รวมทุนม.ปลาย!ให้คนเรียนดีมีความสามารถเรียนต่อป.ตรี-ป.เอก

ลบ แก้ไข
รวมทุนม.ปลาย!ให้คนเรียนดี มีความสามารถ เรียนต่อป.ตรี-ป.เอก

รวมทุนม.ปลาย!ให้คนเรียนด

พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยครับ กับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งยังมีมอบให้เช่นเคย คุณสมบัติแต่ละทุนจะเป็นอย่างไร...ไปติดตามกันครับ...

เปิดให้ 2,880 ทุน เด็กเก่งวิทย์-คณิต เรียนต่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสและขยายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 

โดยให้จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในลักษณะโรงเรียนประจำ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงประกาศรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา2561 เข้าศึกษาต่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2560 

คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรับชั้นม.1 จำนวน 1,152 คน 
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/81219/980102.pdf

ประกาศรับชั้นม.4 จำนวน 1,728 คน
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/81219/980103.pdf

ดูเพิ่มเติมที่
http://www.obec.go.th/documents/81219
 
มธบ.เปิดให้ม.ปลาย-ปวช.สอบชิงทุนเรียนดี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศจัดสอบชิงทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้มีสิทธิสมัครสอบได้แก่นักเรียนชั้นม.ปลาย หรือปวช.3 เท่านั้น พร้อมมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 
กำหนดการ รับสมัครสอบชิงทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
1. รับสมัคร 1 กรกฎาคม ถึง 13 สิงหาคม 2560
2. ประกาศเลขที่นั่ง ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 16 สิงหาคม 2560
3.สอบชิงทุนคั้นหัวกะทิ DPU 20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-09.15 น. ตรวจสอบที่นั่งสอบ ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 7) เวลา 09.15-09.30 น. ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ เวลา 09.30-11.30 น. สอบชิงทุนคั้นหัวกะทิ DPU
4. ประกาศผลสอบ 23 สิงหาคม 2560 สามารถดูประกาศผลสอบได้ที่ www.dpu.ac.th หรือ www.facebook.com/dpu.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์(ประมาณ) 26 สิงหาคม 2560

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.dpu.ac.th/register/

720ทุน! เรียนต่อชั้นม.4 โครงการวมว. ปี 61
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือโครงการ วมว. ประกาศกำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 เริ่มวันที่ 1 สิงหาคมนี้

การคัดเลือก
เปิดคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนม.4 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียน 18 แห่งของโครงการ จำนวน 24 ห้องเรียน นักเรียน 30 คนต่อ1ห้องเรียน รวม 720 คน

ทุนการศึกษา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนในโครงการทุกคนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้ในการเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษา ตั้งแต่ ม.4 จนถึง ม.6 โดยนักเรียนสามารถขอรับทุนการศึกษาอื่น ๆได้ ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป

เปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560
ที่เว็บไซต์ 
http://scius.most.go.th 

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ 
http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/96/96.pdf

....................................
ที่มาhttp://scius.most.go.th

ตอบปัญหากฎหมายชิงทุนเรียนนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม
พร้อม
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปีการศึกษา 2560   ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย   ได้แสดงศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านกฎหมาย  รวมทั้งประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในอนาคต

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน สามารถส่งตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนละ 1 ทีม  ทีมละ 2  คน
1. ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับ ถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 20,000 บาท และทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตสำหรับตัวแทนทั้งสองคน เมื่อเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม*
2. ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 10,000 บาท และทุนการศึกษา 50% ของค่าหน่วยกิตสำหรับตัวแทนทั้งสองคน เมื่อเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม*
3. ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท และทุนการศึกษา 50% ของค่าหน่วยกิตสำหรับตัวแทนทั้งสองคน เมื่อเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม*
4. ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 3 และที่ 4 จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
5. ตัวแทนของทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท เมื่อสมัครเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม*

โรงเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ได้ที่ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่  4  สิงหาคม  2560 และโปรดยื่นเอกสารคำรับรองของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน ในวันแข่งขัน
https://goo.gl/forms/dxAJc99PLUYNE1Xn2
*หมายเหตุ รางวัลประเภททุนการศึกษาทุกรางวัล เป็นทุนการศึกษาเพื่อใช้สมัครเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ในปีการศึกษา 2561 ผู้ได้รับทุนต้องสมัครและลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

ที่มา
https://www.spu.ac.th/activities/12581
 

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยมีให้เรียนปริญญาตรี-เอก
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มี "ทุนการศึกษา" ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาไทยได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป โดยจะมีให้ตั้งแต่นักเรียนที่จบชั้นม.ปลาย หรือทุนที่มอบให้ในขณะที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี รวมทั้งทุนที่ให้ไปเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

การเปิดรับทุนของแบงค์ชาตินี้ จะมีกำหนดเป็นช่วง ๆ ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม และจะมีการรับสมัครในช่วงปลาย ๆ ปี

สำหรับทุนที่มอบให้นักเรียนม.ปลาย นั้น ที่ผ่านมาจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายน (คลิกดูข้อมูลรับสมัครปี 2560 
https://goo.gl/QrxRJT) ส่วนทุนประเภทอื่น ๆ ก็จะรับช่วงเดียวกันหรือห่างกันไม่มาก

ฉะนั้นในปีการศึกษา 2561 ที่จะเปิดรับสมัครในอีกเดือนสองเดือนข้างหน้านี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจจำเป็นต้องศึกษาและติดตามข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อจะได้ทำการสมัครและสอบโดยไม่มีปัญหาเกิดขึ้น

มาดูข้อมูลโดยรวมของทุนแบงค์ชาติกันว่า มีโครงการอะไรบ้าง...

ธปท. ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ในสาขา  วิชาต่าง ๆ ได้แก่ Economics, Finance, Financial Engineering, MBA in Finance, Statistics เป็นต้น 

สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ธปท.กำหนด เช่น สหรัฐเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี ​จีน เป็นต้น​

ทุนสำหรับพนักงาน : เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเ​ตรียมพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ธปท. ได้แก่

- ทุนการศึกษาตามแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล

- ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศตามสาขาวิชาและประเทศที่กำหนด หรือ     

- ทุนการศึกษาที่ให้แก่พนักงานที่ได้รับทุนสถาบันภายนอก เช่น World Bank, British Chevening, Japan-IMF, Lee Kuan Yew, Temasek, AIT เป็นต้น

ทุนสำหรับบุคคลภายนอก : เพื่อการสรรหาบุคลากร และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้สังคม  ได้แก่ 

- ทุนที่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานให้ ธปท.

- ทุนแข่งขัน สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประสงค์ศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไป

- ทุนม.ปลาย (ศึกษาระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ)

- Dr Peuy Ungphakorn Centenary Scholarship for Thai Students (ศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ณ London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ 

 ดูราย ละเอียด ที่นี่

- ทุนที่ไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานให้ ธปท.

- ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ (ศึกษาระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ มีข้อกำหนดต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย)

- ทุนดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ​(ศึกษาระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ มีข้อกำหนดต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย)

- ทุน ปี 2 - ปี 4 ในประเทศ (ศึกษาระดับปริญญาตรี ในประเทศ)

- ทุน BOT Challenge & Experience (ศึกษาระดับปริญญาตรี ในประเทศ)

..........................................................
ที่มา https://www.bot.or.th

BU CREATIVE ทุนเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
รายละเอียด มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการริเริ่มสร้างสรรค์ จึงได้จัดโครงการให้ทุนการศึกษา "BU Creative" ที่ยกเว้นค่าหน่วยกิจเป็นเวลา 4 ปีการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งที่ต่อยอดได้ เพียงมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยาศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถที่โดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก็มีโอกาสได้รับทุน BU Creative ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนนี้จะผ่านกระบวนการบ่มเพาะอันเข้มข้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์และสร้างสรรค์ผลงาน (Portfolio) ที่โดดเด่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าทำงาน
คุณสมบัติ
ผู้ขอรับทุน
มีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (ม.4 - ม.6) เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
เมื่อผ่านการคัดเลือก ณ วันที่สมัคร ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 5 เทอม 2.50 ขึ้นไป
เสนอแฟ้มผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
ผ่านการสอบสัมภาษณ์
เมื่อได้รับทุนแล้ว ต่อรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 2.00
หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 2.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 2.00 ตามเกณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์
หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
เรียงความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เรื่องที่ตนเองมีความสนใจ หรืออยากสร้างสรรค์มากที่สุด

ติดต่อสอบถาม
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569
วิทยาเขตรังสิต
ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

รายละเอียดและกำหนดการสมัคร
เปิดรับสมัคร

สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
16 มิถุนายน 2560 – 7 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มเรียนวันที่ 8 มกราคม 2561
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 วันนี้ – เดือนมิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2561

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสมัครทางไปรษณีย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560 เริ่มเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 16 มิถุนายน 2560 – 7 มกราคม 2561 เริ่มเรียนวันที่ 8 มกราคม 2561
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันนี้ – เดือนมิถุนายน 2561 เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2561

ทุนการศึกษา
ทุนประกายเพชร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ทุน BU CREATIVE
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ทุนนักกีฬาดีเด่น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561วันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 (สมัครที่แผนกกีฬา ทั้งสองวิทยาเขต)

สถานที่รับสมัคร
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : ณ ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูล (หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาเขตรังสิต : Imagine Village อาคาร A8 ชั้น 2 (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)

กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่

ถามมาตอบไป:อยากให้ลูกไปเรียนม.ปลายสิงคโปร์-ที่นี่มีทุนเรียนฟรีให้เด็กไทย
มีผู้ปกครองสอบถามกันมาเกี่ยวกับเรื่องทุนของลูกสาวที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.3 และสนใจที่จะขอทุนเรียนต่อในระดับมัธยมที่ประเทศสิงคโปร์ ที่ถามมาเพราะพอรู้ข้อมูลว่ามันมีทุนนี้อยู่ แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะยังมีสิทธิอยู่หรือไม่ แล้วไปแล้วต้องเรียนต่อระดับไหน ควรจะเตรียมตัวยังไงดี

เมื่อถามมาก็ยินดีที่จะหาข้อมูลมาตอบกันครับ เพราะทุนในโครงการนี้มีผู้ปกครองถามมาหลายครั้งอยู่เหมือนกัน และผมเองก็เคยเสนอข้อมูลการรับสมัครเป็นประจำในทุก ๆ ปีเลยพอจะมีข้อมูลมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นแนวทางกันต่อไปครับ...

สำหรับทุนนี้เป็นโครงการทุนของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ที่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนําของประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นทุนลักษณะ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และค่าเบี้ยเลี้ยง

ทุนนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้ www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand 

ส่วนคุณสมบัติผู้สมัคร อย่างแรกก็คือต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำากว่า 3.00 ที่สำคัญต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษครับ

โดยผู้สมัครระดับ Secondary Three จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3 ส่วนผู้สมัครระดับ Pre-University จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5

มีคําอธิบายสำหรับระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ เขาจะแบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี (ระดับ Secondary Three) สําเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิGCE O-Level และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี (หรือระดับ Pre-University) สําเร็จการศึกษาแล้วจะได้วุฒิGCE A-Level

สำหรับลูกหลานของไทยเราที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (สมัครระดับ Secondary Three) หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

ส่วนผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สมัครระดับ Secondary Three) หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4(เรียนซ้ำ1 ปี)

ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สมัครระดับ Pre-University) หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สมัครระดับ Pre-University) หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6(เรียนซ้ำ 1 ปี)

มาดูวิธีการสมัครกันครับ...ทุนนี้สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการของไทยเราจะเป็นผู้ดูแล เมื่อมีประกาศรับสมัครในแต่ละปีแล้วจะกำหนดให้เราขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่ สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก ดุสิต กทม. 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2281 6370 ต่อ 114 หรือขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์ ก็ให้ส่งซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง(ซองขนาดอย่างน้อย 16 ซม. X 20 ซม.) วงเล็บมุมซอง "รับใบสมัครทุนสิงคโปร์"
อีกช่องทางก็คือ ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซด์ www.bic.moe.go.th แล้วก็สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand

เมื่อได้ใบสมัครแล้วก็กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ (จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตรงนี้ต้องศึกษาข้อมูลเรื่องการแปลกันเป็นพิเศษนะครับ เพราะทางสิงคโปร์เข้มงวดมาก) ไปยัง Ministry of Education School Placement and Scholarships Branch Level 3, Podium Block 1 North Buona Vista DriveSingapore 138675 วงเล็บมุมซอง ASEAN Scholarships (THAILAND)

กำหนดการรับสมัคร...ที่ผ่านมาจะรับในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีครับ

เรื่องสำคัญอีกอย่างก็คือขอให้ผู้สมัครเลือกวิธีสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ถ้าสมัครทางอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ ไปที่กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ แต่หากสมัครโดยเอกสารจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
สิงคโปร์ ภายในวันที่กําหนด (โดยเอกสารประกอบทั้งหมดขอให้ส่งเป็นฉบับสําเนาเท่านั้น)

การคัดเลือกเบื้องต้น...กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะพิจารณาใบสมัครและเอกสารประกอบในชั้นเบื้องต้น โดยจะแจ้งผลการพิจารณาและกําหนดการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบโดยตรง ซึ่งจะมีกําหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ประมาณเดือนสิงหาคม วิชาที่สอบก็จะมีภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ)

ขั้นตอนสุดท้าย ในการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับมัธยมศึกษาเป็นสิทธิ์ขาดของรัฐบาลสิงคโปร์เท่านั้น ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกผู้สิทธิ์เข้าสอบทุนดังกล่าว เพราะฉะนั้นท่านที่คิดว่ามีเส้นสายงานนี้หมดสิทธิ์ครับ

ข้อมูลของทุนนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ สิ่งสำคัญเท่าที่มีน้อง ๆ ที่ได้รับทุนแบ่งปันมาก็คือ หนึ่งเรื่องภาษาอังกฤษต้องใช้งานได้ มีเกรดถึงตามที่เขากำหนด และหลักฐานต่าง ๆ ในการสมัครต้องถูกต้องเรียบร้อย เตรียมพร้อมกันไว้นะครับ และหากต้องการข้อมูลทุนดี ๆ แบบนี้ก็ติดตามได้ที่นี่ หรือที่เว็บไซต์ http://th.interscholarship.com/ มีทุนทั่วโลกพร้อมมีคำแนะนำให้ครบถ้วนที่สุดในประเทศเลยครับ

 .............................

6 ข้อต้องทำ...ได้ทุนทันที!!
ได้รับเชิญไปแบ่งปันข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา โดยเฉพาะเรื่อง "ทุนการศึกษา" อยู่หลายครั้ง วันนี้ผมเลยสรุปเรื่องที่ต้องพูดและแนะนำกันเป็นประจำว่า "ทำอย่างไรถึงได้ทุน" เป็นบทสรุปสั้น ๆ มาฝากกัน

ส่วนท่านใดสงสัย อยากถามต่อก็ไปว่ากันในช่องทางต่าง ๆ เช่นในเฟซบุ๊คส่วนตัวของผม https://www.facebook.com/tuisakrapee หรือเพจของ eduzones ที่ https://www.facebook.com/eduzonesdotcom/
และเพจทุนโดยตรง https://www.facebook.com/admissioneduzones/

มาดูกันว่าจะเทคนิคง่าย ๆ 6 ข้อจะมีอะไรบ้าง...

1. ตั้งใจเรียน 
-ทบทวนบทเรียน
-ฝึกฝนทักษะ

2.ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้
-www.eduzones.com
-www.interscholarship.com
-Facebook สถาบันต่างๆ
-โซเชียลเน็ตเวิร์ค
-ถามผู้รู้ เช่น ครู อาจารย์ รุ่นพี่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ

3.เตรียมสมัคร-เตรียมสอบ
- หาทุนที่เหมาะกับตัวเรา
-สอบทักษะด้านภาษา หรือสอบวัดระดับตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด
-เตรียมหลักฐานให้พร้อม

4. เตรียมแฟ้มข้อมูล
-ไม่ต้องขนมาเยอะ
-คัดเอาแค่ผลงานโดดเด่น
-เป็นระเบียบ น่าดู อ่านง่าย
-เป็นเรื่องจริง

5.เตรียมสัมภาษณ์
-การแต่งกายเหมาะสม
-มารยาทดี
-ตอบคำถามตรงประเด็น
-ตอบเรื่องจริง
-ถ้าบอกว่ามีความสามารถอย่างไร ต้องทำได้จริง

6. ทบทวนทั้ง 5 ข้อ แล้วลงมือทำ
ได้ทุนทันที
........................................................

ทุนเรียนฟรี4ปี!! ม.ศรีปทุมเปิดโอกาสให้คนมีความสามารถ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดมอบทุนให้นักเรียนที่จบม.ปลาย มีความสามารถด้านการร้อง การเต้น การแสดง หรือ มีผลงานในวงการบันเทิง โดยเป็นทุนเรียนฟรีในระดับปริญญาตรี

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดโอกาสให้น้อง ๆ "มาโชว์" ความสามารถหรือผลงานด้านการแสดง ในการ Audition ทุนผู้มีความสามารถด้านศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วันที่ 17-18 กรกฏาคม 2560
สถานที่:: อาคาร9 ชั้น1 ห้องสาขาศิลปะการแสดง
ติดต่อ::097-121-5004

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU Sripatum University
250ทุนสกอ.ให้เยาวชนแดนใต้เรียนอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด เปิดรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตพัฒนาเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือไม่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้

โครงการนี้เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย) ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สำหรับผู้ได้รับทุนในลำดับที่ 1-250 ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะสนับสนุนเงินทุนค่าครองชีพ จำนวน 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ผู้ที่ได้รับทุนในลำดับที่ 251 เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิ์ที่นั่งในการเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้สิทธิ์การได้รับหรือไม่ได้รับทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดตามประกาศการรับสมัคร

กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ www.mua.go.th

หรือ www.sbpac.go.th  หรือหมายเลขโทรศัพท์ 073-203883

.......................................
ที่มา - ศอ.บต.http://www.sbpac.go.th

มหิดลวิทยานุสรณ์เปิดคัด 240 ทุนเรียนฟรีม.ปลาย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเรียนฟรีจนจบม.ปลาย
 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐ มีภารกิจ ในการพัฒนาต้นแบบและนำร่องเกี่ยวกับการสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้มีจิตวิญญาณ และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพ เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นชั้นนำของนานาประเทศ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติ ตอบแทนแผ่นดินเกิดตามศักยภาพของตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จำนวน 240 คน

เปิดรับระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560

ค่าใช้จ่ายในการเรียน
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายนักเรียนอยู่ประจำ

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.mwit.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
-ฝ่ายวิชาการ 02 849 7154 - 7
-สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง 42 แห่ง
E-mail: academic@mwit.ac.th
....................................
ที่มา - https://www.mwit.ac.th/

เปิดรับ3ก.ค.นี้!!50ทุนเรียนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

โดยเริ่มเปิดรับสมัครวันแรก จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 นี้

กำหนดการรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม –วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เปิดรับสมัครด้วยตนเองและรับสมัครทางไปรษณีย์
วันศุกร์ที่ 8ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม -วันอาทิตย์ที่ 17ธันวาคม 2560สอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 สอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันอาทิตย์ที่ 17ธันวาคม 2560 สอบคณะบริหารธุรกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 สอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลการรับสมัคร


ที่มาและอ่านต่อที่ 
http://www.tni.ac.th/register/2017/upload/files/2561-TNI-Test-01.pdf
 

100ทุน มูลนิธิตั้งเซ็กกิมให้ระดับประถม-อุดมศึกษา

โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา หัวข้อ แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประกาศมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9"

แบ่งทุนการศึกษาเป็น 3 ระดับคือ ประถม, มัธยม, อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย ชิงทุนการศึกษาจำนวน 100 ทุน

ระดับประถมศึกษา
จำนวน 50 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษา
จำนวน 30 ทุนทุนละ 5,000 บาท

ระดับอุดมศึกษา
จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท

การส่งเรียงความ
หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2560


Download ใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่ด้านล่างนี้

ระดับ ประถมศึกษา ไฟล์ PDF หรือ Zip
ระดับ มัธยมศึกษา  
ไฟล์ PDF หรือ Zip
ระดับ อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย  ไฟล์ PDF หรือ Zip


ปรับใหม่!72ทุนโรงเรียนกำเนิดวิทย์เปิดรับม.3เรียนต่อม.ปลาย
"โรงเรียนกำเนิดวิทย์" ของกลุ่มปตท.ที่เปิดรับมา3 รุ่นแล้ว และก็ได้สร้างความน่าสนใจได้อย่างมากมายจากการที่ให้ทุนเรียนฟรี รวมทั้งจัดการศึกษาสำหรับน้อง ๆ ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งจะรับแค่ 72 คนเท่านั้น ปีนี้ประกาศกำหนดการรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2561 ออกมาแล้ว

ที่มาของโรงเรียนนี้นั้น ..มาจากกลุ่มปตท.ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้ร่วมกันตั้งมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองขึ้น และให้ตั้งโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในลักษณะของโรงเรียนประจำ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอน โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีว่า "โรงเรียนกำเนิดวิทย์"

สำหรับปี 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้สมัครคือจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560 นี้ (ซึ่งที่ผ่านมารับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.2)

เปิดรับ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560
2. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน
4. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
5. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนกำเนิดวิทย์และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
6. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต
7 มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1 และ ม.2 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนรวมทุกวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ที่มาและคุณสมบัติอื่น ๆ ดูได้ที่
http://www.kvis.ac.th/
 
600 ทุนเรียนผู้ช่วยการพยาบาล-พนักงานโรงพยาบาล 
นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม. แถลงว่า กทม. ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาฟรีแก่นักเรียน กทม. หรือเยาวชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสที่จบชั้นม.3 ม.6 ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป เพื่อเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกพนักงาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

โดยมอบทุนเรียนใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาพนักงานโรงพยาบาล สาขาวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ เรียน 6 เดือน และหลักสูตรสาขาวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล เรียน 1 ปี จำนวน 600 ทุน 

ทั้งนี้ เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะเข้าทำงานกับบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท รายได้เฉลี่ย 12,000 - 20,000 บาท/เดือน

ขอเชิญชวนนักเรียนและเยาวชนที่สนใจ สมัครขอรับทุนได้ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โทร.0-2769-2000 ต่อ 7301-4 และ 09-5275-5565

คุณสมบัติของผู้สมัครุทนเรียนฟรี 1 ปี
หญิง อายุ 17-35 ปี
ทุกสถานภาพ (หญิงต้องไม่ตั้งครรภ์ขณะที่มาสมัครเรียน)
สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
มีความประพฤติดี รักการบริการและช่วยเหลือผู้อื่น
น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

หลักฐานการสมัครเรียน
สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ (ชุดสุภาพ)
ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 2 ฉบับ

การคัดเลือก
สัมภาษณ์
ตรวจร่างกาย

ระยะเวลาเรียน
52 สัปดาห์ หรือ 1 ปี (12 เดือน)
การแต่งกาย (ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด)
เครื่องแบบกระโปรงชุดติดกันสีฟ้าคอบัวสีขาว (หญิง)
ชุดกีฬาเสื้อยืดสีขาว กางเกงวอร์ม สีกรมท่าขายาว (หญิง)
รองเท้าผ้าใบสีขาว (หญิง)
รองเท้าคัทชูสีขาว (หญิง)
ถุงเท้าขาว

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรทุนเรียนฟรี
ค่าเล่าเรียน
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร เป็นเงิน 50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกาย และประกันสุขภาพ ชุดฟอร์มสีฟ้า 2 ชุด, ชุดพละ 1 ชุด, กระดุมสถาบัน, เข็มขัด, เข็มกลัดติดหน้าอก
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว/ต่อคน
ค่าหอพัก เดือนละ 2,000 บาท (รวมค่าน้ำ+ค่าไฟ)
ค่าอาหาร 3 มื้อ เดือนละ 2,500 บาท
ค่าซักเสื้อฟ้า เดือนละ 600 บาท
สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว เนื่องจากรวมอยู่ในทุนการศึกษาแล้ว ยกเว้น ค่าสมัครโควต้าทุนเรียนฟรี 2,000 บาท

การจบหลักสูตร
การเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.5
มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่า 60 % ของคะแนนความประพฤติทั้งหมด
มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
กรณีสอบไม่ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่งมีการสอบซ่อม 1 ครั้ง (ค่าลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาละ 50 บาท)

หลักการใช้ทุนคืน
ไม่ต้องชำระคืนทุนใดๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับเข้าทำงานที่บริษัทจูเนียร์และซีเนียร์โฮม เฮลธ์ แคร์ จำกัด (บริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท) ลักษณะงานจะเป็นการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือเด็กเล็กที่บ้าน โดยใช้ระยะเวลา 2 ปี และจะได้รับเงินเดือนตามปกติ โดยไม่ถูกหักคืนทุน

หลักสูตรทุนเรียนฟรี6 เดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

หญิง อายุ 18-35 ปี
ทุกสถานภาพ (หญิงต้องไม่ตั้งครรภ์ขณะที่มาสมัครเรียน)
สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
มีความประพฤติดี รักการบริการและช่วยเหลือผู้อื่น
น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

หลักฐานการสมัครเรียน
สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ (ชุดสุภาพ)
ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 2 ฉบับ

การคัดเลือก
สัมภาษณ์
ตรวจร่างกาย

ระยะเวลาเรียน
840 ชั่วโมง (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

การแต่งกาย (ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด)
เครื่องแบบกระโปรงชุดติดกันสีฟ้าคอบัวสีฟ้า
ชุดกีฬาเสื้อยืดสีขาว กางเกงวอร์ม สีกรมท่าขายาว
รองเท้าผ้าใบสีขาว
รองเท้าคัทชูสีขาว
ถุงเท้าขาว

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 60,000 บาท
รวมค่าเล่าเรียน, ค่าหอพัก, ค่าอาหาร, ค่าซักรีดเสื้อผ้า, ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว เนื่องจากรวมอยู่ในทุนการศึกษา

การอบรมหลักสูตร
การเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.5
มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่า 60 % ของคะแนนความประพฤติทั้งหมด
มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
กรณีสอบไม่ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่งมีการสอบซ่อม 1 ครั้ง (ค่าลงทะเบียนสอบซ่อมต้องชำระเอง)

หลักการใช้ทุนคืน
ไม่ต้องชำระคืนทุนใดๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับเข้าทำงานที่บริษัทจูเนียร์และซีเนียร์โฮม เฮลธ์ แคร์ จำกัด (บริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท) ลักษณะงานจะเป็นการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือเด็กเล็กที่บ้าน โดยใช้ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน และจะได้รับเงินเดือนตามปกติ โดยไม่ถูกหักคืนทุน (รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เดือนละ 12,000 บาท ขึ้นไป)

................................
ที่มา http://www.kluaynamthaischool.com/Course/Course-PatientAssistant.php
 

ทุนการศึกษากลุ่มไทยออยล์มอบให้ระดับปวส.-ปริญญาตรี
ยังทำการเปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่สนใจต้องการทุนการศึกษาอยู่นะครับ โดยโครงการนี้กลุ่มไทยออยล์ จะมอบทุนการศึกษาให้กับ นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวส.ชั้นปี่ที่ 2 หรือระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาคปกติ 

ทุนนี้จะมอบให้เป็นประจำทุกปี โดยที่น้อง ๆ กรอกใบสมัครแล้วส่งไปให้เจ้าหน้าที่ของไทยออยล์พิจารณา จากนั้นถ้าหากใครมีคุณสมบัติผ่าน เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามายังสถาบันที่น้องกำลังเรียนกันอยู่นะครับ

มาดูประเภทของทุนการศึกษาที่มอบให้กันเลย...

1. ประเภทของทุนการศึกษา
• ทุนสำหรับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีเด่น
- ทุนการศึกษาสำหรับ นิสิต นักศึกษา เพื่อศึกษาในปีสุดท้ายของการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เป็นนักศึกษา ปวส ชั้นปีที่ 2 หรือ เป็น นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 (ภาคปกติ)
2) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)ไม่ตํ่ากว่า 3.00 ขึ้นไป สำหรับ ปวส. หรือ 3.25 ขึ้นไป สำหรับระดับปริญญาตรี
3) เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น
4) มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทำผิดกฎของมหาวิทยาลัย

• ทุนเพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับเยาวชน
- ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 1 หรือ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เป็นนักศึกษา ปวส ชั้นปีที่ 1 หรือ เป็น นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 (ภาคปกติ)
2) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)ไม่ตํ่ากว่า 2.75 ขึ้นไป สำหรับ ปวส. หรือ 3.00 ขึ้นไป สำหรับระดับปริญญาตรี
3) เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
4) มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทำผิดกฎของมหาวิทยาลัย
 
2. การคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา

• การสมัคร
- กรอกใบสมัคร online ได้ที่ www.thaioilgroup.com
- ส่งเอกสารเพิ่มเติมมาที่ recruitment@thaioilgroup.com

เอกสาร
1) Resume
2) สำเนาระเบียนการศึกษา หรือ Transcript
3) สำเนาบัตรประชาชน
4) สำเนาทะเบียนบ้าน
5) เอกสารทางการทหาร
6) รูปถ่าย 1 นิ้ว

• การคัดเลือก
- เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาคัดเลือก และ / หรือเรียกสัมภาษณ์ โดยบริษัท
จะแจ้งผลการคัดเลือกผ่านสถานศึกษาที่สังกัด

..............................
ที่มา และดูรายละเอียดเพิ่มเติม
PIM เปิดให้ทุนใจสู้ ไม่ต้องกู้ ก็เรียนได้
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ PIM เปิดรับนกศึกษาใหม่ พร้อมจัดโครงการ "ทุนใจสู้ ไม่ต้องกู้ ก็เรียนได้" โดยเปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 15 กรกฎาคม 2560


โครงการนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 25 สาขาจาก 10 คณะ 

จุดเด่นที่ PIM แนะนำสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนก็คือ
- คิดเป็น ทำงานเป็น
- มีประสบการณ์ พร้อมทำงานอย่างมืออาชีพ
- มีรายได้ระหว่างเรียน (ขึ้นอยู่กับสถานที่ฝึกงาน)
- มีกองทุนสนับสนุนค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
- โอกาสร่วมงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์และองค์กรพันธมิตรเมื่อสำเร็จการศึกษา
 

โดยโครงการทุน จะเปิดให้สมัคร + สอบ + รู้ผลทุนในวันเดียว และสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-14.00 น. ณ ห้องรับสมัคร อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ถ.แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0 2855 0360, 085 811 2415

ถือเป็นอีกโอกาสดี ๆ ที่สถาบันแห่งนี้มอบให้ ถ้าใครสนใจก็ลองดูไม่เสียหาย หากศึกษาข้อมูลแล้วถูกใจใช่ตัวเราก็จัดเต็มกันได้เลยนะครับ...

.....................................
เรียบเรียงข้อมูลจาก http://www.pim.ac.th และ Panyapiwat Institute of Management


ทุนดีมีให้เยอะ!ม.รังสิตรับนักศึกษาใหม่มีให้กว่า500ทุน
มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในมาตรฐานและหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและโลกยุคปัจจุบันมากที่สุดในบ้านเรานั้น คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า "มหาวิทยาลัยรังสิต" เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นอย่างแน่นอน หลักฐานที่เห็นเด่นชัดก็คือนักศึกษาที่จบออกไปจำนวนมาก ทำผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ออกมามากมาย ได้รับการยกย่องระดับในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิตถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีสาขาวิชาต่าง ๆ ให้เลือกเรียนมากที่สุด ครอบคลุมมากที่สุด รวมทั้งมี "ทุนการศึกษา" จำนวนมากอีกด้วย

วันนี้เลยขอนำข้อมูลทุนการศึกษาที่มอบให้สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องการเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาฝากกันอีกรอบ ที่บอกว่าอีกรอบก็เพราะว่า เคยนำมาให้ดูกันไปครั้งหนึ่ง แต่นานมาแล้ว และต้องขอทำความเข้าใจด้วยว่า จำนวนทุนอาจจะลดน้อยลงไปตามจำนวนนักศึกษาใหม่ที่มาสมัครกันทุกวัน

เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ทุนเรียนที่นี่ ก็คงต้องรีบกันหน่อย ซึ่งรอบล่าสุดก็กำลังเปิดรับสมัครแบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2560 และจะหมดเขตในวันที่11 มิถุนายน 2560 นี้แล้ว

การสมัครเข้าเรียนก็ไปสมัครได้ทุกวันนะครับ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ น้อง ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.02-791-5500-10
 
ทีนี้มาดูข้อมูลทุนการศึกษากันครับว่ามีประเภทไหนกันบ้าง...

ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร (จำนวน 100 ทุน)
ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.75 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยนสะสม 5 ภาคการศึกษา
ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี  สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน 
การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา 
ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน 

ทุนเรียนดี ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ ทุน 50% (จำนวน 200 ทุน)
ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา
ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี  สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน 
การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา 
ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน 

ทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย ทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-Net ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร (จำนวน 150 ทุน)
ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการสู่มหาวิทยาลัย ทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-Net เพื่อทดสอบประเมินความรู้ ความพร้อมของตนเองก่อนที่จะสอบ O-Net จริง โดยคัดเลือกจากผลคะแนนสูงสุดในสาขาวิชาที่เปิดสอบ (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)
การให้ทุนการศึกษานี้ให้เต็มจำนวนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา โดยระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน
ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน

ทุนความสามารถพิเศษ (จำนวนกว่า 40 ทุน)
- ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา
- ทุนความสามารถพิเศษด้านเชียร์ลีดดิ้ง
ผู้สมัครมีความสามารถทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้นและมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับ 1, 2 หรือ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ประเภทกีฬา อาทิ ฟุตบอล กรีฑา กอล์ฟ เทควันโด บาสเกตบอล ยูโด วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ เปตอง ตระกร้อ แบดมินตัน และเชียร์ลีดดิ้ง เป็นต้น
-  ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี
ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีประเภทต่างๆ โดยผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยดนตรี
- ทุนด้านนิเทศศาสตร์
ผู้สมัครมีความสามารพิเศษทางด้านงานนิเทศศาสต์และงานสื่อสารมวลชน โดยผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันการบิน สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน 
การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา 
 
ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆ (จำนวนกว่า 10 ทุน)
- ทุนด้านศิลปะวัฒนธรรม
- ทุนศิลปิน
ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม นักร้อง นักแสดง หรือมีผลงานทางด้านดนตรีโดยมีผลงานอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
- ทุนด้านสิ่งประดิษฐ์
ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยมีผลงานอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
- ทุนกิจกรรมนอกหลักสูตร
ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านอื่นๆ เช่น ประธานนักเรียน ประธานชมรม ผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ ฯลฯย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันการบิน สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน 

สุดท้ายก็คือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับจากรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิตได้จนสำเร็จการศึกษา โดยผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืม สามารถยื่นใบคำขอทุน ในวันที่สมัครเข้าศึกษาที่สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-10 Email: info@rsu.ac.th

น้องๆที่สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ห้อง 1-103 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 -791-5514-16 หรือ e-Mail : info@rsu.ac.th

ย้ำว่า...คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวช. ปวส. ในปีการศึกษานั้นๆ ต้องไม่เคยหยุดพักการศึกษา หรือเคยศึกษามาจากสถาบันอื่น ( เช่น ในปีกาคศึกษา 2556 นี้ ผู้สมัครต้องจบการศึกษาของปี 2559 )

โชคดีมีที่เรียนสำเร็จสมหวังทุก ๆ คนครับ...   
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.rsu.ac.th/NewsRSU/News-toon-59

ม.ศรีปทุมให้ทุนเรียนปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรอบโควตาพิเศษระดับปริญญาตรี  โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ที่อยากร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในปีการศึกษา 2561  ที่กำลังจะมาถึงนี้ 

น้องๆสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2560  และรับทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท สำหรับโครตารอบพิเศษระดับปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทะเบียนปกติ หรือจะเป็นผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ก็มีสิทธิรับทุนการศึกษาได้ ซึ่งเงื่อนไขของการรับทุนการศึกษา รอบโควตาพิเศษนี้จะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทุนการศึกษาที่ได้รับ 
รับทุน 20,000 บาท*
หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัคร วันนี้ – 24 ธ.ค. 2560
สัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ – 24 ธ.ค. 2560
 
วิธีสมัครเรียน
 • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/page/17/th
  สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2)
  สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
  บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
สำหรับผู้ลงทะเบียน
การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียนและส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา

สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.
ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน

สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 11 ชั้น 2
โทร : 025586888 ต่อ 2121-4 มือถือ : 08 4751 2900-15

ที่มาhttps://www.spu.ac.th/page/17/th
 
สมัครแล้วได้ทุนทันทีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อีกหนึ่งโอกาสสำหรัลน้อง ๆ ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพกำลังทำการเปิดรับสมัคร #Dek61 แล้ว 

นักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่าใช้เกรดเฉลี่ย 4 เทอม มาสมัครและลงทะเบียน

โอกาสดีคือพร้อมรับทุนการศึกษา 10,000 บาท ทันที!


ลงทะเบียนรับทุน ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย และสมัครออนไลน์

คลิก >>http://bit.ly/BestChoicegame

 

8โครงการทุน!เรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพายัพ
ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560 มีมอบให้ 8 โครงการ สำหรับระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย)  แบ่งตามประเภทของทุน ดังต่อไปนี้.- 

1. ทุนผู้มีศักยภาพสูง     
-ทุนเรียนดีเยี่ยม (GPA  3.50 - 4.00) 
-ทุนเรียนดี (GPA  3.00 - 3.49) 
2. ทุนบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ      
3. ทุนโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
4. ทุนการศึกษาแก่เยาวชน สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 - 19   
5. ทุนพี่น้องบุนนาค  
6. ทุนบุตรสื่อมวลชน
7. ทุนบุตรบุคลากรหน่วยงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
8. ทุนส่งเสริมการศึกษา  

หมายเหตุ
-ผู้สมัครต้องรายงานตัว และชำระเงินทั้งจำนวน เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุนข้างต้น (สมัครและรายงานตัว ภายในเวลาที่กำหนด)
-ผู้สมัครจะต้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมภายในปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
-ผู้สมัครจะเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย เท่านั้น
-ผู้สมัครที่กู้ กยศ.ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม ให้ติดต่อที่...สำนักทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ก่อนรับทุนข้างต้น
-ผู้สมัครที่ได้รับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์นี้อีก
-ทุนการศึกษาทุกประเภท ไม่นับรวมภาคเรียนฤดูร้อน
-ทุนการศึกษาทุกประเภท ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด
-ทุนการศึกษาทุกประเภท สิ้นสุดที่ดุลยพินิจของทางมหาวิทยาลัยพายัพเป็นผู้พิจารณา

ผู้สนใจสมัครและรับทุนการศึกษา โปรดติดต่อสอบถาม "ศูนย์รับนักศึกษา" อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
โทรศัพท์ 053 - 851478 ต่อ 240, 241
ที่มา-เว็บไซต์ http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/scholarship60.html
4kr-Payap University Official

เตรียมให้พร้อม!กว่า70ทุนรัฐบาลไทยเปิดให้นักเรียนม.ปลายไปเรียนต่อ
หนึ่งในโครงการทุนการศึกษาที่มีทั้งน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังจะเรียนจบชั้นม.ปลาย รวมทั้งผู้ปกครองสอบถามมาก็คือทุนของรัฐบาลไทย หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า "ทุนก.พ." สอบถามมาเป็นระยะ ๆ ว่าจะเปิดรับช่วงไหน คุณสมบัติอย่างไร

นอกจากผมจะตอบเป็นการส่วนตัวในช่องทางต่าง ๆ แล้ว ก็เลยถือโอกาสนำมาขยายให้คนอื่น ๆ ได้รับรู้ข้อมูลไปพร้อม ๆ กันด้วย

ทุนในโครงการนี้ของรัฐบาลไทยจะเปิดมอบให้เป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 70 ทุนขึ้นไป และเป็นทุนที่มอบให้ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล

ก็คือว่า...ถ้าน้อง ๆ สอบได้ทุนและไปเรียนจบกลับมาก็จะต้องทำงานชดใช้หน่วยงานที่ให้ทุนตามสัญญา ถ้าบิดพลิ้วหรือหนีทุนเหมือนใครบางคนที่หนีไปเสวยสุขในต่างแดนก็จะถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายของไทยเรา

ทุนโครงการนี้จะเปิดรับในช่วงเดือนกันยายน เพราะฉะนั้นถ้านับจากวันนี้ไปก็จะเหลือเวลาอีกไม่มากสำหรับการเตรียมตัวนะครับ

รายละเอียดทั้งหมดคงต้องรอในช่วงเวลาดังกล่าว แต่วันนี้ผมจะสรุปคร่าว ๆ มาให้ศึกษาเป็นแนวทางกันก่อน โดยยึดการรับสมัครของปี 2559 ที่ผ่านมาเป็นแนวทางนะครับ

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับ ทุนรัฐบาลฯ ประจำปีนั้น ที่รู้จักกันว่าเป็นการให้ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก ในต่างประเทศ

ประเภททุนและจำนวนที่รับก็มีดังนี้ครับ...

– ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน

– ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 57 ทุน

– ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน

– ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ทุน

– ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน

กำหนดการคัดเลือก...ช่วงเดือนกันยายน

คุณสมบัติผู้สมัคร...อายุไม่เกิน 20 ปี  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษาที่ประกาศรับสมัคร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่น ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า
โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50 และเมื่อสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า  3.50 รวมทั้งไม่สอบตกในวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับ โดยคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/OkGnG1 

ถามมาตอบไป!100ทุนมีให้น้องมัธยมต้นที่ชอบวิทย์-เทคโนโลยี
อีกหนึ่งคำถามที่น้องวัยมัธยมถามมาเรื่องทุนเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งก็ขอยกนำมาตอบให้คนอื่น ๆ ได้ทราบไปพร้อม ๆ กันด้วยว่า ทุนในส่วนของหน่วยงานรัฐบาลคือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้นั้น มีโครงการที่น่าสนใจมากคือทุนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนในโครงการนี้ เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527จะให้ทุนและจัดค่ายวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง มีให้ทั้งทุนเรียนในประเทศและต่างประเทศ โดยให้ศึกษาต่อเต็มตามศักยภาพจนถึงปริญญาเอกเลยทีเดียว
การเรียน น้อง ๆ ที่รับทุนจะต้องเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ในระดับปริญญาตรีและเปิดโอกาสให้เลือกวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ในระดับบัณฑิตศึกษา 
มีเงื่อนไขคือเรียนจบต้องกลัยมาชดใช้ทุน   แต่ก็อนุญาตให้ทำการวิจัยหลังปริญญาเอกได้อีก 2 ปีก่อนกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุน

มาดูกันครับว่าข้อมูลโครงการนี้เป็นอย่างไร โดยผมจะขอนำข้อมูลที่เปิดรับล่าสุดของปี 2560 นี้มาให้ดูเป็นแนวทางนะครับ...
..............................................
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศูนย์ พสวท. ทั้ง 10 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มีผลการเรียนดังนี้
-ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
-ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
-ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
-ในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒.๑ ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
-การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
-การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-เป็นนักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท.
-มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
-ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
-มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
-มีความตั้งใจเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัครประมาณสิงหาคม  –  กันยายน
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
-ศูนย์โรงเรียน พสวท. ๑๐ แห่ง
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ แห่ง
-สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๒๓๑๖ หรือ http://www.dpstcenter.org/

ถามมาตอบไป!ทุนสำหรับน้องวัยมัธยมเรียนจนจบดอกเตอร์
มีน้องนักเรียนที่เข้าร่วมรับฟังข้อมูล "ทุนการศึกษา" ในงาน Eduzones Expo 2017 ที่ห้างฯฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เมื่อไม่นานมานี้สอบถามมาว่าตัวน้องและเพื่อน ๆ มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ อยากทราบข้อมูลทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สำหรับวัยอย่างพวกหนูด้วย มีหรือไม่คะ?
ก็เลยตอบว่ามีครับ และมีเยอะด้วย ถ้าสนใจจริง ๆ ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก เพราะทั้งหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานของรัฐบาลเองก็เปิดรับสมัครกันเป็นประจำ 
แต่ที่เด่น ๆ ที่สุดก็น่าจะเป็นทุนของสวทช. ที่เปิดให้น้อง ๆ นักเรียนมีโอกาสได้เข้าไปพัฒนากันทุก ๆ ปี ปีละหลาย ๆ ทุน
ตอบน้องคนนั้นไปในกล่องข้อความพร้อมแนบข้อมูลไปให้แล้ว วันนี้เลยนำข้อมูลที่ว่ามาฝากกัน แต่เป็นข้อมูลที่เปิดรับของปีนี้ (2560) ที่ปิดรับสมัครไปแล้วนะครับ ส่วนช่วงเวลาในการเปิดรับของปี 2561 ก็น่าจะอยู่ใกล้เคียงปีที่แล้ว
อย่างไรก็เตรียมพร้อมให้เต็มที่ ลองไปดูข้อมูลกันเลยครับ...
.........................................................

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560
ผู้มีสิทธิ์สมัคร 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
โอกาสที่จะได้รับ
-เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
-ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ 
-การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
-สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงาน
-มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor)คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
-มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก โดยไม่ผูกพันการรับทุน
-สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เปิดรับสมัคร  
กันยายน –  พฤศจิกายน 
คัดเลือกจากใบสมัคร    
เดือนมกราคม 2560
สอบสัมภาษณ์            
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลการคัดเลือก 
เดือนมีนาคม 2560
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561

เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 30 พฤษจิกายน 2559 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ดาวน์โหลดใบสมัคร
 ใบสมัคร ม.ต้น   
 ใบสมัคร ม.ปลาย   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP หรือ Facebook 
 02564 7000 ต่อ 1431,1433 ,1434,1436,1437
 jstp@nstda.or.th

ตลาดหลักทรัพย์ฯชวนเยาวชนชิงทุนเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิร่มฉัตร ผนึกกำลังองค์กรพันธมิตร จัดแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อบ่มเพาะความรู้และปลูกฝังความเข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การบริหารการเงินส่วนบุคคล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการประกันชีวิต มุ่งหวังให้เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพของประเทศ ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และทุนดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท สมัครเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่วันนี้ที่ www.set.or.th/phetecon           
         
เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า "เศรษฐศาสตร์และการบริหารการเงินส่วนบุคคลเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับเยาวชนในการที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ การสร้างเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวจึงถือเป็นภารกิจที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 โดยมีเยาวชนผ่านโครงการแล้วกว่า 30,000 คน จากสถานศึกษา 7,335 แห่งทั่วประเทศ และได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากจำนวนผู้สมัครสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่ผ่านมา สะท้อนว่าสังคมไทยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์มากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมและยกระดับการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งสามารถก้าวสู่การแข่งขันในระดับประเทศได้"
         
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎในปีนี้ จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 โดยการสอบแข่งขันมีความเข้มข้นมากขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ด้วยเนื้อหาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารการเงินส่วนบุคคล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประกันชีวิต เยาวชนจะได้แสดงความสามารถด้านความรู้ การวิเคราะห์ และการนำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการในรอบสุดท้าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในการพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินต่อไป นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการภายใต้แนวคิด "อนาคตสดใส ด้วยวินัยการออม" รวมทั้งจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง เรื่องการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุอีกด้วย โดยรางวัลในปีนี้ประกอบด้วย ถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และทุนดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมาคมประกันชีวิตไทย โดยมีมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมสนับสนุน

โดยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 ก.ค. 2560 แข่งขันวันที่ 2-3 ก.ย. 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ระดับอุดมศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-24 ก.ย. 2560 แข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2560

ติดตามรายละเอียดและสมัครที่ www.set.or.th/phetecon หรือสอบถาม SET Contact Center 0 2009 9999

ทุนRestart!ติดที่ไหนแล้วไม่ใช่มาสมัครรับทุนที่ม.หอการค้าไทย
ทุน Restart!  สอบติดตรงที่ไหนแล้วไม่ใช่  เรียนที่ไหนแล้วไม่ชอบ  สมัครม.หอการค้า'60 รับทุน Restart ได้ทันที!  หมดเขต 14 มิย 60 (ทุนมีจำนวนจำกัด)

เงื่อนไขการรับทุน Restart
1.นำผลการสอบติดตรงที่ไหนก็ได้มาสมัครทุน silver/ ทุนส่งเสริมโอกาสฯ ประเภทใดก็ได้ มีสิทธิ์ได้ทุนสูงสุด 80,000 บาท

2.นำใบแสดงผลการเรียน transcript จากม.ใดก็ได้ ที่เรียนแล้วรู้สึกไม่ชอบ ไม่ใช่ มาสมัครทุนส่งเสริมโอกาสฯ ประเภทใดก็ได้ สูงสุด 40,000 บาท

พร้อมเทียบโอนหน่วยกิตได้

สมัครได้ด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับสมัครนศ.ใหม่ ม.หอการค้าไทย 9.00-17.00 น.(วันจันทร์-ศุกร์)

สมัครแล้วสามารถสอบสัมภาษณ์เลย ทราบผลทันที

ที่มาและดูเพิ่มเติม
http://admission.utcc.ac.th/page-apply.php

สถาบันกันตนาเปิดให้ 50 ทุนเรียนปริญญาตรี
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันกันตนา สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ กับโครงการ Kantana–Education Fund มอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน ให้กับนักเรียนที่จะสนใจศึกษาต่อ ณ สถาบันกันตนา ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นระยะเวลา 4 ปี ในวาระกันตนาครบรอบ 66 ปี

โครงการ Kantana–Education Fund จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความตั้งใจจะศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การผลิตภาพยนตร์, การผลิตแอนิเมชัน และการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ โดยได้ร่วมกับพันธมิตรของบริษัทกันตนาในการเป็นผู้ร่วมสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ด้วย พร้อมแล้วที่จะเปิดให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ทุนนี้ตั้งแต่เปิดการศึกษา สิงหาคม 2560 นี้เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครหรือสมัครออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่www.kantana.ac.th และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 098-556-4151 หรือ Line ID : Kantanainstituteและ Facebook : Kantana Institute
 
เจแปนฟาวน์เดชั่นมีทุนสนับสนุนให้คนไทยตลอดปี
เจแปนฟาวน์เดชั่นมีทุนสนับสนุนให้แก่คนไทยในหลายรูปแบบและหลายโครงการ ทั้งโครงการใหญ่ของเจแปนฟาวน์เดชั่น  สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น และโครงการขนาดเล็กของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ อาทิ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ-ภูมิปัญญาและ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม

ผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษา สามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนได้ดังนี้
    
(1) โครงการทุนสนับสนุนประจำปีในสาขาต่างๆของเจแปนฟาวน์เดชั่น สำนักงานใหญ่

ในเดือนกันยายนของทุกปี เจแปนฟาวน์เดชั่นจะประกาศเปิดรับสมัครโครงการขอรับทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณใหม่ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. ปีถัดไป ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนโครงการต่างๆ นั้น จะต้องมาขอรับแบบฟอร์มใบสมัครและเขียนส่งมายัง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี อนึ่งรายละเอียดและข้อมูลในการสมัครขอรับทุนในโครงการต่างๆ สามารถค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ของเจแปนฟาวน์เดชั่นที่ www.jpf.go.jp และใบสมัครโครงการทุนต่างๆ นั้นสามารถติดต่อขอรับได้ที่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ถ. สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ 10110 หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2260-8560-4 และ e-mail: info@jfbkk.or.th
      
(2) โครงการทุนสนับสนุนสำหรับโครงการขนาดเล็กของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ


เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ยังให้ทุนสนับสนุนสำหรับโครงการขนาดเล็กที่จะสามารถครอบคลุมต้นทุน และงบประมาณบางส่วนสำหรับการดำเนินงานของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ-ภูมิปัญญาและ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมที่ตรงตามเงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น การสมัครขอรับทุนดังกล่าวจะเปิดรับ 4 ครั้งต่อทั้งปี

โดยผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารไม่เกินทุกวันที่ 10 ของเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี 

อย่างไรก็ตามทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดให้มีการขอรับคำปรึกษาและหารือเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เหล่านั้นในเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ก่อนที่จะมีการขอรับใบสมัครและระเบียบการจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจจะยื่นใบสมัครทุนโครงการขนาดเล็กของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กรุณาดูรายละเอียดตารางการยื่นใบสมัครดังต่อไปนี้
(รอบแรก) ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ (สำหรับโครงการที่จะดำเนินการหลังวันที่ 1 เมษายน) 
(รอบสอง) ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม (สำหรับโครงการที่จะดำเนินการหลังวันที่ 1 กรกฎาคม)
(รอบสาม) ภายในวันที่ 10 สิงหาคม (สำหรับโครงการที่จะดำเนินการหลังวันที่ 1 ตุลาคม)
(รอบสี่) ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน (สำหรับโครงการที่จะดำเนินการหลังวันที่ 1 มกราคม)
หากวันที่สิ้นสุดกำหนดส่งใบสมัครตรงกับวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะนับวันสิ้นสุดส่งใบสมัครในวันแรกของสัปดาห์ถัดไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ http://www.jfbkk.or.th 
อีเมล: smallgrant@jfbkk.or.th
 
 
ให้ทุนเรียนดี 50% โครงการทุนช้างเผือก วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
โครงการทุนการศึกษาช้างเผือก วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ให้ทุนเรียนดี 50 % จ่าย 50 % ตลอดหลักสูตร
โดยมอบทุนเรียนต่อใน 3 คณะ 9 สาขาวิชา
คุณสมบัติ จบ ม.6/ปวช. มีผลการเรียน 2.70 ขึ้นไป
จำนวนทุน...จำกัด 100 ทุน
หมายเหตุ พิจารณาทุนโดยการสอบสัมภาษณ์
ยื่นใบสมัครได้ที่
สำนักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
02-744-7356-65 ต่อ 100-106
ที่มา http://www.southeast.ac.th/
 
ทุนทวิภาคีเรียนฟรีปวส.การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
“โฮมโปร” ร่วมมือกับ “สอศ.” เปิดให้ทุน “โครงการทุนการศึกษาทวิภาคี” ส่งต่อทุนการศึกษาภายใต้หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก เน้นเรียนจริง รู้จริง ทำงานได้จริง หวังมอบโอกาสการสร้างงาน และปั้นนักธุรกิจค้าปลีกฝีมือเยี่ยมสู่ตลาดแรงงาน
ทุนที่ได้รับ
-ฟรีค่าเทอม
-ฟรีค่าหนังสือเรียน
-ฟรีค่าเครื่องแบบนักศึกษา

สวัสดิการ
-เบี้ยเลี้ยงการฝึกงาน
-เบี้ยขยัน
-เงินพิเศษฝึกงานเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์
-เครื่องแบบพนักงาน
-ประกันอุบัติเหตุ-สุขภาพ/ชีวิต
เรียนจบแล้วมีงานทำ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์บริการการศึกษา (Education Service Center) สำนักงาน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน ) ชั้น 3 เลขที่ 96/27 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 832 1000 ต่อ 2382
ติดต่อคุณวรษา เจริญทวีโชค (เปิ้ล) E–mail: education@homepro.co.th
ที่มา http://www.vec.go.th
 
 
 80 ทุนเรียนดี-มีความสามารถ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมโอกาสทางการศึกษามากมายทั้งส่วนลดและทุนการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีและโท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือสมัครเรียนผ่านออนไลน์ได้ที่ www.siamtechno.ac.th/apply-online.php
สมัครเรียนวันนี้รับสิทธิส่วนลดทุนการศึกษา 15% (ด่วนจำนวนจำกัด)
สามารถทำเรื่องกู้ยืม “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” (กรอ.และกยศ.)
นักศึกษาเรียนดี-มีความสามารถ วิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้ เรียนดี (ทุนจักรทอง) มีความสามารถพิเศษ (ทุนจักรเงิน) จำนวน 80 ทุน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-878-5000 facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (Siam Technology College) หรือ www.siamtechno.ac.th
  


มหาวิทยาลัยกรุงเทพมอบทุนก้าวใหม่ส่วนลดเรียนปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมอบทุน "ก้าวใหม่" สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี
ทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ทุนการศึกษานี้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะภาคเรียนที่ 1/1 (เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 60) โดยเป็นทุนการศึกษาสนับสนุน 5,000 บาท ของค่าใช้จ่ายรวมในภาคการศึกษาที่ 1/1

ทุนการศึกษานี้ให้เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา หรือนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ม.6 (หรือเทียบเท่า) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
จ่ายค่าเทอมครั้งต่อไปช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 60 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สมัครด้วยตัวเองได้ที่ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต
สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://admissiononline.bu.ac.th/
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร. 02 350 3500 ต่อ 1582-1587 หรือ 02 902 0299ต่อ 2411-2417
E-mail: admission@bu.ac.th
ติดตามข่าวสารได้ที่ :  BangkokUniversity |  Bangkok_BU
ที่มาและดูเพิ่มเติม http://www.bu.ac.th/admission/nextstep60
 
 
เรียนฟรีจนจบ!วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับนศ.ใหม่มีทุนให้
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบทุนเรียนฟรี โดยรับนักเรียนที่จบชั้นม.3 เกรดเฉลี่ย2.00 ขึ้นไปเข้าเรียนต่อ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ธุรกิจค้าปลีก
เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน  ได้มีความรู้ในด้านการค้าปลีกอย่างครอบคลุม และครบวงจรของการบริหารธุรกิจ  เป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมและความสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว วิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ จึงครอบคลุมในหลายๆด้าน เช่น บัญชี การขาย ธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ศิลปการขายการจัดแสดงสินค้า การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เรียนในระบบทวิภาคี กับสถานประกอบการ เซเว่นอีเลฟเว่น
ไฟฟ้ากำลัง
เรียนรู้งานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุม เครื่องกลไฟฟ้า งานระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมถึงงานบัญชี เรียนในระบบทวิภาคี กับ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ผู้ให้บริการ และดูแล อุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าปลีกชั้นนำ
คุณสมบัติของผู้เรียน
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 หรือเทียบเท่า
2. มีอายุอยู่ระหว่าง 15 - 20 ปี
3. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์พร้อมที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องและมีทัศนะคติที่ดีต่องานด้านการให้บริการ และการขาย
4. มีความใฝ่ฝันที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
 หลักฐานสมัครเรียน
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. ใบสรุปผลการเรียนรวม ณ ปัจจุบัน 
หรือใบรับรองการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  l นวัตกรรมการเรียนรู้ โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย
20/29 ซอยงามวงศ์วาน 23 (วัดบัวขวัญ) ถนนงามวงศ์วาน จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-835-2555 โทรสาร : 02-591-9126 อีเมลล์ : contact@panyapiwat.ac.th
http://www.panyapiwat.ac.th

 
กว่า 400 ทุน ม.กรุงเทพเปิดมอบให้ใน 9 โครงการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบทุนครั้งใหญ่ใน 9 โครงการ ให้แก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา เพื่อเข้ารับทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมกว่า 400 ทุน

โครงการทุนที่นักศึกษาใหม่สามารถขอสมัครรับทุนได้
ทุน Best Choice
สมัครวันนี้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
โดยให้ทุนการศึกษาทุกคณะและสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี
ยกเว้น
- หลักสูตรสองภาษา
- หลักสูตรนานาชาติ
- หลักสูตรภาคพิเศษ
- คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ
- หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้จบ ปวส. เทียบโอนหน่วยกิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่ MBA

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ.
เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์) แก่เยาวชน ที่เลือกเรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนของประเทศ

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

ทุนเรียนดียอดเยี่ยม
เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษา เมื่อเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้ว และสามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

ทุนประกายเพชร (หมดเขตรับสมัคร)
เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจการในระดับชาติ และมีความประพฤติดี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ จำนวน 10 ทุน

ทุนผู้ประกอบการวัยรุ่น
เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยมอบให้กับนักศึกษาที่มีผลงานความสามารถพิเศษด้านผู้ประกอบการริเริ่มธุรกิจด้วยตนเอง และดำเนินการมาแล้ว 2 ปี มีแบรนด์ของตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างโดดเด่น

ทุน BU CREATIVE
มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ทุนการศึกษานี้ เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคคลในความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม จำนวน 50 ทุน

ทุน BUCA TALENT
มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีใจรักและมีทักษะที่โดดเด่นด้านด้านนิเทศศาสตร์

ทุนนักกีฬา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนด้านกิจกรรมกีฬา โดยการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
http://www.bu.ac.th/bu-scholarships/

 

เตรียมพร้อมซ้อมชิงทุน 7 โครงการที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้คนไทย
"ทุนการศึกษา" ที่ผมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาให้ติดตามกันเป็นประจำในปี 2559 นี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดวงรอบของปีกันแล้ว และกำลังจะก้าวเข้าสู่วงรอบทุนใหม่ในปี 2560 กันต่อไป

เพราะฉะนั้นทุนต่าง ๆ ที่เคยเปิดรับสมัครในปีที่ผ่าน ๆ มาก็เตรียมจะกลับมารับคน "รุ่นใหม่" รอบใหม่กันอีกครั้ง ซึ่งทุนบางโครงการกติกาการรับสมัครก็จะคล้าย ๆ ของเดิมเป็นส่วนใหญ่ 

สำหรับทุนเรียนต่อต่างประเทศที่นักศึกษาไทยเรา หรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานแล้วให้ความนิยมเสมอมาทุก ๆ ปี คงจะเป็นทุนของ "รัฐบาลญี่ปุ่น" ติดอยู่ในอันดับต้น ๆ อย่างแน่นอน โดยดูได้จากสถิติในแต่ละปีที่ผ่านมา มีนักเรียน นักศึกษาไทยแห่สมัครสอบชิงทุนเป็นจำนวนมาก
โดยทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มอบให้กับคนไทยโดยเฉพาะนั้น ในแต่ละปีจะมีให้หลายประเภท
มาดูกันนะครับว่า แต่ละประเภท เขาต้องการคุณสมบัติอย่างไร
ที่สำคัญเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร หากต้องการได้ทุนในแต่ละประเภท...

สำหรับข้อมูลต่าง ๆ ขอขอบคุณเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย หากท่านใดสนใจข้อมูลอื่น ๆ ก็เข้าไปดูได้ครับที่ http://www.th.emb-japan.go.jp/

มาดูรายละเอียดโดยย่อของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทต่างๆ กันได้เลยครับ...
1.ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป
 
2. ทุนระดับนักศึกษาวิจัย
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาในญี่ปุ่นในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือผู้เชี่ยวชาญในระดับบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ทุนการศึกษาจะมอบให้ผู้รับทุนเฉพาะช่วงที่ศึกษาตามหลักสูตรปกติจนจบเท่านั้น (ตามหลักสูตรมาตฐานกำหนดไว้ และรวมทั้งเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนซึ่งแล้วแต่กรณี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป

3. ทุนญี่ปุ่นศึกษา
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 6 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 29 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 และศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา รับสมัครต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน

4.ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อไปฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 6 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน
 
5.ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 3 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 4 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

6.ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 1-2 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

7.ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP)
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกข้าราชการสามัญ หรือผู้ทำงานในสังกัดหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น และเป็นผู้ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศไทย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่สถาบันและมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี ทุนแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. สาขาวิชานิติศาสตร์ 4. สาขาวิชาการบริหารทางแพทยศาสตร์ 5. สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี (ไม่เกิน 35 ปีสำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลมามากกว่า 3-5 ปี (คุณสมบัติแตกต่างไปตามสาขาที่สมัคร) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรที่สังกัดเท่านั้น ทุนเริ่มรับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถัดไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
ตัวอย่างข้อสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
สำหรับทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี ทุนระดับนักศึกษาวิจัย(ดูจากข้อสอบของทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี) 
ทุนญี่ปุ่นศึกษา ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี และทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ ดูได้ที่เว็บ http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html#1

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการหางานในบริษัทญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 
Study in Japan
http://www.studyjapan.go.jp/th/index.html
 
Gateway to study in Japan
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/ja/
 
ทุนที่กำลังเปิดรับสมัคร ในประเทศไทย
 
http://www.jeic-bangkok.org/?ทุนการศึกษาที่ขอรับได้ก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น,25
 
ทุนการศึกษาที่ขอได้หลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว
http://www.jeic-bangkok.org/?ทุนการศึกษาที่ขอรับได้หลังเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว,26
 
ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น
http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_e.html
http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sfisij_e.html

หาทุน-ข้อมูลเรียนต่อญี่ปุ่นรวมที่เดียวครบถ้วน
น้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษารวมทั้งผู้ที่สนใจจะไปเรียนต่อในระดับต่าง ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น สิ่งสำคัญประการแรกคงต้องเป็นเรื่องของการศึกษาหาข้อมูลสถาบันต่าง ๆ ให้มากที่สุด ละเอียดที่สุด

ซึ่งข้อมูลที่จำเป็นต้องศึกษานั้นนอกจากหลักสูตรต่าง ๆ แล้ว ยังมีเรื่องของ "ทุนการศึกษา" ที่ประเทศญี่ปุ่นมีให้อย่างมากมาย เพียงแต่ว่าต้องรู้จักช่องทางและโอกาสที่เหมาะสมเท่านั้นเอง

วันนี้ผมจึงอยากแนะนำเว็บไซต์ที่มีให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งข้อมูลทุนการศึกษาอย่างละเอียดและลึกที่สุด โดยคนที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่เราอยากรู้ เว็บไซต์จะทำการค้นหาได้ทันที
 
นอกจากข้อมูลเรียนต่อและการขอทุนแล้ว ยังมีเรื่องราวอื่น ๆ ที่คนที่สนใจค้นหาอีกมากมาย เข้าไปดูกันครับ...

JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation
เว็บไซต์จะให้ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษาประมาณ 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ , ข้อมูลทุนการศึกษา,ข้อมูลการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น ฯลฯ โดยจัดทำถึง 8 ภาษาคือภาษาญี่ปุ่น・ภาษาอังกฤษ・ภาษาจีนตัวย่อ・ภาษาจีนตัวเต็ม・ภาษาเกาหลี ・ภาษาไทย ・ภาษาเวียดนาม・ภาษาอินโดเนเซีย มีผู้เข้าชมประมาณ 4 หมื่นวิวต่อเดือน นับเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุด
ให้ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพหรือข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่ออย่างถูกต้องแก่นักศึกษาต่างชาติ, สนับสนุนการศึกษาต่อญี่ปุ่นให้เป็นจริง เปี่ยมด้วยเนื้อหาสาระที่ไม่มีความผิดพลาด
แนะนำหัวข้อหลัก
ค้นหามหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สามารถค้นหามหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติจากเงื่อนไข เช่น ช่วงเวลาสมัครหรือช่วงเวลาเข้าศึกษา, หลักสูตร รวมไปถึงที่ตั้งของสถาบัน สามารถค้นหาสถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยเป็นต้นที่ตรงกับความต้องการของตนเองจากหลาย ๆ มุมมองและแน่นอนว่าผู้ที่ศึกษาในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นก็ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเส้นทางในอนาคตกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่างๆด้วย
แบบทดสอบศาสตร์ถนัด
“แบบทดสอบศาสตร์ถนัด” นี้เป็นแบบทดสอบเพื่อประเมินความสนใจและความถนัดเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ เชิญทำแบบทดสอบเพื่อช่วยในการพิจารณาเลือกแนวทางการศึกษาต่อ
ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
① จุดเด่นของการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น ② ศึกษาต่อญี่ปุ่นอย่างประสบความสำเร็จ ③ รวบรวมข้อมูลการศึกษาต่อ ④ขั้นตอนการศึกษาต่อ(ข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทางการเข้าศึกษา)⑤เลือกวัตถุประสงค์และสถาบันการศึกษาที่จะศึกษาต่อต่างประเทศ ⑥พิธีการเข้าประเทศ⑦ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศ ⑧การสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาต่างชาติ⑨การพักอาศัยในตอนแรกที่มาญี่ปุ่น
แนะนำทุนการศึกษา
สามารถค้นหาเงื่อนไขการสมัครรับทุนการศึกษาหรือเงื่อนไขของเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นฟังก์ชันที่มีการใช้ในมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ มีความสะดวกมาก
แนะนำการหางานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
เขียนอธิบายตั้งแต้วิธีการเขียนประวัติส่วนตัวจนถึงกฏพื้นฐานในการทำงานที่ญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าใจได้ง่าย
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ทำการสมัครผ่านเว็บ
จัดทำรายชื่อของมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัยที่กำลังรับสมัครนักศึกษาต่างชาติทางอินเตอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยที่เรียนด้วยภาษาอังกฤษ
แนะนำมหาวิทยาลัยหรือคณะ・หลักสูตรที่ดำเนินการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ,ได้รับปริญญาเป็นภาษาอังกฤษ
แนะนำหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นของทางมหาวิทยาลัย
แนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ
ข้อความจากรุ่นพี่
แนะนำด้วยวิดีโอข้อความจากรุ่นพี่ซึ่งกำลังศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบQ&A ซึ่งคำถามมี 6 หัวข้อ ดังนี้ ①เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไร②ค่าใช้จ่ายช่วงแรกทีจะไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นประมาณเท่าไหร่③สิ่งที่จะฝากถึงนักเรียนที่กำลังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นหรือไม่④สิ่งที่ดีที่สุดในการไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นคืออะไร⑤เลือกสถาบันการศึกษา,คณะวิชาด้วยวัตถุประสงค์อะไร⑥ขอให้บอกถึงความน่าสนใจของการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นด้วย
ข้อมูลข่าวสาร
ให้ข้อมูลหรือข้อความ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษาและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น,วัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นต้น
ข้อมูลสถาบันการศึกษา
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลล่าสุดหรือข้อมูลแนะนำสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษานอกเหนือจาก①ข้อมูลการสอบคัดเลือก②ข้อมูลคณะวิชา③Support การใช้ชีวิตของนักศึกษา④แนะนำอาคารสถานที่⑤ข้อมูลการเข้าถึงสถาบันด้วย ※ปริมาณการลงข้อมูลแตกต่างกันตามสถาบันการศึกษา

ที่มา http://www.jpss.jp/th/
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ก.ค. 60 14:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,463 ครั้ง

แชร์หน้านี้