ถามมาตอบไป:อยากให้ลูกไปเรียนม.ปลายสิงคโปร์-ที่นี่มีทุนเรียนฟรีให้เด็กไทย

ลบ แก้ไข
ถามมาตอบไป:อยากให้ลูกไปเรียนม.ปลายสิงคโปร์-ที่นี่มีทุนเรียนฟรีให้เด็กไทย

ถามมาตอบไป:อยากให้ลูกไปเ

มีผู้ปกครองสอบถามกันมาเกี่ยวกับเรื่องทุนของลูกสาวที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.3 และสนใจที่จะขอทุนเรียนต่อในระดับมัธยมที่ประเทศสิงคโปร์ ที่ถามมาเพราะพอรู้ข้อมูลว่ามันมีทุนนี้อยู่ แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะยังมีสิทธิอยู่หรือไม่ แล้วไปแล้วต้องเรียนต่อระดับไหน ควรจะเตรียมตัวยังไงดี

เมื่อถามมาก็ยินดีที่จะหาข้อมูลมาตอบกันครับ เพราะทุนในโครงการนี้มีผู้ปกครองถามมาหลายครั้งอยู่เหมือนกัน และผมเองก็เคยเสนอข้อมูลการรับสมัครเป็นประจำในทุก ๆ ปีเลยพอจะมีข้อมูลมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นแนวทางกันต่อไปครับ...

สำหรับทุนนี้เป็นโครงการทุนของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ที่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนําของประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นทุนลักษณะ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และค่าเบี้ยเลี้ยง

ทุนนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้ www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand 

ส่วนคุณสมบัติผู้สมัคร อย่างแรกก็คือต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำากว่า 3.00 ที่สำคัญต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษครับ

โดยผู้สมัครระดับ Secondary Three จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3 ส่วนผู้สมัครระดับ Pre-University จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5

มีคําอธิบายสำหรับระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ เขาจะแบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี (ระดับ Secondary Three) สําเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิGCE O-Level และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี (หรือระดับ Pre-University) สําเร็จการศึกษาแล้วจะได้วุฒิGCE A-Level

สำหรับลูกหลานของไทยเราที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (สมัครระดับ Secondary Three) หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

ส่วนผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สมัครระดับ Secondary Three) หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4(เรียนซ้ำ1 ปี)

ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สมัครระดับ Pre-University) หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สมัครระดับ Pre-University) หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6(เรียนซ้ำ 1 ปี)

มาดูวิธีการสมัครกันครับ...ทุนนี้สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการของไทยเราจะเป็นผู้ดูแล เมื่อมีประกาศรับสมัครในแต่ละปีแล้วจะกำหนดให้เราขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่ สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก ดุสิต กทม. 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2281 6370 ต่อ 114 หรือขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์ ก็ให้ส่งซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง(ซองขนาดอย่างน้อย 16 ซม. X 20 ซม.) วงเล็บมุมซอง "รับใบสมัครทุนสิงคโปร์"
อีกช่องทางก็คือ ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซด์ www.bic.moe.go.th แล้วก็สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand

เมื่อได้ใบสมัครแล้วก็กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ (จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตรงนี้ต้องศึกษาข้อมูลเรื่องการแปลกันเป็นพิเศษนะครับ เพราะทางสิงคโปร์เข้มงวดมาก) ไปยัง Ministry of Education School Placement and Scholarships Branch Level 3, Podium Block 1 North Buona Vista DriveSingapore 138675 วงเล็บมุมซอง ASEAN Scholarships (THAILAND)

กำหนดการรับสมัคร...ที่ผ่านมาจะรับในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีครับ

เรื่องสำคัญอีกอย่างก็คือขอให้ผู้สมัครเลือกวิธีสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ถ้าสมัครทางอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ ไปที่กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ แต่หากสมัครโดยเอกสารจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
สิงคโปร์ ภายในวันที่กําหนด (โดยเอกสารประกอบทั้งหมดขอให้ส่งเป็นฉบับสําเนาเท่านั้น)

การคัดเลือกเบื้องต้น...กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะพิจารณาใบสมัครและเอกสารประกอบในชั้นเบื้องต้น โดยจะแจ้งผลการพิจารณาและกําหนดการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบโดยตรง ซึ่งจะมีกําหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ประมาณเดือนสิงหาคม วิชาที่สอบก็จะมีภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ)

ขั้นตอนสุดท้าย ในการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับมัธยมศึกษาเป็นสิทธิ์ขาดของรัฐบาลสิงคโปร์เท่านั้น ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกผู้สิทธิ์เข้าสอบทุนดังกล่าว เพราะฉะนั้นท่านที่คิดว่ามีเส้นสายงานนี้หมดสิทธิ์ครับ

ข้อมูลของทุนนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ สิ่งสำคัญเท่าที่มีน้อง ๆ ที่ได้รับทุนแบ่งปันมาก็คือ หนึ่งเรื่องภาษาอังกฤษต้องใช้งานได้ มีเกรดถึงตามที่เขากำหนด และหลักฐานต่าง ๆ ในการสมัครต้องถูกต้องเรียบร้อย เตรียมพร้อมกันไว้นะครับ และหากต้องการข้อมูลทุนดี ๆ แบบนี้ก็ติดตามได้ที่นี่ หรือที่เว็บไซต์ http://th.interscholarship.com/ มีทุนทั่วโลกพร้อมมีคำแนะนำให้ครบถ้วนที่สุดในประเทศเลยครับ

 .............................

ภาพประกอบจาก https://smiletutor.sg
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 30 มิ.ย. 60 11:59 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,928 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,928 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง