เปิดให้ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

ลบ แก้ไข
เปิดให้ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

เปิดให้ทุนพัฒนานักวิจัยแ

วันนี้นำทุนวิจัยน่าสนใจสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งหลายมาฝากกันครับ โดยเฉพาะงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขัน ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่

โดยทุนนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.” เพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการที่มุ่งเน้นการสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งหรือยกระดับความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม และการทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

มาดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)กันครับ...

ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมเป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม การยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (Translational research) และการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศโดยเน้นประเด็นปัญหา ความต้องการ หรือโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย

ทั้งนี้ รูปแบบของทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) จะเป็นการร่วมสนับสนุนทุนระหว่าง สกว.กับภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่เท่ากัน และภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้เสนอโจทย์วิจัย โดยทีมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและ/หรือนักวิจัยจากภาครัฐเป็นนักวิจัยหลัก และนักวิจัยจากภาคเอกชน (ถ้ามี) โดยนักวิจัยหลักต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกว. กำหนด

ขอบเขตงานวิจัย...โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวจากภาคอุตสาหกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร

รายละเอียดทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม...ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมเป็นการร่วมทุนระหว่าง สกว. กับภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ ซึ่งงบประมาณทุนละไม่เกิน 10 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ต้องร่วมทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนวิจัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย และค่าตอบแทนนักวิจัย เป็นต้น

กำหนดการ...เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 มิ.ย. 60 เป็นการเปิดรับข้อเสนอโครงการ และวันที่1 ก.ค. 60 – 15 ส.ค. 60 ประเมินข้อเสนอโครงการ จากนั้น15 ส.ค. 60 – 30 ก.ย. 60 นำเสนอโครงการวิจัย (นักวิจัยและผู้ประกอบการ)

สอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่...โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226
อีเมล : trfrri@trf.or.th เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ https://www.facebook.com/trfrri

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปที่นี่ครับ...
http://rri.trf.or.th/
........................
ภาพจากwww.strategyand.pwc.com
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 มิ.ย. 60 11:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 769 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 769 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง