รวมทุนม.ปลาย!ให้คนเรียนดีมีความสามารถเรียนต่อป.ตรี-ป.เอก

ลบ แก้ไข
รวมทุนม.ปลาย!ให้คนเรียนดี มีความสามารถ เรียนต่อป.ตรี-ป.เอก

รวมทุนม.ปลาย!ให้คนเรียนด

พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยครับ กับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งยังมีมอบให้เช่นเคย คุณสมบัติแต่ละทุนจะเป็นอย่างไร...ไปติดตามกันครับ...

เปิดให้ 2,880 ทุน เด็กเก่งวิทย์-คณิต เรียนต่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสและขยายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 

โดยให้จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในลักษณะโรงเรียนประจำ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงประกาศรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา2561 เข้าศึกษาต่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2560 

คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรับชั้นม.1 จำนวน 1,152 คน 
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/81219/980102.pdf

ประกาศรับชั้นม.4 จำนวน 1,728 คน
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/81219/980103.pdf

ดูเพิ่มเติมที่
http://www.obec.go.th/documents/81219
 
มธบ.เปิดให้ม.ปลาย-ปวช.สอบชิงทุนเรียนดี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศจัดสอบชิงทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้มีสิทธิสมัครสอบได้แก่นักเรียนชั้นม.ปลาย หรือปวช.3 เท่านั้น พร้อมมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 
กำหนดการ รับสมัครสอบชิงทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
1. รับสมัคร 1 กรกฎาคม ถึง 13 สิงหาคม 2560
2. ประกาศเลขที่นั่ง ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 16 สิงหาคม 2560
3.สอบชิงทุนคั้นหัวกะทิ DPU 20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-09.15 น. ตรวจสอบที่นั่งสอบ ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 7) เวลา 09.15-09.30 น. ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ เวลา 09.30-11.30 น. สอบชิงทุนคั้นหัวกะทิ DPU
4. ประกาศผลสอบ 23 สิงหาคม 2560 สามารถดูประกาศผลสอบได้ที่ www.dpu.ac.th หรือ www.facebook.com/dpu.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์(ประมาณ) 26 สิงหาคม 2560

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.dpu.ac.th/register/

720ทุน! เรียนต่อชั้นม.4 โครงการวมว. ปี 61
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือโครงการ วมว. ประกาศกำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 เริ่มวันที่ 1 สิงหาคมนี้

การคัดเลือก
เปิดคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนม.4 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียน 18 แห่งของโครงการ จำนวน 24 ห้องเรียน นักเรียน 30 คนต่อ1ห้องเรียน รวม 720 คน

ทุนการศึกษา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนในโครงการทุกคนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้ในการเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษา ตั้งแต่ ม.4 จนถึง ม.6 โดยนักเรียนสามารถขอรับทุนการศึกษาอื่น ๆได้ ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป

เปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560
ที่เว็บไซต์ 
http://scius.most.go.th 

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ 
http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/96/96.pdf

....................................
ที่มาhttp://scius.most.go.th

ตอบปัญหากฎหมายชิงทุนเรียนนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม
พร้อม
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปีการศึกษา 2560   ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย   ได้แสดงศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านกฎหมาย  รวมทั้งประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในอนาคต

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน สามารถส่งตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนละ 1 ทีม  ทีมละ 2  คน
1. ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับ ถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 20,000 บาท และทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตสำหรับตัวแทนทั้งสองคน เมื่อเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม*
2. ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 10,000 บาท และทุนการศึกษา 50% ของค่าหน่วยกิตสำหรับตัวแทนทั้งสองคน เมื่อเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม*
3. ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท และทุนการศึกษา 50% ของค่าหน่วยกิตสำหรับตัวแทนทั้งสองคน เมื่อเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม*
4. ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 3 และที่ 4 จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
5. ตัวแทนของทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท เมื่อสมัครเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม*

โรงเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ได้ที่ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่  4  สิงหาคม  2560 และโปรดยื่นเอกสารคำรับรองของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน ในวันแข่งขัน
https://goo.gl/forms/dxAJc99PLUYNE1Xn2
*หมายเหตุ รางวัลประเภททุนการศึกษาทุกรางวัล เป็นทุนการศึกษาเพื่อใช้สมัครเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ในปีการศึกษา 2561 ผู้ได้รับทุนต้องสมัครและลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

ที่มา
https://www.spu.ac.th/activities/12581
 

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยมีให้เรียนปริญญาตรี-เอก
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มี "ทุนการศึกษา" ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาไทยได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป โดยจะมีให้ตั้งแต่นักเรียนที่จบชั้นม.ปลาย หรือทุนที่มอบให้ในขณะที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี รวมทั้งทุนที่ให้ไปเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

การเปิดรับทุนของแบงค์ชาตินี้ จะมีกำหนดเป็นช่วง ๆ ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม และจะมีการรับสมัครในช่วงปลาย ๆ ปี

สำหรับทุนที่มอบให้นักเรียนม.ปลาย นั้น ที่ผ่านมาจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายน (คลิกดูข้อมูลรับสมัครปี 2560 
https://goo.gl/QrxRJT) ส่วนทุนประเภทอื่น ๆ ก็จะรับช่วงเดียวกันหรือห่างกันไม่มาก

ฉะนั้นในปีการศึกษา 2561 ที่จะเปิดรับสมัครในอีกเดือนสองเดือนข้างหน้านี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจจำเป็นต้องศึกษาและติดตามข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อจะได้ทำการสมัครและสอบโดยไม่มีปัญหาเกิดขึ้น

มาดูข้อมูลโดยรวมของทุนแบงค์ชาติกันว่า มีโครงการอะไรบ้าง...

ธปท. ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ในสาขา  วิชาต่าง ๆ ได้แก่ Economics, Finance, Financial Engineering, MBA in Finance, Statistics เป็นต้น 

สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ธปท.กำหนด เช่น สหรัฐเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี ​จีน เป็นต้น​

ทุนสำหรับพนักงาน : เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเ​ตรียมพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ธปท. ได้แก่

- ทุนการศึกษาตามแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล

- ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศตามสาขาวิชาและประเทศที่กำหนด หรือ     

- ทุนการศึกษาที่ให้แก่พนักงานที่ได้รับทุนสถาบันภายนอก เช่น World Bank, British Chevening, Japan-IMF, Lee Kuan Yew, Temasek, AIT เป็นต้น

ทุนสำหรับบุคคลภายนอก : เพื่อการสรรหาบุคลากร และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้สังคม  ได้แก่ 

- ทุนที่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานให้ ธปท.

- ทุนแข่งขัน สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประสงค์ศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไป

- ทุนม.ปลาย (ศึกษาระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ)

- Dr Peuy Ungphakorn Centenary Scholarship for Thai Students (ศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ณ London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ 

 ดูราย ละเอียด ที่นี่

- ทุนที่ไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานให้ ธปท.

- ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ (ศึกษาระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ มีข้อกำหนดต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย)

- ทุนดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ​(ศึกษาระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ มีข้อกำหนดต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย)

- ทุน ปี 2 - ปี 4 ในประเทศ (ศึกษาระดับปริญญาตรี ในประเทศ)

- ทุน BOT Challenge & Experience (ศึกษาระดับปริญญาตรี ในประเทศ)

..........................................................
ที่มา https://www.bot.or.th

BU CREATIVE ทุนเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
รายละเอียด มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการริเริ่มสร้างสรรค์ จึงได้จัดโครงการให้ทุนการศึกษา "BU Creative" ที่ยกเว้นค่าหน่วยกิจเป็นเวลา 4 ปีการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งที่ต่อยอดได้ เพียงมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยาศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถที่โดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก็มีโอกาสได้รับทุน BU Creative ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนนี้จะผ่านกระบวนการบ่มเพาะอันเข้มข้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์และสร้างสรรค์ผลงาน (Portfolio) ที่โดดเด่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าทำงาน
คุณสมบัติ
ผู้ขอรับทุน
มีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (ม.4 - ม.6) เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
เมื่อผ่านการคัดเลือก ณ วันที่สมัคร ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 5 เทอม 2.50 ขึ้นไป
เสนอแฟ้มผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
ผ่านการสอบสัมภาษณ์
เมื่อได้รับทุนแล้ว ต่อรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 2.00
หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 2.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 2.00 ตามเกณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์
หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
เรียงความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เรื่องที่ตนเองมีความสนใจ หรืออยากสร้างสรรค์มากที่สุด

ติดต่อสอบถาม
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569
วิทยาเขตรังสิต
ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

รายละเอียดและกำหนดการสมัคร
เปิดรับสมัคร

สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
16 มิถุนายน 2560 – 7 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มเรียนวันที่ 8 มกราคม 2561
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 วันนี้ – เดือนมิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2561

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสมัครทางไปรษณีย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560 เริ่มเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 16 มิถุนายน 2560 – 7 มกราคม 2561 เริ่มเรียนวันที่ 8 มกราคม 2561
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันนี้ – เดือนมิถุนายน 2561 เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2561

ทุนการศึกษา
ทุนประกายเพชร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ทุน BU CREATIVE
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ทุนนักกีฬาดีเด่น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561วันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 (สมัครที่แผนกกีฬา ทั้งสองวิทยาเขต)

สถานที่รับสมัคร
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : ณ ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูล (หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาเขตรังสิต : Imagine Village อาคาร A8 ชั้น 2 (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)

กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่

ถามมาตอบไป:อยากให้ลูกไปเรียนม.ปลายสิงคโปร์-ที่นี่มีทุนเรียนฟรีให้เด็กไทย
มีผู้ปกครองสอบถามกันมาเกี่ยวกับเรื่องทุนของลูกสาวที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.3 และสนใจที่จะขอทุนเรียนต่อในระดับมัธยมที่ประเทศสิงคโปร์ ที่ถามมาเพราะพอรู้ข้อมูลว่ามันมีทุนนี้อยู่ แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะยังมีสิทธิอยู่หรือไม่ แล้วไปแล้วต้องเรียนต่อระดับไหน ควรจะเตรียมตัวยังไงดี

เมื่อถามมาก็ยินดีที่จะหาข้อมูลมาตอบกันครับ เพราะทุนในโครงการนี้มีผู้ปกครองถามมาหลายครั้งอยู่เหมือนกัน และผมเองก็เคยเสนอข้อมูลการรับสมัครเป็นประจำในทุก ๆ ปีเลยพอจะมีข้อมูลมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นแนวทางกันต่อไปครับ...

สำหรับทุนนี้เป็นโครงการทุนของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ที่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนําของประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นทุนลักษณะ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และค่าเบี้ยเลี้ยง

ทุนนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้ www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand 

ส่วนคุณสมบัติผู้สมัคร อย่างแรกก็คือต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำากว่า 3.00 ที่สำคัญต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษครับ

โดยผู้สมัครระดับ Secondary Three จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3 ส่วนผู้สมัครระดับ Pre-University จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5

มีคําอธิบายสำหรับระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ เขาจะแบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี (ระดับ Secondary Three) สําเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิGCE O-Level และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี (หรือระดับ Pre-University) สําเร็จการศึกษาแล้วจะได้วุฒิGCE A-Level

สำหรับลูกหลานของไทยเราที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (สมัครระดับ Secondary Three) หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

ส่วนผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สมัครระดับ Secondary Three) หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4(เรียนซ้ำ1 ปี)

ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สมัครระดับ Pre-University) หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สมัครระดับ Pre-University) หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6(เรียนซ้ำ 1 ปี)

มาดูวิธีการสมัครกันครับ...ทุนนี้สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการของไทยเราจะเป็นผู้ดูแล เมื่อมีประกาศรับสมัครในแต่ละปีแล้วจะกำหนดให้เราขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่ สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก ดุสิต กทม. 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2281 6370 ต่อ 114 หรือขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์ ก็ให้ส่งซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง(ซองขนาดอย่างน้อย 16 ซม. X 20 ซม.) วงเล็บมุมซอง "รับใบสมัครทุนสิงคโปร์"
อีกช่องทางก็คือ ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซด์ www.bic.moe.go.th แล้วก็สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand

เมื่อได้ใบสมัครแล้วก็กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ (จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตรงนี้ต้องศึกษาข้อมูลเรื่องการแปลกันเป็นพิเศษนะครับ เพราะทางสิงคโปร์เข้มงวดมาก) ไปยัง Ministry of Education School Placement and Scholarships Branch Level 3, Podium Block 1 North Buona Vista DriveSingapore 138675 วงเล็บมุมซอง ASEAN Scholarships (THAILAND)

กำหนดการรับสมัคร...ที่ผ่านมาจะรับในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีครับ

เรื่องสำคัญอีกอย่างก็คือขอให้ผู้สมัครเลือกวิธีสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ถ้าสมัครทางอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ ไปที่กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ แต่หากสมัครโดยเอกสารจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
สิงคโปร์ ภายในวันที่กําหนด (โดยเอกสารประกอบทั้งหมดขอให้ส่งเป็นฉบับสําเนาเท่านั้น)

การคัดเลือกเบื้องต้น...กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะพิจารณาใบสมัครและเอกสารประกอบในชั้นเบื้องต้น โดยจะแจ้งผลการพิจารณาและกําหนดการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบโดยตรง ซึ่งจะมีกําหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ประมาณเดือนสิงหาคม วิชาที่สอบก็จะมีภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ)

ขั้นตอนสุดท้าย ในการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับมัธยมศึกษาเป็นสิทธิ์ขาดของรัฐบาลสิงคโปร์เท่านั้น ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกผู้สิทธิ์เข้าสอบทุนดังกล่าว เพราะฉะนั้นท่านที่คิดว่ามีเส้นสายงานนี้หมดสิทธิ์ครับ

ข้อมูลของทุนนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ สิ่งสำคัญเท่าที่มีน้อง ๆ ที่ได้รับทุนแบ่งปันมาก็คือ หนึ่งเรื่องภาษาอังกฤษต้องใช้งานได้ มีเกรดถึงตามที่เขากำหนด และหลักฐานต่าง ๆ ในการสมัครต้องถูกต้องเรียบร้อย เตรียมพร้อมกันไว้นะครับ และหากต้องการข้อมูลทุนดี ๆ แบบนี้ก็ติดตามได้ที่นี่ หรือที่เว็บไซต์ http://th.interscholarship.com/ มีทุนทั่วโลกพร้อมมีคำแนะนำให้ครบถ้วนที่สุดในประเทศเลยครับ

 .............................

6 ข้อต้องทำ...ได้ทุนทันที!!
ได้รับเชิญไปแบ่งปันข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา โดยเฉพาะเรื่อง "ทุนการศึกษา" อยู่หลายครั้ง วันนี้ผมเลยสรุปเรื่องที่ต้องพูดและแนะนำกันเป็นประจำว่า "ทำอย่างไรถึงได้ทุน" เป็นบทสรุปสั้น ๆ มาฝากกัน

ส่วนท่านใดสงสัย อยากถามต่อก็ไปว่ากันในช่องทางต่าง ๆ เช่นในเฟซบุ๊คส่วนตัวของผม https://www.facebook.com/tuisakrapee หรือเพจของ eduzones ที่ https://www.facebook.com/eduzonesdotcom/
และเพจทุนโดยตรง https://www.facebook.com/admissioneduzones/

มาดูกันว่าจะเทคนิคง่าย ๆ 6 ข้อจะมีอะไรบ้าง...

1. ตั้งใจเรียน 
-ทบทวนบทเรียน
-ฝึกฝนทักษะ

2.ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้
-www.eduzones.com
-www.interscholarship.com
-Facebook สถาบันต่างๆ
-โซเชียลเน็ตเวิร์ค
-ถามผู้รู้ เช่น ครู อาจารย์ รุ่นพี่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ

3.เตรียมสมัคร-เตรียมสอบ
- หาทุนที่เหมาะกับตัวเรา
-สอบทักษะด้านภาษา หรือสอบวัดระดับตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด
-เตรียมหลักฐานให้พร้อม

4. เตรียมแฟ้มข้อมูล
-ไม่ต้องขนมาเยอะ
-คัดเอาแค่ผลงานโดดเด่น
-เป็นระเบียบ น่าดู อ่านง่าย
-เป็นเรื่องจริง

5.เตรียมสัมภาษณ์
-การแต่งกายเหมาะสม
-มารยาทดี
-ตอบคำถามตรงประเด็น
-ตอบเรื่องจริง
-ถ้าบอกว่ามีความสามารถอย่างไร ต้องทำได้จริง

6. ทบทวนทั้ง 5 ข้อ แล้วลงมือทำ
ได้ทุนทันที
........................................................

ทุนเรียนฟรี4ปี!! ม.ศรีปทุมเปิดโอกาสให้คนมีความสามารถ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดมอบทุนให้นักเรียนที่จบม.ปลาย มีความสามารถด้านการร้อง การเต้น การแสดง หรือ มีผลงานในวงการบันเทิง โดยเป็นทุนเรียนฟรีในระดับปริญญาตรี

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดโอกาสให้น้อง ๆ "มาโชว์" ความสามารถหรือผลงานด้านการแสดง ในการ Audition ทุนผู้มีความสามารถด้านศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วันที่ 17-18 กรกฏาคม 2560
สถานที่:: อาคาร9 ชั้น1 ห้องสาขาศิลปะการแสดง
ติดต่อ::097-121-5004

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU Sripatum University
250ทุนสกอ.ให้เยาวชนแดนใต้เรียนอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด เปิดรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตพัฒนาเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือไม่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้

โครงการนี้เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย) ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สำหรับผู้ได้รับทุนในลำดับที่ 1-250 ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะสนับสนุนเงินทุนค่าครองชีพ จำนวน 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ผู้ที่ได้รับทุนในลำดับที่ 251 เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิ์ที่นั่งในการเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้สิทธิ์การได้รับหรือไม่ได้รับทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดตามประกาศการรับสมัคร

กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ www.mua.go.th

หรือ www.sbpac.go.th  หรือหมายเลขโทรศัพท์ 073-203883

.......................................
ที่มา - ศอ.บต.http://www.sbpac.go.th

มหิดลวิทยานุสรณ์เปิดคัด 240 ทุนเรียนฟรีม.ปลาย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเรียนฟรีจนจบม.ปลาย
 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐ มีภารกิจ ในการพัฒนาต้นแบบและนำร่องเกี่ยวกับการสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้มีจิตวิญญาณ และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพ เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นชั้นนำของนานาประเทศ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติ ตอบแทนแผ่นดินเกิดตามศักยภาพของตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จำนวน 240 คน

เปิดรับระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560

ค่าใช้จ่ายในการเรียน
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายนักเรียนอยู่ประจำ

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.mwit.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
-ฝ่ายวิชาการ 02 849 7154 - 7
-สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง 42 แห่ง
E-mail: academic@mwit.ac.th
....................................
ที่มา - https://www.mwit.ac.th/

เปิดรับ3ก.ค.นี้!!50ทุนเรียนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

โดยเริ่มเปิดรับสมัครวันแรก จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 นี้

กำหนดการรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม –วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เปิดรับสมัครด้วยตนเองและรับสมัครทางไปรษณีย์
วันศุกร์ที่ 8ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม -วันอาทิตย์ที่ 17ธันวาคม 2560สอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 สอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันอาทิตย์ที่ 17ธันวาคม 2560 สอบคณะบริหารธุรกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 สอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลการรับสมัคร


ที่มาและอ่านต่อที่ 
http://www.tni.ac.th/register/2017/upload/files/2561-TNI-Test-01.pdf
 

100ทุน มูลนิธิตั้งเซ็กกิมให้ระดับประถม-อุดมศึกษา

โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา หัวข้อ แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประกาศมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9"

แบ่งทุนการศึกษาเป็น 3 ระดับคือ ประถม, มัธยม, อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย ชิงทุนการศึกษาจำนวน 100 ทุน

ระดับประถมศึกษา
จำนวน 50 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษา
จำนวน 30 ทุนทุนละ 5,000 บาท

ระดับอุดมศึกษา
จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท

การส่งเรียงความ
หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2560


Download ใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่ด้านล่างนี้

ระดับ ประถมศึกษา ไฟล์ PDF หรือ Zip
ระดับ มัธยมศึกษา  
ไฟล์ PDF หรือ Zip
ระดับ อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย  ไฟล์ PDF หรือ Zip


ปรับใหม่!72ทุนโรงเรียนกำเนิดวิทย์เปิดรับม.3เรียนต่อม.ปลาย
"โรงเรียนกำเนิดวิทย์" ของกลุ่มปตท.ที่เปิดรับมา3 รุ่นแล้ว และก็ได้สร้างความน่าสนใจได้อย่างมากมายจากการที่ให้ทุนเรียนฟรี รวมทั้งจัดการศึกษาสำหรับน้อง ๆ ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งจะรับแค่ 72 คนเท่านั้น ปีนี้ประกาศกำหนดการรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2561 ออกมาแล้ว

ที่มาของโรงเรียนนี้นั้น ..มาจากกลุ่มปตท.ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้ร่วมกันตั้งมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองขึ้น และให้ตั้งโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในลักษณะของโรงเรียนประจำ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอน โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีว่า "โรงเรียนกำเนิดวิทย์"

สำหรับปี 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้สมัครคือจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560 นี้ (ซึ่งที่ผ่านมารับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.2)

เปิดรับ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560
2. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน
4. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
5. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนกำเนิดวิทย์และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
6. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต
7 มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1 และ ม.2 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนรวมทุกวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ที่มาและคุณสมบัติอื่น ๆ ดูได้ที่
http://www.kvis.ac.th/
 
600 ทุนเรียนผู้ช่วยการพยาบาล-พนักงานโรงพยาบาล 
นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม. แถลงว่า กทม. ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาฟรีแก่นักเรียน กทม. หรือเยาวชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสที่จบชั้นม.3 ม.6 ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป เพื่อเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกพนักงาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

โดยมอบทุนเรียนใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาพนักงานโรงพยาบาล สาขาวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ เรียน 6 เดือน และหลักสูตรสาขาวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล เรียน 1 ปี จำนวน 600 ทุน 

ทั้งนี้ เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะเข้าทำงานกับบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท รายได้เฉลี่ย 12,000 - 20,000 บาท/เดือน

ขอเชิญชวนนักเรียนและเยาวชนที่สนใจ สมัครขอรับทุนได้ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โทร.0-2769-2000 ต่อ 7301-4 และ 09-5275-5565

คุณสมบัติของผู้สมัครุทนเรียนฟรี 1 ปี
หญิง อายุ 17-35 ปี
ทุกสถานภาพ (หญิงต้องไม่ตั้งครรภ์ขณะที่มาสมัครเรียน)
สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
มีความประพฤติดี รักการบริการและช่วยเหลือผู้อื่น
น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

หลักฐานการสมัครเรียน
สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ (ชุดสุภาพ)
ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 2 ฉบับ

การคัดเลือก
สัมภาษณ์
ตรวจร่างกาย

ระยะเวลาเรียน
52 สัปดาห์ หรือ 1 ปี (12 เดือน)
การแต่งกาย (ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด)
เครื่องแบบกระโปรงชุดติดกันสีฟ้าคอบัวสีขาว (หญิง)
ชุดกีฬาเสื้อยืดสีขาว กางเกงวอร์ม สีกรมท่าขายาว (หญิง)
รองเท้าผ้าใบสีขาว (หญิง)
รองเท้าคัทชูสีขาว (หญิง)
ถุงเท้าขาว

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรทุนเรียนฟรี
ค่าเล่าเรียน
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร เป็นเงิน 50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกาย และประกันสุขภาพ ชุดฟอร์มสีฟ้า 2 ชุด, ชุดพละ 1 ชุด, กระดุมสถาบัน, เข็มขัด, เข็มกลัดติดหน้าอก
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว/ต่อคน
ค่าหอพัก เดือนละ 2,000 บาท (รวมค่าน้ำ+ค่าไฟ)
ค่าอาหาร 3 มื้อ เดือนละ 2,500 บาท
ค่าซักเสื้อฟ้า เดือนละ 600 บาท
สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว เนื่องจากรวมอยู่ในทุนการศึกษาแล้ว ยกเว้น ค่าสมัครโควต้าทุนเรียนฟรี 2,000 บาท

การจบหลักสูตร
การเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.5
มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่า 60 % ของคะแนนความประพฤติทั้งหมด
มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
กรณีสอบไม่ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่งมีการสอบซ่อม 1 ครั้ง (ค่าลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาละ 50 บาท)

หลักการใช้ทุนคืน
ไม่ต้องชำระคืนทุนใดๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับเข้าทำงานที่บริษัทจูเนียร์และซีเนียร์โฮม เฮลธ์ แคร์ จำกัด (บริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท) ลักษณะงานจะเป็นการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือเด็กเล็กที่บ้าน โดยใช้ระยะเวลา 2 ปี และจะได้รับเงินเดือนตามปกติ โดยไม่ถูกหักคืนทุน

หลักสูตรทุนเรียนฟรี6 เดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

หญิง อายุ 18-35 ปี
ทุกสถานภาพ (หญิงต้องไม่ตั้งครรภ์ขณะที่มาสมัครเรียน)
สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
มีความประพฤติดี รักการบริการและช่วยเหลือผู้อื่น
น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

หลักฐานการสมัครเรียน
สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ (ชุดสุภาพ)
ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 2 ฉบับ

การคัดเลือก
สัมภาษณ์
ตรวจร่างกาย

ระยะเวลาเรียน
840 ชั่วโมง (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

การแต่งกาย (ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด)
เครื่องแบบกระโปรงชุดติดกันสีฟ้าคอบัวสีฟ้า
ชุดกีฬาเสื้อยืดสีขาว กางเกงวอร์ม สีกรมท่าขายาว
รองเท้าผ้าใบสีขาว
รองเท้าคัทชูสีขาว
ถุงเท้าขาว

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 60,000 บาท
รวมค่าเล่าเรียน, ค่าหอพัก, ค่าอาหาร, ค่าซักรีดเสื้อผ้า, ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว เนื่องจากรวมอยู่ในทุนการศึกษา

การอบรมหลักสูตร
การเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.5
มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่า 60 % ของคะแนนความประพฤติทั้งหมด
มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
กรณีสอบไม่ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่งมีการสอบซ่อม 1 ครั้ง (ค่าลงทะเบียนสอบซ่อมต้องชำระเอง)

หลักการใช้ทุนคืน
ไม่ต้องชำระคืนทุนใดๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับเข้าทำงานที่บริษัทจูเนียร์และซีเนียร์โฮม เฮลธ์ แคร์ จำกัด (บริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท) ลักษณะงานจะเป็นการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือเด็กเล็กที่บ้าน โดยใช้ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน และจะได้รับเงินเดือนตามปกติ โดยไม่ถูกหักคืนทุน (รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เดือนละ 12,000 บาท ขึ้นไป)

................................
ที่มา http://www.kluaynamthaischool.com/Course/Course-PatientAssistant.php
 

ทุนการศึกษากลุ่มไทยออยล์มอบให้ระดับปวส.-ปริญญาตรี
ยังทำการเปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่สนใจต้องการทุนการศึกษาอยู่นะครับ โดยโครงการนี้กลุ่มไทยออยล์ จะมอบทุนการศึกษาให้กับ นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวส.ชั้นปี่ที่ 2 หรือระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาคปกติ 

ทุนนี้จะมอบให้เป็นประจำทุกปี โดยที่น้อง ๆ กรอกใบสมัครแล้วส่งไปให้เจ้าหน้าที่ของไทยออยล์พิจารณา จากนั้นถ้าหากใครมีคุณสมบัติผ่าน เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามายังสถาบันที่น้องกำลังเรียนกันอยู่นะครับ

มาดูประเภทของทุนการศึกษาที่มอบให้กันเลย...

1. ประเภทของทุนการศึกษา
• ทุนสำหรับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีเด่น
- ทุนการศึกษาสำหรับ นิสิต นักศึกษา เพื่อศึกษาในปีสุดท้ายของการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เป็นนักศึกษา ปวส ชั้นปีที่ 2 หรือ เป็น นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 (ภาคปกติ)
2) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)ไม่ตํ่ากว่า 3.00 ขึ้นไป สำหรับ ปวส. หรือ 3.25 ขึ้นไป สำหรับระดับปริญญาตรี
3) เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น
4) มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทำผิดกฎของมหาวิทยาลัย

• ทุนเพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับเยาวชน
- ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 1 หรือ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เป็นนักศึกษา ปวส ชั้นปีที่ 1 หรือ เป็น นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 (ภาคปกติ)
2) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)ไม่ตํ่ากว่า 2.75 ขึ้นไป สำหรับ ปวส. หรือ 3.00 ขึ้นไป สำหรับระดับปริญญาตรี
3) เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
4) มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทำผิดกฎของมหาวิทยาลัย
 
2. การคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา

• การสมัคร
- กรอกใบสมัคร online ได้ที่ www.thaioilgroup.com
- ส่งเอกสารเพิ่มเติมมาที่ recruitment@thaioilgroup.com

เอกสาร
1) Resume
2) สำเนาระเบียนการศึกษา หรือ Transcript
3) สำเนาบัตรประชาชน
4) สำเนาทะเบียนบ้าน
5) เอกสารทางการทหาร
6) รูปถ่าย 1 นิ้ว

• การคัดเลือก
- เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาคัดเลือก และ / หรือเรียกสัมภาษณ์ โดยบริษัท
จะแจ้งผลการคัดเลือกผ่านสถานศึกษาที่สังกัด

..............................
ที่มา และดูรายละเอียดเพิ่มเติม
PIM เปิดให้ทุนใจสู้ ไม่ต้องกู้ ก็เรียนได้
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ PIM เปิดรับนกศึกษาใหม่ พร้อมจัดโครงการ "ทุนใจสู้ ไม่ต้องกู้ ก็เรียนได้" โดยเปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 15 กรกฎาคม 2560


โครงการนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 25 สาขาจาก 10 คณะ 

จุดเด่นที่ PIM แนะนำสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนก็คือ
- คิดเป็น ทำงานเป็น
- มีประสบการณ์ พร้อมทำงานอย่างมืออาชีพ
- มีรายได้ระหว่างเรียน (ขึ้นอยู่กับสถานที่ฝึกงาน)
- มีกองทุนสนับสนุนค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
- โอกาสร่วมงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์และองค์กรพันธมิตรเมื่อสำเร็จการศึกษา
 

โดยโครงการทุน จะเปิดให้สมัคร + สอบ + รู้ผลทุนในวันเดียว และสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-14.00 น. ณ ห้องรับสมัคร อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ถ.แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0 2855 0360, 085 811 2415

ถือเป็นอีกโอกาสดี ๆ ที่สถาบันแห่งนี้มอบให้ ถ้าใครสนใจก็ลองดูไม่เสียหาย หากศึกษาข้อมูลแล้วถูกใจใช่ตัวเราก็จัดเต็มกันได้เลยนะครับ...

.....................................
เรียบเรียงข้อมูลจาก http://www.pim.ac.th และ Panyapiwat Institute of Management


ทุนดีมีให้เยอะ!ม.รังสิตรับนักศึกษาใหม่มีให้กว่า500ทุน
มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในมาตรฐานและหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและโลกยุคปัจจุบันมากที่สุดในบ้านเรานั้น คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า "มหาวิทยาลัยรังสิต" เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นอย่างแน่นอน หลักฐานที่เห็นเด่นชัดก็คือนักศึกษาที่จบออกไปจำนวนมาก ทำผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ออกมามากมาย ได้รับการยกย่องระดับในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิตถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีสาขาวิชาต่าง ๆ ให้เลือกเรียนมากที่สุด ครอบคลุมมากที่สุด รวมทั้งมี "ทุนการศึกษา" จำนวนมากอีกด้วย

วันนี้เลยขอนำข้อมูลทุนการศึกษาที่มอบให้สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องการเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาฝากกันอีกรอบ ที่บอกว่าอีกรอบก็เพราะว่า เคยนำมาให้ดูกันไปครั้งหนึ่ง แต่นานมาแล้ว และต้องขอทำความเข้าใจด้วยว่า จำนวนทุนอาจจะลดน้อยลงไปตามจำนวนนักศึกษาใหม่ที่มาสมัครกันทุกวัน

เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ทุนเรียนที่นี่ ก็คงต้องรีบกันหน่อย ซึ่งรอบล่าสุดก็กำลังเปิดรับสมัครแบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2560 และจะหมดเขตในวันที่11 มิถุนายน 2560 นี้แล้ว

การสมัครเข้าเรียนก็ไปสมัครได้ทุกวันนะครับ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ น้อง ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.02-791-5500-10
 
ทีนี้มาดูข้อมูลทุนการศึกษากันครับว่ามีประเภทไหนกันบ้าง...

ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร (จำนวน 100 ทุน)
ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.75 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยนสะสม 5 ภาคการศึกษา
ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี  สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน 
การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา 
ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน 

ทุนเรียนดี ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ ทุน 50% (จำนวน 200 ทุน)
ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา
ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี  สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน 
การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา 
ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน 

ทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย ทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-Net ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร (จำนวน 150 ทุน)
ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการสู่มหาวิทยาลัย ทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-Net เพื่อทดสอบประเมินความรู้ ความพร้อมของตนเองก่อนที่จะสอบ O-Net จริง โดยคัดเลือกจากผลคะแนนสูงสุดในสาขาวิชาที่เปิดสอบ (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)
การให้ทุนการศึกษานี้ให้เต็มจำนวนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา โดยระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน
ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน

ทุนความสามารถพิเศษ (จำนวนกว่า 40 ทุน)
- ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา
- ทุนความสามารถพิเศษด้านเชียร์ลีดดิ้ง
ผู้สมัครมีความสามารถทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้นและมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับ 1, 2 หรือ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ประเภทกีฬา อาทิ ฟุตบอล กรีฑา กอล์ฟ เทควันโด บาสเกตบอล ยูโด วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ เปตอง ตระกร้อ แบดมินตัน และเชียร์ลีดดิ้ง เป็นต้น
-  ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี
ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีประเภทต่างๆ โดยผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยดนตรี
- ทุนด้านนิเทศศาสตร์
ผู้สมัครมีความสามารพิเศษทางด้านงานนิเทศศาสต์และงานสื่อสารมวลชน โดยผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันการบิน สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน 
การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา 
 
ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆ (จำนวนกว่า 10 ทุน)
- ทุนด้านศิลปะวัฒนธรรม
- ทุนศิลปิน
ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม นักร้อง นักแสดง หรือมีผลงานทางด้านดนตรีโดยมีผลงานอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
- ทุนด้านสิ่งประดิษฐ์
ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยมีผลงานอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
- ทุนกิจกรรมนอกหลักสูตร
ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านอื่นๆ เช่น ประธานนักเรียน ประธานชมรม ผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ ฯลฯย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันการบิน สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน 

สุดท้ายก็คือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับจากรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิตได้จนสำเร็จการศึกษา โดยผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืม สามารถยื่นใบคำขอทุน ในวันที่สมัครเข้าศึกษาที่สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-10 Email: info@rsu.ac.th

น้องๆที่สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ห้อง 1-103 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 -791-5514-16 หรือ e-Mail : info@rsu.ac.th

ย้ำว่า...คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวช. ปวส. ในปีการศึกษานั้นๆ ต้องไม่เคยหยุดพักการศึกษา หรือเคยศึกษามาจากสถาบันอื่น ( เช่น ในปีกาคศึกษา 2556 นี้ ผู้สมัครต้องจบการศึกษาของปี 2559 )

โชคดีมีที่เรียนสำเร็จสมหวังทุก ๆ คนครับ...   
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.rsu.ac.th/NewsRSU/News-toon-59

ม.ศรีปทุมให้ทุนเรียนปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรอบโควตาพิเศษระดับปริญญาตรี  โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ที่อยากร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในปีการศึกษา 2561  ที่กำลังจะมาถึงนี้ 

น้องๆสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2560  และรับทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท สำหรับโครตารอบพิเศษระดับปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทะเบียนปกติ หรือจะเป็นผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ก็มีสิทธิรับทุนการศึกษาได้ ซึ่งเงื่อนไขของการรับทุนการศึกษา รอบโควตาพิเศษนี้จะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทุนการศึกษาที่ได้รับ 
รับทุน 20,000 บาท*
หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัคร วันนี้ – 24 ธ.ค. 2560
สัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ – 24 ธ.ค. 2560
 
วิธีสมัครเรียน
 • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/page/17/th
  สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2)
  สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
  บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
สำหรับผู้ลงทะเบียน
การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียนและส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา

สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.
ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน

สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 11 ชั้น 2
โทร : 025586888 ต่อ 2121-4 มือถือ : 08 4751 2900-15

ที่มาhttps://www.spu.ac.th/page/17/th
 
สมัครแล้วได้ทุนทันทีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อีกหนึ่งโอกาสสำหรัลน้อง ๆ ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพกำลังทำการเปิดรับสมัคร #Dek61 แล้ว 

นักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่าใช้เกรดเฉลี่ย 4 เทอม มาสมัครและลงทะเบียน

โอกาสดีคือพร้อมรับทุนการศึกษา 10,000 บาท ทันที!


ลงทะเบียนรับทุน ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย และสมัครออนไลน์

คลิก >>http://bit.ly/BestChoicegame

 

8โครงการทุน!เรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพายัพ
ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560 มีมอบให้ 8 โครงการ สำหรับระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย)  แบ่งตามประเภทของทุน ดังต่อไปนี้.- 

1. ทุนผู้มีศักยภาพสูง     
-ทุนเรียนดีเยี่ยม (GPA  3.50 - 4.00) 
-ทุนเรียนดี (GPA  3.00 - 3.49) 
2. ทุนบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ      
3. ทุนโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
4. ทุนการศึกษาแก่เยาวชน สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 - 19   
5. ทุนพี่น้องบุนนาค  
6. ทุนบุตรสื่อมวลชน
7. ทุนบุตรบุคลากรหน่วยงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
8. ทุนส่งเสริมการศึกษา  

หมายเหตุ
-ผู้สมัครต้องรายงานตัว และชำระเงินทั้งจำนวน เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุนข้างต้น (สมัครและรายงานตัว ภายในเวลาที่กำหนด)
-ผู้สมัครจะต้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมภายในปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
-ผู้สมัครจะเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย เท่านั้น
-ผู้สมัครที่กู้ กยศ.ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม ให้ติดต่อที่...สำนักทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ก่อนรับทุนข้างต้น
-ผู้สมัครที่ได้รับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์นี้อีก
-ทุนการศึกษาทุกประเภท ไม่นับรวมภาคเรียนฤดูร้อน
-ทุนการศึกษาทุกประเภท ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด
-ทุนการศึกษาทุกประเภท สิ้นสุดที่ดุลยพินิจของทางมหาวิทยาลัยพายัพเป็นผู้พิจารณา

ผู้สนใจสมัครและรับทุนการศึกษา โปรดติดต่อสอบถาม "ศูนย์รับนักศึกษา" อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
โทรศัพท์ 053 - 851478 ต่อ 240, 241
ที่มา-เว็บไซต์ http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/scholarship60.html
4kr-Payap University Official

เตรียมให้พร้อม!กว่า70ทุนรัฐบาลไทยเปิดให้นักเรียนม.ปลายไปเรียนต่อ
หนึ่งในโครงการทุนการศึกษาที่มีทั้งน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังจะเรียนจบชั้นม.ปลาย รวมทั้งผู้ปกครองสอบถามมาก็คือทุนของรัฐบาลไทย หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า "ทุนก.พ." สอบถามมาเป็นระยะ ๆ ว่าจะเปิดรับช่วงไหน คุณสมบัติอย่างไร

นอกจากผมจะตอบเป็นการส่วนตัวในช่องทางต่าง ๆ แล้ว ก็เลยถือโอกาสนำมาขยายให้คนอื่น ๆ ได้รับรู้ข้อมูลไปพร้อม ๆ กันด้วย

ทุนในโครงการนี้