนคำสำคัญ (keyword) หรือคำค้นหาต่างๆ (สัญชาติ  ระดับการศึกษา  สาขาวิชาที่สนใจ  หรือประเภทของทุน)  เพื่อให้ได้รับรายละเอียดที่สมบูรณ์เกี่ยวกับทุนนั้นๆ และให้ลิงค์เว็บไซต์ของหน่วยงานผู้ให้ทุน
 
มีโครงการทุนสำหรับนักศึกษาชาวไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อหรือไปทำวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสมากมาย อาทิ
 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  (Franco-Thai Scholarship Program)      
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาชาวไทยผู้มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยไม่จำกัดสาขา  ผู้สมัครจะต้องถือสัญชาติไทยและมีอายุไม่เกิน 35 ปี
ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของทุน  เอกสารการสมัครจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการคัดสรรทุน  โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการ  แรงจูงใจของและแผนการเรียนของผู้สมัคร  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรกจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนนี้ได้ทีเว็บไซต์ : www.francothai-science.com/scholarships
 
ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (Junior Research Fellowship Program)
ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดทำโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส 
 
โครงการทุนนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 6 เดือน  ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส  โดยไม่จำกัดสาขาการวิจัย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากความเป็นเลิศด้านวิชาการของโครงการวิจัยที่เสนอและประโยชน์ของความร่วมมือที่เกิดขึ้น
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนนี้ได้ที่เว็บไซต์ : www.thailande.campusfrance.org/en/page/junior-research-fellowship-program
 
ทุนวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research หรือ Franco-Thai Mobility Program : PHC Siam)
โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส (PHC Siam) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมทำวิจัยระยะยาวระหว่าง สถาบันไทยและฝรั่งเศสผ่านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ของทั้งสองประเทศ โครงการนี้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุกสาขาวิชาที่มีระยะเวลา 2 ปี โดยที่ทั้งฝ่ายไทยและฝรั่งเศสร่วมกันมอบเงินสนับสนุนโครงการ
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://inter2.mua.go.th/ หรือ www.campusfrance.org/fr/siam
 
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเป็นทุนที่ให้ในระดับปริญญาเอก โดยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนไปทำวิจัยเป็นระยะเวลา 8-12 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส
ผู้ที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นเวลา 6 เดือนอยู่ก่อนแล้ว สามารถขอรับทุนเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้อีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ ทุนวิจัยในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้รวมทุนประกันสุขภาพไว้ด้วย
เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : http://rgj.trf.or.th
 
ทุนไอเฟล (Eiffel Sholarship) 
เป็นทุนการศึกษาที่ให้สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส และทุนวิจัยระยะเวลา 10 เดือนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกร่วม   โดยพิจารณาให้ผู้ศึกษาใน 3 สาขาวิชา ได้แก่
- วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
- นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : www.campusfrance.org/eiffel
 
ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก Erasmus Mundus

หลักสูตรในโครงการ Erasmus Mundus เป็นหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันการศึกษาในประเทศเครือสหภาพยุโรปตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2 -3 แห่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตามที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร Erasmus มอบทุนในระดับปริญญาโทหรือเอก ซึ่งอาจจะเป็นหลักสูตรแบบ 2 ปริญญาหรือแบบปริญญาร่วม
เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : http://ec.europa.eu
 
ทุนการศึกษาจาก Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 759 แห่งในประเทศสมาชิกประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีกว่า 90 ประเทศทั่วโลก
เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : www.auf.org/bourses
 
ทุนสนับสนุนการวิจัย Bio-Asia และ STIC-Asia
Bio-Asia และ STIC-Asia เป็นโครงการแลกเปลี่ยนการวิจัยระหว่าง 2 ศูนย์วิจัยใน 3 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศสและ 2 ประเทศจากอาเซียน โดยที่
· STIC-Asia สนับสนุนโครงการวิจัยด้านนวัตกรรมและด้าน ICT
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.campusfrance.org/fr/stic-asie
· Bio-Asia สนับสนุนโครงการวิจัยด้านชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ  รวมถึงการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.campusfrance.org/fr/bio-asie
 
ยังมีทุนอื่นๆ อาทิ ทุนจากสถาบันต่างๆ (ในรูปแบบส่วนลดหรือการยกเว้นค่าเล่าเรียน)  เงินทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ชาวต่างชาติบางกลุ่มพำนักในประเทศฝรั่งเศส  เงินทุนจากหน่วยงานอื่นๆ แนะนำให้ลองค้นหาจากฐานข้อมูล Campus Bourse เพื่อความชัดเจนและรายละเอียดอื่นๆ
 
Additional links
Campus Bourse Search Engine  
...........................................
ที่มาและดูข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ http://www.thailande.campusfrance.org/th
 

................................................................................
ภาพจาก-hhttp://www.insightstudy.co.uk/insight-gs-english/study-work
 
 
 

loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 มิ.ย. 60 11:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,214 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,214 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง