สอศ.จับมือวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รุกพัฒนาบุคลากรอาชีวะ

ลบ แก้ไข
สอศ.จับมือวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รุกพัฒนาบุคลากรอาชีวะ

สอศ.จับมือวิทยาลัยราชสุด
         
นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ   การอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ    เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินการของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สอศ. มีการจัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ (Disability Service : DSS) มีผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนรวม 2,391 คน จากสถานศึกษา สังกัดสอศ. จำนวน 40 แห่ง แต่เป็นการจัดการเรียนการสอนตามแผนกชั้นเรียนเหมือนปกติ ทำให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และตามความแตกต่างเฉพาะบุคคลดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดการศึกษา ในรูปแบบของ “การจัดการเรียนรวม : Inclusive” เพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง โดยได้จัดการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษทุกคน ทุกประเภทให้ได้เข้าเรียน และได้รับการพัฒนาตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล     โดยให้เรียนร่วมกับเด็กปกติโดยไม่มีการแบ่งแยก ซึ่งจะมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ ความช่วยเหลือทางการศึกษา และจัดตั้งศูนย์ต้นแบบอาชีวศึกษา รวมทั้งให้คำปรึกษาสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง พร้อมทั้งเป็นแหล่งการปรับหลักสูตร การคัดแยก คัดกรอง อุปกรณ์ เทคนิคการสอน การวิเคราะห์ พัฒนาผู้เรียน การวัดประเมินผล เป็นศูนย์ข้อมูล ศูนย์สื่อ อุปกรณ์ และศูนย์สาธิต สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ เพื่อให้เป็นทางเลือกที่หลากหลาย
         
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ มีมติอนุมัติเงินกองทุน สนับสนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสถานศึกษาสังกัดสอศ. เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพนักเรียน นักศึกษาพิการเรียนรวมในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการอบรม เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และมีการติดตามผลการดำเนินงานของผู้เข้าอบรม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาในระยะแรก และเป็นการสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ รองเลขาธิการกล่าวทิ้งท้าย
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 30 ส.ค. 60 21:35 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 549 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 549 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง