สอศ.รุดหน้าเร่งผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวะป้อนEEC

ลบ แก้ไข
สอศ.รุดหน้าเร่งผลิต พัฒนากำลังคนอาชีวะ ป้อน EEC

 สอศ.รุดหน้าเร่งผลิตพัฒนา

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปิดเผยว่า นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้ประกาศให้ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนรองรับนโยบายดังกล่าว และเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวะ การจัดการศึกษาของ สอศ.เป็นการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบปกติ แบบทวิภาคี และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกอาชีพจริงในสถานประกอบการ  สอศ.เล็งเห็นถึงศักยภาพของสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา จึงมีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน จำนวน 30 แห่ง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตกำลังคนได้ตรงความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และสั่งสมประสบการณ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ยึดหลักศาสตร์พระราชา เดินตามแนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ด้วยความมุ่งมั่น ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา สร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างสถานประกอบการ และสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้ดำเนินการเปิดศูนย์การศึกษา และอบรมอาชีพด้านต่างๆ ภายในวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ผลิตอาหารมาตรฐาน (อย.) เป็นศูนย์อาหารและเบเกอรี่ ที่จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ยกระดับคุณภาพ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีมาตรฐานในการผลิตอาหารและเบเกอรี่ ศูนย์สุพรรณิการ์ คาร์แคร์ คลินิก เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์จริง ฝีกทักษะการปฏิบัติงานจริง ฝึกทักษะนิสัยการเป็นผู้ประกอบการและการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ศูนย์อบรมและทดสอบใบอนุญาตการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย เป็นศูนย์ทดสอบบุคลากรด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลายสาขา NDT เป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลหะการ รวมทั้งเป็นสถานที่ออกใบรับรองคุณภาพบุคลากรในการประกอบวิชาชีพ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เป็นศูนย์ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีประสบการณ์เชิงพาณิชย์ พัฒนาทักษะวิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ ศูนย์ทุกศูนย์จะสนับสนุนให้มีการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา

 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สอศ.ยังร่วมกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน เพื่อร่วมพัฒนากำลังคน สร้างความเข้มแข็งในรูปแบบทวิภาคี ทั้งยังเป็นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้นักเรียน ระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการฝึกอาชีพ และทักษะจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ซึ่งสอศ. ร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน ได้จัดให้มีการสัมมนาเตรียมครูฝึกในสถานประกอบการ จัดเตรียมสถานที่ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการฝึกอาชีพให้กับช่างฝึกหัด (ผู้เรียน) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยี รวมทั้งสถานประกอบการหรือหน่วยงานให้การสนับสนุนค่าตอบแทน เครื่องแบบในการฝึกอาชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้มีความพร้อมของบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน รองรับการเจริญเติบโตในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป

 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ก.ค. 60 16:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 947 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 947 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง