ยังมีลุ้น!ทุนรัฐบาลไทยRTG 2017ให้ทุนเรียนป.โท-เอก

ลบ แก้ไข

 

ยังมีลุ้น!ทุนรัฐบาลไทยRTG 2017ให้ทุนเรียนป.โท-เอก

 
ยังมีลุ้น!ทุนรัฐบาลไทยRT

ทุนการศึกษา RTG 2017 สนับสนุนโดยรัฐบาลไทย โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อเปิด โอกาสให้นักศึกษาไทยได้ร่วมศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กับนักศีกษานานาชาติ จุดประสงค์ เพื่อการผลิต วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ให้มีมวลวิกฤติ แบบเร่งรัด เพื่อตอบสนองปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)เงื่อนไขของทุน ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญา ตรีด้วยคะแนนสะสม และมีความสามารถในภาษาอังกฤษตาม กำหนด


เกี่ยวกับทุน RTG

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำนักวิทยาการจัดการ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยความรู้และนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็น THAILAND 4.0 รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารมืออาชีพให้มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการและการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักวิชาชีพเดียวกันจากประเทศอื่นๆ และเป็นกำาลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศไทยในสังคมที่ไร้พรมแดนของโลกต่อไปในอนาคต

รายละเอียดทุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

• ทุนอุดหนุน 100% (848,000 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอด 4 ภาคการศึกษา สําหรับการเรียนสาขาใดก็ได้ โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือ 3.00 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*

• ทุนอุดหนุน 75% (636,000 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำนวน 3 ภาคการศึกษา ซึ่งผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเป็นจำนวน 212,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่เหลือ โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ 2.75 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*

• ทุนอุดหนุน 50% (424,000 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำานวน 2 ภาคการศึกษา ซึ่งผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเป็นจำนวน 424,000 บาทสำาหรับภาคการศึกษาที่เหลือ โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

(*) เป็นมหาวิทยาลัยที่ QS จัดอันดับให้อยู่ใน 1,000 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

รายละเอียดทุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาโท 3.50 และระดับปริญญาตรี 2.75 (เฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำ*) และ 3.00 (สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ) โดยมีสิทธิรับทุนจำนวน 2 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 976,000 บาท

หมายเหตุ

1. ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน ไมร่วมค่าที่พักและค่าครองชีพ

2. การตัดสินใจคัดเลือกให้ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยขั้นสุดท้ายเป็นอำานาจของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1. มีสัญชาติไทย

2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามที่เอไอทีกำหนด

3. จบปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

4. สำหรับผู้สมัครขอรับทุนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ ต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปี

ทุนการศึกษา RTG 2017: ขยายเวลา
หมดเขตสมัครรับทุน วันที่ 31 กรกฎาคม 2560


ทำไมต้องขอทุน “ทุนอุดหนุนการศึกษา (RTG Fellowship)”

(1) ทำไมรัฐบาลไทยจึงพร้อมจะมอบ “ทุนอุดหนุนการศึกษา (RTG Fellowship)” ให้แก่นักศึกษาไทย โดยไม่มีข้อผูกพัน?
ประเทศไทยได้พัฒนาเป็นประเทศรายได้ปานกลางตั้งแต่ทศวรรษ 1980 แต่ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถก้าวพ้นสู่ประเทศรายได้สูง เช่น ประเทศสิงคโปร์ เกาหลี และไต้หวัน เป็นต้น ทั้งๆ ที่ ประเทศเหล่านี้ก็เริ่มต้นพัฒนามาพร้อมๆ กับประเทศไทย สาเหตุหนึ่ง คือ การขาดมวลวิกฤติบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงเห็นความจำเป็นในการสนับสนุนให้ผู้จบปริญญาตรีที่มีศักยภาพทุกคน ได้มีโอกาสศึกษาต่อปริญญาโทและเอก ที่มีระบบการเรียนการสอนในระดับสากล ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (สถาบันเอไอที) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ปี 2502 ระบบการศึกษาของสถาบันเอไอทีใน 58 ปีที่ผ่านมา ได้เน้นการฝึกฝนให้นักศึกษาทำงานวิจัย เพื่อให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองในอนาคต สามารถติดตามเทคโนโลยีโดยไม่ตกสมัย เสริมสร้างโอกาสแก่ประเทศไทยในการผลิตนวัตกรรม ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดในการนำพาประเทศไปสู่ยุค “Thailand 4.0” และหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปได้ในที่สุด 
(2) ในยุค “ประเทศไทย 4.0” คุณพร้อมจะเป็น “พลเมืองไทย 4.0” หรือไม่?
ในขณะนี้ ประเทศไทยตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยความรู้และนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของโมเดลนี้ คือ การสร้าง ประชากรไทย 4.0 (Thai Citizen 4.0) หมายความว่า ประชากรไทยทุกคนตัองได้รับโอกาสในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพของตนเอง เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 สถาบันเอไอที จึงขอเชิญผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว เข้ารับทุนอุดหนุนจากรัฐบาลไทย (RTG Fellowships) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น ประชากรไทย 4.0 (Thai Citizen 4.0)
(3) ในยุคโลกาภิวัตน์ คุณพร้อมจะก้าวสู่การเป็น “พลเมืองโลก” หรือยัง?
ในโลกทุกวันนี้ ความท้าทายต่างๆที่มนุษย์ต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของประชากรในเมืองและภัยธรรมชาติ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะในประเทศใดประเทศหนี่ง ประกอบด้วยปัจจุบันนี้ จำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานทั่วโลกมีมากกว่า 200 ล้านคน ดังนั้นประชาคมประเทศต่างๆ ในอนาคตจะมีความหลากหลาย ทั้งภาษาและวัฒนธรรม
ระบบการศึกษาของสถาบันเอไอที จึงเน้นการเตรียมความพร้อมบัณฑิตให้เป็น พลเมืองพันธุ์ใหม่” ที่มีความสามารถในการเผชิญต่อความท้าทายระดับโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีพ เพื่อบัณฑิตที่จบจากเอไอทีจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของมนุษยชาติ และดำรงตนเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อโลก หรือที่เรียกว่า “พลเมืองโลก (Global Citizens)” พลเมืองพันธุ์ใหม่นี้ จะต้องมีความพร้อมด้วย “ทักษะพลเมืองโลก 5 ประการ” คือ (1) สากลทัศนคติ (2) ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3) ความคิดสร้างสรรค์ (4) ความคิดที่มีคุณค่าทางอุตสาหกรรม และ (5) สมรรถนะในการบูรณาการสหวิชาการต่างๆ
(4) มหาวิทยาลัยใดติดอันดับหนึ่งมากที่สุด  ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย?
ในการประเมินสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 3 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ที่สถาบันเอไอทีได้รับเชิญให้เข้าร่วมประเมินเป็นครั้งแรก โดยมีสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้าร่วมจำนวน 28 แห่ง
ในการประเมินสาขาวิชา 36 สาขาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ สถาบันเอไอที เข้าร่วมได้เพียง 10 สาขา ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนภายในสถาบันฯ ผลการประเมินซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 นี้ ปรากฏว่า สถาบันเอไอทีได้รับการประเมิน เป็นอันดับ 1 ถึง 7 ใน 10 สาขาที่เข้าร่วม และมีสาขาวิชาที่ได้รับประเมินด้วยคะแนนเต็มจำนวน 5 สาขา นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคะแนนเต็มมากสาขาที่สุดในบรรดา 28 สถาบันฯ จึงนับเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลสูงสุดในการประเมินครั้งที่ 3 นี้ ดังรายละเอียดปรากฏในข่าวตามลิงค์นี้ คลิ๊ก

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ก.ค. 60 10:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,224 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,224 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง