มีทุน!นิติวิทยาศาสตร์สวนสุนันทารับต่อป.โท-เอก

ลบ แก้ไข
มีทุน!นิติวิทยาศาสตร์สวนสุนันทาให้ทุนต่อป.โท-เอก

มีทุน!นิติวิทยาศาสตร์สวน

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตวิทยาลัย โดยมอบทุนการศึกษา และลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  และมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศที่ กพ.รับรองหรือปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือปริญญาโทสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานยุติธรรม
2.มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กำหนดไว้ (ในกรณีที่สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน สามารถยื่นขอรับการยกเว้น) และในกรณีที่ยังไม่มีผลความรู้ภาษาอังกฤษ จะต้องสอบวัดผลตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย
3.มีพื้นความรู้และประสบการณ์การวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท
4. มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูล ซึ่งสามารถนำมาใช้งานในระดับปริญญาเอก
5.มีสุขภาพร่างกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนจนจบหลักสูตร
6.หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 2-4 ต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
7.หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานจนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย

นำทีมสอนโดย
1. แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
2. ศาสตราจารย์คลีนิค นายแพทย์ สมชาย ผลเอี่ยมเอก
อดีตนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาภาควิชานิติเวชศาสตร์ และที่ปรึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ
ผู้เชี่ยวชาญศาลทางนิติเคมี
อดีตผู้บังคับการกองวิทยาการ 2 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

การรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 1/2560
ไม่มีสอบข้อเขียน มีเพียงการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสนใจ และความพร้อมในการเรียน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเรียนต่อ ข้อมูลทุนการศึกษาได้ที่
สำนักงานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ โทร. (02) 160-1213
คุณจิ๊ก 080-5987596 และคุณเปิ้ล 083-0174993 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่มา http://www.forensicsciencessru.com/
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ก.ค. 60 10:59 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,284 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,284 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง